Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Tweede Kamer

DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING EN ADVIES

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer te informeren over maatregelen die de inspectie genomen heeft, dan wel kan nemen tegen scholen die basiswaarden ondermijnen.

Debat [27-06-2018] – VAO Preventieve radicalisering (AO d.d. 20/6)

Motie-Van Dijk

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

DIRECTIE EMANCIPATIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen om de rol én positie van vertrouwenspersonen te versterken.

Debat [22-02-2018] – Plenair debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

Motie-Özütok

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer Onderzoek vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties van 14 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat de kerndoelen met betrekking tot seksuele diversiteit voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn aangescherpt; constaterende dat volgens de inspectie 14% van de po- en vo-scholen geen aandacht besteedt aan deze kerndoelen) verzoekt de regering, in lijn met de motie 30 950, nr. 113, passende maatregelen te nemen tegen deze scholen.

Debat [19-04-2018] – VAO Emancipatie

Motie-Van Dijk

In de voortgangsrapportage Emancipatie in het voorjaar van 2019 wordt ingegaan op (de mogelijkheden van) het inspectietoezicht. Overigens is die 14% gebaseerd op zelfrapportage van schoolleiders in een representatieve steekproef, niet op een landelijke lijst van alle scholen. De kerndoelonderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit worden in de toekomst aangescherpt. Een ontwikkelteam van docenten levert voorjaar 2019 een voorstel daarvoor.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om op school de lhbti-acceptatie nader te bevorderen door het examen- en kwalificatiebesluit op dit punt aan te passen.

Debat [19-04-2018] – VAO Emancipatie

Motie-Van Dijk/Van den Hul

Het examen- en kwalificatiebesluit wordt nog in 2018 aangepast (ministeriële regeling). Implementatie daarvan is in schooljaar 2019/2020. In het aangepaste besluit wordt gesproken over acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en over seksuele diversiteit als basiswaarde in onze samenleving.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle elementen uit het regenboogstembusakkoord zo snel als mogelijk uit te voeren.

Debat [19-04-2018] – VAO Emancipatie

Motie-Sjoerdsma

In de voortgangsrapportage Emancipatie in het voorjaar van 2019 wordt de actuele stand van zaken gegeven bij de uitvoering van het regenboogstembusakkoord.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het voorjaar aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van het emancipatiebeleid, onderbouwd met data, en dit jaarlijks te herhalen.

Debat [19-04-2018] – VAO Emancipatie

Motie-Van den Hul

In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Emancipatie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering initiatieven te ondersteunen om meer jongens te interesseren voor zorg of het onderwijs.

Debat [19-04-2018] – Plenair debat positie jonge vrouwen op de arbeidsmarkt

Motie-Van den Hul

De motie wordt meegenomen in de voorgangsrapportage Emancipatie in het voorjaar van 2019. De komende vijf jaar ondersteunt OCW de strategische alliantie «Werk en de Toekomst» (van Atria, Emancipator, NVR en VHTO), die tot doel heeft om brede stereotypering in het onderwijs, bij de overheid en op de arbeidsmarkt te slechten. Ook zal er bekeken worden hoe gezamenlijke en gedegen opgezette initiatieven vanuit zowel de pabo’s als het werkveld vanuit OCW ondersteund kunnen worden. Tenslotte wordt er invulling gegeven aan de motie via het op 14 maart 2018 gepresenteerde actieprogramma «Werken in de Zorg» van het Ministerie van VWS, mede namens OCW en SZW. In het najaar van 2018 worden een wervingscampagne en website gelanceerd en wordt de Tweede Kamer geïnformeerd door de Minister van VWS over de voortgang van het actieprogramma.

DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met provincies en gemeenten om deze bewegwijzering beter tot haar recht te laten komen, en voor het zomerreces de Kamer hierover te informeren.

Debat [21-11-2016] – Cultuurbegroting

Motie-Van Veen

Het Ministerie van OCW bespreekt de verbetering van de bewegwijzering met de provincies en gemeenten. In het najaar van 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de partners van de Agenda, de provincies en de gemeenten om te bezien wat de komende periode nodig is gezien de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed, en de uitkomsten hiervan mee te nemen in de evaluatie van de monumentenzorg die is voorzien voor 2018.

Debat [21-11-2016] – Cultuurbegroting

Motie-Pechtold/Dik-Faber

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Erfgoed Telt van 22 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om het advies van het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting aan te vragen en in ontvangst te nemen.

Debat [21-11-2016] – Cultuurbegroting

Motie-Van Veen/Vermue

De Tweede Kamer wordt in juni 2019 geïnformeerd over het cultuurbeleid 2021–2024. In deze brief zal de regering ook ingaan op deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de besteding: – historische schulden van musea bij het bestemmingsfonds OCW te verevenen; – een aanvullend advies te vragen aan de Raad voor Cultuur over het resterende bedrag, waarbij de te besteden middelen ten goede komen van de museale sector; verzoekt de regering voorts bij de besteding van het resterende bedrag de volgende mogelijkheden mee te nemen: – een bijdrage aan het Mondriaan Fonds ten behoeve van het aankoopfonds; – het buiten de BIS-criteria ondersteunen van twee musea in de regio; – het verhogen van het toegekende bedrag aan musea met een lagere BIS-bijdrage dan 1 miljoen euro.

Debat [21-11-2016] – Cultuurbegroting

Motie-Van Veen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW van 2017 van 26 april 2017 en de brief aan de Tweede Kamer Uitvoering motie-Van Veen inzake bestemmingsfondsen 2013–2016 musea van 4 september 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering nader te onderzoeken hoe en in welke mate de culturele infrastructuur in stedelijke regio's van invloed is op het algemene vestigingsklimaat van huishoudens en bedrijven; verzoekt de regering voorts, nader te onderzoeken hoe en in welke mate een sturend cultuurbeleid kan bijdragen aan behoud en versterking van het algemene vestigingsklimaat in belangrijke stedelijke regio's buiten de Randstad; verzoekt de regering tevens, de conclusies van dit onderzoek te betrekken bij een herziening van het stelsel van basisinfrastructuur en de fondsen.

Debat [21-11-2016] – Cultuurbegroting

Motie-Grashoff/Pechtold

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer met de aanbieding rapport «Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning» van 17 oktober 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Raad Voor Cultuur te vragen om in zijn advies naar meer en ander publiek, ook het bevorderen van diversiteit onder mensen werkzaam in de culturele sector mee te nemen; verzoekt de regering tevens de Raad voor Cultuur te vragen dit onderzoek in de loop van 2018 uit te voeren.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Ellemeet/Bergkamp

De Raad voor Cultuur brengt in oktober 2018 het advies uit.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met de sector op korte termijn en in lijn met het advies Passie gewaardeerd van de SER en de Raad voor Cultuur, experimenteerruimte te creëren opdat zzp-ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Ellemeet/Asscher

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over de verkenning naar mogelijke experimenteerruimte.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te inventariseren welke financieringsregelingen voor zelfstandigen ook bedoeld zijn voor zelfstandigen in de culturele sector, maar in de praktijk voor hen niet geschikt zijn, en deze geschikt voor gebruik te maken; verzoekt de regering voorts aan de Raad voor Cultuur expliciet aandacht te vragen voor een effectievere inzet van financieringsregelingen voor zelfstandigen in de culturele sector in zijn advies Financiering van cultuur; verzoekt de regering tevens de Raad voor Cultuur te vragen dit onderzoek in de loop van 2018 uit te voeren.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Ellemeet/Arno Rutte

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 schriftelijk geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar mogelijkheden binnen het wetenschapsbeleid en de Raad voor Cultuur in het kader van het cultuurstelsel 2021–2024 een advies te vragen over de positie van de wetenschapsmusea.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Dik-Faber c.s.

In de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de cultuurperiode 2021–2024 wordt advies gevraagd over de positie van de wetenschapsmusea. De Tweede Kamer ontvangt de adviesaanvraag in december 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de plannen voor de toekomst van monumentale kerken en de inzet van extra middelen voor te bereiden in nauw overleg met de (koepels van) eigenaren van deze monumenten en de Kamer daarover te informeren vóór de zomer van 2018.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Rog/Dik-Faber

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Erfgoed Telt van 22 juni 2018.

De Tweede Kamer (van mening dat meer inzicht in de «niet-bezoeker» voor de culturele partijen zinvol zou zijn om hun publieksbereik te vergroten);verzoekt de Minister middels een onderzoek ook de «niet-bezoeker» in beeld te krijgen.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Bergkamp c.s.

In de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving van 12 maart 2018 zegt het kabinet onderzoek te laten verrichten. Inmiddels is het concept eindrapport van de Erasmus Universiteit gereed. Op basis van deze input geeft de Raad voor Cultuur eind 2018 advies over dit onderwerp. De rapportage wordt als bijlage van de najaarsbrief vóór de begrotingsbehandeling Cultuur aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de ambitie van muziekonderwijs voor ieder kind voort te zetten; verzoekt de regering tevens, de effecten van de huidige regeling komend jaar te evalueren en daarbij te bekijken hoe scholen met een goed plan voor muziekonderwijs na 2020 ondersteund kunnen worden, daarbij kijkende naar zowel publieke als private middelen, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Asscher/Bergkamp

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Cultuur in een open samenleving van 12 maart 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering op korte termijn met een voorstel te komen om deze secundaire tickethandel aan banden te leggen.

Debat [21-11-2017] – Stemmingen

Cultuurbegroting

Motie-Kwint c.s.

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over het voorstel.

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren.

Debat [11-11-2014] – Stemmingen over moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Motie-Straus/Ypma

Uit een inventarisatie door de po-raad en de VO-raad naar de naleving van de afspraken in de Branche codes Goed bestuur op het punt van openbaarmaking van jaarverslagen komt naar voren dat – ondanks de aansporingen daartoe – nog steeds niet alle scholen in de sectoren PO en VO hun jaarverslag op de eigen website openbaar maken. Er is weinig zicht en hoop dat een nieuwe aansporing daartoe wel zal leiden tot een 100% score.

OCW werkt daarom thans aan het opnemen van de openbaarmaking in de sectorwetten. Daarna zullen nadere inrichtingsvoorschriften in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs worden opgenomen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillisementswet te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag 2016.

Debat [31-03-2016] – VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2018 een brief aangaande de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de faillissementswet.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen in de onderwijs-cao.

Debat [29-03-2018] – VAO Leraren

Motie-Kwint/Beertema

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer over leraren en het lerarentekort van 24 augustus 2018, kenmerk 1388284.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Stichting van het Onderwijs op te roepen te komen tot een intersectoraal functiewaarderingstraject, waarbij in ieder geval de lesgevende functies in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden betrokken.

Debat [29-03-2018] – VAO Leraren

Motie-Rog/Van Meenen

Aan de motie is voldaan met een brief aan de Stichting van het Onderwijs. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de brief over het lerarentekort van 24 augustus 2018, kenmerk 1388284.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, de bijstellingen niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.

Debat [22-09-2016] – Algemene Politieke Beschouwingen

Motie-Pechtold c.s.

De motie is uitgevoerd met de tweede nota van wijziging 34 775 VIII, nr. 13.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Tweede Kamer na invoering van het bursalenstelsel op de hoogte te houden van de effecten van het toelaten van bursalen, waarin aantallen promotieplaatsen van de verschillende vormen opgenomen worden en de beschikbaarheid van universitair docenten.

Debat [26-09-2011] – Strategische agenda Hoger Onderwijs

Motie-Klaver

De AMvB is in januari 2016 in werking getreden. Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben toestemming gekregen deel te nemen. De AMvB voorziet in tussenevaluatie na circa twee jaar (vierde kwartaal 2018).

De Tweede Kamer verzoekt de regering de inwerkingtreding van het wetsartikel dat collegegelddifferentiatie bij excellente opleidingen regelt pas te effectueren op het moment dat er meer duidelijkheid is over de effecten die een sociaal leenstelsel heeft op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Debat [23-04-2013] – WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Wet accreditatie op maat 34.735 van 15 juni 2018, gepubliceerd op 5 juli 2018 in het Staatsblad 2018, nr. 209. Hierin worden de accreditatieoordelen «goed» en «excellent» van de NVAO geschrapt en blijft alleen nog het oordeel voldoende/onvoldoende over.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning te starten naar de mogelijkheden van extra bekostiging dan wel differentiatie binnen de bekostiging van opleidingen met een excellent keurmerk, in samenhang met het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Lucas.

Debat [23-04-2013] – WGO Kwaliteit in Verscheidenheid – 2e termijn

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Wet accreditatie op maat 34.735 van 15 juni 2018, gepubliceerd op 5 juli 2018 in het Staatsblad 2018, nr. 209. Hierin worden de accreditatieoordelen «goed» en «excellent» van de NVAO geschrapt en blijft alleen nog het oordeel voldoende/onvoldoende over.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het bindend studieadvies bij de komende kwaliteitsafspraken te begrenzen tot het eerste jaar van de bachelor.

Debat [02-07-2015] – VAO prestatieafspraken hoger onderwijs (AO d.d. 24/6)

Motie-Mohandis/Rog

De motie zal gelijktijdig met de evaluatie van het experiment BSA in jaar 2 worden afgedaan in het najaar van 2018.

De Tweede Kamer roept de regering, onderwijsinstellingen, interne en externe belanghebbenden op om maximale impact te bewerkstelligen met de extra investeringsmiddelen naar 2025, met als doel een toekomstbestendig hoger onderwijs, versterking van ontplooiingskansen van studenten en een lerende, internationaal concurrerende economie.

Debat [14-12-2015] – Notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Motie-Duisenberg c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Aanbieding sectorakkoorden hogescholen en universiteiten van 9 april 2018.

De Tweede Kamer (overwegende dat leraren professionals zijn die ruimte en zeggenschap verdienen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun vak); verzoekt de regering te bevorderen dat: – in de nascholing en professionalisering van leraren gerichte aandacht is voor het omgaan met verschillen, het gebruik van ICT en curriculum-ontwikkeling; – het opleiden van nieuwe generaties leraren binnen opleidingsscholen, een samenwerking van school en lerarenopleiding, wordt geïntensiveerd, zodat theorie en praktijk meer dan nu met elkaar worden verweven; – er overeenstemming komt over het ontwikkelen van brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, zowel op hbo- als wo-niveau, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs; – er universitaire opleidingen voor het primair onderwijs worden ontwikkeld; verzoekt de regering te bevorderen dat de lerarenopleidingen, in zowel hbo als wo, hun curriculum aanpassen aan en het lerarenregister rekening houdt met de ontwikkelingen die verder uitgewerkt worden onder onderwijs2032.

Debat [09-03-2016] – Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Ypma c.s.

De lerarenopleidingen zullen hun curriculum aanpassen op het moment dat de herziene kerndoelen en eindtermen zijn ingevoerd. In het huidige proces van Curriculum.nu leveren ze input en feedback op de tussenproducten van de ontwikkelteams en zijn ze gelieerd aan enkele ontwikkelscholen. Ook zijn er enkele leraren in de ontwikkelteams die zowel lesgeven op een po- of vo-school als daarnaast werken als lerarenopleider.

De Tweede Kamer (van mening dat de openbare uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) niet los gezien kunnen worden van zijn functie; van oordeel dat zijn uitspraken over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen in flagrante strijd zijn met het beginsel van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef) verzoekt de regering uitvoering te geven aan de wet zo gauw die in werking treedt en de accreditatie van de IUR in te trekken.

Debat [28-09-2016]

Stemmingen over amendementen bescherming namen en graden hoger onderwijs

Motie-Beertema

Per 1 januari 2018 zijn de bepalingen omtrent de verplichting van instellingen om het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen in werking getreden. Er kan bij de IUR worden ingegrepen wanneer daar een nieuwe aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij nieuwe discriminatoire uitingen van de rector.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het recht op bekostigd onderwijs meer in balans kan worden gebracht, ongeacht opleidingsniveau, bijvoorbeeld door middel van een scholingsbeurs of leerrechten, ongeacht de leeftijd waarop men deze gebruikt, en de kosten en opbrengsten van een dergelijk systeem in kaart te brengen.

Debat [02-11-2016] – Begrotingsbehandeling OCW

Debat [03-11-2016] Begroting OCW

Motie-Bruins/Straus

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2018 een brief waarin wordt ingegaan op de uitwerking van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met de universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties tot een programma van aanvullende ondersteuning en begeleiding voor «stapelaars» en inbegrepen groepen zoals zij-instromers in het hoger onderwijs te komen, en dit te betrekken bij het begrotingsonderzoek en het actieplan gelijke kansen.

Debat [02-11-2016] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins/Mohandis

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Beantwoording vragen over de begrotingsbehandeling van OCW 2018 (inclusief nagekomen vragen over Media) van 6 december 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet gelijk mee op te laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Debat [03-11-2016] Stemmingen punt 19 over aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2017

Motie-Rog/Van Meenen

In het Algemeen overleg van 13 maart 2018 is als verwacht studiejaar van inwerkingtreding het studiejaar 2020–2021 aangegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met instellingen in het hoger onderwijs, studentenpsychologen en studentenorganisaties over psychische problematiek bij studenten en gezamenlijk tot een actieplan te komen, zodat op iedere instelling goede en laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is.

Debat [02-02-2017] – VAO HO prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Bruins/Asante

In het voorjaar van 2018 is een werkgroep gevormd met onder andere de koepelorganisaties en studentenbonden om te komen tot een gezamenlijke aanpak, gericht op studentenwelzijn. Deze gezamenlijke aanpak wordt in de komende maanden afgestemd met de hogescholen en universiteiten en besproken met studentendecanen, -psychologen en andere belangenorganisaties.

Voor de begrotingsbehandeling OCW wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak rondom studentenwelzijn en daarmee de uitwerking van de motie, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

De Tweede Kamer verzoekt de regering geen toestemming te verlenen aan transnationaal onderwijs waarin de academische vrijheid niet op dezelfde, of vergelijkbare wijze, geborgd is als in Nederland, verzoekt de regering voorts, geen toestemming te verlenen aan transnationaal onderwijs waarin de studenten aan de opleiding verplicht onderwijs moeten krijgen in een bepaalde politieke ideologie, zoals het marxisme, of waar de samenstelling van het curriculum en de inhoud van de vakken gecontroleerd worden door de overheid van het betreffende land.

Debat [23-02-2017] – Stemmingen wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met een AMvB, die op 31 mei 2018 in werking is getreden met publicatie in het Staatsblad 2018, nr. 151. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd met de brief Toezeggingen in relatie tot transnationaal onderwijs van 12 juli 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering hbo-instellingen op te roepen het bedrijfsleven nauw te betrekken bij de vormgeving van het onderwijsprogramma van een Ad-opleiding met het oog op het kennen en kunnen van de student; in de door de Minister toegezegde monitor expliciet kwalitatief onderzoek te doen naar de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven bij de vormgeving van het onderwijs binnen de Ad-opleiding.

Debat [29-06-2017] – Associate Degree (AD)

Motie-Van der Molen

In november 2018 wordt de eerste landelijke conferentie Associate degree georganiseerd, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de motie. De Tweede Kamer zal hierover bij de aanbieding van de eerste tussenrapportage van de monitor Associate degree worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om met alle partners in de keten van studentenhuisvesting te komen tot een nieuw convenant en actieplan studentenhuisvestingen en dit actieplan te faciliteren.

Debat [11-10-2017] – Gezamenlijk debat met M.BZK over huisvesting buitenlandse studenten

Motie-Futselaar/Özdil

De motie is door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in behandeling genomen. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd via de begroting van BZK.

De Tweede Kamer verzoekt de regering: 1. in het nog uit te voeren onderzoek naar de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo ook aandacht te besteden aan de mogelijkheid en wenselijkheid van individueel maatwerk en hierover de Kamer te informeren; 2. op korte termijn in overleg te treden met de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, het ISO, de LSVb en de JOB over de ervaren belemmeringen op dit punt en waar nodig de ministeriële regeling rond de vooropleidingseisen met spoed aan te passen.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Kuik c.s.

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2018 en voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over het eerste deel van de motie, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs. Over het tweede deel van de motie loopt het overleg nog.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op basis van welke criteria de numerus fixus wordt ingesteld, als het gaat om opleidingen waar een tekort aan arbeidskrachten voor geldt, en hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Debat [31-01-2018] – VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/1)

Motie-Tielen/Van der Molen

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 geïnformeerd over de uitwerking van de motie, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de toegankelijkheid van het hoger onderwijs op sectoraal en instellingsniveau te waarborgen door samen met studenten-bonden en koepelorganisaties afspraken te maken over kaders waarbinnen instellingen decentrale selectie in de bachelorfase mogen toepassen op basis van het geplande onderzoek naar de effecten van decentrale selectie.

Debat [31-01-2018] – VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/1)

Motie-Van Meenen

De motie is in behandeling genomen. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer eind 2018 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat universiteiten en hogescholen de kosten van selectie niet bij de student terecht laten komen, om zo kansengelijkheid te bevorderen.

Debat [31-01-2018] – VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/1)

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op motie kosten voor selectie procedures (31.288, nr. 608) van 11 juli 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering: 1.de Kamer feitelijk te informeren over de uitkomst van de selectie bij de opleiding psychologie van de UvA en daarbij te kijken naar de wijze van selectie, het aantal toegelaten Nederlandse studenten en het aantal niet-EER-studenten dat wordt toegelaten tot de bacheloropleiding;2.hierbij in te gaan op de bredere vraag hoe bij Nederlandse universiteiten omgegaan wordt met selectie bij opleidingen waar tegelijkertijd veel Nederlandse en niet-Nederlandse studenten zich inschrijven.

Debat [31-01-2018] – VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/1)

Motie-Van der Molen/Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Internationalisering in evenwicht

van 4 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het geval dat de huidige gedifferentieerde beoordelingen uit de wet worden geamendeerd, voor de zomer van 2018 te komen met een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen in een andere vorm waarin ook excellentie tot uitdrukking komt.

Debat [06-02-2018] – Wetsvoorstel Accreditatie

Motie-Tielen

Met de NVAO en de studenten is reeds gesproken over een voorstel. De laatste gesprekken met VSNU en Vereniging Hogescholen ten behoeve van het voorstel zijn reeds ingepland. Voornemen is om het resultaat daarvan onder andere mee te nemen in de aanpassing van het accreditatiekader en hierover in september 2018, tijdens de voorhang van het accreditatiekader, te rapporteren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering met de lerarenopleidingen in overleg te treden met als doel dat alle afgestudeerden hebben geleerd hoe zij kindermishandeling herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan.

Debat [13-03-2018] – VSO Monitor Sociale veiligheid in en rond scholen (29 240, nr. 76)

Motie-Westerveld

De motie wordt besproken met de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

De Tweede Kamer verzoekt de regering er voor te zorgen dat het voor onderwijsinstellingen niet mogelijk is om meer instellingscollegegeld dan de bekostiging van de opleiding en het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld te vragen.

Debat [15-03-2018] – VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Motie-Van Meenen/Westerveld

Voor deze motie is wetswijziging noodzakelijk. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen, het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te faciliteren.

Debat [19-04-2018] – VAO Nederlands – Engels in het hoger onderwijs

Motie-Özdil

Aan de motie wordt uitvoering gegeven. De Nuffic is geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering(overwegende, dat het voor de kwaliteit van het onderwijs van groot belang is dat besluiten inzake de voertaal in het hoger onderwijs zorgvuldig worden genomen; overwegende, dat het voor de publieke verantwoording van instellingen wenselijk is een helder overzicht te hebben van de overwegingen die voor instellingen een rol spelen) de inhoud en toepassing van de gedragscodes periodiek in beeld te brengen, conform de oorspronkelijke bedoeling van de wet.

Debat [19-04-2018] – VAO Nederlands – Engels in het hoger onderwijs

Motie-Bisschop/Beertema

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Internationalisering in evenwicht van 4 juni 2018. Hierin is aangegeven dat na herziening van art. 7.2 WHW de Inspectie gevraagd zal worden om periodiek (thematisch) te onderzoeken hoe instellingen omgaan met taalbeleid.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat er onduidelijkheid bestaat over wat wordt verstaan onder «hoofdlijnen van de begroting en overwegende dat dit het goed uitoefenen van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting door de medezeggenschap in de weg staat) in overleg met de studentenbonden en de besturenorganisaties te komen tot voorstellen ter verbetering van deze definitie en dit zo nodig in de wet te verankeren.

Debat [30-05-2018] – Debat voorinvesteringen hoger onderwijs

Motie-Van Meenen/Tielen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken een plan op te stellen hoe de groep studenten die de dupe zijn geworden van de instellingen waar onvoldoende voorinvestering heeft plaatsgevonden, gecompenseerd kunnen worden en de kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

Debat [30-05-2018] – Debat voorinvesteringen hoger onderwijs

Motie-Van der Molen c.s.

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de gehanteerde definitie van de Algemene Rekenkamer te omarmen in een nader onderzoek naar alle onderwijsinstellingen, om vast te stellen in hoeverre de aan de studenten beloofde voorinvesteringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Debat [30-05-2018] – Debat voorinvesteringen hoger onderwijs

Motie-Beertema

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer (spreekt uit dat een opleiding van 240 ECTS in dertien maanden geen recht doet aan zowel het stelsel van studiepunten als de complexiteit van het beroep van leraar) verzoekt de regering soortgelijke spoedcursussen naar het leraarschap te inventariseren en hierbij te bezien of die inhoud voldoende opleidt voor het leraarschap.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

Motie-Kwint/Westerveld

Aan de Inspectie van het onderwijs is, in het kader van haar eerstvolgende Jaarwerkplan, gevraagd een inventarisatie te maken van soortgelijke trajecten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen mogelijk zijn.

Debat [28-06-2018] – VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/6)

Motie-Tielen

De NVAO gaat dit controleren tijdens de beoordeling van de planvorming. Deze vinden plaats tussen het najaar van 2018 en uiterlijk 1 april 2020.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de instellingen, het profilerings-fonds in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) meer bekendheid te geven onder studenten die onvrijwillig studievertraging oplopen en ervoor te zorgen dat studenten ook lopende het studiejaar een beroep kunnen doen op dit fonds.

Debat [28-06-2018] – VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/6)

Motie-Tielen/Bruins

Eind september 2018 wordt de eerder toegezegde monitor profileringsfonds naar de Tweede Kamer verzonden. Bij het aanbieden van de monitor zal nader worden ingegaan op de uitvoering van deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de instellingen erop te wijzen dat mantelzorgende studenten onderdeel uitmaken van de Regeling Profileringsfonds; verzoekt de regering tevens om, ervoor zorg te dragen dat in het jaarverslag ook de mantelzorgende studenten worden meegenomen en daartoe in gesprek met de VH en VSNU te gaan voor rapportage van het profileringsfonds op basis van een standaardmodel, waarbij mantelzorgende studenten onder het onderdeel «studenten met overmacht» in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten vallen.

Debat [28-06-2018] – VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten (AO d.d. 20/6)

Motie-Van der Molen

Eind september 2018 wordt de eerder toegezegde monitor profileringsfonds naar de Tweede Kamer verzonden. Bij het aanbieden van de monitor zal nader worden ingegaan op de uitvoering van deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de uitwerking van de Beleidsregel macrodoelmatigheid de CDHO voor nieuwe opleidingen zowel te laten kijken naar de taalkeuze als naar de naamgeving van de opleiding in relatie tot het arbeidsmarktperspectief, verzoekt de regering tevens om, te onderzoeken of de NVAO in het kader van de kwaliteitsbeoordeling ook een rol kan krijgen in de beoordeling van de taal van de opleidingsnaam van bestaande opleidingen.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Internationalisering

Motie-Westerveld

De motie bestaat uit twee delen.

1e: De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

2e: Dit wordt geagendeerd in het eerstvolgende overleg met de NVAO (20 september 2018).

De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW, samen met haar collega’s van EZ, BZK en SZW te verkennen op welke wijze een vervolgprogramma gericht op werving en binding van internationaal talent in gang gezet kan worden.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Internationalisering

Motie Özdil/Tielen

In het najaar van 2018 zal een eerste interdepartementaal overleg plaatsvinden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de VSNU te onderzoeken hoe samenwerking tussen de universiteiten bij de aanmelding en toelating van niet-Nederlandse studenten efficiënter en doelmatiger kan worden vormgegeven, en daarin de mogelijkheid van het creëren van één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs mee te nemen, en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Internationalisering

Motie Tielen

Eerste overleg heeft plaatsgevonden. Verder onderzoek en overleg vindt in het najaar van 2018 plaats.

DIRECTIE INTERNATIONAAL BELEID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat gebrekkige erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties een van de drempels is voor grenswerkers; overwegende dat grensregio’s (provincies, gemeenten, euregio’s) in samenwerking met ITEM een roadmap aan het opstellen zijn voor kansrijke beroepen voor grensoverschrijdend werken) de uitkomsten van deze roadmap te delen met de Kamer, structureel overleg met de grensinfopunten, euregio’s, provincies, gemeenten, werkgevers, beroepsorganisaties en Duitse partners te organiseren en op korte termijn met concrete oplossingen te komen voor knelpunten in de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties.

Debat (31-05-2018) – VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04/2018)

Motie-Van der Graaf c.s.

De regering zal de uitkomsten van het project waarnaar de motie verwijst te zijner tijd met de Tweede Kamer delen. De regering voert al regulier overleg met de relevante nationale partijen (provincies, euregio’s) en met buitenlandse autoriteiten en instanties. Het overleg met die buitenlandse partners vindt zowel plaats binnen de Benelux als in bilateraal verband, in het bijzonder met Noordrijn-Westfalen en Niedersachsen en relevante Duitse instanties op Bondsniveau. De complexiteit van de materie zelf alsook de betrokkenheid van vele partijen in Nederland én Duitsland (en in België en Luxemburg) maken dat een snelle en gedegen oplossing van de problematiek in ieder geval op korte termijn niet realistisch is. In het najaar 2018 vinden opnieuw consultaties met alle partijen plaats.

De Kamer wordt hierbij geïnformeerd over de verdere uitkomsten daarvan.

DIRECTIE KENNIS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Onderwijsraad te vragen te onderzoeken hoe we ons onderwijsbestel zo kunnen inrichten, dat gelijke kansen, opstroom, doorstroom en maatwerk weer de norm worden in het Nederlands onderwijsbestel.

Debat [29-10-2015] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met het advies De leerling centraal? dat de Onderwijsraad heeft uitgebracht in juli 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen, en de uitwerking hiervan voor het meireces van 2017 met de Kamer te delen.

Debat [02-11-2016] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Duisenberg c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Loopbaanoriëntatie en -begeleiding van 30 november 2017.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering om: 1.in overleg te treden met de ambassade van Duitsland om te kijken hoe het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland beter onder de aandacht kan worden gebracht;2.het «Mach mit!»-programma bij scholen onder de aandacht te brengen en op die manier studenten te enthousiasmeren voor het vak Duits.

Debat [10-04-2014] – VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

Motie-Straus c.s.

De Tweede Kamer zal naar verwachting in het najaar van 2018 worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering meer ambitie te tonen en zich maximaal in te spannen om de voorgenomen wetswijziging en de daaruit voortvloeiende oplossing in werking te laten treden per studiejaar 2016–2017.

Debat [09-06-2015] – Stemming over motie ingediend bij het VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Internationalisering in evenwicht van 4 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de cross-overkwalificaties en jaarlijks te bezien of het in generiek beleid omgezet kan worden.

Debat [31-03-2016] – VSO ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

Motie-Lucas

De Tweede Kamer ontvangt eind 2018 een brief over de stand van zaken met betrekking tot cross-over kwalificaties.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de escalatieladder duidelijk op te nemen dat de Minister van OCW eindverantwoordelijke is voor het «gezamenlijke» interventieteam en voortaan bij overdracht van een casus van de inspectie aan de Minister van OCW ook de Tweede Kamer te informeren over de ontstane problemen en de stappen die het interventieteam gaat nemen.

Debat [31-03-2016] – VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

Aan de motie is uitvoering gegeven. Naar aanleiding van de motie-Lucas is de escalatieladder aangepast. In de escalatieladder is nu opgenomen dat de Minister eindverantwoordelijk is bij de hoogste trede van de escalatieladder en dat, voor zover nog niet eerder gebeurd, de bewindspersoon de Tweede

Kamer over de ontstane problemen en de stappen die het interventieteam gaat nemen zal informeren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de macrodoelmatigheidscommissie als kader mee te geven dat bij gelijke kwaliteit van opleidingen kleine roc's hun opleiding kunnen blijven aanbieden.

Debat [17-05-2016] – Stemming punt 14 over aangehouden motie ingediend bij het VAO Governance in het mbo

Motie-Lucas

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling 2019 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Tweede Kamer, overwegende dat een bindend studieadvies grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van jongeren; verzoekt de regering binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer, in samenwerking met de JOB, te rapporteren over het aantal uitgebrachte negatieve bindend studieadviezen, het aantal klachten dat hierover is binnengekomen, en de manier waarop mbo-instellingen omgaan met het toelatingsrecht, het bindend studieadvies en de begeleiding in het eerste jaar.

Debat [07-09-2016] – Debat Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457)

Motie-Van Meenen

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 augustus 2019 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samenwerking in praktijkgericht onderzoek tussen de verschillende sectoren binnen het beroepsonderwijs te bevorderen, te stimuleren dat practoraten in het mbo worden doorontwikkeld en van het practoraat een beschermde titel te maken.

Debat [28-09-2016] – re- en dupliek plenaire debat over het wetsvoorstel bescherming van namen en graden

Motie-Rog

Er is subsidie toegekend aan Stichting Ieder MBO een practoraat, om hiermee een verdere invulling te geven aan practoraten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de PO-, VO- en MBO-raad om de kennis die is opgedaan over deze negatieve schoolervaringen van laaggeletterden bij hen onder de aandacht te brengen, met het verzoek deze te betrekken bij het beleid dat zij op dit punt voeren en hierover in de eerstvolgende voortgangsrapportage laaggeletterdheid aan de Kamer te rapporteren.

Debat [15-12-2016] – VAO laaggeletterdheid

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op commissiebrief over voortgang actieprogramma Tel mee met Taal van 24 november 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de VNG, begin 2017 inzichtelijk te maken op welke wijze gerealiseerd kan worden dat vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden is bereikt met taalcursussen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij; verzoekt de regering voorts om de Tweede Kamer jaarlijks over de voortgang te informeren.

Debat [15-12-2016] – VAO laaggeletterdheid

Motie-Asante/Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op kamerbrief over de voortgang actieprogramma tel mee met taal van 24 november 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen om verplichte lessen over lhbti-acceptatie op het mbo in te voeren.

Debat [06-04-2017] van V&J over discriminatie en racisme in Nederland

Motie-Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op kamerbrief over gebrekkig onderwijs ten aanzien van sexting van 8 september 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de Minister om haar bevoegdheid volgend uit artikel 6.1.3, lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zo spoedig mogelijk aan te wenden en een ministeriële regeling op te stellen waardoor instellingen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter gaan hanteren bij hun voorlichting.

Debat [29-06-2017] – VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Wiersma c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de verzamelbrief moties en toezeggingen mbo die op 10 juli 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in het kader van de toegezegde uiteenzetting over de onderwijsovereenkomst in het mbo te onderzoeken in hoeverre de belangen van deelnemers en instellingen gediend zijn met het vervallen van het vereiste dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan en als alternatief te kiezen voor een wettelijk model waaraan deelnemers basale waarborgen kunnen ontlenen.

Debat [29-06-2017] – VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Bisschop c.s.

Het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over nut en noodzaak van een onderwijsovereenkomst is in de zomer afgerond. In het onderzoek wordt de huidige schriftelijke onderwijsovereenkomst geanalyseerd vanuit het perspectief van de rechtspositie van de student en de administratieve lasten van instellingen, en worden denkbare alternatieven voor deze overeenkomst in beeld gebracht. Naar aanleiding van het rapport gaat de Minister in overleg met studenten, instellingen en hun vertegenwoordigers.

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer eind 2018 nader geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het onderzoek de opdracht te geven aanbevelingen te doen voor het versterken van de rechtspositie van studenten.

Debat [29-06-2017] – VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie- Özdil c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met de stand van zaken over de moties en toezeggingen van 4 december 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor zwangere studenten een formeel recht vast te leggen op zwangerschapsverlof en tevens de examencommissies opdracht te geven om in geval van studievertraging ten gevolge van een zwangerschap daarvoor een individueel examenprogramma vast te stellen waarmee de vertraging waar mogelijk kan worden voorkomen; verzoekt de regering tevens om in samenspraak met onder andere de onderwijsinstellingen en studentenvakbonden te bepalen dat zwangerschap en ouderschap meebrengen dat de student aanspraak kan maken op extra ondersteuning vanuit de opleiding en aanpassingen in het onderwijsprogramma, waaronder de stage en de examinering.

Debat [29-06-2017] – VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Kwint/Van den Hul

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie over de uitwerking maatregelen ten behoeve van studerende moeders van 22 december 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een uitvoerig onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen dat het aantal bbl-plekken, onder meer in de techniek, zo laag is, en hier in ieder geval een kosten-batenanalyse in op te nemen voor werkgevers en de bekostigingsprikkels van de overheid; verzoekt de regering voorts, dit onderzoek van een kabinetsreactie te voorzien en voor het kerstreces 2017 te versturen naar de Kamer.

Debat [29-06-2017] – VAO VMBO/MBO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

Motie-Wiersma c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op Kamervragen onderzoek naar daling instroom in de BBL van 14 februari 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de brede expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en in overleg te treden met relevante organisaties, zodat de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toenemen.

Debat [21-11-2017] – Stemmingen over moties ingediend bij Cultuurbegroting

Motie-Rog/Bergkamp

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op commissiebrief over voortgang actieprogramma Tel mee met Taal van 26 maart 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met het mbo en de JOB de urennorm zodanig toe te passen dat er voldoende tijd is voor docenten om hun onderwijs en zichzelf te kunnen ontwikkelen zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd, en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Van Meenen

Samen met de BVMBO, JOB en de MBO Raad is gewerkt aan de uitvoering van de motie. De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Lerarentekort van 24 augustus 2018, kenmerk 1388284.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met studentenorganisaties en de MBO Raad een handreiking op te stellen voor de deelnemersraden en ondernemingsraden over hoe zij om kunnen gaan met de verschillende opties voor medezeggenschap bij samenwerkingscolleges.

Debat [18-01-2018] – Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34 691)

Motie-Westerveld/Özdil

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe publiek-private samenwerking in het mbo vergemakkelijkt kan worden.

Debat [18-01-2018] – Wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34 691)

Motie-El Yassini/Van Meenen

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2018 voor het algemeen overleg over Leven lang Ontwikkelen een brief waarin wordt ingegaan op de uitwerking van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het subsidieplafond voor zijinstromers in het mbo kan worden verhoogd zonder dat het ten koste gaat van de subsidie voor zijinstromers in het primair en voortgezet onderwijs.

Debat [23-01-2018] Stemmingen over de motie-Westerveld/Özdil over het subsidieplafond voor zijinstromers (31 524, nr. 345)

Motie-Westerveld c.s.

Er wordt onderzocht of het subsidieplafond kan worden verhoogd. De Minister van OCW zal de Tweede Kamer hierover later in 2018 informeren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met enkele gemeenten en MBO's een proef vorm te geven om studenten na het behalen van een entreeopleiding of mbo niveau 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt en hierover in de jaarlijkse brief over voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie voorjaar 2018 over te rapporteren.

Debat [23-01-2018] – Stemmingen na de regeling van werkzaamheden

Motie-Kwint/Özdil

De Tweede Kamer is met de Verzamelbrief toezeggingen mbo van 10 juli 2018 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering proactief in samenwerking met gemeenten dit knelpunt (de verschillen in de indeling van de RMC- en arbeidsmarktregio’s) op te lossen en de regio’s zodanig op elkaar af te stemmen dat gemeenten een integraal beleid kunnen voeren.

Debat [15-03-2018] – Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs, wetsvoorstel Voortijdig School Verlaten

Motie-El Yassini c.s.

De Tweede Kamer zal eind 2018 hierover worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van flexibilisering van het mbo-onderwijs voor volwassenen en de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid nadrukkelijk mee te wegen hoe, in aansluiting op alfabetiseringscursussen, de deelname van laaggeletterden aan beroeps-gerichte scholing kan worden bevorderd.

Debat [28-03-2018] – VAO Leven Lang Leren

Motie-Van den Hul

De Tweede Kamer ontvangt de Visie op Toekomst Laaggeletterdheid in het eerste kwartaal van 2019.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat het in het kader van een leven lang leren belangrijk is om zijinstromers beter te faciliteren en dat er vooral in de zorg en in het onderwijs dringend behoefte is aan zijinstromers; tevens overwegende dat steeds meer organisaties in samenwerking met roc's opleidingstrajecten op maat aanbieden, maar bij de uitvoering, financiering en werving onder zijinstromers aanlopen tegen wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een mbo-opleiding altijd drie jaren zou moeten duren, terwijl voor zijinstromers vanwege hun expertise en ervaring een kortere opleiding veelal voldoende is en deze lange studieduur ook vaak zijinstromers afschrikt; voorts overwegende dat het kabinet voornemens is te komen tot flexibilisering in het mbo): 1. voor specifieke doelgroepen die al relevante expertise en werkervaring bezitten, artikel 7.2.4a, lid C en lid D van de Wet op educatie en beroepsonderwijs, voor zover nodig, dusdanig aan te passen dat respectievelijk vakopleidingen korter dan twee studiejaren (lid C) en middenkaderopleidingen korter dan drie studiejaren (lid D) mogelijk worden gemaakt; 2. de Kamer hierover te informeren voor het komende zomerreces.

Debat [03-04-2018] – Stemmingen moties ingediend VAO Leraren

Motie-Van der Molen c.s.

De Tweede Kamer wordt over de uitvoering van de motie eind september 2018 geïnformeerd met de brief over Leven Lang Ontwikkelen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met Duitsland en België te onderzoeken welke praktische belemmeringen er nu zijn voor mensen met een mbo-diploma en mbo-studenten en hoe deze weggenomen zouden kunnen worden, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren.

Debat [31-05-2018] – VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04)

Motie-Özütok/Van der Graaf

OCW neemt deel aan de werkgroep van de Benelux inclusief NRW over diploma erkenning. In deze werkgroep wordt door de deelnemende landen onder andere uitleg gegeven over het systeem van diploma erkenning in het eigen land en worden de belemmeringen geïnventariseerd en naar oplossingen hiervoor gezocht.

De Tweede Kamer verzoekt de regering het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere voorop te stellen en uit te werken hoe werkgevers hieraan invulling kunnen geven, zodat het alsnog behalen van een startkwalificatie gedurende het dienstverband wordt bevorderd.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

Motie Wiersma c.s.

De Tweede Kamer ontvangt vóór de begrotingsbehandeling van OCW over 2019 een brief over de uitvoering van de motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle aanbevelingen van de Rekenkamer mee te nemen bij het invullen van die vervolgaanpak; verzoekt de regering tevens om, bij de vervolgaanpak uit te werken hoe de opbrengsten van leertrajecten in beeld gebracht kunnen worden om zo beter duidelijk te maken wat het effect van het beleid van laaggeletterdheid is.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

Motie-Wiersma

De Tweede Kamer wordt hierover in het voorjaar van 2019 geïnformeerd via de vervolgaanpak.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de vervolgaanpak die in het voorjaar van 2019 naar de Kamer komt een analyse mee te nemen van de groep «laaggeletterden met Nederlands als moedertaal» en hoe deze groep het beste bereikt kan worden met effectieve programma’s; verzoekt de regering tevens om, in deze vervolgaanpak nadruk te geven aan programma’s waar met name de groep met Nederlands als moedertaal profijt van heeft.

Debat [05-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

Motie-Kuik

De Tweede Kamer wordt hierover in het voorjaar van 2019 geïnformeerd via de vervolgaanpak.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle salarissen bij de publieke omroep zo snel mogelijk onder de premiernorm te brengen.

Debat [25-06-2013] – Mediawet (33 426) «Wijziging Mediawet 2008 ivm de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen dmv omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Motie-Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer inzake Goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017 van 12 oktober 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de tweede fase van wetgeving binnen de concessie van de RPO de verankering van de regionale omroep te borgen door de instelling van beleidscommissies media-aanbod die verbonden zijn aan de regionale redacties en die maximaal plaatsvindt op de schaal van provincies; verzoekt de regering voorts de programmakanalen van de regionale omroepen, inclusief de daarmee samenhangende must-carryverplichting en het recht op etherfrequenties, wettelijk te blijven garanderen.

Debat [08-10-2015] – Mediawet

Motie- Heerma/Segers

De Tweede Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Er is geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de uitwerking van de toekomst van de regionale omroepen inhoudelijk en financieel recht te doen aan de bijzondere positie van Omrop Fryslân en hierover met de provincie Friesland afspraken te maken.

Debat [08-10-2015] – Mediawet

Motie- Heerma/Segers

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Bestuursafspraken Fries in de Media van 16 december 2016 volgens plaatsing in de Staatscourant, nr. 68855.

De Tweede Kamer, overwegende dat de huidige Archiefwet met onder meer een overbrengingstermijn van twintig jaar niet meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen, verzoekt de regering nog dit kalenderjaar uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.; – verzoekt de regering tevens, de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen.

Debat [8 juni 2016] Debat over de Teevendeal (Veiligheid en Justitie)

Motie-Segers c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Aanpassen Archiefwet (Modernisering Archiefwet 1995) en reactie om motie-Segers (34 362, nr. 21) van 11 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de procedure voor het benoemen, herbenoemen en ontslaan van leden van het Commissariaat voor de Media zodanig in te richten dat volstrekte onafhankelijkheid van politieke bemoeienis gewaarborgd is; verzoekt de regering tevens bij de constructie van andere toezichthouders te bezien hoe geleerd kan worden van de procedure voor benoeming, herbenoeming en ontslag van leden van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Debat [12-09-2017] – Stemmingen Mediadebatten (moties en amendementen)

Motie-Paternotte/Van der Molen

De Variawet waarin dit wordt geregeld, ligt voor advisering voor aan de Raad van State. In het najaar van 2018 wordt naar verwachting het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie «iedereen heeft toegang tot de bibliotheek» nader vorm te geven.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

Motie-Asscher c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Midterm Review van 22 december 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om, in samenwerking met partijen uit het mediaveld, te pogen om het cross-checkinitiatief uit Frankrijk ook navolging te laten krijgen in Nederland.

Debat [27-11-2017] – Mediabegroting

Motie-Kuzu/Öztürk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland van 22 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met een coalitie van Mediawijzer, bibliotheken, buurtnetwerken, zorgcentra en gemeenten over goede methoden die mediawijsheid onder senioren vergroten en de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

Debat [27-11-2017] – Mediabegroting

Motie-Westerveld/Van den Hul

In 2018 wordt de aanpak van mediawijsheid geëvalueerd. «Mediawijzer.net» is gevraagd om per 1 oktober een plan van aanpak in te dienen. De Minister zal vervolgens in de maand november 2018 een reactie op de motie geven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat een openbare bibliotheekvoorziening als gevolg van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen dient bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek) bij het verder vormgeven van het levenlanglerenbeleid in Caribisch Nederland te bezien op welke wijze bibliotheken hierbij een prominente rol kunnen vervullen.

Debat [28-03-2018] – VAO Leven Lang Leren

Motie-Diertens

De Tweede Kamer zal naar verwacht in maart 2019 worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer spreekt uit dat de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid onverkort gelden voor eenieder die in Nederland werkt voor media die uit publieke of private middelen gefinancierd worden.

Debat [26-06-2018] – Motie ingediend bij het dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers

Motie-Van der Molen/Yeşilgöz-Zegerius

De motie is ter kennisneming aangenomen.

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering om experimenten met innovatieve vormen van ex ante-onderzoeksbeoordeling te stimuleren en te entameren, bijvoorbeeld door de NWO een opdracht te geven om een dergelijk experiment uit te voeren in 2017.

Debat [23-06-2016] – VAO Wetenschapsbeleid (AO was op 20/4)

Motie-Bruins

Op 4 april 2017 heeft de bijeenkomst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over aanvraagdruk en beoordelingsprocedure plaatsgevonden. Dit was de nationale bijeenkomst. Eind juni 2017 zal een zelfde bijeenkomst plaatsvinden, maar dan in een internationale setting. Na de zomer van 2017 zal de NWO met een rapport/advies komen inzake de aanvraagdruk naar aanleiding van de uitkomsten van beide bijeenkomsten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor het mkb, en de Kamer daar uiterlijk in het najaar van 2017 over te informeren.

Debat [02-02-2017] – VAO HO prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Rog

De motie is overgenomen. Daarbij is toegezegd dat er een gesprek komt met MKB-Nederland en dat er in plaats van een apart plan van aanpak in een volgende Voortgangsrapportage over de wetenschapsvisie op de uitvoering van de motie wordt ingegaan. Het gesprek met MKB-Nederland heeft plaatsgevonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om vast te houden aan de brede opvatting van valorisatie; verzoekt de regering tevens om te monitoren hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van NWO-subsidies, en de Kamer daarover jaarlijks te informeren.

Debat [02-02-2017] – VAO HO prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Vos

De motie is overgenomen. Daarbij is toegezegd dat aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt verzocht om in het jaarverslag in te gaan op hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van subsidies. Dit verzoek is inmiddels gedaan. Tevens is toegezegd dat hier in een volgende Voortgangsrapportage over de wetenschapsvisie op in wordt gegaan.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om een nadere beschouwing en advies te vragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen, en met aanbevelingen te komen hoe te allen tijde het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.

Debat [02-02-2017] – VAO HO prestatieafspraken/ voortgang SA en monitoring studievoorschot + AO Wetenschap

Motie-Straus/Duisenberg

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Reactie op briefadvies KNAW – Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland van 30 maart 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research & development.

Debat [07-09-2017] – Plenair debat met M.EZ over de banden tussen de fossiele industrie en universiteiten

Motie-Paternotte c.s.

Onderzoek voor uitvoering van de motie wordt uitgevoerd door de KNAW. Resultaten van het onderzoek worden benut in een geactualiseerde visie op Wetenschapsbeleid die de Minister van OCW in het najaar 2018 uitbrengt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, de extra middelen voor fundamenteel onderzoek te besteden aan excellent onderzoek, daarbij prioriteit te leggen bij de bèta- en technische wetenschappen en de besteding zo vorm te geven dat tegemoet wordt gekomen aan het probleem van matchingsdruk in de eerste geldstroom, bijvoorbeeld via sectorplannen.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins/Van der Molen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van 9 maart 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met onderzoekers en kennisinstellingen te bezien of alle individuele dierproeven en de resultaten daarvan kunnen worden geregistreerd en achteraf openbaar gemaakt, om zo onnodige duplicatie van dierproeven tegen te gaan.

Debat [28-06-2018] – VAO Dierproeven

Motie-De Groot c.s.

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de afbouw van het aantal proeven met apen zorgvuldig gebeurt en niet mag leiden tot het in gevaar komen van de bestrijding van levensbedreigende ziekten en infectieziekten die de volksgezondheid in gevaar brengen.

Debat [03-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

Motie-Tielen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alleen proefdieren van Amsterdam en Rotterdam naar Rijswijk te verhuizen indien er sprake is van een breed gedragen plan van de betrokken organisaties met de ministeries van LNV en OCW, waarin rekening gehouden wordt met dierenwelzijn en het in stand houden van medisch en wetenschappelijk onderzoek.

Debat [03-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

Motie-Tielen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering op korte termijn afspraken te maken met de grootste gebruikers van deze proefdieren om een afname van het aantal «in voorraad» gedode dieren te realiseren.

Debat [03-07-2018] – Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

Motie-Von Martels/De Groot

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de effecten op de beheersing van de Nederlandse taal op scholen waar gedeeltelijk les in een vreemde taal gegeven wordt, nadrukkelijk te monitoren en de Kamer over de uitkomsten in 2018 te informeren.

Debat [24-03-2015] – Wetsvoorstel Onderwijs in Engelse/Duitse/Franse taal

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Reactie op onderzoeksrapport die op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de mogelijkheid die de Wet op de expertisecentra nu reeds biedt om af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd ook door te voeren voor leerlingen in het regulier onderwijs en hiervoor een wetsvoorstel voor te bereiden; de bepalingen met betrekking tot bekostiging te versoepelen voor die gevallen waarin de school en het samenwerkingsverband niet zelf in een passend onderwijsaanbod kunnen voorzien, met als voorwaarde dat er geen extra ouderbijdrage voor gevraagd wordt die de toegankelijkheid belemmert.

Debat [29-10-2015] – Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

Motie-Ypma c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de kabinetsreactie inzake motie Vermue en Van Dijk over limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo die op 7 maart 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daarbij te betrekken.

Debat [09-03-2016] – Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Rog c.s.

Aan de motie wordt invulling gegeven met een brief die in het voorjaar 2019 zal worden gestuurd naar de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau – en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen; verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar manieren om Engels en grenstalen te leren op een manier die bijdraagt aan het versterken van het Nederlands, vooral ook bij leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand, en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar wijzen waarop ook leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand in staat gesteld worden het eindniveau voor Nederlands, Engels en de grenstalen te realiseren.

Debat [09-03-2016] – Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Motie-Bisschop c.s.

De resultaten van de ontwikkelfase worden naar verwachting begin 2019 aan de Tweede Kamer verzonden.

De Tweede Kamer (constaterende dat het basisonderwijs tot op heden geen onderdeel is van de rekenagenda en een doorlopende leerlijn zo onvoldoende tot stand kan komen;) verzoekt de regering met de po-raad afspraken te maken hoe zij als ketenpartner gaan aansluiten bij de rekenagenda, en de Tweede Kamer daarover voor 1 april 2017 te informeren.

Debat [08-12-2016] – VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11)

Motie-Straus

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016–2017 van 11 april 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, met Operatie Regels Ruimen 2.0 te komen, waarmee veel meer scholen en samenwerkingsverbanden kunnen leren van goede voorbeelden van hoe de werkdruk voor docenten kan worden verminderd, en hierbij expliciet aandacht te besteden aan de impact van passend onderwijs.

Debat [10-05-2017] – Werkdruk in het basisonderwijs

Motie-Becker

Aan de motie is uitvoering gegeven met de subsidieregeling werkdrukvermindering in het po gepubliceerd 2 januari 2018 in de Staatscourant 2018, nr. 77. Dit is het vervolg op Operatie Regels Ruimen. De binnengekomen aanvragen zijn gehonoreerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er onafhankelijk toezicht komt bij ieder samenwerkingsverband, zodat het belang van de leerling in het passend onderwijs overal centraal komt te staan.

Debat [27-06-2017] Stemmingen punt 7 over moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 en het Onderwijsverslag 2015–2016

Motie-Becker c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen met een uitgewerkt plan in samenwerking met onderwijsassistenten, scholen en lerarenopleidingen om de doorstroom van onderwijsassistenten te stimuleren en te vergemakkelijken en daarin voorstellen te doen die rekening houden met de problematiek rondom inkomstenderving en hoge kosten voor het collegegeld.

Debat [29-06-2017] – Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

Motie-Kwint

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief Lerarentekort van 24 augustus 2018, kenmerk 1388284.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, er bij de sociale partners op aan te dringen dat de afspraken over de functiemix in het basisonderwijs, waarbij veel meer leraren zouden doorgroeien naar een hogere salarisschaal, worden nagekomen.

Debat [29-06-2017] – Plenair debat Lerarentekort in het Basisonderwijs

Motie-Rog/Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met Kamerbrief over functiemix – realisatiecijfers 1 oktober 2017 die op 4 april 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering zo snel mogelijk en onafhankelijk van besluitvorming over de gewichtenregeling te komen tot een nieuwe beoordelingssystematiek van leerresultaten die meer recht doet aan de situatie waarmee scholen geconfronteerd worden.

Debat [06-07-2017] – VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 5/7)

Motie-Bisschop/Bruins

De Tweede Kamer is op 11 april geïnformeerd over de pilot. In het najaar van 2018 zal de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de Tweede Kamer namens de Inspectie van het Onderwijs nader informeren over de pilot.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met betrokkenen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid om op verantwoorde wijze kinderen met een ernstig meervoudige beperking apart te bekostigen, en de Kamer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de begrotingsbehandeling, over de uitkomsten hiervan te informeren.

Debat [06-07-2017] – VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 5/7)

Motie-Van Meenen/Bruins

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten van de regionale verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen in kaart te brengen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de voortgangsrapportage in het voorjaar, te informeren.

Debat [06-07-2017] – VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 5/7)

Motie-Van Meenen/Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het onafhankelijke toezicht op de samenwerkingsverbanden niet gepaard gaat met extra geld voor overhead en dus geen extra middelen onttrokken worden aan de ondersteuning of zorg aan leerlingen.

Debat [06-07-2017] – VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 5/7)

Motie-Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om jaarlijks een stand van zaken te geven over de implementatie van de wet over het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer; verzoekt de regering tevens om hierbij de bescherming van persoonsgegevens van alle onderwijsdeelnemers, de ontwikkelingen die op dit vlak hebben plaatsgevonden en hoe de regering hierop inspeelt te betrekken.

Debat [04-10-2017] – Wetsvoorstel pseudonimisering (34 741)

Motie-Westerveld

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een dergelijk convenant (zoals het convenant tussen de sectororganisaties en uitgeverijen het Convenant Digitale onderwijsmiddelen en privacy 2.0 hebben afgesloten) ook af te sluiten tussen de VNG en sectororganisaties in het onderwijs, zodat gemeenten via een standaard zo snel mogelijk het anonimiseren en beveiligen van leerlinggegevens op orde hebben, en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren.

Debat [04-10-2017] – Wetsvoorstel pseudonimisering (34 741)

Motie-Becker

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 13 juli 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om met scholen het overleg te voeren met als doel de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken door meer personele ondersteuning, vergoedingen en scholing met de nadruk op financiën en de Kamer hierover te informeren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Westerveld

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2018 over de motie worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in de beleidsreactie op de evaluatie van de eindtoets in te gaan op de wijze waarop de eindtoets recht kan gaan doen aan alle vaardigheden van de Wet referentieniveaus, op een veelzijdiger wijze dan enkel meerkeuzevragen.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bisschop

De Tweede Kamer zal in het voorjaar 2019 worden geïnformeerd over deze motie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of de vergelijkbaarheid van eindtoetsen op termijn kan worden geborgd door duidelijker kaders te stellen voor evenwichtige inhoud en opbouw van eindtoetsen op basis van de referentieniveaus.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bisschop/Rog

De regeling Toetsbesluit PO wordt momenteel hierop (verplichting tot opnemen van gezamenlijke set aan ankeropgaven) aangepast. De wijziging van dit Toetsbesluit zal naar verwachting met ingang van 1 augustus 2019 van kracht worden. Dit conform wat is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer Resultaten eindtoets schooljaar 2016–2017 van 24 november 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de aantrekkelijkheid van een voltijdaanstelling of een grotere deeltijdaanstelling te bevorderen en het schrappen van onderwijsregels die dit lastig of onmogelijk maken, te stimuleren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Bruins c.s.

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2018 over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voorlichting over het zijinstromen te verbeteren door bijvoorbeeld een pakkende campagne en gratis persoonlijk advies te geven over de mogelijkheden van potentiele zijinstromers.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Westerveld/Van den Hul

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Tussenrapportage aanpak Lerarentekort van 24 augustus 2018, kenmerk 1388284.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, de obstakels in wet- en regelgeving voor het opzetten van aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool zoveel mogelijk weg te nemen en de Kamer hierover te informeren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Westerveld c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad om te zien hoe zij sneller kunnen komen tot samenwerking, zodat zo snel mogelijk sectorbreed kan worden geprofiteerd van integrale besparingen in de inkoop van ICT-producten en diensten.

Debat [13-02-2018] – VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering (AO 31-01-2018)

Motie-Bruins/Van Meenen

Er worden constructieve gesprekken gevoerd met deze partijen. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering met leraren en scholen in gesprek te gaan over hoe digitalisering kan helpen om de werkdruk te verminderen en hen te helpen met concrete plannen.

Debat [13-02-2018] – VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering (AO 31-01-2018)

Motie-Westerveld

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief moties en toezeggingen in het primair en voortgezet onderwijs die op 13 juli 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer (constaterende dat scholen in Groningen en Drenthe, die in 2006 via een rijksinvestering zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk, hier geen gebruik van maken omdat de abonnementskosten bij Ziggo te duur zijn voor de scholen; van mening dat een snelle veilige internetverbinding een basisbehoefte is voor basisscholen) verzoekt de regering samenwerking tussen de betreffende scholen te faciliteren en ondersteuning te bieden bij de gezamenlijke prijsonderhandelingen over de abonnementskosten bij de leverancier.

Debat [13-02-2018] – VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering (AO 31-01-2018)

Motie-Van Meenen

Met de sectorraden is overeenstemming bereikt in het kader van de herijking van de sectorakkoorden over de steun voor Sivon. De uitwerking vindt momenteel plaats.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat de bewindspersonen hebben aangekondigd de lerarenbeurs te gaan evalueren; overwegende dat de middelen die beschikbaar zijn voor de lerarenbeurs in de afgelopen jaren regelmatig onderbenut bleven; voorts overwegende dat thans alleen bachelor- en masteropleidingen in aanmerking komen voor gebruik van de lerarenbeurs)bij de evaluatie nadrukkelijk te overwegen om ook geaccrediteerde post-hbo-opleidingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen en de Kamer over de uitkomst van die overweging bij de evaluatie te informeren.

Debat [29-03-2018] – VAO Leraren

Motie-Rog

De Tweede Kamer zal over de uitkomst van de evaluatie in oktober 2019 worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de goede voorbeelden van gemeenten om segregatie in het onderwijs te voorkomen te inventariseren en de uitkomsten te gebruiken om ervoor te zorgen dat andere gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties beter weten wat ze moeten doen om segregatie aan te pakken.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

Motie-Westerveld

Over deze motie wordt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, de toegangssystematiek, de bekostigingssystematiek en de onderwijstrajecten binnen het passend onderwijs meer landelijk te harmoniseren dan nu het geval is om de excessen die zich nu regelmatig voordoen, te voorkomen.

Debat [02-07-2018] – Passend onderwijs

Motie-Beertema

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijk-heden te laten beschrijven in de schoolgids.

Debat [02-07-2018] – Passend onderwijs

Motie-Van Meenen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering en in het bijzonder de Minister van OCW en de Minister van VWS, in samenwerking met het veld, de positie van het onderwijspersoneel en de verantwoordelijkheden van de school bij medisch handelen te verduidelijken zodat samenwerkingsverbanden het juist kunnen opnemen in de basisvoorziening.

Debat [02-07-2018] – Passend onderwijs

Motie-Van Meenen

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te treden met de samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren en slecht samenwerken en een plan op stellen om in de regio samenwerking te bevorderen zodat leerlingen ondersteuning op maat krijgen.

Debat [05-07-2018] – Stemmingen over moties ingediend bij het notaoverleg over passend onderwijs

Motie-Van Meenen

Deze motie is in uitvoering. In juni 2019 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer verzoekt de regering niet te aarzelen om scholen, die consequent weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, een financiële sanctie op te leggen dan wel bestuurlijk in te grijpen.

Geen OCW debat. Debat van Veiligheid & Justitie over discriminatie en racisme in Nederland

Motie-Van Dijk

De motie is meegenomen in de antwoord Brief aan de Tweede Kamer over dat seksuele voorlichting op scholen niet voldoet, die op 8 september 2017 is verzonden.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Onderwijsinspectie een uitdrukkelijke rol te geven bij de beoordeling van de validiteit van de centrale examens en dit aspect voortaan ook aan bod te laten komen in het Onderwijsverslag.

Debat [03-07-2014] – VAO Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht

Motie-Jadnanansing

Aan de motie is uitvoering gegeven met een brief aan de Tweede Kamer met d de resultaten van het onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van een aantal examens van 6 september 2017.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden in het onderwijs ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken.

Debat [10-06-2015] – VAO Financiën funderend onderwijs

Motie-Rog

De uitvoering van de motie wordt meegenomen als er een nieuw sectorakkoord komt. Het is nog niet bekend wanneer er een nieuw sectorakkoord zal worden gesloten.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voorlopige opbrengst van de pilot regelluwe scholen en een zwartboek over regels die afgeschaft kunnen worden, breder te delen binnen het onderwijs, zodat meer scholen hier hun voordeel mee kunnen doen met betrekking tot de vermindering van werk- en regeldruk; verzoekt de regering voorts om, na de voortgangsrapportage in overweging te nemen om de pilot uit te breiden naar (niet-excellente) scholen die op dit moment nog niet aan de pilot deelnemen, mits zij in ieder geval aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

Debat [15-03-2016] – VAO Werkdruk in het Basisonderwijs

Motie-Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief voortgangsrapportage regelluwe scholen die op 23 januari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) een voorziening te treffen waarbij ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen, die op een cluster-3-onderwijs-instelling ingeschreven staan, aanspraak op een Wajong-uitkering kunnen maken.

Debat [12-04-2016] – VAO Passend Onderwijs

Motie-Siderius

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong van 10 juli 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om naar de onderwijsinstellingen te communiceren dat het afronden van een vak op een hoger niveau geen vereiste kan zijn in het toelatingsbeleid.

Debat [01-06-2016] – VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen (AO 28/4)

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer constaterende dat de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten Nederland (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) een experiment willen starten om de toelaatbaarheid van scholieren met een onvolledig diploma te onderzoeken; verzoekt de regering, te inventariseren of de MBO Raad mee wil doen aan een vergelijkbaar experiment waar het de opleidingen binnen het mbo betreft.

Debat [01-06-2016] – VAO Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerwegen (AO 28/4)

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om het gewicht van het vak maatschappijleer bij het examen te versterken.

Debat [23-06-2016] – VAO Examens

Motie-Rog

De Tweede Kamer wordt met de Beleidsreactie curriculum.nu – in voorjaar 2019 geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat alleen gemotiveerd door Cito en het CvTE kan worden afgeweken van de door vakorganisaties van docenten en LAKS aangedragen aanpassingen aan het antwoordmodel.

Debat [23-06-2016] – VAO Examens

Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017, die op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de vertegenwoordiger van de beroepsgroep (de Onderwijscoöperatie) als kader mee te geven dat de regelgeving rondom het lerarenregister zo wordt ingericht dat geen hindernissen ontstaan voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen, met name in het mbo.

Debat [05-10-2016] – Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Bruins

De wet- en regelgeving is inmiddels zo ingericht dat deze geen belemmering oplevert voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen. In 2018 besluit de Deelnemersvergadering over het voorstel voor de herregistratiecriteria.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de Onderwijscoöperatie te stimuleren om de vereniging op termijn zo in te richten dat individuele leraren lid kunnen worden van de vereniging, het bestuur door hen gekozen wordt en zij zo direct inspraak krijgen op het beleid van de Onderwijscoöperatie.

Debat [05-10-2016] – Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Straus c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met een wijziging van de statuten door de Onderwijscoöperatie op 26 januari 2017 om de directe zeggenschap van leraren mogelijk te maken. De beslissingen over de professionele keten, inclusief het lerarenregister, zijn belegd bij de zogeheten Deelnemersvergadering. Alle registreerde leraren hebben zeggenschap in deze Deelnemersvergadering. De directe inspraak is daarmee gerealiseerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de beroepsgroep ook voor instructeurs en technisch onderwijsassistenten in het po en vo een kwalificatiedossier te ontwikkelen en te onderzoeken hoe zij, indien zij aan de kwalificatie-eisen voldoen, in een aparte kamer in het register kunnen worden opgenomen.

