Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal Waterbeleid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

44.986

44.310

44.312

43.974

41.875

41.875

Mutatie nota van wijziging 2017

803

– 412

– 376

– 212

– 5

– 5

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

6.866

4.214

4.114

3.564

564

– 936

Nieuwe mutaties

– 3.011

– 2.750

– 2.699

– 2.391

832

835

Stand ontwerpbegroting 2019

49.644

45.362

45.351

44.935

43.266

41.769

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

11.01

Algemeen waterbeleid

           

1

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

579

475

825

2.234

2.349

2.352

2

HGIS GCECA

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

3

HGIS Watergazant

– 491

– 491

– 491

– 491

   

4

Bijdrage KNMI

– 622

– 573

– 573

– 573

– 733

– 733

 

Diversen

253

73

– 334

– 1.254

– 447

– 447

11.02

Waterveiligheid

           
 

Diversen

– 68

– 18

– 17

– 11

– 12

– 12

11.03

Grote oppervlaktewateren

           
 

Diversen

– 671

– 243

– 118

– 324

– 325

– 325

11.04

Waterkwaliteit

           
 

Diversen

9

27

9

28

   

Totaal

– 3.011

– 2.750

– 2.699

– 2.391

832

835

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2018.

Ad 2. Dit betreft de overboeking van de toegekende HGIS middelen voor Global Excellence for Climate Adaptation (GCECA) van artikel 11 (Integraal Waterbeleid) naar artikel 19 (Uitvoering Milieubeleid en Internationaal). De middelen worden overgeboekt, omdat de doelstelling van het programma beter aansluit bij de doelstellingen van artikel 19.

Ad 3. Dit betreft de overboeking van de toegekende HGIS-middelen voor de Watergazant. De verantwoording hiervoor vindt plaats op artikel 98 gezien het personele kosten betreft.

Ad 4. Jaarlijks worden er, in overleg met het KNMI, door de opdrachtgevers van het KNMI aanvullende opdrachten verstrekt middels een jaarlijkse offerte. Naar aanleiding van de offerte 2018 wordt er aanvullend budget aan het KNMI overgeheveld voor het inrichten van de functie met betrekking tot Space Weather en het uitvoeren van Broeikasgasmetingen in 2018.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

11

Integraal Waterbeleid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

278

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

278

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13

Bodem en Ondergrond

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

131.496

101.727

104.016

186.353

188.668

189.387

Mutatie nota van wijziging 2017

– 77.656

– 54.897

– 53.979

– 49.779

– 50.779

– 50.779

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

400

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 12.043

– 7.579

– 14.064

936

936

936

Nieuwe mutaties

– 2.751

1.785

– 929

2.133

– 1.122

– 1.122

Stand ontwerpbegroting 2019

39.046

41.436

35.044

139.643

137.703

138.422

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

13.01

Ruimtelijke instrumentarium

           

13.02

Geo-informatie

           

13.03

Gebiedsontwikkeling

           

13.04

Ruimtegebruik bodem

           

1

Stormpolderdijk

– 2.950

2.950

0

2.000

0

0

 

Diversen

133

– 1.278

– 997

133

– 1.123

– 1.123

13.05

Omgevingswet

           
 

Diversen

66

113

68

0

1

1

Totaal

– 2.751

1.785

– 929

2.133

– 1.122

– 1.122

Ad 1. Dit betreft een desaldering in het kader de geactualiseerde saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK). De ontvangst van de gemeente Krimpen a/d IJssel vanwege de verkoop van het terrein (€ 2,950 miljoen) wordt niet meer in 2018 maar in 2019 verwacht. Daarnaast zijn er in het jaar 2021 voor € 2 miljoen aan ontvangsten in kader van aanvullende maatregelen de gemeente Krimpen a/d IJssel in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

13

Bodem en Ondergrond

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

3 824

Mutatie nota van wijziging 2017

– 8.824

– 3.824

– 3.824

– 3.824

– 3.824

– 3 824

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.950

1.500

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 2.950

2.950

0

2.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

0

4.450

0

2.000

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2018

2019

2020

2021

2022

2023

13.09

           

1

Stormpolderdijk

– 2.950

2.950

0

2.000

0

0

Totaal

– 2.950

2.950

0

2.000

0

0

Ad 1. Zie hierboven toelichting uitgaven artikel 13 ad 1.

Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en Verkeersveiligheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

36.725

34.298

32.827

29.492

28.653

29.338

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

2.000

644

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

1.083

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

3.772

14.975

8.216

7.672

7.248

4.894

Stand ontwerpbegroting 2019

43.580

49.917

41.043

37.164

35.901

34.232

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

14.01 Netwerk

           

1

BOA inzet tbv impuls wegen

1.259

         

2

Overboekingen vanuit IF (DUMO, Fiets)

2.107

1.085

       

3

Overboekingen vanuit DGMI

0

13.357

7.678

7.185

6.911

5.068

 

Diversen

64

520

525

474

322

– 189

14.02 Veiligheid

           
 

Diversen

342

13

13

13

15

15

Totaal

3.772

14.975

8.216

7.672

7.248

4.894

Ad 1. Als gevolg van de impuls Wegen uit het regeerakkoord Rutte III worden in 2018 meer verkenningen en MIRT onderzoek gestart door RWS. Hiervoor wordt budget overgeheveld van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII.

Ad 2. Deze mutatie betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de programma’s Duurzame Mobiliteit, Fiets en Programma Innovatie Mobiliteit. Deze middelen worden onder andere ingezet voor beleidsondersteuning en advies (BOA) van RWS.

Ad 3. Bij de herinrichting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten dat de taken die worden verricht in de taakvelden voor voertuigemissies en brandstoffen, worden overgedragen van DGMI naar DGMo. Daarom worden budgetten van artikel 21 naar artikel 14 overgeboekt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en Verkeersveiligheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

– 1.000

Stand ontwerpbegroting 2019

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

5.782

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Buisleidingen

         

– 1.000

Totaal

0

0

0

0

0

– 1.000

Ad 1. Deze mutatie betreft een technische verwerking. De geraamde inkomsten uit de Buisleidingenstraat bedragen € 2 miljoen per jaar. Deze reeks is gebaseerd op een afbetaling van een lening van ca. € 70 miljoen waarvan inmiddels ca. € 50 miljoen is terugbetaald. Abusievelijk is deze ontvangstenreeks in het verleden structureel doorgetrokken. Met deze mutatie wordt invulling gegeven aan een afbouw van deze extrapolatie teneinde een tekort op langere termijn te voorkomen.

Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16

Openbaar Vervoer en Spoor

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

18.622

13.142

13.917

14.237

14.234

12.400

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

354

15

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

316

0

1

– 1

11

– 232

Stand ontwerpbegroting 2019

19.292

13.157

13.918

14.236

14.245

12.168

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

16.01 Spoor

           
 

Diversen

316

0

1

– 1

11

– 232

Totaal

316

0

1

– 1

11

– 232

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

16

Openbaar Vervoer en Spoor

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.497

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

3.497

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

3.497

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 17 Luchtvaart
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

15.162

15.731

11.496

9.181

9.243

8.339

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

1.675

7.000

6.875

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

1.260

– 140

280

0

0

0

Nieuwe mutaties

2.029

4.738

2.278

877

562

362

Stand ontwerpbegroting 2019

20.126

27.329

20.929

10.058

9.805

8.701

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

17.01

Luchtvaart

           

1

Kasschuif Wederopbouw Saba

– 1.594

1.594

       

2

Luchtvaart dossiers

2.607

3.271

2.400

1.188

988

988

3

Eindejaarsmarge

1.223

         
 

Diversen

– 207

– 127

– 122

– 311

– 426

– 626

Totaal

2.029

4.738

2.278

877

562

362

Ad 1. Als gevolg van de orkaanschade moet in 2018 een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie op Saba worden gerealiseerd. Door een kasschuif tussen artikel 21 (Duurzaamheid) en artikel 17 (Luchtvaart) worden hiervoor middelen vrijgemaakt.

Ad 2. Ten behoeve van de ambities uit het regeerakkoord Rutte III op het luchtvaartdossier zijn extra middelen benodigd voor de programma’s Schiphol, Luchtruimherziening en Lelystad. Voor de begrotingsperiode (2018–2023) worden middelen toegevoegd voor de inzet op het luchtvaartdossier.

