Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

7.031.743

6.833.911

90.641

‒ 1.908

6.922.644

Uitgaven:

7.073.146

6.866.853

86.316

‒ 13.808

6.939.361

Waarvan juridisch verplicht

99,70%

   

99,70%

      

Inkomensoverdrachten

6.994.795

6.776.801

94.400

4.062

6.875.263

Macrobudget Participatiewetuitkeringen

6.215.835

6.004.930

67.675

11.110

6.083.715

en intertemporele tegemoetkoming

     

Toeslagenwet

458.901

433.906

13.086

‒ 4.792

442.200

AIO

286.997

302.500

6.506

0

309.006

Bijstand zelfstandigen

26.167

27.636

6.975

0

34.611

Bijstand overig

1.150

1.168

0

0

1.168

Onderstand en re-integratie (CN)

5.745

6.661

158

‒ 2.256

4.563

      

Subsidies

50.291

59.703

1.488

‒ 14.948

46.243

      

Opdrachten

16.185

18.474

‒ 9.575

‒ 2.922

5.977

      

Bekostiging

1.655

1.655

0

0

1.655

      

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

220

220

3

0

223

ZonMw

220

220

3

0

223

      

Bijdrage B&S Fondsen

10.000

10.000

0

0

10.000

Pensioenfonds PRWI

10.000

10.000

0

0

10.000

      

Ontvangsten

2.572

12.121

15.103

0

27.224

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 72,5 miljoen. Hiervan is € 86,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 13,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen

  • 1. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Er zijn middelen gereserveerd om gemeenten in 2019 te compenseren (€ 11,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: toeslagenwet

  • 1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. Met name wordt minder uitgegeven aan toeslagen op WW- en WIA-uitkeringen. Aan de andere kant zijn de uitgaven aan toeslagen op WAO-uitkeringen hoger dan eerder verwacht (-/- € 4,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland

  • 1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is -/- € 2,3 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.

Subsidies en opdrachten

  • 1. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering impuls samenwerking GGZ (-/- 0,9 miljoen).

  • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen).

  • 3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt een onderbenutting van -/- € 16,1 miljoen verwacht, waarvan de sectorplannen en Dienstverlening Werkzoekende Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt (DWSRA) de belangrijkste zijn.

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt, doordat op het kasbudget onderbenutting wordt verwacht, maar niet op het verplichtingenbudget.

Licence