Debat [05-10-2016] – Wetsvoorstel Lerarenregister

Motie-Ypma

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Eerste en Tweede Kamer over betrokkenheid Onderwijscooperatie bij Lerarenregister die op 27 maart 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij invoering van het verplichte lerarenregister aan de vertegenwoordiger van de beroepsgroep als kader mee te geven dat de privacy van leraren wordt gewaarborgd, door hierbij aan te sluiten bij de wijze van inrichting van het BIG-register en de doorzoekbare gegevens zodanig te beperken dat de naam van de leraar niet herleidbaar is naar de werkplek.

Debat [11-10-2016] – Stemmingen over moties ingediend bij Wetsvoorstel lerarenregister en het registervoorportaal

Motie-Bruins

De motie is uitgevoerd. De leraar kan zelfstandig kiezen om de naam en locatie gegevens van de school waar deze leraar werkt, niet te tonen.

De introductie van een registratienummer wordt onderzocht en afgestemd met de autoriteit persoonsgegevens.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met alle relevante actoren in het primair- en voortgezet onderwijs: – een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage; – te zorgen dat ouders op voorhand van het jaar geïnformeerd zijn over het totaalbedrag voor het gehele jaar van de vrijwillige ouderbijdrage.

Debat [30-01-2017] – Notaoverleg Gelijke Kansen en AO Schoolkosten

Motie-Vermue/Van Dijk

Aan de motie is uitvoering gegeven met de kabinetsreactie inzake motie Vermue en Van Dijk over limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo die op 7 maart 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zij-instroom kostendekkend voor scholen te maken en hierover aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Debat [22-02-2017] – VAO Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen

Motie-Bruins c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Lerarentekort die op 28 november 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met het veld vast te stellen welk model van verslaglegging het beste past en dat model als standaard te introduceren voor alle samenwerkingsverbanden.

Debat [21-06-2017] – WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

Motie-Beertema

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering voorstellen te doen waardoor samenwerkingsverbanden beter verantwoorden of de besluiten die zij nemen in het belang van de leerling zijn of dat er primair financiële afwegingen aan ten grondslag liggen.

Debat [06-07-2017] – VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 5/7)

Motie-Kwint/Bisschop

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief met stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs die op 5 februari 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met vmbo-, mbo-scholen en het regionaal bedrijfsleven in de regio's te komen tot een plan voor een gericht vmbo-fonds dat tot doel heeft te komen tot een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo; verzoekt de regering tevens, een landelijke regie te voeren om dit plan tot een succes te maken.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW Motie-Bruins/Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Samen naar een sterk technisch vmbo die op 5 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om, erop toe te zien dat basisscholen, middelbare scholen en mbo seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit in het curriculum gestalte geven.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW Motie-Van den Hul

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Reactie op aangenomen moties bij de begroting OCW 2018 die op 26 maart 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering, in overleg met het voortgezet onderwijs en het LAKS de urennorm zodanig toe te passen dat er voldoende tijd is voor docenten om hun onderwijs en zichzelf te kunnen ontwikkelen zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd, en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW Motie-Van Meenen

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs die op 16 april 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de regeling voor lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs in 2018 en 2019 te continueren en de voor dit doel beschikbare 9 miljoen euro per jaar in te zetten voor de uitvoering van deze specifieke regeling in plaats van deze toe te voegen aan de prestatiebox.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Motie-Rog

Deze met algemene stemmen aangenomen motie is uitgevoerd: ook in 2018 is er een subsidieregeling voor dit doel gepubliceerd. De subsidieregeling wordt eveneens ingesteld voor 2019.

De Tweede Kamer verzoekt de regering met de samenwerkingsverbanden in overleg te treden met als doel dat onderwijs op afstand gestimuleerd wordt wanneer de leerling om medische redenen niet fysiek op school aanwezig kan zijn en de Kamer op de hoogte te houden.

Debat [13-02-2018] – VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering (AO 31-01-2018)

Motie-Westerveld

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede Kamer Voortgangsrapportage passend onderwijs van 25 juni 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de reële ontwikkeling van de vaardigheden van de scholieren in de afgelopen tien jaar, ten minste in de vakken wiskunde en Engels, en naar de mate waarin het gebruik van de N-termen en mogelijke andere factoren het beeld op deze ontwikkeling bevorderen of bemoeilijken, en de Kamer daarover voor 2019 te informeren.

Debat [13-02-2018] – VAO Examens

Motie-Van Meenen c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2017 die op 9 april 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in de aangekondigde algemene maatregel van bestuur aandacht te schenken aan de wijze waarop de lasten voor kleine scholen kunnen worden beperkt, waaronder de keuzemogelijkheid om meetinstrumenten voor sociale veiligheid in te kopen dan wel deze zelf te ontwikkelen.

Debat [13-03-2018] – VSO Monitor Sociale veiligheid in en rond scholen (29 240, nr. 76)

Motie-Bisschop c.s.

Momenteel vindt de ontwerpfase plaats van de AMvB over de keuzemogelijkheden van meetinstrumenten voor sociale veiligheid. De AMvB dient 1 augustus 2019 in werking te treden. Hierbij wordt rekening gehouden met de lasten voor kleine scholen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten.

Debat [29-03-2018] – Dertigledendebat burgerschapsonderwijs en maatschappijleer

Motie-Westerveld

Aan de motie is uitvoering gegeven met de verzamelbrief moties en toezeggingen

primair en voortgezet onderwijs van 13 juli 2018.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat op een zo kort mogelijke termijn het bestuur van de Onderwijscoöperatie wordt overgedragen aan een interim-bestuur van leraren die het vertrouwen hebben van de beroepsgroep; verzoekt de regering voorts, dit interim-bestuur alle ruimte te geven de taken en bevoegdheden van de huidige coöperatie die op draagvlak kunnen rekenen te behouden, en de overdracht naar een definitief bestuur voor te bereiden.

Debat [29-03-2018] – VAO Leraren

Motie-Van Meenen/Rog

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief stand van zaken lerarenregister – besluit Onderwijscoöperatie die op 15 mei 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen of en hoe onderwijs aan deze kinderen vormgegeven kan worden en welke samenwerking tussen opvanglocaties en het onderwijs daarbij nodig en mogelijk is, teneinde een passend onderwijszorgarrangement te stimuleren; verzoekt de regering voorts, de Kamer voor 1 november 2018 over de mogelijkheden te informeren.

Debat [02-07-2018] – Passend onderwijs

Motie-Van den Hul

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor vavo maatwerk te bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor vavo deelnemen aan een samenwer-kingsverband voor passend onderwijs.

Debat [02-07-2018] – Passend onderwijs

Motie-Rog

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer verzoekt de regering door middel van een steekproef uit te zoeken hoeveel onderwijsgeld besteed wordt aan concurrentie, reclame en marketing tussen vo-scholen, en de Kamer daar voor de begrotingsbehandeling van 2019 over te informeren.

Debat [05-07-2018] – VAO Krimp in het Onderwijs

Motie-Heerema/Rog

De steekproef is in voorbereiding. De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling van 2019 geïnformeerd

De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij nieuwe wet- en regelgeving te toetsen of dit nadelige gevolgen heeft voor scholen in krimpgebieden; verzoekt de regering, ook om de Kamer op de hoogte te stellen wanneer uit deze «krimpcheck» blijkt dat scholen in krimpgebieden worden benadeeld.

Debat [05-07-2018] – VAO Krimp in het Onderwijs

Motie-Westerveld/Van den Hul

Er wordt onderzocht hoe de krimpcheck vormgegeven kan worden. De Tweede Kamer zal in het voorjaar 2019 worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld te onderzoeken op welke wijze een omgekeerde doelmatigheidstoets kan worden ingericht waarbij scholen samen de verantwoordelijkheid krijgen een minimaal dekkend aanbod in de regio in stand te houden en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Debat [05-07-2018] – VAO Krimp in het Onderwijs

Motie-Rog c.s.

De omgekeerde doelmatigheidstoets is een ingrijpend voorstel. Dit idee is meegegeven in opdracht aan de commissie-Dijkgraaf, die voor het eind van het kalenderjaar zal rapporteren aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer spreekt uit dat het gewenst is dat na het ernstig bestuurlijk falen bij het Limburgs Voortgezet Onderwijs de verantwoordelijke bestuurder daar consequenties aan verbindt met betrekking tot zijn positie.

Debat [05-07-2018] – (onder voorbehoud)VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05–07)

Motie-Van Meenen c.s.

De motie is voor kennisgeving aangenomen.

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Moties Eerste Kamer

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Eerste Kamer, overwegende dat het in wetsvoorstel 33 519 voorgestelde artikel 6.8, vijfde lid het mogelijk maakt dat collegegeld voor door NVAO aangewezen excellente opleidingen maximaal vijf maal het wettelijk collegegeld mag bedragen; overwegende dat een hoog collegegeld voor veel studenten een barrière kan vormen om vorenbedoelde excellente opleidingen te volgen; roept de Minister op om voor de toestemming van een hoger collegegeld als vorenbedoeld niet alleen te toetsen aan de in het voorgestelde artikel 6.8, tweede lid gestelde voorwaarden maar ook aan de voorwaarde dat het instellingsbestuur aannemelijk dient te maken dat de verhoging van het collegegeld noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten die zijn of worden gemaakt voor het verkrijgen of behouden van het specifieke eindoordeel excellent.

Debat [09-07-2013] – overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid

Motie-Essers c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Wet accreditatie op maat 34.735 van 15 juni 2018, gepubliceerd op 5 juli 2018 in het Staatsblad 2018, nr. 209. Hierin worden de accreditatieoordelen «goed» en «excellent» van de NVAO geschrapt en blijft alleen nog het oordeel voldoende/onvoldoende over.

De Eerste Kamer verzoekt de regering de verdeling van het voor deze maatregel beschikbare budget opnieuw te bezien indien bij de evaluatie blijkt dat de compensatie per instelling niet toereikend is en er daarbij naar te streven dat alle instellingen budgetneutraal de halvering van het wettelijk collegegeld kunnen invoeren.

Debat [10-07-2018] – Verlaagd wettelijk collegegeld(Wet halvering collegegeld)Behandeling wetsvoorstel

Motie-Bruijn c.s.

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De Eerste Kamer verzoekt de regering bij de toelichting op toekomstig voor te hangen AMvB’s te streven naar op onderzoek gebaseerde argumentaties.

Debat [10-07-2018] – Verlaagd wettelijk collegegeld(Wet halvering collegegeld)Behandeling wetsvoorstel

Motie-Ganzevoort c.s.

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Eerste Kamer verzoekt de regering daartoe een mediaraad voor Fryslân in te stellen waarin onafhankelijke kennis en deskundigheid worden samengebracht, waarbij deze raad een extra waarborg voor de provincie Fryslân vormt om het belang van de Friese taal, cultuur en identiteit en in het verlengde daarvan de positie van Omrop Fryslân binnen het geheel van de RPO te verzekeren; verzoekt de regering voorts deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met voornoemde posities en belangen waaronder een instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en bij de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop en een zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, televisie en internet; verzoekt de regering tevens om deze mediaraad een adviesrecht te geven voor de benoeming van de bestuurder van de RPO die het onderwerp Friese taal, cultuur en identiteit in zijn portefeuille heeft; verzoekt de regering verder om de budgetten van Omrop Fryslân, na verwerking van de bezuinigingen, op het zelfde programmatische activiteitenniveau te waarborgen; verzoekt de regering ten slotte op grond van het bovenstaande in samenspraak met de RPO, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân tot een regeling te komen en dit vast te leggen in de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.

Debat [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat

Motie-Ten Hoeve c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016 die op 16 december 2016 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 68855.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Eerste Kamer verzoekt de regering – ernaar te streven dat scholen het keurmerk vvto aanvragen, gebaseerd op de landelijke standaard vvto, waarmee het benodigde opleidingsni-veau van de leraren wordt verzekerd; – het door EP Nuffic in de «Landelijke Standaard vvto» geadviseerde beheersingsniveau van de vreemde taal door de leraren als richtlijn bij het inspectietoezicht te gebruiken; – onderzoek te laten verrichten naar het taalbeheersingsniveau van de leraren die vroeg vreemdetalenonderwijs doceren om te kunnen vaststellen of aan de door EP Nuffic gestelde niveau wordt voldaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn; – dit onderzoek tegelijk af te ronden met de meerjarige pilot tweetalig primair onderwijs; – de Eerste Kamer over de uitkomsten te informeren.

Debat [29-09-2015] – Stemmingen in Eerste Kamer over:- Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34 031, I)

Motie- Bruijn c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op onderzoeksrapport Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs aan de Eerste Kamer die op 20 december 2017 naar de Eerste Kamer is gestuurd.

De Eerste Kamer verzoekt de regering de effecten van de introductie van meertalig onderwijs met name te monitoren op het vóórkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs in het algemeen voor kwetsbare kinderen, en in het bijzonder voor kinderen met een taalachterstand en/of leermoeilijkheden, op de scholen die tweetalig onderwijs geven, en de Kamer daar uiterlijk voor 1 januari 2018 over te berichten.

Debat [29-09-2015] – Stemmingen in Eerste Kamer over:- Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34 031, I)

Motie-Nooren c.s.

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief Reactie op onderzoeksrapport zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs die op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Eerste Kamer verzoekt de regering om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017 en voor 1 augustus 2017 met een algemene maatregel van bestuur te komen die conform artikel 50 WPO een structurele bekostiging regelt, zodat voldaan kan worden aan de vraag van ouders om HVO/GVO-onderwijs binnen het openbaar onderwijs.

Debat [07-02-2017] – Behandeling Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Motie-Bikker c.s.

Bij de aanbieding van AMvB ten behoeve van de voorhangprocedure zijn de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie met de brief van 6 juni 2018,

Besluit tot wijziging van het Besluit

bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de

bekostiging van godsdienstonderwijs

of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

De Eerste Kamer verzoekt de regering om te bevorderen dat door de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk een handreiking wordt opgesteld die betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen gebruiken om op een zorgvuldige manier de vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en openbare domein van de samenwerkingsschool statutair vast te leggen.

Debat [11-07-2017] – Wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Motie-Bruijn c.s.

Bij de aanbieding van AMvB ten behoeve van de voorhangprocedure zijn de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie met de brief van 6 juni 2018,

Besluit tot wijziging van het Besluit

bekostiging WPO en het Besluit

bekostiging WEC in verband met de

bekostiging van godsdienstonderwijs

of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

B. Door de Staten-Generaal gedane toezeggingen

Toezeggingen Tweede Kamer

DIRECTIE EMANCIPATIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Tweede Kamer ontvangt voor de OCW-begrotingsbehandeling in een separate brief een uitwerking van de aanpak op het gebied van arbeidsmarktparticipatie van specifieke groepen vrouwen.

Debat [05-04-2018] – AO Emancipatie

De brief wordt in overleg met SZW opgesteld en vóór de begrotingsbehandeling 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer tweejaarlijks in het najaar een monitor emancipatie ontvangt en jaarlijks in het voorjaar een voortgangsrapportage.

Debat [05-04-2018] – AO Emancipatie

De Emancipatiemonitor wordt door SCP en CBS opgesteld en verschijnt najaar 2018. De voortgangsrapportage wordt in het voorjaar van 2019 aan de TK aangeboden.

De Kamer wordt voor Prinsjesdag per brief geïnformeerd over hoe de monitor inzake stereotype beeldvorming in de media precies wordt vormgegeven.

Debat [19-04-2018] – VAO Emancipatie

De Tweede Kamer wordt vóór eind september 2018 geïnformeerd.

DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe dat zij in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur zal verzoeken om aandacht voor het betrekken van publiek en mensen die niet bij de cultuursector zijn betrokken en dat zij de Tweede Kamer daarover zal informeren.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

De Raad voor Cultuur brengt in oktober 2018 een advies uit over het aantrekken van een breed publiek.

De Minister zegt toe dat in de volgende Erfgoedmonitor aandacht besteed wordt aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

De volgende versie van de Erfgoedbalans verschijnt in 2021. In deze balans zal aandacht besteed worden aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

De indemniteitsregeling wordt in 2019 geëvalueerd. De Tweede Kamer wordt daarover geïnformeerd.

Debat [13-11-2017] – Cultuurbegroting

De Tweede Kamer wordt in 2019 geïnformeerd over de evaluatie van de indemniteitsregeling.

De Tweede Kamer ontvangt deze zomer de monitor cultuureducatie

Debat [30-05-2018] – AO Cultuur

De monitor cultuureducatie wordt in het najaar 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer ontvangt ruim voor de begrotingsbehandeling een brief over de besteding van de cultuurmiddelen. Hierin wordt ook ingegaan op:-stimulering van collectief overleg over arbeidsvoorwaarden;- de mogelijke vormgeving van filmeducatie;- de relatie BTW en film;- de ratificatie van het Faro-verdrag.

Debat [30-05-2018] – AO Cultuur

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd met de Najaarsbrief die in oktober 2018 wordt verstuurd

In de reactie op het Raad voor Cultuur-advies over musea wordt ook ingegaan op behoud van expertise, zoals bij conservatoren.

Debat [30-05-2018] – AO Cultuur

Aan de motie wordt uitvoering gegeven met de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur in december 2018.

In het verre najaar ontvangt de Kamer de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake de nieuwe cultuurnotaperiode. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de relatie BIS en fondsen.

Debat [30-05-2018] – AO Cultuur

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Na de zomer komt de Minister terug op het Investeringsfonds Popmuziek.

Debat [30-05-2018] – AO Cultuur

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

DIRECTIE FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Bij de nieuwe ronde van jaarverslagen, ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken betreffende openbaarheid van jaarverslagen.

Debat [02-03-2016] – Financiële Situatie in het Onderwijs

Uit een inventarisatie door de PO-raad en de VO-raad naar de naleving van de afspraken in de Branche codes Goed bestuur op het punt van openbaarmaking van jaarverslagen komt naar voren dat – ondanks de aansporingen daartoe – nog steeds niet alle scholen in de sectoren PO en VO hun jaarverslag op de eigen website openbaar maken. Er is weinig zicht en hoop dat een nieuwe aansporing daartoe wel zal leiden tot een 100% score.

OCW werkt daarom thans aan het opnemen van de openbaarmaking in de sectorwetten. Daarna zullen nadere inrichtingsvoorschriften in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs worden opgenomen.

In het vroege najaar ontvangt de Tweede Kamer de verkenning naar de referentieraming en de Studiefinancieringsraming.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

In de brief aan de Kamer van 3 juli 2018 is een beschrijving gegeven van de ramingsmethodiek, de nauwkeurigheid en de budgettaire gevolgen van bijstellingen van de ramingen bij OCW. In overleg met het Ministerie van Financiën is een verkenning gestart naar de systematiek rondom de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering. De Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling van de begroting 2019 over de stand van zaken van deze verkenning en de mogelijke oplossingen.

De Minister zegt toe dat zij ernaar zal streven in de komende begroting de verzochte tabellen inzake «ombuigingen en intensiveringen» op te nemen.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

De tabellen inzake ombuigingen en intensiveringen zijn opgenomen in de begroting van 2019.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zal de Tweede Kamer voorzien van een onderzoek naar de effecten van extra financiële bijdragen aan onderwijs (zoals van honoursprogramma's).

Debat [29-10-2015] – Begrotingsbehandeling OCW

Het SCP heeft in de afgelopen periode prioriteit moeten geven aan het onderzoek naar Engelstaligheid en toegankelijkheid. Het SCP kan daardoor het onderzoek later afronden dan gepland. De verwachte publicatiedatum is in het najaar van 2018.

De Minister komt later in brieven over sociale veiligheid of de strategische agenda terug op de effectiviteit van maatregelen die studentenverenigingen/ universiteiten/ hogescholen nemen inzake het tegengaan van seksisme.

Debat [27-10-2016] – AO Emancipatie

De toezegging wordt meegenomen in de eerstvolgende strategische agenda hoger onderwijs die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2019.

De wet invoering associate degree-opleiding wordt na vier jaar gemonitord (aangezien de hele cyclus doorlopen moet zijn). De Minister zegt toe dat mochten er echter na twee jaar signalen zijn over een gebrekkige aansluiting van werkgevers of dat het verkeerd gebruikt wordt en de wet niet tot de emancipatie en verheffing leidt, maar juist tot het apart zetten van studenten die misschien wat meer aandacht vragen, dan wordt de balans opgemaakt, wordt de thermometer erin gehouden en worden op dat moment al maatregelen genomen. In de monitoring wordt ook het punt van de stage(begeleiding) meegenomen.

Debat [29-06-2017] – Associate Degree (AD)

De monitor is gegund en wordt de komende jaren uitgevoerd.

Antw. 141: In de Kamerbrief Bekostigingssystematiek hoger onderwijs wordt een onderzoek naar de relatie tussen onderzoekfinanciering en de veroorzakers van kosten van onderzoek aangekondigd. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van dit onderzoek worden geïnformeerd.

Brief [24-10-2017] - Reactie met antwoord op vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

In de brief aan de Tweede Kamer van 19 januari 2018 over de jaarplanning van OCW voor 2018 wordt aangegeven dat, in samenspraak met de VSNU en de Vereniging Hogescholen, een onafhankelijk onderzoek is uitgezet naar de werking van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs (de verhouding in de tarieven van opleidingen in wo en hbo, en de kostendeterminanten van wetenschappelijk onderzoek). In de brief over de jaarplanning is aangegeven dat het onderzoeksrapport in het derde kwartaal van 2018 naar de Kamer wordt gestuurd. In het vierde kwartaal ontvangt de Kamer een beleidsreactie op het onderzoeksrapport.

De voormalige Minister heeft toegezegd de komende jaren te monitoren wat de aard en de omvang is van de vergoedingen uit het profileringsfonds. Hierover stuurt de Minister in de zomer van 2018 een eerste rapportage. Op basis van deze rapportage neemt zij een besluit over de inzet van deze extra middelen. Zij zal de Tweede Kamer hierover in de zomer gelijktijdig met de eerste rapportage informeren.

Brief [06-12-2017] – Beantwoording vragen over de begrotingsbehandeling van OCW 2018 (inclusief nagekomen vragen over Media)

De monitor is gebaseerd op gegevens over profileringsfondsen uit de jaarverslagen van hogeronderwijsinstellingen. De rapportage over de gegevens uit 2017 zal uiterlijk eind september 2018 aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De inzet van de genoemde extra middelen is reeds bekend. In de sectorakkoorden met de VSNU en de Vereniging Hogescholen is afgesproken dat die middelen worden ingezet voor studenten die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zoals voor studenten met een beperking en chronische ziekten, maar ook bijvoorbeeld voor zwangere studenten en studenten met psychische problemen. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd tijdens de behandeling van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911) op dinsdag 24 april 2018.

Inzake uitvoering motie Bruins/Assante actieplan psychische problematiek studenten: na de gesprekken wil de Minister de balans opmaken en zal zij vervolgens de Tweede Kamer voor de zomer 2018 informeren over de uitvoering van deze motie.

Brief [06-12-2017] – Beantwoording vragen over de begrotingsbehandeling van OCW 2018 (inclusief nagekomen vragen over Media)

Voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak rondom studentenwelzijn en daarmee de uitwerking van de motie, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

De Minister weet niet zeker of zij al bij de Voorjaarsnota zekerheid kan geven over de bekostiging van het groen onderwijs. Die bekostiging moet haar beslag krijgen per 1 januari 2019. Dat betekent dat de Minister helderheid gaat bieden met Prinsjesdag.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

De Minister van OCW heeft de intentie om het groen onderwijs per 1 januari 2019 op dezelfde wijze per deelnemer te financieren als het door OCW bekostigde onderwijs.

Het onderzoek naar de bekostigingssystematiek hoger onderwijs ontvangt de Tweede Kamer in het 3e kwartaal van 2018, inclusief een beleidsreactie. Hierin wordt ook ingegaan op de situatie van stapelaars.

Debat [17-01-2018] – AO Selectie en toegankelijkheid Hoger Onderwijs

In de brief over de jaarplanning OCW voor 2018 van 19 januari 2018 wordt aangegeven dat, in samenspraak met de VSNU en de Vereniging Hogescholen, een onafhankelijk onderzoek is uitgezet naar de werking van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs (de verhouding in de tarieven van opleidingen in wo en hbo, en de kostendeterminanten van wetenschappelijk onderzoek). In de brief over de jaarplanning is aangegeven dat het onderzoeksrapport in het derde kwartaal van 2018 naar de Kamer wordt gestuurd. In het vierde kwartaal ontvangt de Kamer een beleidsreactie op het onderzoeksrapport.

De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar de uitwerking van de motie Assante/Bruins (Kamerstuk 34 550-VIII-116) inzake het actieplan voor studenten met psychische problemen.

Debat [17-01-2018] – AO Selectie en toegankelijkheid Hoger Onderwijs

Voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak rondom studentenwelzijn en daarmee de uitwerking van de motie, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

In het kader van de doorstroom mbo/hbo, ontvangt de Tweede Kamer vóór de zomer een brief of meer maatwerk mogelijk is bij de vooropleidingseisen.

Debat [17-01-2018] – AO Selectie en toegankelijkheid Hoger Onderwijs

De Tweede Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

In de jaarlijkse monitor «Toegankelijkheid» wordt ingegaan op de vraag over het aanmoedigen van stapeling van studies: wat zou dit kosten en wat is de geschatte belangstelling hiervoor?

Debat [06-02-2018] – Wetsvoorstel Accreditatie

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2018 en voor de begrotingsbehandeling hierover geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

Vóór de zomer van 2018 ontvangt de Tweede Kamer de monitor inzake de uitval in het onderwijs, zo mogelijk met ook aandacht voor verschillen tussen studenten met een westerse en een niet-westerse achtergrond.

Debat [07-03-2018] – Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 hierover geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

De onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de behoeften aan differentiatie en specialisatie binnen de pabo, worden na de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

Na het gehouden onderzoek naar differentiatie in de lerarenopleidingen, wordt de Tweede Kamer in oktober/november 2018 geïnformeerd.

N.a.v. verzoek van het lid Van Meenen om de Kamer via een brief te informeren hoe die aanwijzingsbevoegdheid dan precies in elkaar zit en hoe die zich verhoudt met het recht op informatie van de medezeggenschap: De Minister zal de Kamer nog een keer per brief informeren hoe dat tegenover elkaar staat en wat er met die aanwijzingsbevoegdheid nu precies wel en niet kan.

Debat [30-05-2018] – Debat voorinvesteringen hoger onderwijs

De brief wordt in het najaar 2018 naar de Tweede Kamer verzonden.

De AMvB m.b.t. «het protocol kwaliteitsafspraken» ontvangt de Tweede Kamer in het najaar.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De Tweede Kamer wordt conform de toezegging in het najaar van 2018 geïnformeerd.

De Tweede Kamer ontvangt rond Prinsjesdag een brief over groen onderwijs.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De brief is in voorbereiding.

In de reeds toegezegde wetenschapsbrief zal de Minister ook ingaan op de lectoraten binnen het hbo.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

In het najaar van 2018 wordt de wetenschapsbrief naar de Tweede Kamer verzonden.

In het najaar van 2020 ontvangt de Kamer een landelijk beeld van de plannen inzake besteding Studievoorschot. In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de voortgang van de plannen. De uiteindelijke evaluatie ontvangt de Tweede Kamer in 2026.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De stand van zaken is precies zoals de toezegging suggereert.

Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van de werkgroep Studentenwelzijn. Hierbij zal ook het vijfpuntenplan om de mantelzorgende student te ontlasten, worden betrokken.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De Tweede Kamer wordt hierover na het zomerreces 2018 en voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs. De gezamenlijke aanpak van de werkgroep studentenwelzijn wordt hierin meegenomen.

Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een visiebrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs. Hierin wordt ook aandacht bestaand aan de schakeltrajecten hbo-master wo.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De brief is in voorbereiding en de Tweede Kamer ontvangt deze voor de begrotingsbehandeling OCW 2019.

Voor de OCW begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een brief met voorstellen om zicht te houden op de numerus fixus.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

De Tweede Kamer wordt hierover na het zomerreces 2018 en voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

Voor het eind van 2019 ontvangt de Tweede Kamer een nieuwe Strategische Agenda hoger onderwijs en wetenschap.

Debat [20-06-2018] – AO Sectorakkoorden (HO)

Na de zomer van 2018 wordt gestart met het traject van de Strategische Agenda die voor eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De inwerkingtreding van de wijziging van de WHW en de WEB gericht op de randvoorwaarden voor Engelstalige opleidingen is voorzien op 1 maart 2020 en zal de Tweede Kamer tijdig bereiken.

Debat [21-06-2018] – AO Internationalisering in het hoger onderwijs

De uitvoering van de toezegging verloopt volgens planning.

De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een aanpassing van het accreditatiekader waarin o.a. wordt opgenomen: de beargumentering van de taalkeuze van bestaande en nieuwe opleidingen.

Debat [21-06-2018] – AO Internationalisering in het hoger onderwijs

Eind september 2018 wordt het nieuwe accreditatiekader voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

Vóór de OCW-begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een brief inzake de uitvoeringskosten en een mogelijke invoeringstermijn van een uitkering van het studiekrediet in één keer i.p.v. termijnen voor studenten die gaan studeren in het buitenland.

Debat [21-06-2018] – AO Internationalisering in het hoger onderwijs

Momenteel is er overleg met DUO om de juiste gegevens aan de Tweede Kamer te kunnen aanleveren.

Vóór het eind van 2018 ontvangt de Tweede Kamer de inspectierapportage met een beeld van gedragscodes van instellingen inzake opleidingstaal.

Debat [21-06-2018] – AO Internationalisering in het hoger onderwijs

Inspectie heeft alle gedragscodes opgevraagd en onderzoekt deze nu. Oplevering rapport voorzien eind 2018.

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar het onderzoek naar differentiatie binnen de lerarenopleidingen (jonge/oudere leerling).

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.

De Minister zegt toe bij de NVAO nader te informeren naar de achtergrond van de accreditatie van de verkorte lerarenopleiding van de LOI. Zij zal de Kamer daarvan op de hoogte stellen.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

De vraag wordt uitgezet bij de NVAO.

Tegen de begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een brief over de effecten van selectie in het hoger onderwijs mede met het oog op kansengelijkheid.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

De Tweede Kamer wordt hierover na het zomerreces 2018 en voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 geïnformeerd, als onderdeel van een bredere brief gericht op gelijke kansen in het hoger onderwijs.

DIRECTIE KENNIS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Ook dit najaar ontvangt de Tweede Kamer opnieuw de jaarlijkse arbeidsmarktbrief met de nieuwe ramingen (antw. 19).

Brief [24-10-2017] – Reactie met antwoord op vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

De Voortgangsrapportage Lerarenagenda wordt naar verwachting in november 2018 aan de Tweede Kamer gezonden.

De Minister komt nog terug op het vraagstuk «privacy van leerlingen».

Debat [31-01-2018] – AO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering MOCW + MBVOM

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd als er wat te melden valt inzake ontwikkelingen rondom de ICT-coöperatie «Samen inkopen voor onderwijs Nederland» (SIVON).

Debat [31-01-2018] – AO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering MOCW + MBVOM

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Tweede Kamer ontvangt een update over de uitvoering van de motie Dik-Faber op een geëigend moment.

Debat [31-01-2018] – AO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering MOCW + MBVOM

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Inzake hoe de huidige praktijk van leerlingvolgsystemen zich verhoudt tot de huidige privacy-regels: de Tweede Kamer zal via de geëigende kanalen geïnformeerd worden over de uitkomsten van de gesprekken met LAKS/ouders en sectororganisaties hierover.

Debat [13-02-2018] – VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering (AO 31-01-2018)

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer t.z.t. nader te informeren over het thema-onderzoek dat de Onderwijsinspectie gaat uitvoeren naar de inzet van leraren op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe dat een reactie op het cijfermatig overzicht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs (van Stamos, juli 2013), onderdeel mbo, wordt meegenomen in een van de volgende brieven over het mbo.

Debat [12-03-2014] – Algemeen overleg mbo kwalificatiedossiers gecombineerd met Macrodoelmatigheid in het MBO

OCW is in gesprek met de MBO raad om tot een betere gegevenslevering te komen zodat er een beter beeld ontstaat bij de verschillende functies waaronder leraren, instructeurs, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel, onderwijsbeheerspersoneel en directie. U-WEB is hierop aangepast in samenloop wijziging lerarenregister. De aanpassing van U-WEB wordt naar verwachting in 2018 gepubliceerd.

De Minister zegt toe mogelijke verstoringen in het publiek en private aanbod van middelbare beroepsopleidingen te gaan monitoren en de Tweede Kamer bij de evaluatie te informeren.

Debat [15-12-2014] – Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid mbo

In 2019 vindt de evaluatie Macrodoelmatigheid plaats. Daarbij zal ook gekeken worden naar mogelijke verstoringen in het publiek en private aanbod van middelbare beroepsopleidingen. Daarna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Minister geeft aan dat zij verschillende mogelijkheden ziet voor een stagebeurs voor mbo-docenten, zodat er meer kennis over de beroepspraktijk in het klaslokaal komt, via de lerarenbeurs en de scholingsmiddelen uit de cao's. Zij zal hierover niet in een aparte brief rapporteren aan de Tweede Kamer, maar samen met andere initiatieven.

Debat [29-10-2015] – Begrotingsbehandeling

Het onderzoek door de MBO Raad vindt momenteel plaats. Verwachting is dat dit eind 2017/begin 2018 zal worden afgerond. De Tweede Kamer zal in het najaar 2018 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe de MBO Raad te verzoeken de samenstelling van besturen van ROC's in kaart te brengen, mede gericht op diversiteit.

Debat [18-02-2016] – AO Governance

OCW is in overleg met de MBO Raad over de samenstelling van besturen van ROC's.

Later dit najaar komt de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een brief met welke scenario's denkbaar zijn.

Debat [05-10-2016] – Wetsvoorstel Lerarenregister

De toezegging wordt meegenomen in de herbezinning die wordt gedaan op het lerarenregister naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister van 11 juni 2018.

Het wetsvoorstel «differentiatie exameneisen taal en rekenen» zal in het voorjaar van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Brief [03-11-2016] – Antwoorden vragen begrotingsbehandeling onderwijs en wetenschap 2017

In het najaar 2018 wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd.