Ad 3. Betreft een mutatie in het kader van de opgevraagde eindejaarmarge voor de financiering van overlopende verplichtingen uit 2017.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.115

1.255

732

605

675

535

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

810

110

530

250

250

250

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

1.925

1.365

1.262

855

925

785

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

25.396

14.016

11.032

4.657

4.663

5.227

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

5.500

12.500

12.500

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

10.187

12.451

10.674

7

7

7

Nieuwe mutaties

297

– 412

458

– 129

– 141

– 194

Stand ontwerpbegroting 2019

41.380

38.555

34.664

4.535

4.529

5.040

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

18.01

Scheepvaart en havens

           
 

Diversen

297

– 412

458

– 129

– 141

– 194

Totaal

297

– 412

458

– 129

– 141

– 194

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

200

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

784

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

200

0

784

0

0

0

Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

66.915

64.678

57.936

58.138

57.882

56.120

Mutatie nota van wijziging 2017

– 21.799

– 22.139

– 16.454

– 16.760

– 16.484

– 14.640

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

7.545

– 46

– 46

190

190

190

Nieuwe mutaties

2.752

3.671

5.031

5.104

3.617

3.187

Stand ontwerpbegroting 2019

55.413

46.164

46.467

46.672

45.205

44.857

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

19.01

Tegengaan klimaatverandering

           
               

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

           

1

HGIS GCECA

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

2

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

1.123

943

1.681

2.385

2.592

2.589

3

Opdracht RIVM

0

900

900

900

900

900

 

Diversen

– 371

– 172

450

– 181

125

– 302

Totaal

2.752

3.671

5.031

5.104

3.617

3.187

Ad 1. Dit betreft de overboeking van de toegekende HGIS-middelen voor Global Excellence for Climate Adaptation (GCECA) van artikel 11 (Integraal Waterbeleid) naar artikel 19 (Uitvoering Milieubeleid en Internationaal). De middelen worden overgeboekt omdat de doelstelling van het programma beter aansluit bij de doelstellingen van artikel 19.

Ad 2. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018.

Ad 3. De opdrachtverlening en de bijbehorende budgetten aan het RIVM worden binnen IenW op artikel 19 verantwoord en centraal gecoördineerd. De benodigde middelen worden vanuit diverse beleidsartikelen naar dit artikel overgeheveld.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Mutatie nota van wijziging 2017

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

– 224.000

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

431

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

431

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

34.729

27.895

28.057

28.913

29.003

30.857

Mutatie nota van wijziging 2017

– 355

– 355

– 355

– 355

– 355

– 355

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 2.332

– 19

– 19

0

0

0

Nieuwe mutaties

185

82

– 51

– 51

– 52

– 52

Stand ontwerpbegroting 2019

32.227

27.603

27.632

28.507

28.596

30.450

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

           
 

Diversen

185

82

– 51

– 51

– 52

– 52

Totaal

185

82

– 51

– 51

– 52

– 52

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

19.719

17.745

18.195

18.305

18.062

16.270

Mutatie nota van wijziging 2017

14.702

13.869

8.189

7.697

7.421

5.577

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

33.600

2.606

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 2.753

– 183

28

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 5.254

– 6.575

– 773

– 8.340

– 7.792

– 5.531

Stand ontwerpbegroting 2019

60.014

27.462

25.639

17.662

17.691

16.316

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

           
 

Diversen

– 143

         

21.05

Duurzame productketens

           

1

Kasschuif Wederopbouw Saba

1.594

– 1.594

       

2

Overboeking BZK

– 2.250

         

3

Overboeking EZK

– 1.543

         

4

Intensivering Circulaire Economie

 

8.000

8.000

     
 

Diversen

408

888

– 584

– 643

– 371

46

21.06

Natuurlijk kapitaal

           

5

Bijdrage RWS

– 2.000

         
 

Diversen

150

         

21.07

Duurzame mobiliteit

           

6

Overheveling naar DGMo

0

– 13.604

– 7.924

– 7.432

– 7.156

– 5.313

7

Bijdrage waterstofbussen

– 1.875

         
 

Diversen

705

– 265

– 265

– 265

– 265

– 264

Totaal

– 5.254

– 6.575

– 773

– 8.340

– 7.792

– 5.531

Ad 1. Als gevolg van de orkaanschade moet in 2018 een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie op Saba worden gerealiseerd. Door een kasschuif tussen artikel 21 (Duurzaamheid) en artikel 17 (Luchtvaart) worden hiervoor middelen vrijgemaakt.

