Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport

Introductie

Het Ministerie van IenW kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij IenW belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT voert ook taken uit namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid.

Producten en diensten

De producten en diensten van de ILT betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De ILT zet haar schaarse capaciteit selectief in op de terreinen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn en waar het handelen van de ILT het meeste effect kan sorteren. Een belangrijke pijler voor deze afweging is de ILT-Brede Risicoanalyse (IBRA). Deze ontwikkelde methode helpt de ILT om ordelijk te kiezen, op basis van maatschappelijke schade, aan welke taken zij prioriteit geeft en aan welke niet. De grootste risico’s worden door de ILT programmatisch aangepakt. De ILT gaat steeds meer in programma’s werken, met telkens de meest kansrijke combinatie van disciplines, specialisten en instrumenten. Daarbij worden instrumenten ingezet van gerichte nalevingscommunicatie tot opsporing.

1. Vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aantonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de ILT één of meer vergunning(en) of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. Handhaving

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing. Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De ILT kent de volgende toezicht vormen:

  • Objectinspecties;

  • Administratiecontroles;

  • Audits;

  • Dienstverlening (meldingen, vragen)

3. Incident- en ongevalsonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In voorkomende gevallen levert de ILT expertise en deskundigen en soms (zoals bij scheepvaart en railvervoer) heeft de ILT een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en een gecoördineerde aanpak. Ondanks dat crisismanagement geen toezichtstaak is, is de (systeem)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten.

Begroting baten en lasten

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

121.028

121.951

120.548

119.729

119.708

119.713

119.713

Omzet overige departementen

375

375

875

875

875

875

875

Omzet derden

27.989

24.580

24.156

23.803

23.401

23.401

23.401

Rentebaten

0

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

98

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.647

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

151.137

146.956

145.629

144.457

144.034

144.039

144.039

               

Lasten

             

Apparaatskosten

152.664

145.514

144.861

144.245

143.834

143.839

143.839

Personele kosten

112.741

107.980

108.413

108.235

107.832

107.832

107.832

Waarvan eigen personeel

99.425

102.653

103.753

103.753

103.753

103.753

103.753

Waarvan externe inhuur

13.249

5.127

4.460

4.282

3.879

3.879

3.879

Waarvan overige personele kosten

67

200

200

200

200

200

200

Materiële kosten

39.922

37.535

36.448

36.010

36.002

36.007

36.007

Waarvan apparaat ICT

379

200

200

200

200

200

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

22.146

19.467

17.290

16.684

16.663

16.668

16.668

Waarvan overige materiële kosten

17.397

17.868

18.958

19.126

19.139

19.138

19.138

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

1.808

1.342

668

112

100

100

100

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Materieel

1.808

1.342

668

112

100

100

100

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

1.535

100

100

100

100

100

100

Dotaties voorzieningen

1.266

100

100

100

100

100

100

Bijzondere lasten

269

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

156.006

146.956

145.629

144.457

144.034

144.039

144.039

               

Saldo van baten en lasten

– 4.869

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet IenW is een vergoeding voor de productgroepen vergunningverlening en handhaving (toezicht, incidentmelding en onderzoek).

Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Hoofdstuk XII

realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

artikel 24 Handhaving en Toezicht

106.759

109.227

108.072

107.253

107.235

107.241

107.241

artikel 97 Algemeen departement

12.412

12.471

12.476

12.476

12.473

12.472

12.472

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

253

253

         

Realisatie nutv werkzaamheden

1.604

           

Totaal

121.028

121.951

120.548

119.729

119.708

119.713

119.713

Omzet overige departementen

De omzet afkomstig van andere departementen betreft de middelen voor het toezicht op naleving van de Wet normering topinkomens in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ook zet de ILT, in opdracht van dezelfde Minister, haar werkzaamheden voort op het gebied van de handhaving van de naleving van de verplichtingen met betrekking tot het energielabel in het kader van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Omzet derden

De opbrengsten derden betreffen de doorberekende kosten aan de afnemers van de vergunningen en overige externe opdrachten. Het toezicht op de woningcorporaties wordt doorbelast aan de sector en is ook opgenomen onder omzet derden (raming 2019: € 13,3 miljoen).