De Minister zegt in antwoord op mevrouw Kuik en mevrouw Van den Hul toe dat zij met haar collega's van Sociale Zaken en VWS in gesprek gaat over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid na 2018 en over het beleid rondom een leven lang leren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

De Tweede Kamer wordt over de uitvoering van de toezegging geïnformeerd in september 2018 in een brief over leven lang ontwikkelen en in het voorjaar van 2019 in een brief over de vervolgaanpak laaggeletterdheid.

De Minister zegt toe dat in de experimenteer-AMvB, gericht op het creëren van regelruimte voor experimenten met kwalificatiedossiers, óók ruimte wordt gemaakt voor opleidingen die al willen starten met het examineren van keuzedelen.

Debat [13-12-2017] – MBO

De experimenteer-AMvB is in februari 2018 aangeboden voor internetconsultatie en is dit voorjaar voorgehangen in beide Kamers. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 januari

2019.

De Tweede Kamer wordt na afronding van inspectieonderzoek geïnformeerd over de afspraken van verbetering inzake de verzuimregistratie op vijf opleidingen binnen ROC Zadkine.

Debat [13-12-2017] – MBO

Het herstelonderzoek door de Inspectie is uitgevoerd. De resultaten waren in april 2018 bekend en zijn openbaar. In het najaar 2018 ontvangt de Kamer hierover een brief.

De Tweede Kamer ontvangt jaarlijks, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, de voortgangsrapportage over de invoering en examinering van keuzedelen.

Debat [13-12-2017] – MBO

Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling OCW 2019 de voortgangsrapportage over de ingang van de slaag-zakregeling keuzedelen, uitgevoerd door SBB en de MBO Raad. De inwerkingtreding van deze regeling is bij KB uitgesteld tot 1 augustus 2020 (Stb. 2018, 93).

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar een rapportage over medezeggenschap in het mbo, waarbij de JOB-monitor een rol speelt.

Debat [18-01-2018] – VAO MBO (n.a.v. AO 13/12/2017)

Er wordt momenteel overleg gevoerd met de JOB en MBO Raad over een handreiking voor de vormgeving van medezeggenschap bij samenwerkingscolleges. De Tweede Kamer zal in het najaar 2018 over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd worden.

Vóór de zomer van 2019 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over de LOB-agenda’s.

Debat [07-03-2018] – Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Expertisepunt heeft de nulmeting van de lob monitor vo-mbo gestart. Deze bevat een kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (ronde tafels) meting.

Zoals eerder toegezegd ontvangt de Tweede Kamer voor de zomer van 2018 een brief met een uitwerking van de individuele leerrekening en de randvoorwaarden voor een leven lang leren. Daarin wordt ook aandacht besteed aan: het taalniveau van het digitaal overzicht van het scholingsaanbod; het onder de aandacht breven de individuele leerrekening bij ww-ers.

Debat [13-03-2018] – AO Leven Lang Leren

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd met de brief Leven lang ontwikkelen.

Er vindt een gesprek plaats met VAVO-instellingen of reiskosten een belemmering zijn voor zijinstromers en volwassenen.

Debat [13-03-2018] – AO Leven Lang Leren

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De AMvB die het «in mindering brengen van scholing op de transitievergoeding» regelt wordt meegenomen in het pakket «vast versus flex» en ontvangt de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2018.

Debat [13-03-2018] – AO Leven Lang Leren

Gezien de relatie met de Wet Arbeidsmarkt in Balans ligt uitvoering van deze toezegging op het terrein van de Minister van SZW. Het opstellen van de AMvB zal binnenkort worden afgerond en wordt, na afstemming met de Regiegroep, uitgezet voor Internetconsultatie. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over het verlengen van de kwalificatieplicht.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

In het najaar 2018 ontvangt de Tweede Kamer meer informatie over de pilot met het verlengen van de kwalificatieplicht.

Begin 2019 ontvangt de Tweede Kamer de evaluatie van de coördinerende rol van de gemeenten bij VSV, die zowel organisatorisch als financieel gericht is. Hierbij is ook aandacht voor de termijn van het melden van veelvuldig ziekteverzuim aan gemeenten.

Debat [15-03-2018] – Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs, wetsvoorstel Voortijdig School Verlaten

De Tweede Kamer ontvangt begin 2019 de uitkomsten van de evaluatie en de reactie van de Minister daarop.

Begin 2019 ontvangt de Tweede Kamer de AMvB inzake de aanlevering van gegevens voor de informatievoorziening VSO.

Debat [15-03-2018] – Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs, wetsvoorstel Voortijdig School Verlaten

Met de RMC wet die 13 juni 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen en inwerking treedt per 1 september 2019, is de wettelijke grondslag voor de gegevenslevering geregeld.

De feitelijke gegevenslevering moet echter worden vastgelegd in de Wet Register Onderwijsdeelnemers en een daaronder hangende AMvB. De Raad van State heeft dit voorjaar advies uitgebracht. Na de zomer komt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

De AmvB is in voorbereiding.

In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer de vervolgaanpak laaggeletterdheid en de resultaten van het programma «Tel mee met taal». In de vervolgaanpak zal ook aandacht worden besteed aan internationaal effectonderzoek naar laaggeletterdheid.

Debat [26-06-2018] – Voortzetting AO Laaggeletterdheid, 28-6-2018

In het voorjaar 2019 wordt het vervolgaanpak naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de OCW-begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer een brief met een weergave van de resultaten van de «dialoogdagen» met betrokken partijen. Ook bevat deze brief informatie over de wijze waarop meer bekendheid wordt gegeven aan mogelijkheden van het opnemen van «vakbekwaamheid bij de erkenning van verworden competenties.

Debat [26-06-2018] – Voortzetting AO Laaggeletterdheid, 28-6-2018

Vóór de begrotingsbehandeling van OCW 2019 wordt het verslag van de dialoogdagen naar de Tweede Kamer gestuurd.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Rond de zomer ontvangt de Tweede Kamer wetsvoorstel fase 2 inzake regionale omroepen met ook de positie van omroep Friesland.

Debat [15-06-2016] – Plenaire behandeling Mediawet

De Tweede Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Er is nu geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

De Staatssecretaris zegt toe dat hij een gesprek zal initiëren tussen betrokken partijen inzake bereikbaarheid van Omroep Fryslân.

Debat [28-06-2017] – Media

Na bemiddeling van OCW is het probleem opgelost. Met ingang van 1 juli 2018 geeft KPN Omrop Fryslân weer landelijk door. Deze toezegging is daarmee nagekomen en OCW beschouwd de toezegging hiermee als afgedaan.

De Staatssecretaris zal het Commissariaat voor de Media verzoeken te rapporteren over hun toetsprincipe inzake reclame-inkomsten, en de Tweede Kamer daarover informeren.

Debat [28-06-2017] – Media

De Tweede Kamer wordt over de toezegging geïnformeerd met de brief Mediabegroting 2019 in november 2019.

De Minister zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018, in de terugblik, informeren over de externe producenten.

Debat [27-11-2017] – Mediabegroting

De terugblik van de NPO wordt als bijlage meegestuurd met de Mediabegrotingsbrief die in november 2018 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe dat hij voor het zomerreces van 2018 de voortgang met betrekking tot de bibliotheek op Bonaire schriftelijk aan de Tweede Kamer zal melden.

[Debat 17-05-2018] – Verzamel Algemeen Overleg Koninkrijksrelaties – BZK

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in maart 2019 door de Minister van OCW geïnformeerd over de toezegging.

De Tweede Kamer ontvangt de Verantwoording van de NPO over de prestatieovereenkomst in het najaar.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Bij alle stappen die het kabinet zet, zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de Einstein telescoop (onderzoeksfaciliteiten van wereldformaat).

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Staatssecretaris EZK komt met een brief over de digitale strategie.

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Er komt een brief inzake de uitvoering van de motie van het lid Rog inzake open science.

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Het rapport Verkenning bekostiging hoger onderwijs en wetenschap ontvangt de Tweede Kamer na de zomer.

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Later dit jaar ontvangt de Tweede Kamer de Wetenschapsbrief.

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

Na de zomer kan de Tweede Kamer de nieuwe gedragscode over onafhankelijk onderzoek ontvangen.

Debat [06-06-2018] – AO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

De Minister zal in haar visie op praktijkgericht onderzoek ook aandacht besteden aan kwaliteitsbewaking.

Debat [13-06-2018] – VAO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

In de Wetenschapsbrief zal de Minister ook aandacht besteden aan de investeringen in digitale onderwerpen

Debat [13-06-2018] – VAO Wetenschapsbeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De evaluatie van deze wet zal plaatsvinden in het kader van het Onderwijsverslag 2015.

Debat [14-03-2012] – Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De evaluatie loopt door tot 2020. Over de (tussen)resultaten wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd in de (halfjaarlijkse juni/december) voortgangsrapportages passend onderwijs.

De Staatssecretaris zegt toe dat hij bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel «Onderwijs op andere locatie», dat binnen een jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zal meenemen:- de partnerschapsschool;- de frequentie van de toetsing;- in hoeverre internationale onderwijsprogramma's interfereren met de landelijke examens.

Debat [22-03-2016] – VAO Onderwijs op een andere locatie

In het eerste kwartaal van 2020 wordt de wetswijziging die thuisonderwijs mogelijk maakt aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zal dan over de toezegging worden geïnformeerd.

In 2020 volgt de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud po.

Debat [19-04-2016] – VAO Onderwijshuisvesting PO/VO

De Tweede Kamer ontvangt in 2020 de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud.

De Staatssecretaris gaat om de tafel zitten met de sociale partners en de inspectie om te bekijken of de huidige systematiek van de verklaringen omtrent het gedrag kan worden verbeterd, ook in het licht van een aantal zaken die recentelijk hebben gespeeld.

Debat [05-10-2016] – Wetsvoorstel Lerarenregister

De Tweede Kamer is eerder over de voortgang van de toezegging geïnformeerd met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 5 februari 2018. In het najaar 2018 zal de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gesprekken voeren over dit onderwerp met de bewindslieden van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aan het einde van het jaar is het wetsvoorstel gereed om samenwerkingsverbanden te verplichten een doorzettingsmacht te regelen.

Debat [05-07-2017] – Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2018 worden geïnformeerd.

Eind volgend jaar ontvangt de Tweede Kamer de evaluatie van de eindtoets.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

De evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO loopt tot einde 2018.

Begin 2019 zal de rapportage van de eindevaluatie met een beleidsreactie naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De Minister hoopt, na overleg met VWS, voor de zomer oplossingsrichtingen inzake de financiering van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen met de Tweede Kamer te kunnen delen.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

De Tweede Kamer wordt over de toezegging geïnformeerd door de Minister van VWS met een brief over Financiering van zorg en onderwijs in het najaar 2018.

Eind van het jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van de invoering van de wet pseudonimisering.

Debat [31-01-2018] – AO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) – Digitalisering

De Tweede Kamer zal in November 2018 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat in de voortgangsrapportage lerarentekort (na de zomer) ook de rol van uitzendbureaus zal worden belicht.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd over de toezegging.

Inzake het werkdrukakkoord: we zullen uiteraard de Tweede Kamer daarover rapporteren als de afspraken zijn gemaakt.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd over de toezegging.

Vóór de zomer van 2018 ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de motie Bruins c.s. inzake de bevordering van voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

De Tweede Kamer zal in het najaar 2018 worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer ontvangt vóór het zomerreces de opzet voor de monitor «Inzet middelen werkdrukakkoord».

Debat [18-04-2018] – AO Groepsgrootte in het basisonderwijs en de Werkdruk in het Primair Onderwijs

De Tweede Kamer zal najaar 2018 worden geïnformeerd.

In het definitieve voorstel voor de nieuwe verdeling van middelen voor onderwijskansenbeleid, wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de opzet van de monitoring en evaluatie hiervan, en de suggesties in het AO gedaan worden daarbij in overweging genomen

Debat [17-05-2018] – AO Onderwijskansenbeleid

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de toezegging in de brief monitoring en evaluatie die in het najaar 2018 zal worden verstuurd.

De Minister stuurt de Tweede Kamer na de zomer een brief over ouderbetrokkenheid.

Debat [20-06-2018] – Debat over Werkdruk en Salarissen van Leraren in het Basisonderwijs

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar 2018 met een brief.

De Tweede Kamer ontvangt vóór het eind van de zomer de evaluatie die de PO-raad heeft opgesteld van Vensters voor verantwoording.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

De Tweede Kamer ontvangt eind september 2018 de evaluatie.

De voorhang AMvB over eindtoetsen basisonderwijs (n.a.v. uitwerking motie) ontvangt de Tweede Kamer in november 2018.

Debat [25-06-2018] – Wetgevingsoverleg slotwet / jaarverslag en Staat van het Onderwijs (MOCW en MBVOM)

De Tweede Kamer zal in november 2018 worden geïnformeerd over eindtoetsen basisonderwijs.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Begin 2017 ontvangt de Tweede Kamer een overzicht (een tussenstand) van de werkelijke omzetting naar de nieuwe profielen door de vmbo-scholen die daar in 2016 toe zijn overgegaan. Een volledig beeld komt begin 2018.

Debat [03-11-2016] – Begroting OCW

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 hierover geïnformeerd.

Na de jaarwisseling ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel «Meer ruimte voor nieuwe scholen».

Debat [03-11-2016] – Begroting OCW

Naar verwachting is in het najaar 2018 het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

In de loop van 2018 zal de Minister een nieuw voorstel inzake de rekentoets in samenspraak met de Vereniging van Wiskundeleraren presenteren.

Debat [06-12-2017] – Begrotingsbehandeling OCW

Minister Slob informeert De Tweede Kamer in het najaar 2018 over de verdere invulling van deze tussenoplossing. Op 7 maart 2018 is de Kamer over de toezegging geïnformeerd met brief over het nieuwe perspectief voor de rekentoets.

De Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO (de «Dans en Muziek-regeling») wordt op dit moment geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie bekijkt de Minister of de regeling moet worden gewijzigd. Deze eventuele wijzigingen zouden in dat geval per 1 augustus 2018 in werking treden.

Brief [06-12-2017] – Beantwoording vragen over de begrotingsbehandeling van OCW 2018 (inclusief nagekomen vragen over Media)

De Evaluatie Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO is afgerond door Oberon. De startnota over de wijzigingen in de beleidsregel is momenteel in voorbereiding. Naar verwachting treedt de aangepaste beleidsregel per 1 januari 2019 in werking.

Inzake uitwerking verwachten voor het recht op maatwerk en het maatwerkdiploma: over deze beide trajecten zal de Minister de Tweede Kamer voor de kerst van 2018 informeren.

Brief [06-12-2017] – Beantwoording vragen over de begrotingsbehandeling van OCW 2018 (inclusief nagekomen vragen over Media)

Inzake uitwerking verwachten voor het recht op maatwerk en het maatwerkdiploma: over deze beide trajecten zal de Minister de Tweede Kamer voor het einde van 2018 informeren.

De Tweede Kamer wordt zoveel mogelijk in samenhang geïnformeerd over de volgende onderzoeken en projectresultaten inzake flexibilisering examens, waaronder: Pilot «Recht op maatwerk» (met 30 scholen); Onderwijsverslag, onderdeel toetsen, april 2018; Onderwijsraadadvies over toetsen, vóór zomer 2018; Curriculum.nu, begin 2019.

Debat [07-02-2018] – AO Examens in het VO

Begin 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de projectresultaten inzake flexibilisering examens.

De Minister zegt toe dat hij in gesprek gaat met de verenigde groep «Leerlingen met een chronische beperking» over mogelijkheden van deelexamens.

Debat [07-02-2018] – AO Examens in het VO

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd over leerlingen met een chronische beperking over mogelijkheden van deelexamens.

Eind 2018 ontvangt de Tweede Kamer het onderzoek in het kader van de Impuls Tekortvakkenregeling. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de zijinstromers.

Debat [14-03-2018] – AO Leraren

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd over de toezegging.

De Tweede Kamer ontvangt binnen een maand een brief met de adviesaanvraag voor de adviescommissie «Aanpak leerlingdaling Voortgezet Onderwijs» onder leiding van de heer Dijkgraaf.

Debat [27-06-2018] – Krimp in het onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt naar verwachting in september 2018 een brief met adviesaanvraag voor de adviescommissie «Aanpak leerlingdaling Voortgezet Onderwijs».

De Tweede Kamer ontvangt een brief met een schriftelijke beantwoording van de vragen die in dit AO nog niet zijn beantwoord.

Debat [27-06-2018] – Krimp in het onderwijs

Aan de toezegging wordt in het najaar van 2018 schriftelijke voldaan.

In de brief die de Tweede Kamer rond het zomerreces ontvangt wordt ingegaan op de toedeling van de «verhoging van de kleine scholentoeslag».

Debat [27-06-2018] – Krimp in het onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt in september 2018 de brief Verhoging van de kleine scholentoeslag.

Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer voor het eind van 2018 het advies van de adviescommissie «Aanpak leerlingdaling Voortgezet Onderwijs».