Ad 2. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van BZK voor de klimaatenvelop. Vanuit het regeerakkoord is er voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie in 2018 € 2,25 miljoen beschikbaar voor de Rijksinkoop. Met deze middelen worden pilots en projecten gestimuleerd die tot doel hebben om via inkoop een bijdrage te leveren aan de circulaire en CO2-arme economie.

Ad 3. Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken voor de regeling nationale EZ-subsidies Beleidsexperiment CO2-reductie industrie. Deze regeling is onderdeel van projecten omtrent circulaire economie die worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 22. Deze middelen zijn benodigd voor de uitvoering van het IenW-deel van de kabinetsbrief (TK 2017-2018, 32 852 nr. 59) Circulaire Economie.

Ad 5. Rijkswaterstraat voert werkzaamheden uit in het kader van innovaties op het vlak van circulaire economie in de grond- weg- en waterbouw. Hiertoe wordt budget overgeheveld vanuit de begroting Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds.

Ad 6. Bij de herinrichting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten dat de taken die worden verricht in de taakvelden voor voertuigemissies en brandstoffen, worden overgedragen van DGMI naar DGMo. Daarom worden budgetten van artikel 21 naar artikel 14 overgeboekt.

Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van waterstofbussen.

Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

34.937

49.057

57.829

56.805

63.346

63.967

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

10.806

– 5.009

– 6.709

0

0

0

Nieuwe mutaties

6.428

– 10.246

– 5.555

– 13.435

– 13.515

– 1.605

Stand ontwerpbegroting 2019

52.171

33.802

45.565

43.370

49.831

62.362

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

22.01

Veiligheid chemische stoffen

           

1

Opdracht RWS

 

1.373

1.373

1.373

1.373

1.373

 

Diversen

487

– 904

– 304

– 304

– 304

– 374

22.02

Veiligheid biotechnologie

           
 

Diversen

 

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

           

2

Kasschuif KNMI/DGMI

6.430

2.270

– 4.020

– 2.000

– 2.680

0

3

Opdracht RWS

 

– 1.373

– 1.373

– 1.373

– 1.373

– 1.373

4

Opdracht RIVM

 

– 900

– 900

– 900

– 900

– 900

5

Impuls Omgevingsveiligheid

 

– 14.150

       

6

Kasschuif Asbest / Circulaire Economie

 

11.200

8.000

– 9.000

– 9.300

 
     

– 8.000

– 8.000

     
 

Diversen

– 489

338

– 231

– 231

– 231

– 231

Totaal

6.428

– 10.246

– 5.555

– 13.435

– 13.515

– 1.605

Ad 1. Jaarlijks wordt met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet en de middelen voor het aangaan van verplichtingen. Het gaat hier specifiek om de BOA-financiering (Beleidsondersteuning, Onderzoek en Advies).

Ad 2. Binnen de IenW-begroting wordt een kasschuif gefaciliteerd tussen DGMI en KNMI. Voor het KNMI (artikel 23) betreft dit een schuif van de middelen aardobservatie. Voor DGMI (artikel 22) betreft dit schuiven op de Bijdrage agentschappen en programma Omgevingsveiligheid. De schuiven zijn nodig om het kasritme in overeenstemming te krijgen met de te verwachten programmering.

Ad 3. Zie toelichting bij ad 1.

Ad 4. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Vanuit de andere artikelen wordt voor aanvullingen op de centrale opdracht budget overgeheveld naar artikel 19.

Ad 5. Ten behoeve van de uitvoering van het programma Impuls Omgevingsveiligheid wordt budget gedecentraliseerd voor de uitvoering van de programmering 2019.

Ad 6. Betreft een generale kasschuif waardoor benodigde middelen in het juiste kasritme beschikbaar komen voor maatregelen op het gebied van Circulaire Economie en de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor de jaren 2019 en 2020. Het aandeel circulaire economie wordt overgeheveld naar artikel 21.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

250

250

250

250

250

250

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.182

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

2.432

250

250

250

250

250

Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

50.508

49.482

38.864

33.887

38.887

38 887

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 60

– 33

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

1.613

3.337

10.229

8.829

7.003

4 332

Stand ontwerpbegroting 2019

52.061

52.786

49.093

42.716

45.890

43 219

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

23.01 Meteorologie en seismologie

           

1

KNMI Aanvullende taken

610

365

365

365

365

365

2

KNMI Basale Dienstverlening

6.400

5.700

5.300

5.200

3.300

3.300

 