Lasten

Personele kosten

In 2019 stijgt de personele omvang van de ILT als gevolg van nieuwe taken op het gebied van exportheffing. Bij het doorgaande verloop vanwege pensionering, is kennisborging en -deling een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ict-terrein.

Specificatie personele kosten
 

realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal FTE

1.099

1.113

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

99.425

102.653

103.753

103.753

103.753

103.753

103.753

Externe inhuur (x € 1.000)

13.249

5.127

4.460

4.282

3.879

3.879

3.879

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen en overige kosten voor middelen ten behoeve van de uitvoering van de inspectietaken. De eerder begrote kostendalingen op huisvesting en ICT-beheer worden vanaf 2020 gerealiseerd.

De organisatieverandering bij ILT is in volle gang. Onder meer het programmatisch werken wordt geïmplementeerd zoals in het Meerjarenplan verder wordt toegelicht. Daarnaast wordt het IV- landschap vernieuwd. Dit levert de komende jaren naar verwachting besparingen op de ICT-kosten op, afhankelijk van het tempo waarmee de verouderde applicaties kunnen worden vervangen en stopgezet. Mede daardoor kunnen de kosten voor externe ICT-inhuur worden teruggebracht.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

40.775

26.542

20.083

16.652

16.664

16.664

16.664

2a totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

– 5.174

146.956

145.629

144.457

144.034

144.039

144.039

2b totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 4.199

– 153.214

– 148.861

– 144.245

– 143.834

– 143.839

– 143.839

2. Totaal operationele kasstroom

– 9.373

– 6.258

– 3.232

212

200

200

200

3a. totaal investeringen (–/–)

– 120

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

3b. totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

25

3. Totaal investeringskasstroom

– 96

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

– 200

4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 4.765

4b. eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

4c. aflossingen op leningen (–/–)

4d. beroep op leenfaciliteit (+/+)

4. Totaal financieringskasstroom

– 4.765

               

5. Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekening en (=1+2+3+4)

26.542

20.083

16.652

16.664

16.664

16.664

16.664

(Maximale roodstand € 0,5 mln.)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De reserveringen en voorzieningen op de ILT-balans lopen naar verwachting de komende jaren terug door uitbetaling, waarna de totale operationele kasstroom zal afvlakken.

Investeringskasstroom

De investeringenkasstroom is naar verwachting beperkt omdat de ILT overgaat van eigen auto’s naar lease. De resterende investeringen betreffen bedrijfsspecifieke apparatuur.

Financieringskasstroom

Gelet op de beschikbare liquiditeiten is het doelmatig om de beperkte investeringen te financieren met eigen kasmiddelen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Kostprijzen per productgroep (x € 1.000)

             

– Handhaving

130.267

124.594

123.855

122.878

122.553

122.557

122.557

– Vergunningverlening

25.739

22.362

21.774

21.580

21.481

21.482

21.482

2. Tarieven/uur (x € 1)

             

– Handhaving

145,6

137,8

134,6

133,5

133,2

133,2

133,2

– Vergunningverlening

141,1

132,6

129,1

127,9

127,4

127,4

127,4

3. Omzet per productgroep (pxq)(x € 1.000)

             

– Handhaving

122.759

120.320

118.988

117.816

117.396

117.402

117.402

– Vergunningverlening

14.221

14.115

14.115

14.115

14.115

14.115

14.115

4. FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.099

1.113

1.124

1.124

1.124

1.124

1.113

5. Saldo van baten en lasten (%)

– 3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6. Kwaliteitsindicator 1: Doorlooptijd vergunningen binnen norm

91%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

7. Kwaliteitsindicator 2: Wachttijden informatiecentrum

38 sec

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

               

Omschrijving Specifiek Deel Inspectiediensten

             

8. Kwaliteit Handhaving:

             

Klachten (bezwaar en beroep)

1.071

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Waarvan gegrond (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Toelichting

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de ILT en is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften. Het geraamde aantal fte’s past binnen de randen van de begroting.

De kwaliteitsindicatoren (6, 7 en 8) betreffen de kwaliteit van vergunningverlening, dienstverlening en handhaving. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, c.q. van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «bezwaar- en beroepszaken». De ILT streeft naar 0% gegrond verklaarde bezwaren en beroepen.

Licence