Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Decentralisatie-uitkeringen

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (uitgaven) Bedragen x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

41

         

Bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

3.813

         

Beter Benutten

15.966

         

Bodemsanering

42.560

40.484

42.655

     

Clean Underground Sustainable Transport

25

         

Duurzaam Door

100

         

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied

3.950

         

Faciliteit MKB

25

         

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

35.607

30.461

30.461

10.173

   

Green deal Marktordening warmtetransportnetten

273

         

Interreg V

466

         

Jong leren eten

500

         

MIRT projecten

1.582

         

MKB innovatiestimulering

3.190

         

Monumenten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Mooiste Natuurgebied van Nederland

300

         

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.958

1.361

1.361

647

647

647

N62 Sloeweg

1.143

         

Programma Impuls omgevingsveiligheid

14.507

13.684

       

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

1.653

         

Programmabureau warmte koude

170

         

Project Lelystad Airport aansluiting A6

620

         

Projecten Verkeer en vervoer

46.707

39.708

39.712

22.578

22.578

22.578

Regiodeal Zeeland

7.600

5.500

100

     

Smart industry HUB

1.350

         

Value data centre

60

         

Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta

35

         

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

60

       

Waddenfonds

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

Waterstofbussen

2.675

         

Weidevogels

25

25

       

Zeeland in stroomversnelling

1.800

         

Zoetwatermaatregelen

9.605

12.284

       

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

15.213

15.213

     

Wijziging betalingsverloop 2017

1

         
             

Stand ontwerpbegroting 2019

262.458

207.658

178.380

82.276

72.103

72.103

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle provincies worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence