Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.737.765

‒ 1.254

7.736.511

     
 

Uitgaven

7.743.789

‒ 44.577

7.699.212

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

7.743.789

‒ 44.577

7.699.212

 

Inkomensoverdrachten

7.569.129

‒ 32.081

7.537.048

 

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.662.744

0

6.662.744

 

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

20.255

0

20.255

 

AIO

418.988

‒ 11.792

407.196

 

TW

449.878

‒ 13.435

436.443

 

Bijstand overig

903

76

979

 

Onderstand (Caribisch Nederland)

16.361

‒ 6.930

9.431

 

Subsidies (regelingen)

104.922

‒ 3.793

101.129

 

SBCM

3.360

0

3.360

 

NIBUD

387

0

387

 

Overige subsidies algemeen

40.764

‒ 710

40.054

 

Armoede en schulden

165

‒ 27

138

 

Alle kinderen doen mee

19.646

‒ 556

19.090

 

Waarborgfonds sanering

100

2.000

2.100

 

Noodfonds

32.500

‒ 2.900

29.600

 

Geldzorgen Armoede en Schulden

8.000

‒ 1.600

6.400

 

Opdrachten

54.069

‒ 6.420

47.649

 

Opdrachten algemeen

54.069

‒ 6.420

47.649

 

Bekostiging

1.297

‒ 1.197

100

 

ZonMw

1.297

‒ 1.197

100

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

193

0

193

 

ZonMw

193

0

193

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.800

‒ 790

1.010

 

Financiën

1.800

‒ 790

1.010

 

Bijdrage aan sociale fondsen

10.000

0

10.000

 

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

 

Bijdrage aan agentschappen

2.370

‒ 296

2.074

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

370

‒ 296

74

 

DUO

2.000

0

2.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

9

0

9

 

Contributie CASS

9

0

9

     
 

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

     
Tabel 12 Ontvangsten artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

106.257

2.309

108.566

 

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

 

Algemeen

42.118

2.309

44.427

 

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

64.139

0

64.139

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,6 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Verplichtingen

  • In 2023 zijn diverse subsidies op het terrein van armoede en schulden verstrekt die in toekomstige jaren doorlopen. Voor deze toegekende subsidies is in 2023 wel kasdekking aanwezig maar niet voldoende verplichtingenruimte (subsidies komen ten laste van de verplichtingenruimte in het jaar dat ze worden aangegaan in plaats van het jaar waarin ze tot kasbetalingen komen). Daarom is het verplichtingenbudget van 2023 verhoogd met € 24,3 miljoen.

  • Bij de reservering voor het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is geen rekening gehouden dat de verplichtingen al dit jaar vastgelegd worden. Daarom wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 17,5 miljoen.

Inkomensoverdrachten

  • Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) neerwaarts bijgesteld met € 13,4 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een afname van het aantal toeslagen vanuit de TW in 2023 ten opzichte van waar in de begroting vanuit werd gegaan. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde toeslag vanuit de TW neerwaarts bijgesteld.

  • De verwachte AIO-uitkeringslasten voor 2023 worden geraamd op € 407,2 miljoen. De realisatiecijfers tot en met augustus en het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig naar 1 januari 2024 geven aanleiding om de verwachte uitkeringslasten met € 11,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerdere raming.

Ontvangsten

Bij de verwachte ontvangsten op Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen was geen rekening gehouden met ontvangsten vanuit de SPUK kwijtschelden vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. De ontvangsten zijn daarom € 2,3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder verwacht.

Licence