Diversen

703

402

402

402

402

402

23.02 Aardobservatie

           

3

Kasschuif KNMI/DGMI

– 6.191

– 3.170

4.020

2.671

2.670

0

 

Diversen

91

40

142

191

266

265

Totaal

1.613

3.337

10.229

8.829

7.003

4.332

Ad 1. Jaarlijks worden er, in overleg met het KNMI, door de opdrachtgevers van het KNMI aanvullende opdrachten verstrekt door middel van een jaarlijkse offerte. Naar aanleiding van de offerte 2018 wordt er aanvullend budget naar het KNMI overgeheveld voor het inrichten van de functie met betrekking tot Space Weather en het uitvoeren van Broeikasgasmetingen in 2018.

Ad 2. Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft zijn bedrijfsvoering als zijn taken gelet op technologische ontwikkelingen. Het totale plan van het KNMI laat zich in grofweg twee investeringen uiteenzetten. Naar aanleiding van besluitvorming over de eerste investering (Basale Dienstverlening+) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Deze investering legt de focus op een gezonde bedrijfsvoering en financiën van het KNMI.

Ad 3. Binnen de IenW-begroting wordt een kasschuif gefaciliteerd tussen DGMI en KNMI. Voor het KNMI (artikel 23) betreft dit een schuif van de middelen voor aardobservatie. Voor DGMI (artikel 22) betreft dit schuiven op meerdere beleidsvlakken, met name op de Bijdrage agentschappen en het programma Omgevingsveiligheid. De schuiven zijn nodig om het kasritme in overeenstemming te krijgen met de te verwachten programmering.

Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en Toezicht

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

103.314

103.364

103.382

103.400

103.401

103.401

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

7.233

4.708

3.871

3.835

3.840

3.840

Stand ontwerpbegroting 2019

110.547

108.072

107.253

107.235

107.241

107.241

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

24.01 Handhaving en toezicht

           

1

IV-portefeuille

1.000

         

2

Verhuiskosten

1.950

         

4

Toezicht Schiphol

525

740

       

6

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

2.513

2.500

2.552

2.601

2.606

2.606

7

Exportheffing afval

253

1.446

1.319

1.234

1.234

1.234

 

Diversen

992

22

0

0

0

0

Totaal

7.233

4.708

3.871

3.835

3.840

3.840

Ad 1. Dit betreft een mutatie voor stimuleringsmiddelen in het kader van de informatievoorziening die worden ingezet ten behoeve van het programma Anders Omgaan met Data.

Ad 2. Dit betreft een mutatie ter dekking van de verhuiskosten van ILT van de Koningskade naar de Rijnstraat. Het gaat met name om hogere ICT-werkplekkosten.

Ad 4. Dit betreft een mutatie voor aanvullende inzet op het dossier Toezicht Schiphol. Het gaat voorlopig om een 2-jarig programma waarna evaluatie plaatsvindt.

Ad 6. Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2018 voor Hoofdstuk XII.

Ad 7. In het Regeerakkoord Rutte III staat dat er een exportheffing op afvaltransport wordt ingevoerd. De uitvoering wordt bij ILT belegd.

Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25

Brede Doeluitkering

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

881.588

881.547

880.078

869.277

869.279

869 279

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

29.567

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

18.419

18.418

18.388

18.165

18.162

18 163

Stand ontwerpbegroting 2019

929.574

899.965

898.466

887.442

887.441

887 442

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

25.01

Brede doeluitkering

           

1

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

18.419

18.418

18.388

18.165

18.162

18.163

Totaal

18.419

18.418

18.388

18.165

18.162

18.163

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor Hoofdstuk XII.

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.595.335

6.958.629

7.015.355

7.132.047

7.178.572

6.981.396

Mutatie nota van wijziging 2017

– 30.382

– 11.126

– 9.603

– 5.810

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

444.899

1.018.929

478.581

84.011

100.000

100.000

Nieuwe mutaties

– 622 143

– 170.478

80.599

371.842

138.658

540.988

Stand ontwerpbegroting 2019

6 387 709

7.795.954

7.564.932

7.582.090

7.417.230

7.622.384

Specificatie nieuwe mutaties (Bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

26.01 Infrafstructuuronds

           

1

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

97.865

100.568

101.082

100.470

101.507

98.754

2

DBFM Afsluitdijk

 

