Base description which applies to whole site

Bijlage 1 ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie1

rwt

zbo

Functie

Begrotingsartikel(en)

Begr

otingsraming2

(x € 1.000)

Verwijzing naar website rwt/zbo3

Hyperlink

uitgevoerde

evaluatie zbo onder kaderwet

APK-erkenninghouders

 

X

Keuren motorvoertuigen

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS)

X

X

Uitvoeren werkzaamheden op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, vervoer van radio-actieve stoffen en radio-actief afval, stralingsincidenten en beveiliging en safeguards.

97

n.v.t.

www.autoriteitnvs.nl

De ANVS is een zbo sinds 1 juli 2017.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)4

X

X

Afnemen div. mobiliteitsexamens

14

917

www.cbr.nl

De wettelijke evaluatie heeft plaatsgevonden in 2017. Het rapport is in juli 2018 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

X

X

Besluitvorming omtrent de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland

22

959

www.ctgb-wageningen.nl

Evaluatieplicht n.v.t. (EZ)

Commissie m.e.r.

X

 

Adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten

13

0

www.commissiemer.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)*

X

X

Keuren en registreren voertuigen/onderdelen

14

n.v.t.

www.rdw.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/12/aanbieding-rapport-wettelijke-evaluatie-aan-tweede-kamer

Havenbeheerders

 

X

Zorgdragen voor ontvangstinrichtingen voor scheepsafval

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Stichting VAM (IBKI)*

X

X

Afnemen examen rijinstructeur, APK-keurmeester

n.v.t.

n.v.t.

www.ibki.nl

Beperkte evaluatie vindt plaats in 2018

Keuringsartsen Scheepvaart

 

X

Medische keuring

n.v.t.

n.v.t.

www.ilent.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Keuringsinstanties Explosieven

 

X

Verrichten van keuringsactiviteiten op explosieven

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Keuringsinstanties Kabelbaaninstallaties

 

X

Keuren kabelbaaninstallaties

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

 

X

Keuren pleziervaartuigen

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

 

X

Keuren scheepsuitrusting

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

KIWA

X

 

Vergunningverlening voor ILT

div.

n.v.t.

www.kiwa.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Klassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965 en Binnenvaart

X

X

Classificeren van schepen

n.v.t.

n.v.t.

div.

Evaluatieplicht n.v.t.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)*

X

X

Luchtverkeersbegeleiding

17

77

www.lvnl.nl

https://zoek.officiele bekendmakingen.nl/ blg-411563.pdf

Nederlands Loodswezen BV

X

 

Faciliteren beloodsen schepen

18

n.v.t.

www.loodswezen.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

div.

div.

Beloodsen van schepen

18

n.v.t.

www.loodswezen.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

ProRail

X

 

Beheren spoorinfrastructuur

13. IF

2.374.783

www.prorail.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

X

X

Beloodsen van schepen

18

n.v.t.

www.loodswezen.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Rijkshavenmeester Rotterdam en Amsterdam

X

X

Havenverkeersleiding

n.v.t.

n.v.t.

www.portofrotterdam.com

Evaluatieplicht n.v.t.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

X

 

Het op verzoek van de bestuursrechter uitbrengen van onafhankelijke deskundigenberichten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade

98

5.227

www.stab.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN)*

 

X

Slottoewijzing luchtvaart

n.v.t.

n.v.t.

www.slotcoordination.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Stichting Buisleidingenstraat Nederland (LSNed)

X

 

LSNed beheert een obstakelvrij leidingentracé tussen de industriegebieden van Rotterdam en Moerdijk, in de richting van Vlissingen en Antwerpen.

n.v.t.

n.v.t.

www.lsned.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)*

X

X

Verlenen en intrekken van vergunningen en machtigingen

n.v.t.

n.v.t.

www.niwo.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/05/17/rapportage-wettelijke-evaluatie-niwo

Per 1 januari 2017 omgevormd tot publiekrechtelijk zbo. Evaluatie vindt plaats in 2018.

Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

X

 

Afgeven olieafgifteboekje

18

n.v.t.

www.sabni.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX)*

X

X

Afnemen examen klein vaarbewijs

n.v.t.

n.v.t.

www.vamex.nl

Evaluatieplicht n.v.t.

VTS-operators

X

X

Reguleren van scheepvaartverkeer op rivieren en in havens.

n.v.t.

n.v.t.

www.portofrotterdam.com

Evaluatieplicht n.v.t.

1

Organisaties met een (*) zijn onder de werking van de Kaderwet zbo’s gebracht. Een groot aantal organisaties is deeltijd-zbo/-rwt.

2

Het overgrote deel van de onder IenW ressorterende zbo’s en rwt’s wordt gefinancierd vanuit tarieven.

4

Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn subsidies en subsidieregelingen die met ingang van 2018 onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dan wel het Ministerie van Economische zaken niet opgenomen. Dit leidt in de 2017 tot verschillen ten opzichte van het Jaarverslag 2017.

Naam organisatie1

Ministerie

rwt

zbo

Functie

Begrotingsartikel(en)

Begrotingsraming2

(x € 1.000)

Verwijzing naar website rwt/zbo3

College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

EZK

X

X

Besluitvorming omtrent de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland

22

959

www.ctgb-wageningen.nl

1

Organisaties met een (*) zijn onder de werking van de Kaderwet zbo’s gebracht. Een groot aantal organisaties is deeltijd-zbo/rwt.

2

Het overgrote deel van de onder IenM ressorterende zbo’s en rwt’s wordt gefinancierd vanuit tarieven.

Licence