Base description which applies to whole site

ART. NR. 4 BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

4.519.526

19.500

4.539.026

725.134

5.264.160

‒ 98.631

111.375

149.075

71.027

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 7.294

‒ 7.294

Uitgaven

4.576.976

19.500

4.596.476

80.399

4.676.875

110.446

97.905

125.167

183.620

Waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,7%

99,7%

Bekostiging

4.134.041

0

4.134.041

90.361

4.224.402

102.366

92.544

111.677

174.378

Hoofdbekostiging

3.585.802

0

3.585.802

103.605

3.689.407

106.282

91.690

106.093

140.981

Bekostiging mbo-instellingen

3.514.492

3.514.492

102.695

3.617.187

105.122

90.483

104.886

139.744

Bekostiging Caribisch Nederland

7.408

7.408

‒ 588

6.820

‒ 338

‒ 291

‒ 291

‒ 261

Bekostiging vavo

63.902

63.902

1.498

65.400

1.498

1.498

1.498

1.498

Kwaliteitsafspraken

417.260

0

417.260

540

417.800

10.000

10.000

10.000

10.213

Investeringsbudget

380.760

380.760

540

381.300

10.000

10.000

10.000

10.213

Resultaatafhankelijk budget

36.500

36.500

36.500

0

0

0

0

Aanvullende bekostiging

130.979

0

130.979

‒ 13.784

117.195

‒ 13.916

‒ 9.146

‒ 4.416

23.184

Regeling Investeringsfonds

42.063

42.063

‒ 19.985

22.078

‒ 15.200

‒ 10.430

‒ 5.700

21.900

Salarismix Randstadregio's

48.528

48.528

1

48.529

1.284

1.284

1.284

1.284

Regionaal Programma

30.400

30.400

0

30.400

0

0

0

0

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

9.988

9.988

0

9.988

0

0

0

0

Gelijke kansen

0

0

6.200

6.200

0

0

0

0

Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

220.993

19.500

240.493

4.908

245.401

6.414

3.366

1.844

1.800

Subsidieregeling praktijkleren

185.048

19.500

204.548

‒ 500

204.048

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Permanent leren

7.250

7.250

0

7.250

0

0

0

0

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

12.000

12.000

2.500

14.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Loopbaanoriëntatie

2.253

2.253

0

2.253

0

0

0

0

ROC Leiden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige subsidies

14.442

14.442

2.908

17.350

4.914

1.866

344

300

Opdrachten

4.363

0

4.363

‒ 985

3.378

‒ 255

‒ 125

‒ 547

1.300

In- en uitbesteding

4.363

4.363

‒ 985

3.378

‒ 255

‒ 125

‒ 547

1.300

Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

21.690

0

21.690

‒ 2.771

18.919

‒ 1.765

‒ 1.528

‒ 1.358

‒ 1.349

Dienst Uitvoering Onderwijs

19.190

19.190

‒ 3.271

15.919

‒ 2.265

‒ 2.028

‒ 1.858

‒ 1.849

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.500

2.500

500

3.000

500

500

500

500

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

64.295

0

64.295

‒ 5.278

59.017

2.836

2.500

2.500

2.500

College voor Toetsen en Examens

4.467

4.467

‒ 1.967

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Wet SLOA

3.784

3.784

‒ 2.078

1.706

0

0

0

0

SBB

56.044

56.044

‒ 1.233

54.811

336

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

131.594

0

131.594

‒ 5.836

125.758

850

1.148

11.051

4.991

RMC's

35.309

35.309

0

35.309

0

0

0

0

Educatie

60.356

60.356

0

60.356

0

0

0

0

Caribisch Nederland

16.729

16.729

‒ 5.094

11.635

850

1.148

11.051

4.991

Regionaal Programma

19.200

19.200

‒ 742

18.458

0

0

0

0

Ontvangsten

3.000

0

3.000

1.000

4.000

1.000

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 725,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:

 • Bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de loonbijstelling (circa € 190 miljoen) tranche 2019 voor zowel de jaren 2019 en 2020 in het jaar 2019 worden verplicht (zie paragraaf 2.1).

 • Bijstelling (€ 111 miljoen) van de verplichtingenraming bij het instrument bekostiging omdat de middelen voor de wachtgelden 2019 pas in 2019 verplicht konden worden als gevolg van de administratieve werkzaamheden rond de afschaffing van de cascadebekostiging.

 • De verplichtingen van het investeringsdeel kwaliteitsafspraken zijn bijgesteld (in 2019 met € 412 miljoen) conform verwachte verplichtingenritme.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 90,4 miljoen verhoogd. De verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties:

 • De doorverdeling (€ 94,9 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie algemene toelichting voor het niet uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2019).

 • De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2019 ten opzichte van de referentieraming 2018. Het macrobudget wordt vanaf 2020 opwaarts bijgesteld (zie ook paragraaf 2.1).

 • Het Regionaal Investeringsfonds wordt voor de periode 2019-2022 voortgezet. Om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme is een meerjarige kasschuif in 2019 en verder noodzakelijk.

 • Bij het onderdeel gelijke kansen doorstroom mbo-hbo is totaal € 6,2 miljoen toegevoegd. Hiervan is € 2,8 miljoen bestemd voor het betalen van subsidies die al in 2018 zijn toegekend en € 3,4 miljoen voor een nieuwe tranche subsidies in 2019.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

 • Het budget voor Tel mee met Taal is met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit komt door een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken van € 0,5 miljoen in 2019 oplopend naar structureel € 2 miljoen vanaf 2020. Daarnaast is er een incidentele overboeking in 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2 miljoen) ten behoeve van het programma Tel mee met Taal. De structurele overboeking wordt verwerkt in de begroting 2020.

 • Een verhoging van het budget bij het onderdeel overige subsidies ten behoeve van gelijke kansen in 2019 met € 3,4 miljoen. In het Regeerakkoord 2017-2021 is het bestrijden van kansenongelijkheid als een van de voornaamste ambities van dit Kabinet genoemd. De bewindslieden hebben in de beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016- 2017 aan de TK toegezegd om - naast investering in diverse beleidsmaatregelen - ook te investeren in het vervolg van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Om invulling te kunnen geven aan deze toezegging zijn hiervoor meerjarig (2019-2021) middelen beschikbaar gesteld.

 • Diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen).

Bijdrage aan agentschappen

Het budget wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten over de artikelen en een bijdrage voor de problematiek bij DUO in onderhoud en vervanging van ICT (zie ook paragraaf 2.1).

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

 • Voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd in verband met de gewijzigde opzet van de Staatsexamens NT2. Tevens wordt ten behoeve het werkprogramma CvTE 2019 een bedrag van € 6 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs).

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 5,8 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

 • Door een vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting kunnen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder voorzien. I.v.m. overlopende verplichtingen wordt 6 miljoen verschoven van 2018 naar 2019. Ook is aan het bestedingsplan van Caribisch Nederland € 6 miljoen toegevoegd vanuit 2018 naar 2019 (zie paragraaf 2.1). Ook zijn de budgetten via een meerjarige kasschuif in de juiste jaren geplaatst.

 • Daarnaast is voor de periode 2020-2023 voor het masterplan onderwijshuisvesting € 12,9 miljoen extra budget toegevoegd als gevolg van een actualisering van de kostenramingen voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen.

Ontvangsten

De ontvangsten wordt per saldo in 2019 en 2020 incidenteel met € 1 miljoen opgehoogd als gevolg van onder andere afrekeningen die betrekking hebben op subsidies en regelingen.

Licence