– 9.075

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

3

Eurovignet

0

13.000

31.000

31.000

31.000

31.000

4

KNMI Basale Dienstverlening

– 4.400

– 3.700

– 3.300

– 3.200

– 660

– 660

5

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

– 1.500

– 1.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

6

Kasschuif IF/DF

   

– 100.000

100.000

   

7

Kasschuif Infrastructuurfonds

 

– 100.000

– 150.000

   

250.000

8

Vervanging zakensysteem ANVS

 

– 2.400

       

9

Personele capaciteit Kustwacht

 

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

10

LPO aanvullende post Infrastructuurfonds

10.895

21.790

10.895

2.179

2.179

2.179

11

Overboekingen vanuit IF (DUMO, Fiets)

– 2.107

– 1.085

       
 

Diversen

– 9.113

– 8.549

– 2.554

– 42

1.418

1.418

12

Kasschuif Infrastructuurfonds

– 700.000

 

300.000

400.000

   

26.02 Deltafonds

           

8

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

18.358

19.289

19.976

22.430

20.607

18.393

9

Kasschuif IF/DF

   

100.000

– 100.000

   

10

Overboeking Roode Vaart

– 9.500

         

11

DBFM Afsluitdijk

– 20.922

– 198.096

– 218.573

– 172.290

– 7.228

 
 

Diversen

– 1.719

470

538

– 240

– 1.700

148.369

Totaal

– 622.143

– 170.478

80.599

371.842

138.658

540.988

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

57.813

57.187

56.883

56.845

56.846

56.846

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

27.700

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

32.317

5.030

6.700

0

0

0

Nieuwe mutaties

3.526

– 144

90

304

310

288

Stand ontwerpbegroting 2019

121.356

62.073

63.673

57.149

57.156

57.134

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

97.01 Algemeen departement

           

1

KNMI maatwerk offerte

2.370

         

2

Eindejaarsmarge

572

         
 

Diversen

584

– 144

90

304

310

288

Totaal

3.526

– 144

90

304

310

288

Ad 1. Jaarlijks wordt er in overleg met het KNMI door de opdrachtgevers van het KNMI aanvullende opdrachten verstrekt door middel van een jaarlijkse offerte. Naar aanleiding van de vastgestelde offerte 2018 wordt er vanuit RWS budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht aan het KNMI.

Ad 2. Dit betreft de toedeling van de Eindejaarsmarge 2017 voor Hoofdstuk XII.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.101

1.101

1 101

1 101

1 101

1 101

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.556

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

3.657

1.101

1 101

1 101

1 101

1 101

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

313.306

303.043

296.638

294.349

294.301

293.314

Mutatie nota van wijziging 2017

– 28.903

– 22.553

– 19.690

– 19.690

– 19.690

– 19.690

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

8.305

– 3.907

– 3.940

– 4.176

– 4.176

– 4.176

Nieuwe mutaties

17.945

22.532

16.364

12.586

12.516

12.895

Stand ontwerpbegroting 2019

310.653

299.115

289.372

283.069

282.951

282.343

Uitgaven
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

98.01

Personele uitgaven

           

1

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

4.810

4.698

4.598

4.527

5.017

5.001

2

BOA Impuls Wegen

1.259

         

3

Inhuur DUMO, Fiets

1.080

4.424

       

4

Luchtvaart dossier

3.588

5.331

3.012

2.742

2.742

2.742

5

Overboeking EZK

1.500

         

6

Voorbereiding vrachtwagenheffing

1.179

         

7

Eindejaarsmarge

1.513

         

8

Middelen Regeerakkoord apparaat

1.500

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

9

Herverkaveling Stelselherziening omgevingswet

321

200

1.800

0

0

0

10

Apparaatproblematiek Herverkaveling

2.139

1.920

1.991

1.991

2.482

2.482

11

ANVS Vervanging zakensysteem

– 80

1.250

       

12

Herschikking apparaatbudget

116

– 210

– 430

– 750

– 704

– 2.424

 

Diversen

116

2.741

2.121

1.121

646

646

98.02

Materiële uitgaven

           

13

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

131

118

118

118

118

118

14

Luchtvaart dossiers

– 1.800

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

15

Overboeking FIN

– 383

– 385

– 391

– 393

– 395

 

16

Herschikking apparaat

– 116

210

430

750

704

2.424

17

ANVS Vervanging zakensysteem

80

1.150

       

18

Eindejaarsmarge

1.450

         
 

Diversen

– 458

1.585

1.615

980

406

406

Totaal

17.945

22.532

16.364

12.586

12.516

12.895

Ad 1. Dit betreft de uitgekeerde Loon- en Prijsbijstellingtranche 2018.

