Base description which applies to whole site

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

7.037.743

‒ 6.000

7.031.743

‒ 197.832

6.833.911

‒ 104.683

‒ 96.728

‒ 97.611

‒ 99.625

Uitgaven:

7.079.146

‒ 6.000

7.073.146

‒ 206.293

6.866.853

‒ 99.941

‒ 95.528

‒ 97.111

‒ 99.625

waarvan juridisch verplicht

99,70%

99,70%

Inkomensoverdrachten

6.994.795

0

6.994.795

‒ 217.994

6.776.801

‒ 105.347

‒ 97.728

‒ 97.611

‒ 99.625

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.215.835

0

6.215.835

‒ 210.905

6.004.930

‒ 109.390

‒ 104.229

‒ 107.963

‒ 113.104

en intertemporelen tegemoetkoming

Toeslagenwet

458.901

0

458.901

‒ 24.995

433.906

‒ 20.930

‒ 27.525

‒ 31.350

‒ 33.491

AIO

286.997

0

286.997

15.503

302.500

22.905

32.008

39.798

45.181

Bijstand zelfstandigen

26.167

0

26.167

1.469

27.636

2.080

2.080

2.080

2.080

Bijstand overig

1.150

0

1.150

18

1.168

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie

5.745

0

5.745

916

6.661

‒ 12

‒ 62

‒ 176

‒ 291

(Caribisch Nederland)

Subsidies

56.291

‒ 6.000

50.291

9.412

59.703

3.454

‒ 1.485

‒ 3.500

‒ 4.000

Opdrachten

16.185

0

16.185

2.289

18.474

1.952

3.685

4.000

4.000

Bekostiging

1.655

0

1.655

0

1.655

0

0

0

0

ZonMw

1.655

0

1.655

0

1.655

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

220

0

220

0

220

0

0

0

0

ZonMw

220

0

220

0

220

0

0

0

0

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Ontvangsten

2.572

0

2.572

9.549

12.121

3.828

3.828

3.828

3.828

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 197,8 miljoen bij de uitgaven en -/- € 206,3 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen

 • 1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen voor 2019 is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2019. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisatie 2018 en de conjunctuur (-/- € 200,4 miljoen).

 • 2. Eerder was een bedrag van € 15 miljoen toegevoegd aan het macrobudget, omdat verwacht werd dat het quotum niet gehaald zou worden in 2018. Hier blijkt echter geen sprake van te zijn. Het quotum is gehaald bij de overheid en het bedrijfsleven in 2018. Daarom is de uitgeboekte besparing in 2019 teruggeboekt -/- € 15 miljoen).

 • 3. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de ontvangsten.

 • 4. Het ingeboekte bedrag voor de verhoogde instroom van vergunninghouders in 2019 is geactualiseerd als gevolg van de aanpassing van de huisvestingstaakstelling voor gemeenten in 2019 (€ 2,5 miljoen). In het definitieve macrobudget worden de definitieve huisbestingstaakstellingscijfers voor 2019 verwerkt.

 • 5. Als gevolg van het terugdraaien van de twee Regeerakkoord- maatregelen rond loondispensatie vorig jaar zijn de ingeboekte bedragen op het macrobudget weer uitgeboekt (-/- € 1,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: toeslagenwet

 • 1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV bijgesteld. Het volume (-/- € 38,7 miljoen) is naar beneden bijgesteld, de prijs (€ 10,9 miljoen) is opwaarts bijgesteld. Totaal -/- € 27,8 miljoen.

 • 2. Bij de cCEP-raming is het WW-volume opwaarts bijgesteld. Bij een hoger WW-volume wordt er meer beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom opwaarts aangepast (€ 2,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AIO in 2019 is opwaarts bijgesteld met € 15,5 miljoen. De ramingsbijstelling is voornamelijk gebaseerd op nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2018, voor 2019 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van € 16,1 miljoen. De uitstroom in 2018 is lager uitgevallen dan verwacht en dit werkt meerjarig door in het verwachte aantal huishoudens in de AIO. Daarnaast wordt in de nieuwe raming uitgegaan van een hogere gemiddelde AIO-uitkering. Verder treedt er door de continuering van de Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) een besparing op van € 0,6 miljoen in 2019, zie hiervoor ook artikel 11.

Inkomensoverdachten: bijstand zelfstandigen

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De vastgestelde rijksbijdragen over 2017 en 2018 leiden tot een nabetaling en een meerjarige opwaartse bijstelling van de raming (€ 1,5 miljoen).

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

 • 1. De begrotingsraming voor de bijstand overig is aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2019.

Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland (CN)

 • 1. De begrotingsraming voor de onderstand en reintegratie CN is voor 2019 aan de hand van nieuwe realisatiegegevens opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljoen).

Subsidies en opdrachten

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).

 • 2. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er 4 budgettair neutrale kasschuiven van 2019 (-/- € 8,4 miljoen) naar 2020 t/m 2022.

 • 3. Van het overgebleven budget subsidies en opdrachten in 2018 is er € 7,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.

 • 4. Er zijn in totaal 17 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 5,9 miljoen). De grootste is de overboeking vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de motie Seegers (€ 8,0 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. In 2016 en 2017 hebben gemeenten op aanvraag een intertemporele tegemoetkoming (voorschot op budget) kunnen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. De terugbetaling werd voorheen als negatieve uitgave geboekt op het macrobudget, dit wordt nu verantwoord onder de ontvangsten (€ 3,8 miljoen). Zie ook bij de uitgaven.

 • 2. De raming is bijgesteld vanwege terugontvangst naar aanleiding van de vaststelling rijksvergoeding TW over 2018 (€ 5,7 miljoen).

Licence