Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1

Tabel 7 budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

952.905

813.335

700

7.496

821.531

Uitgaven:

951.468

811.926

700

7.196

819.822

Waarvan juridisch verplicht

98,70%

   

97,60%

      

Inkomensoverdrachten

925.629

792.526

0

8.898

801.424

Vakantiedagen

0

6

0

1

7

Lage-inkomensvoordeel

503.629

507.806

0

2.568

510.374

Minimumjeugdloonvoordeel

130.000

124.225

0

672

124.897

Loonkostenvoordelen

292.000

160.489

0

5.657

166.146

      

Subsidies

3.725

2.640

240

‒ 38

2.842

      

Opdrachten

13.330

12.293

‒ 204

‒ 1.777

10.312

      

Bekostiging

100

100

575

0

675

      

Bijdrage aan andere begrotingen

4.792

109

33

‒ 100

42

Ministerie van EZK

3.800

67

‒ 67

0

0

Ministerie van VWS

992

42

100

‒ 100

42

      

Bijdrage agentschappen

3.892

4.258

56

213

4.527

      

Ontvangsten

24.000

17.000

‒ 4.000

0

13.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begoting bedraagt € 7,9 miljoen. Hiervan is € 0,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: vakantiedagen

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,001 miljoen).

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 2,6 miljoen).

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 0,7 miljoen).

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 5,7 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen

  • 1. Er zijn in totaal 13 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een eenmalig verhoging van de bijdrage aan het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (-/- 0,3 miljoen).

  • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,7 miljoen).

  • 3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,3 miljoen verwacht.

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2020 plaatsvinden.

Licence