Base description which applies to whole site

Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Introductie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Per 1 januari 2016 is de Wet taken meteorologie en seismologie in werking getreden.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

We bewaken en waarschuwen, maar we geven ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekken we actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risico-reductie te komen. Dit doen we samen met onze omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. We innoveren permanent onze dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl we bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

De begroting van baten en lasten van het agentschap KNMI (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

47.710

54.755

55.303

51.609

45.231

48.390

45.719

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

6.599

150

0

0

0

0

0

Omzet overige departementen

2.441

3.011

2.930

2.930

2.930

2.930

2.930

Omzet derden

21.004

24.367

24.809

25.434

25.610

25.626

25.626

Rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Vrijval uit voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

bijzondere baten

1

           

Totaal baten

77.756

82.284

83.042

79.974

73.772

76.947

74.276

               

Lasten

             

Apparaatskosten

48.190

48.141

46.521

46.681

46.777

45.377

45.377

– personele kosten

32.760

32.636

32.141

31.841

31.541

31.241

31.241

* waarvan eigen personeel

31.411

31.840

31.345

31.045

30.745

30.445

30.445

* waarvan externe inhuur

1.245

744

744

744

744

744

744

* waarvan overige personele kosten

104

52

52

52

52

52

52

– materiële kosten

15.430

15.505

14.380

14.840

15.236

14.136

14.136

* waarvan apparaat ICT

5.812

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

5.105

* waarvan bijdrage aan SSO's

4.467

4.575

4.075

3.975

3.975

3.275

3.275

* waarvan overige materiële kosten

5.151

5.825

5.200

5.760

6.156

5.756

5.756

Materiële Programmakosten

             

* Aardobservatie

22.204

19.657

21.635

18.307

12.009

17.084

14.413

* Overig

7.676

11.048

11.448

11.548

11.548

11.048

11.048

* waarvan ICT

4.751

6.041

6.441

7.041

7.041

6.541

6.541

* waarvan overige materiële kosten

2.925

5.007

5.007

4.507

4.507

4.507

4.507

Afschrijvingskosten

             

– materieel

1.823

3.038

3.038

3.038

3.038

3.038

3.038

* Apparaat

491

408

408

408

408

408

408

* waarvan apparaat ICT

             

* Programma

1.332

2.630

2.630

2.630

2.630

2.630

2.630

* waarvan ICT

432

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

– immaterieel

98

400

400

400

400

400

400

Overige kosten

             

– dotaties voorzieningen

             

– Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

* Programma

0

0

0

0

0

0

0

* Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

– 1

           

– bijzondere lasten

             

Totaal lasten

79.990

82.284

83.042

79.974

73.772

76.947

74.276

               

Saldo van baten en lasten

– 2.234

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet IenW betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor wettelijke taken als de vergoeding van RWS, ANVS en beleids-DG’s voor maatwerk. De stijging in de opbrengsten IenW wordt veroorzaakt door fluctuatie in de opbrengsten voor Aardobservatie (programma). Daarnaast is sprake van een stijging door de toekenning van extra middelen vanaf 2018 in het kader van het programma Basale Dienstverlening.

Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hoofdstuk XII

             

Artikel 11 Waterkwantiteit

500

422

422

422

421

420

420

Artikel 16 Spoor

20

45

45

45

45

45

44

Artikel 17 Luchtvaart

44

14

14

14

14

0

0

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en Internationaal

424

178

0

0

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie en seismologie en aardobservatie*

43.088

51.121

51.846

48.153

41.776

44.950

42.280

Bijdrage ILT

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage RWS

2.370

2.370

2.370

2.370

2.370

2.370

2.370

Bijdrage ANVS

213

213

213

213

213

213

213

Bijdrage DCC

0

0

0

0

0

0

0

Overige omzet IenW

1.051

392

392

392

392

392

392

Totaal

47.710

54.755

55.303

51.609

45.231

48.390

45.719

Van totale omzet IenW

             

* apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

30.477

35.098

33.668

33.302

33.222

31.306

31.306

* programma

17.233

19.657

21.635

18.307

12.009

17.084

14.413

De bedragen per product zijn:

Opbrengsten moederdepartement per product (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Meteorologie

29.816

34.146

32.715

32.460

32.491

30.575

30.575

Seismologie

661

952

952

842

731

731

731

Aardobservatie

17.233

19.657

21.635

18.307

12.009

17.084

14.413

Totaal

47.710

54.755

55.303

51.609

45.231

48.390

45.719

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

De omzet nog uit te voeren werkzaamheden bestaat uit opbrengsten die in eerdere jaren van IenW zijn ontvangen voor de basistaken en waar in een later jaar prestaties voor worden geleverd.

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het hen verzochte maatwerk.

