Base description which applies to whole site

5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019

Tabel 1 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2019 die reeds hebben plaatsgevonden in de 1e suppletoire begroting 2019 en in de ontwerpbegroting 2020 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.

Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2019

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020

75.137,9

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

 

Autonoom

‒ 421,0

Actualisering Zvw-uitgaven

‒ 600,0

Actualisering Wlz-uitgaven

179,0

  

Beleidsmatig

‒ 7,6

Overig

‒ 7,6

  

Technisch

‒ 0,2

Overig

‒ 0,2

  

Totaal bijstelling uitgaven

‒ 428,8

  

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019

74.709,0

Ontvangsten ontwerpbegroting 2020

4.957,9

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

 

Totaal bijstelling ontvangsten

0,0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2019

4.957,9

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020

70.179,9

Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,8

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019

69.751,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Op basis van voorlopige gegevens van het Zorginstituut over het eerste half jaar van 2019 zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2019 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. Het gaat hier om de verwachte onderschrijding bij de hoofdlijnakkoordsectoren. De verwachte onderschrijding bij de overige sectoren is reeds bij begroting 2020 gemeld. De geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2019. Daarover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van de geactualiseerde prognose uit het addendum op het augustusadvies van de NZa is het beschikbare Wlz-kader 2019 structureel met € 130 miljoen verhoogd. Bovenop deze structureel extra beschikbare middelen wordt, in het licht van de toename van wachtlijsten, in 2019 incidenteel een extra bedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege beperkte overdekking van het Wlz-kader op de begroting van € 11 miljoen nemen de verwachte Wlz-uitgaven in 2019 met € 179 miljoen toe. Van de manoeuvreerruimte van € 60 miljoen, die dient om het contracteerproces soepel te laten verlopen, wordt verondersteld dat deze niet tot extra uitgaven leidt en daarmee geen effect heeft op de begroting.

Beleidsmatig

Overig

De post overig betreft het saldo van enkele mutaties, onder meer vrijval van middelen voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (€ 7,1 miljoen).

Technisch

Overig

Dit betreft diverse kleine mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting), zoals beschreven in paragraaf 5.3.

Licence