Base description which applies to whole site

3. Moties en toezeggingen

Nieuwe nog openstaande moties sinds de vorige begroting

ID1

Omschrijving

Kenmerk

Stand van zaken

2713

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34 775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van bezuinigingen

34 775-26

Inspanningsverplichting die betrokken wordt bij het nieuwe Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging

2729

Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen

34 775-XVI-69

De Kamer is per brief d.d. 15 juni 2018 (Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen) geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Daarin is aangekondigd dat de NZa de uitvoering van de motie zal meenemen in de monitor over hulpmiddelenzorg die naar verwachting eind 2018 zal worden gepubliceerd. De ACM zal hierbij worden betrokken

2731

Motie van het lid Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars (gemeentepolissen)

34 775-XVI-72

De Kamer wordt nadat er overleg is geweest in de bestuurlijke overleggen, in het najaar van 2018 geïnformeerd

2734

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid

34 775-XVI-75

De Kamer wordt na de zomer 2018 geïnformeerd

2740

Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn

34 775-XVI-91

De Kamer is per brief d.d. 11 mei (Palliatieve zorg) geïnformeerd over hoe de Minister dit gaat aanpakken. De Minister besteedt thematisch onderzoek uit. Toegezegd is dat de resultaten uit thematisch onderzoek eind september 2018 aan de Kamer zullen worden aangeboden

2742

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging

34 775-XVI-96

De Kamer is per brief d.d. 11 mei (Palliatieve zorg) geïnformeerd over hoe de Minister dit gaat aanpakken. De Minister besteedt thematisch onderzoek uit. Toegezegd is dat de resultaten uit thematisch onderzoek eind september 2018 aan de Kamer zullen worden aangeboden

2749

Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

34 775-XVI-33

De Kamer wordt in het derde kwartaal 2018 geïnformeerd

2753

Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

34 775-XVI-41

De Kamer wordt na de zomer 2018 geïnformeerd

2758

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit

34 543-11

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt in het beleidsplan over de bestrijding van doping. Momenteel wordt met andere betrokken partijen gewerkt aan een analyse

2759

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. over een samenwerkingsprotocol tussen de Dopingautoriteit en andere overheidsdiensten (t.v.v. 34 543-12)

34 543-15

Ter uitvoering van deze motie en om de samenwerking tussen de Dopingautoriteit en andere overheidsdiensten duidelijk te maken wordt een zestal samenwerkingsprotocollen opgesteld; met de IGJ, NVWA, Douane, Politie, OM en FIOD.

2764

Motie van het lid Van den Berg over de financiële situatie van de stichting Sanquin

34 815-9

De Kamer zal medio 2019 de financiële informatie ontvangen rond de stichting Sanquin alsook die van de dochterondernemingen van de stichting.

2766

Motie van het lid Bergkamp c.s. over evalueren van de regelingen Meerzorg en EKT

34 104-212

Eind 2019 zal de gevraagde evaluatie worden afgerond. De Kamer zal uiterlijk 1 juli 2019 worden geïnformeerd over de uitkomsten en de eventuele vervolgstappen

2772

Motie van het lid Ellemeet over het delen van kennis

29 538-255

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd met de brief «Lerende praktijk en lokale kennisinfrastructuur»

2773

Motie van de leden Segers en Slootweg over levensbegeleiders en geestelijke verzorging

29 538-257

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd

2774

Gewijzigde motie van de leden Dijksma en Bergkamp een evaluatie van de wijze van toezicht bij zorginstelling Careyn (t.v.v. 31 765-313)

2018D23865 t.v.v. 31 765-313

De Tweede Kamer wordt in 2019 hierover geïnformeerd

2776

Motie van het lid Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door gemeenten

31 839-618

De Kamer wordt voor het kerstreces van 2018 geïnformeerd.

2777

Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

31 839-619

De Kamer wordt voor het kerstreces van 2018 geïnformeerd

2778

Motie van het lid Voortman c.s. over rookpreventie in het nationaal preventieakkoord

32 793-302

Deze motie wordt meegenomen in het preventieakkoord

2779

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoeksagenda voor leefstijlgeneeskunde

31 016-106

Over de opzet van de onderzoeksagenda voor leefstijlgeneeskunde wordt overleg gevoerd met ZonMw

2781

Motie van het lid Sazias over de inzet van het Schakelteam

25 424-399

De Kamer zal uiterlijk eind oktober 2018 worden geïnformeerd

2785

Motie van de leden Hijink en De Lange over een korte, begrijpelijke toelichting op te nemen waarom een bepaalde maatregel is opgelegd in het BIG-register

34 629-11

De Kamer zal in het najaar 2018 worden geïnformeerd

2786

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

34 629-12

In het najaar van 2018 zal overleg plaatsvinden met beroepsorganisaties en patiëntenorganisatie. Daarna wordt de Kamer geïnformeerd

2787

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

34 629-14

In het najaar van 2018 zal overleg plaatsvinden met beroepsorganisaties en patiëntenorganisatie. Daarna wordt de Kamer geïnformeerd

2788

Gewijzigde motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over de realisatie van decentrale koppelvlakken (t.v.v. 29515-425)

29 515-431

Het streven is om de Kamer voor het einde van 2018 te informeren met een brede brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2789

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

29 515-426

Het streven is om de Kamer voor het einde van 2018 te informeren met een brede brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2790

Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling «Gestandaardiseerde informatieuitwisseling»

29 515-427

Het streven is om de Kamer voor het einde van 2018 te informeren met een brede brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

2791

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

29 515-428

De gesprekken met sectorpartijen lopen. De Kamer zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 worden geïnformeerd.