Ad 2. Als gevolg van de impuls Wegen uit het regeerakkoord Rutte III worden in 2018 meer verkenningen en MIRT onderzoeken gestart door RWS. De budgetten voor BOA inzet RWS zijn in 2017 allemaal geplaatst op Hoofdstuk XII. Voorheen stonden de budgetten BOA inzet Verkenningen en MIRT-onderzoeken nog op het IF.

Ad 3. Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de begroting Hoofdstuk XII voor de (deel)programma’s Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). De middelen zijn bestemd voor inhuur.

Ad 4. Ten behoeve van de ambities uit het Regeerakkoord Rutte III op het Luchtvaartdossier zijn extra middelen benodigd voor de programma’s Schiphol, Luchtruimherziening en Lelystad. Voor wat betreft de extra externe inhuur op het Schipholdossier gaat het om specifieke expertise die niet binnen IenW beschikbaar is. Ten aanzien van de luchtruimherziening is behoefte aan (ten opzichte van de luchtverkeersleidingorganisaties) eigen ATM (Air Traffic Management) expertise, omdat deze maar beperkt binnen de eigen organisatie beschikbaar is. Ten behoeve van Lelystad is tijdelijk extra capaciteit nodig. Het betreft de inzet van een programmamanager via de ABD (Algemene Bestuursdienst) en projectleider en projectondersteuning via detachering RWS en de inhuur van een projectleider, voor het maken van een communicatiestrategie en het verwerken van inspraakreacties. Naast de lijnorganisatie zal ook een uitvoeringsprogramma Luchtvaart worden opgezet. Het gaat hierbij om een versterking van 20 fte.

Ad 5. Per 1 januari 2018 zijn 10 fte's van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overgegaan. Het bijbehorende budget voor 2018 wordt met deze mutatie overgeboekt vanuit EZK.

Ad 6. Dit betreft de voorbereidingskosten apparaat voor het project kilometerheffing vrachtverkeer vanuit het Infrastructuurfonds.

Ad 7. Dit betreft de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2017, die bij 1e suppletoire voorlopig technisch op artikel 99 is toegekend.

Ad 8. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen worden conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Dit betreft het aandeel van de apparaatskosten hierin.

Ad 9. Voor de duur van het programma Stelselherziening omgevingsrecht, waarvoor met de herverkaveling tijdelijk formatie is overgedragen aan het Ministerie van BZK, is voor de periode 2018/2020, voor de inzet op de reguliere juridische dossiers tijdelijk extra personele inzet noodzakelijk.

Ad 10. Dit betreft apparaatsproblematiek die voornamelijk is ontstaan n.a.v. de herverkaveling met het Ministerie van BZK. Er is structureel budget overgegaan naar het Ministerie van BZK voor personeel dat op korte termijn zou uitstromen, voornamelijk door pensioen, terwijl intern rekening was gehouden met vrijval van deze budgetten.

Ad 11. Op dit moment wordt de ANVS bij het uitvoeren van haar taak ondersteund door de systemen TERRA en HOLMES. Deze systemen worden in 2018 en 2019 uit gefaseerd door de ILT. De ANVS voert per 2018 een nieuw zakensysteem in waarmee in 2018 vergunningverlening overgaat op het nieuwe systeem en in 2019 handhaving en toezicht overgaan. De kosten betreffen een gedeelte inhuurkosten en een gedeelte ICT-kosten.

Ad 12 Dit betreft een herschikking binnen de apparaatsuitgaven als gevolg van een actualisatie van personele en materiële budgetten.

Ad 13. Dit betreft de uitgekeerde Loon- en Prijsbijstellingtranche 2018.

Ad 14 Zie Ad 4. Dit betreft een herschikking binnen apparaat t.b.v. de dekking van de uitgaven voor de Luchtvaartdossiers.

Ad 15. Dit betreft een niet-structurele overboeking aan het Ministerie van Financiën in het kader van de financiering van Digitale Content, conform de gemaakte afspraken in het ICBR.

