Base description which applies to whole site

5.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019

Tabel 2 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2020.

Tabel 2 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2019

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2020

70.179,9

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,8

3

Stand 2e suppletoire begroting 2019

69.751,1

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2020

71.172,8

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 0,2

6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

71.172,6

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2020 (=1-4)

‒ 992,9

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,6

9

Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)

‒ 1.421,5

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

Onderdeel A Netto zorguitgaven

In paragraaf 5.2 is in tabel 1 de bijstelling van de netto zorguitgaven opgenomen en toegelicht.

Onderdeel B Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid (SZA). Ten opzichte van de stand begroting 2020 zijn er enkele kleine overboekingen geweest van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).

Onderdeel C Overschrijding (+) / Onderschrijding (-)

Uit de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg blijkt dat de actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg € 1,4 miljard bedraagt. Dat is een toename van € 0,4 miljard ten opzichte van de stand in de ontwerpbegroting 2020 (€ 1,0 miljard), voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven. Het bedrag van € 1,4 miljard kan nog wijzigen op grond van meer definitieve cijfers over 2019 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond Zorg in 2019 vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.

Tabel 3 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2019

Stand ontwerpbegroting 2019

‒ 502,1

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

53,6

Stand 1e suppletoire begroting 2019

‒ 448,5

Mutatie ontwerpbegroting 2020

‒ 544,4

Stand ontwerpbegroting 2020

‒ 992,9

Mutatie 2e suppletoire begroting 2019

‒ 428,6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

‒ 1.421,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Licence