Specificatie omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu

115

87

87

87

87

87

87

Het Ministerie van Defensie

1.183

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1.069

1.671

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

Overig

74

149

149

149

149

149

149

Totaal

2.441

3.011

2.930

2.930

2.930

2.930

2.930

Het KNMI ontvangt een vergoeding van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) voor de levering van luchtkwaliteitsverwachtingen. De bijdrage van het Ministerie van Defensie is een bijdrage voor onderhoud infrastructuur. De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreft tot en met 2017 dienstverlening op het gebied van seismologie. Vanaf 2018 komt daar naar aanleiding van de herverkaveling een bijdrage bij voor dienstverlening op het gebied van klimaat (voorheen bij het Ministerie van IenW).

Omzet derden

Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/ESTEC, universiteiten en NSO ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie en seismologie. De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor door het KNMI aan hen geleverde meteorologische data. De overige opbrengsten betreffen deels lopende contracten met derden (zoals bijvoorbeeld Climate Centre, NAM en Havenbedrijven) en deels nog te realiseren opbrengsten.

Specificatie omzet derden
 

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Opbrengsten luchtvaart

9.103

8.997

8.997

8.997

8.997

8.997

8.997

Projecten extern gefinancierd

9.787

13.233

13.233

13.233

13.233

13.233

13.233

Dataverstrekkingen en licenties

649

600

600

600

600

600

600

Overige opbrengsten

1.465

1.537

1.979

2.604

2.780

2.796

2.796

Totaal

21.004

24.367

24.809

25.434

25.610

25.626

25.626

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Specificatie personele kosten
 

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

FTE

383

377

371

368

364

361

361

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

31.411

31.840

31.345

31.045

30.745

30.445

30.445

Inhuur (x € 1.000)

1.245

744

744

744

744

744

744

De daling van de inhuurkosten komt voort uit het streven deze kosten verder te verlagen.

Materiële apparaatskosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie en contributies. De toename van de kosten wordt vooral veroorzaakt door hogere ICT-kosten naar aanleiding van investeringen in ICT die gedaan zullen worden in het kader van het programma Basale Dienstverlening+ en hogere kosten voor uitbesteding voor het uitvoeren van subsidieprojecten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen voornamelijk de afschrijvingskosten voor ICT-apparatuur (Rekenserver en Massa opslagsysteem) en waarneemapparatuur (regenradars, wolkenradars en een veelheid aan sensoren).

Kasstroomoverzicht van het agentschap KNMI (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

11.668

4.110

2.830

2.566

2.779

2.868

2.688

                 

2a.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.921

3.438

3.438

3.438

3.438

3.438

3.438

2b.

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 8.171

– 4.071

– 1.973

– 1.129

– 953

– 1.155

– 1.545

2.

Totaal operationele kasstroom

– 6.250

– 633

1.465

2.309

2.485

2.283

1.893

                 

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 6.142

– 7.382

– 2.373

– 1.700

– 200

0

0

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

319

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 5.823

– 7.382

– 2.373

– 1.700

– 200

0

0

                 

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

300

300

300

300

300

300

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 948

– 2.029

– 2.396

– 2.696

– 2.763

– 1.960

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

4.516

7.382

2.373

1.700

200

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

4.516

6.734

644

– 396

– 2.196

– 2.463

– 1.660

                 

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

4.110

2.830

2.566

2.779

2.868

2.688

2.921

 

(maximale roodstand € 0,5 miljoen)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en vooruitontvangen bedragen. De vooruitontvangen bedragen voor aardobservatie worden vanaf 2019 negatief. Daarom is een nog door te voeren kasschuif opgenomen in de operationele kasstroom.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur en computersystemen.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar of langer. Voor 2018 betreft het vooral investeringen in software (€ 3,4 miljoen) en waarneemapparatuur (€ 3,5 miljoen). In de jaren daarna betreft het met name investeringen in de waarneem- en productieketen.

Als gevolg van het resultaat 2017 is het Eigen Vermogen van het KNMI nihil. In lijn met de Regeling Agentschappen wordt het Eigen Vermogen van het KNMI behoedzaam aangevuld door de eigenaar met € 0,3 miljoen per jaar tot en met 2023 tot een bedrag van € 1,8 miljoen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

Realisatie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kostprijzen per product (groep)

             

– percentage overhead (*)

97

97

97

97

97

97

97

– fte's overhead/indirect (*)

104

98

98

98

98

98

98

               

Tarieven/uur (*)

96

103

103

103

103

103

103

               

Omzet per productgroep

             

– Meteorologie

52.649

59.470

58.331

58.701

58.908

57.008

57.008

– Seismologie

2.898

3.157

3.076

2.966

2.855

2.855

2.855

– Aardobservatie

22.207

19.657

21.635

18.307

12.009

17.084

14.413

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

383

377

371

368

364

361

361

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Algemene weersverwachtingen en adviezen

             

– afwijking min.temperatuur (°C)

0,34

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,31

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

– 0,12

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

             

– tijdigheid marifoonbericht (%)

99,4

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

Toelichting

Het totale aantal fte’s en daarmee ook het aantal fte’s overhead/indirect zal dalen door bezuinigingen.

Door prijsstijgingen (o.a. ICT) stijgen de kosten van de overhead. Tezamen met het dalende aantal fte’s zorgt dit voor een (sterke) stijging van de uurtarieven.

Licence