Debat [27-06-2018] – Krimp in het onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt voor het eind van het jaar 2018 een advies van de commissie over «aanpak leerlingdaling Voortgezet Onderwijs».

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

In de tweede helft van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verkennende studie over faillissement van scholen.

Debat [07-12-2015] – Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord in de zaak van FNV tegen Smallsteps B.V. (ECLI:EU:C:2017:489). De beantwoording van deze vragen heeft grote consequenties voor het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een overgang van onderneming als bedoeld in de richtlijn 2001/23 (geïmplementeerd in titel 10, afdeling 8, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). De beantwoording van het Hof strekt ertoe dat ook sprake is van overgang van een onderneming als de onderneming wordt overgedragen binnen een faillissementsprocedure niet hoofdzakelijk is gericht op de liquidatie van de onderneming, maar juist op de voortzetting daarvan (zoals bijvoorbeeld bij het geval is bij een faillissement dat met een «pre-pack» is voorbereid).

Deze ontwikkelingen hebben genoopt tot een heroverweging van nut en noodzaak van het voorstel van wet tot wijziging van onderwijswetten voor het vergroten van de mogelijkheden voor een doorstart van onderwijsinstellingen bij faillissementen van rechtspersonen die onderwijsinstellingen in stand houden. Deze heroverweging is thans nog gaande en zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond. De Tweede Kamer wordt alsdan geïnformeerd.

Het wetsvoorstel inzake het openbaar maken van jaarverslagen van scholen (van scholen voor primair en voortgezet onderwijs) kan de Tweede Kamer begin 2018 verwachten.

Debat [21-06-2017] – WGO Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2016, het jaarverslag 2016 en het Onderwijsverslag 2015–2016

Dit onderwerp maakt deel uit van het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs dat binnenkort voor advies zal worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

Voor het eind van 2018 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin de burgerschapsopdracht wordt aangescherpt.

Debat [29-03-2018] – Dertigledendebat burgerschapsonderwijs en maatschappijleer

Voor het eind van 2018 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin de burgerschapsopdracht wordt aangescherpt.

Voor het einde van 2018 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin instemmingsrecht wordt geregeld op hoofdlijnen van de begroting van een school. Daarin wordt óók het adviesrecht geregeld op beleid m.b.t. groepsgrootte.

Debat [18-04-2018] – AO Groepsgrootte in het basisonderwijs en de Werkdruk in het Primair Onderwijs

In het najaar van 2018 ontvangt de Tweede Kamer eerst een beleidsreactie op de veldconsulatie naar een instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op de financiën in het funderend onderwijs.

B. Door de Staten-Generaal gedane toezeggingen

Toezeggingen Eerste Kamer

DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Debat [08-12-2015] – Erfgoedwet

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Het Ministerie van OCW evalueert de wet 5 jaar na de inwerkingtreding. Op dit moment zijn er geen signalen bekend die aanleiding geven tot maatregelen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn.

Debat [08-12-2015] – Erfgoedwet

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Er zijn nog geen rapportages door deskundigencommissies uitgebracht.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Atsma (CDA) en Schnabel (D66), toe om samen met de Museumvereniging en de musea te evalueren of de gekozen aanpak voldoende recht doet aan de bekostiging van de collectie. Indien nodig kan de bekostiging per 2021 worden aangepast. De ervaringen uit 2017–2020 worden daarbij betrokken.

Debat [08-12-2015] – Erfgoedwet

Uitkomsten van een onderzoek naar de kostenstructuur van de museale exploitatie betrekt het Ministerie van OCW bij de planvorming van de periode 2021–2024.

DIRECTIE HOGER ONDERWIJS EN STUDIEFINANCIERING

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Ganzevoort (GL), toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd.

Debat [17-04-2012] – Mondeling overleg met de Staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s.

Met het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel is de noodzaak tot het comprimeren van deeltijdstudies komen te vervallen. Dit is een doorlopende toezegging.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Essers (CDA) en Engels (D66), toe over twee studiejaren te bezien of de voorlichting en communicatie over de gelijkschakeling van titulatuur voor hbo en wo helder genoeg zijn. Tevens zegt zij toe over dit onderwerp te praten met andere partijen, waaronder werkgevers, teneinde verwarring te voorkomen.

Debat [09-07-2013] – overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid

Op 18 januari 2017 is de brief inzake uitstel evaluatie titulatuur aan de Eerste Kamer verzonden waarin is aangegeven dat de evaluatie twee jaar is uitgesteld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe te borgen dat de extra investeringen inhoudelijk gestuurd worden en dat de studenten daarin een belangrijke stem hebben. De relevante concept-AMvB wordt, na overleg met VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties, naar beide Kamers gestuurd.

Debat [20-01-2015] – Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

Op 9 april 2018 zijn door de Minister van OCW met de VH, VSNU, ISO en LSVb afspraken gemaakt over de vormgeving van de kwaliteitsafspraken. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd. De concept-AMvB wordt in oktober 2018 voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Debat [20-01-2015] – Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

De effecten worden onderzocht bij de evaluatie van de wet Studievoorschot. Wanneer de wetsevaluatie plaatsvindt is nog niet bekend. Dit is een doorlopende toezegging.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe dat in 2020/2021 een evaluatie zal plaatsvinden waarin in ieder geval worden meegenomen de praktische uitwerking van het instemmingsrecht van de opleidingscommissie op de Onderwijs en Examenregeling (OER) en hoe dit recht zich verhoudt tot de rechten van andere medezeggenschapsorganen waaronder die van de faculteitsraad, tot het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in het mbo en tot het collegegeldvrij besturen.

Debat [07-06-2016] – behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Naar verwachting wordt eind 2020 de evaluatie in gang gezet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Martens (CDA) en Rinnooy Kan (D66), toe na afloop van het studiejaar 2017/2018 een momentopname te maken inzake de vraag of er reden is tot zorg, bijstelling, extra uitleg of voorlichting, facilitering en ondersteuning van de opleidingscommissies.

Debat [07-06-2016] – behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Eind 2018 wordt conform toezegging een momentopname gemaakt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe bij de evaluatie van de prestatieafspraken terug te komen op het evenwicht tussen het horizontale en het verticale verantwoordingbeleid en de horizontale en verticale verantwoordingslasten.

Debat [07-06-2016] – behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Op 9 april 2018 heeft de Minister van OCW afspraken gemaakt met Vereniging Hogescholen, VSNU, ISO en LSVb over de vormgeving van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs. De betreffende concept-AMvB wordt in oktober 2018 bij de Eerste Kamer voorgehangen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om in 2020 in een onderzoek te kijken of zich problemen hebben voorgedaan met de positionering van hogescholen, met de nadruk op de internationale omgeving. Daarbij wordt ook gekeken naar de titel van lector in internationale context. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met de toezegging (T01763) die tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid is gedaan.

Debat [21-02-2017] – debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

Op 18 januari 2017 is de brief inzake uitstel evaluatie titulatuur aan de Eerste Kamer verzonden, waarin is aangegeven dat de evaluatie twee jaar is uitgesteld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), toe te bekijken hoe de publieksvriendelijkheid van het CROHO kan worden verbeterd en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Debat [21-02-2017] – debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

Op dit moment is OCW bezig met een traject om het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) te moderniseren. In dat kader beziet OCW samen met de instellingen hoe Croho publieksvriendelijker kan worden gemaakt. Besluitvorming daarover heeft medio 2018 plaatsgevonden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om een kabinetsreactie (waarbij mogelijk de WRR betrokken wordt) aan de Eerste Kamer te sturen inzake het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het al dan niet omgaan met discriminatoire uitingen ten opzichte van andere grondrechten in een brede (onderwijs-overstijgende) context.

Debat [21-02-2017] – debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

Het Ministerie van OCW zal het thema interdepartementaal agenderen en bespreken hoe eventueel onderzoek om aan deze toezegging te kunnen voldoen kan worden uitgezet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de leden Bruijn, Nooren en Gerkens toe de uitkomsten van het accreditatieonderzoek van de NVAO inzake de Geneeskundeopleidingen en daarbij in het bijzonder naar de positie van coschappen van geneeskundestudenten t.o.v. stages van andere studenten aan de Eerste Kamer te sturen.

Debat [21-02-2017] – Klein mondeling overleg geneeskundenstudenten en co-schappen

In de brief aan de Kamer van 19 april 2017 over «Nadere toelichting n.a.v. mondeling overleg d.d. 21 februari over geneeskundestudenten in hun coschapfase» wordt aangegeven dat eind 2018 aan de toezegging kan worden voldaan, omdat dan de accreditatie-uitkomsten beschikbaar komen.

DIRECTIE KENNIS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zowel het rapport van de inspectie over de deugdelijkheidseisen als het rapport over de bevindingen (het stimulerende deel) openbare stukken zijn.

Debat [01-03-2016] – Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog: Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

De toezegging heeft betrekking op elk onderzoek dat de inspectie doet op een school, opleiding of bestuur, en dat normaal gesproken openbaar zou zijn. Aan de toezegging wordt permanent uitvoering gegeven.

DIRECTIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Backer (D66) en Linthorst (PvdA), toe de aantallen inschrijvingen bij de entreeopleidingen te monitoren en te bezien of herijking van het budget noodzakelijk is.

Debat [18-06-2013] – Wetsvoorstel Doelmatige Leerwegen (33 187)

De uitwerking van de toezegging wordt jaarlijks toegepast door elk jaar na te gaan hoeveel deelnemers in de entreeopleiding staan ingeschreven en op basis daarvan wordt het beschikbare budget daarop aangepast. In de regel wordt dit in september gedaan voor het budget voor het volgende jaar. In september 2018 wordt het budget voor 2019 vastgesteld op basis van deelnemers per 1 oktober 2017.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de algemene maatregel van bestuur over de hoofdlijnen van de begroting voor het mbo te zijner tijd bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Debat [07-06-2016] – EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Aob is van mening dat er een wettelijke uitwerking dient te komen van het begrip hoofdlijnen van de begroting en heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt. Voorhang bij de Eerste Kamer is in deze fase nog niet aan de orde. MBO Raad, JOB en het Platform medezeggenschap MBO hebben op 20 april 2017 een brief over een gezamenlijke handreiking gestuurd aan de Vaste Kamercommissie. De handreiking wordt geëvalueerd.

De Minister van Algemene Zaken zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe de eindrapportage van het programma Tel mee met Taal over laaggeletterdheid ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Debat [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen

Het programma Tel mee met Taal loopt tot en met 2018. De eindrapportage verschijnt begin 2019. Deze wordt dan zowel naar de Tweede Kamer als naar de Eerste Kamer gestuurd.

DIRECTIE MEDIA EN CREATIEVE INDUSTRIE

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe deze erkenningsperiode van 2016–2020 geen verdere wijzigingen in het publieke mediabestel door te voeren.

Debat [02-02-2016] – Plenair overleg Wetsvoorstel Media

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er de komende periode geen wijzigingen in het bestel zullen plaatsvinden. Voor de huidige kabinetsperiode kan worden verondersteld dat daarmee de toezegging gestand is gedaan.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Atsma (CDA), toe dat er per provincie minimaal één regionale omroep blijft bestaan en dat het mogelijk blijft dat er in de provincie Zuid-Holland twee regionale omroepen zijn.

Debat [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat

Op 15 mei 2018 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34 872) door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er per provincie maximaal één regionale omroep kan worden aangewezen, met uitzondering van de provincie Zuid-Holland waar maximaal twee regionale omroepen kunnen worden aangewezen. Naar verwachting verandert de huidige situatie in de komende x-aantal jaren niet.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Sent (PvdA) en Lintmeijer (GroenLinks), toe de redactionele onafhankelijkheid in de regio in het regiowetsvoorstel wettelijk vast te leggen.

Debat [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Er is geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Sent (PvdA), Lintmeijer (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie) toe de afspraken in de gezamenlijke brief van de NPO en een groot deel van de omroeporganisaties van 28 februari 2016 over openstelling van het omroepbestel in relatie tot artikel 2.88 Mediawet volledig te onderschrijven. De brief wordt onderdeel van het wettelijk verplichte coördinatiereglement. De Staatssecretaris doet zijn uiterste best om de omroepen die de brief niet hebben getekend te betrekken bij de afspraken.

Debat [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat Eerste Kamer

De Kamer wordt over de toezegging geïnformeerd met de brief Mediabegroting 2019 in november 2018.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt het lid Ten Hoeve toe de inhoudelijke strekking van de motie Ten Hoeve c.s. (34 264, K) over te nemen indien hij een doorbraak over het wetsvoorstel met de dertien regionale omroepen bereikt.

Debat [11-10-2016] – Wetsvoorstel 34 459 aanvullingen bij toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

De Eerste Kamer is op 2 september 2016 geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nog niet aan de Kamer wordt voorgelegd. Er is nu geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

DIRECTIE ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

Debat [06-06-2017] – Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

DIRECTIE PRIMAIR ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Backer (D66), toe de centrale eindtoets op zorgvuldige wijze in te voeren in het speciaal basisonderwijs, ná invoering van het passend onderwijs en pas als een adaptieve toets beschikbaar is.

Debat [03-12-2013] – Plenair debat 33 157 Wetvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Inmiddels is gebleken dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 nog niet voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geschikt zal zijn en heeft de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media om die reden besloten een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs op te schorten. De Eerste Kamer zal in augustus 2019 geïnformeerd worden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Pijlman (D66, toe de motie-Pijlman c.s. (34 031, I) mee te nemen als onderdeel van de beleidsreactie op het definitieve advies van het Platform Onderwijs 2032.

Debat [22-09-2015] – Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

De beleidsreactie wordt voorjaar 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Debat [22-09-2015] – Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

De pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) loopt tot en met schooljaar 2018–2019. De Eerste Kamer ontvangt de resultaten van de evaluaties nadat de evaluatierapporten zijn opgeleverd. Aan de toezegging wordt opvolging gegeven indien een wijziging van het genoemde percentage eventueel in de toekomst aan de orde komt.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Pijlman (D66), aan de Eerste Kamer toe de systematiek van de indexering die het Ministerie van OCW in de regel ontvangt van het Ministerie van Financiën door te berekenen aan het dienstencentrum.

Debat [07-02-2017] – Behandeling Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

De Eerste Kamer is op 6 juni 2018 geïnformeerd met de voorhangbrief Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. Naar verwachting ontvangt de Eerste Kamer in september 2018 een verdere reactie.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bruijn (VVD), Schalk (SGP) en Sent (PvdA), toe de evaluatie van de wet ook naar de Eerste Kamer te sturen. In de evaluatie wordt mede ingegaan op de additionele mogelijkheden om kleine scholen in stand te houden en op het aantal scholen dat gebruikmaakt van de mogelijkheid om een samenwerkingsschool te vormen. Daarbij wordt tevens aangegeven welk deel daarvan onder een bijzonder bestuur komt te vallen en welk deel onder een openbaar bestuur.

Debat [11-07-2017] – Wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De evaluatie wordt in 2020 naar de Eerste Kamer verstuurd.

DIRECTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Ganzevoort (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en de Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te verzoeken de tijdens het debat genoemde wensen van de Eerste Kamer – waaronder het invoeringstraject – mee te nemen in het evaluatiekader, (2) het evaluatiekader aan de Kamer te sturen, (3) het passend onderwijs te evalueren en een halfjaarlijkse monitor aan de Kamer te zenden, alsmede (4) de wetgeving aan te passen indien dit nodig blijkt uit de evaluatie en/of monitoring.

Debat [02-10-2012] – Passend Onderwijs (32 812)

De Eerste Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd met de voortgangsrapportage Passend Onderwijs. De evaluatie wordt in 2020 uitgevoerd. De Kamer wordt uiterlijk eind 2020 over de evaluatie geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Sent (PvdA), voorafgaand aan de start van de tweede periode voor herregistratie, waarin rechtsgevolg verbonden wordt aan niet-herregistratie (de laatste fase) opnieuw een debat te voeren met de Eerste Kamer om te bezien hoe de arbeidsrechtelijke consequenties zich hebben ontwikkeld.

Debat [14-02-2017] – Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit debat zal eind 2022 / begin 2023 moeten worden ingepland. De laatste fase staat namelijk gepland om op 1/8/2023 in werking te treden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bruijn (VVD), de Eerste Kamer toe in de evaluatie van de wet in 2022 bekijken of er met het «one man, one vote»-systeem wordt gewerkt.

Debat [14-02-2017] – Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Het punt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet, die is voorzien voor 2022.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) en Sent (PvdA) toe de Eerste Kamer te informeren over het proces van invoering van het lerarenregister en dit mee te nemen in de evaluatie.

Debat [14-02-2017] – Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

In het najaar van 2018 zal er een update over het proces van de invoering van het lerarenregister aan de Eerste Kamer verzonden worden.

De evaluatie van de wet is voorzien binnen zes jaar na inwerkingtreding van de wet, dat wil zeggen in 2022.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Pijlman (D66) en Sent (PvdA), de Eerste Kamer toe in de evaluatie van de wet in 2022 te bekijken of en hoe de beroepsgroep informeel leren en teamleren een plek in het register heeft gegeven.

Debat [14-02-2017] – Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De Eerste Kamer wordt geïnformeerd met een brief over evaluatie van de wet, die is voorzien voor 2022.

Licence