Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5. De niet-beleidsartikelen

Artikel 50 Apparaat

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

VERPLICHTINGEN

108.907

123.940

9.227

10.731

143.898

UITGAVEN

108.907

123.940

9.227

10.731

143.898

           

Personele uitgaven

73.513

81.346

13.760

– 2.758

92.348

– waarvan eigen personeel

65.197

72.870

10.118

– 7.707

75.281

– waarvan externe inhuur

2.150

2.310

 

4.705

7.015

– waarvan overige personele uitgaven

6.166

6.166

3.642

244

10.052

Materiële uitgaven

35.394

42.594

– 4.533

13.489

51.550

– waarvan ICT1

520

520

   

520

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

11.873

11.873

900

312

13.085

– waarvan SSO DICTU

11.772

11.772

642

7076

19.490

– waarvan overige materiële uitgaven

11.229

18.429

– 6.075

6.101

18.455

           

ONTVANGSTEN

2.786

2.786

0

0

2.786

1

Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 11 mln.

Eigen personeel:

Het budget voor eigen personeel wordt per saldo verhoogd met € 2,4 mln. Dit komt onder andere door een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de personele kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV. Ook neemt het budget voor personele kosten toe doordat de salariskosten voor de landbouwraden overgeheveld worden vanaf Artikel 11. Tevens wordt de loonbijstelling vanaf Artikel 51 aan het budget toegevoegd.

Externe inhuur

Het budget voor externe inhuur wordt verhoogd als gevolg van een overheveling vanuit artikel 51 met betrekking tot externe inhuur in het kader ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV (€ 4,7 mln.).

Overige personele uitgaven

Het budget voor overige personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,9 mln. Dit komt met name door technische herschikkingen binnen Artikel 50.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 8,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan DICTU. Dit betreft een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV.

Artikel 51 Nog onverdeeld

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

VERPLICHTINGEN

31.204

57.559

1.680

– 59.239

0

UITGAVEN

31.204

57.559

1.680

– 59.239

0

           

Prijsbijstelling

0

5.552

– 5.552

0

0

Loonbijstelling

0

15.460

– 15.460

0

0

Onvoorzien

31.204

36.547

22.692

– 59.239

0

 

       

ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Prijsbijstelling en Loonbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 «Nog onverdeeld» geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstelling is reeds toebedeeld aan de budgetten van de relevante artikelen op de LNV begroting.

Onvoorzien

Het verlagen van het budget van € 36,5 mln. ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is het saldo van verschillende mutaties. Het saldo bestaat voornamelijk uit de toedeling van middelen naar andere artikelen op de LNV-begroting (€ –28,9 mln.) Het betreft middelen ten behoeve van de implementatie van het GLB (€ 7,6 mln.), compensatie voor de NVWA in verband met hogere kosten voor de Cloud Werkplek (€ 3,1 mln.) en ICT-middelen voor de herinrichting van LNV en EZK (€ 11,3 mln.).

Daarnaast heeft LNV generale middelen ontvangen van de Aanvullende post van het Ministerie van Financiën in het kader van de Regiodeals (€ 146 mln.). Deze middelen zijn vervolgens voor het merendeel overgeheveld naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het restant is overgeheveld naar artikel 12, met betrekking tot de Regiodeal Rotterdam Zuid en de Regiodeal Saba.

Daarnaast worden er gelden overgeheveld naar andere begrotingshoofdstukken (€ 6 mln.), waaronder € 2,5 mln. aan het Gemeentefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Floriade 2022.

Tot slot vinden nog enkele overige mutaties plaats (€ –3 mln.), wat met name veroorzaakt wordt door een kasschuif van € 2,1 mln. in het kader van ICT kosten met als gevolg van de herinrichting van LNV.

Licence