Ad 16. Dit betreft een herschikking binnen de apparaatsuitgaven als gevolg van een actualisatie van personele en materiële budgetten.

Ad 17. Op dit moment wordt de ANVS bij het uitvoeren van haar taak ondersteund door de systemen TERRA en HOLMES. Deze systemen worden in 2018 en 2019 uit gefaseerd door de ILT. De ANVS voert per 2018 een nieuw zakensysteem in waarmee in 2018 vergunningverlening overgaat op het nieuwe systeem en in 2019 handhaving en toezicht overgaan. De kosten betreffen een gedeelte inhuurkosten en een gedeelte ICT-kosten.

Ad 18. Dit betreft de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2017, die bij 1e suppletoire voorlopig technisch op artikel 99 is toegekend.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsontvangsten kerndepartement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

9.458

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

14.888

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Niet-beleidsartikel 99 Nog onverdeeld
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99

Nog onverdeeld

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

108

42

5 602

6 830

545

545

Mutatie nota van wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

145.313

140.640

143.472

143.912

143.205

138.202

Nieuwe mutaties

– 165.481

– 156.674

– 162.914

– 166.511

– 159.517

– 152.681

Stand ontwerpbegroting 2019

– 20.060

– 15.992

– 13.840

– 15.769

– 15.767

– 13.934

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2018

2019

2020

2021

2022

2023

99.01

Nog onverdeeld

           

1

Luchtvaart dossiers

– 4.095

– 4.381

– 3.118

– 1.636

– 1.436

– 918

2

Eindejaarsmarge

– 7.962

         

3

Klif St. Eustatius

– 1.500

         

4

ILT IV-portefeuille

– 1.000

         

5

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

           
 

– waarvan Hoofdstuk XII

– 29.283

– 28.526

– 30.197

– 32.506

– 32.939

– 32.905

 

– Waarvan Infrastructuurfonds

– 97.865

– 100.568

– 101.082

– 100.470

– 101.507

– 98.754

 

– waarvan Deltafonds

– 18.358

– 19.289

– 19.976

– 22.430

– 20.607

– 18.393

 

– waarvan naar BZK

– 2.534

– 1.642

– 1.564

– 1.420

– 1.344

– 1.344

 

– waarvan naar EZK

– 377

– 363

– 363

– 311

– 311

– 311

6

GSM-R

– 108

– 7

– 5.117

– 6.374

– 9

 
 

Diversen

– 2.399

– 1.898

– 1.497

– 1.364

– 1.364

– 56

Totaal

– 165.481

– 156.674

– 162.914

– 166.511

– 159.517

– 152.681

Ad 1. Ten behoeve van de ambities uit het Regeerakkoord Rutte III op het Luchtvaartdossier zijn extra middelen benodigd voor de programma’s Schiphol, Luchtruimherziening en Lelystad. In het Regeerakkoord zijn geen middelen beschikbaar gesteld hiervoor. Voor wat betreft de extra externe inhuur op het Schipholdossier gaat het om specifieke expertise die niet binnen I&W beschikbaar is. Ten aanzien van de luchtruimherziening is behoefte aan (ten opzichte van de luchtverkeersleiding-organisaties) eigen ATM (Air Traffic Management) expertise, omdat deze maar beperkt binnen de eigen organisatie beschikbaar is. Ten behoeve van Lelystad is tijdelijk extra capaciteit nodig. Het betreft de inzet van een programmamanager via de ABD en projectleider en projectondersteuning via detachering RWS en de inhuur van een projectleider, voor het maken van een communicatie-strategie en het verwerken van inspraakreacties. Naast de lijnorganisatie zal ook een uitvoeringsprogramma Luchtvaart worden opgezet. Het gaat hierbij om een versterking van 20 fte. Dit betreft de bijdrage dekking vanuit de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling.

Ad 2. Bij de Eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge 2017 toegevoegd op artikel 99. Bij de begroting 2019 zijn deze middelen toebedeeld van artikel 99 naar de diverse artikelen.

Ad 3. Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het noodherstel aan de Klif op St. Eustatius.

Ad 4. Dit betreft een mutatie voor middelen die worden ingezet ten behoeve van het programma Anders Omgaan met Data. Dit is in het kader van de BSR-portefeuille IV.

Ad 5. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2018 die op artikel 99 Nog onverdeeld is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2018 en die bij deze Begroting 2018 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Ad 6. Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van GSM-R.

Licence