2792

Motie van de leden Peters en Voordewind over modellen voor een gezinsarrangement

34 880-7

De Tweede Kamer wordt in november 2018 geïnformeerd via de voortgangsrapportage Programma Zorg voor Jeugd

2793

Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

34 880-10

De Kamer wordt in november 2018 geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Programma Zorg voor Jeugd

2794

Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

34 880-10

De Kamer wordt uiterlijk mei 2019 geïnformeerd

2798

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de oorzaken van de tekorten aan artsen in de regio

27 295-161

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek

2799

Motie van het lid Dik-Faber over de wijze waarop de IGJ de betrokkenheid van belanghebbenden meeweegt

27 295-162

In september 2018 ontvangt de Tweede Kamer een stand van zaken brief m.b.t. de moties uit het debat positie regionale ziekenhuizen

2800

Motie van het lid Kerstens over in overleg gaan met de stichting Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen over het leveren van maatwerk

27 295-163

In september 2018 ontvangt de Kamer een stand van zaken brief m.b.t. de moties uit het debat Positie Regionale Ziekenhuizen

2802

Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over toetsing van de nieuwe standaard

27 295-165

In september 2018 wordt het wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden aan de Kamer aangeboden

2803

Motie van het lid De Groot c.s. over het verdwijnen van het Ik Kies Bewust-logo

31 532-199

Deze motie wordt meegenomen in het preventieakkoord

2804

Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over voedsel als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van het preventieakkoord

31 532-200

Deze motie wordt meegenomen in het preventieakkoord

2805

Motie van de leden De Groot en Diertens over kindermarketing vooral richten op producten uit de Schijf van Vijf

31 532-201

Deze motie wordt meegenomen in het preventieakkoord

2807

Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het aanleveren van wachtijdinformatie

25 424-412

De Kamer wordt voor 1 september 2018 geïnformeerd over het aantal ggz-aanbieders dat nog geen wachttijdinformatie aan Vektis heeft aangeleverd en deze ggz-aanbieders openbaar te maken

2808

Motie van de leden Van den Berg en De Lange over aanmeldwachttijden en behandelwachttijden binnen de treeknormen

25 424-410

De Kamer wordt voor 1 september 2018 geïnformeerd over hoe de ggz-sector er zorg voor draagt dat zowel de aanmeldwachttijden als de behandelwachttijden per 1 januari 2019 weer binnen de treeknormen vallen

2809

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Kerstens over een (leefbaarheids)analyse betrekken bij het kwaliteitskader spoedzorg (t.v.v. 27 295-156)

27 295-167

In september 2018 ontvangt de Tweede Kamer een stand van zaken brief m.b.t. de moties uit het debat positie regionale ziekenhuizen

2810

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over organiseren van netwerkbijeenkomsten en zorgtafels in krimpregio's

27 295-157

In september 2018 ontvangt de Kamer een stand van zaken brief m.b.t. de moties uit het debat Positie Regionale Ziekenhuizen

2811

Motie van het lid Van den Berg over commitment aan de onafhankelijkheid en het advies van het Zorginstituut

29 477-488

De verwachting is dat de Kamer in het najaar van 2018 wordt geïnformeerd

2812

Motie van het lid Slootweg over inzetten van studenten om personeelstekorten in de zomer op te vangen

31 765-335

Met de voortgangsrapportage «Thuis in het Verpleeghuis» wordt de Kamer nader geïnformeerd over deze motie.

2813

Motie van de leden Geurts en Lodders over integrale risicoanalyses voor de inzet van de NVWA

33 835-91

In de voortgangsrapportage van de NVWA zal op deze motie worden ingegaan

2814

Motie van het lid Geurts c.s. over de veiligheid van voedsel dat via internet wordt verkocht

33 835-92

In de voortgangsrapportage van de NVWA zal op deze motie worden ingegaan

2815

Motie van de leden Ellemeet en Sazias over consulteren van de arts bij twijfel over het voorgeschreven medicijn

29 477-500

De Kamer zal naar verwachting worden geïnformeerd in de volgende voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid.

2816

Motie van het lid Dik-Faber over herberekening van de vergoedingslimieten in het GVS

29 477-501

De Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd over de modernisering van het GVS, waaronder ook de herberekening van de vergoedingslimieten

2817

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over het optimaliseren van gepast gebruik van dure geneesmiddelen

29 477-503

De Kamer zal aan het einde van 2018 worden geïnformeerd over het verbeteren van gepast gebruik van (dure) geneesmiddelen

2818

Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over in het prevalentieonderzoek ingaan op sporters met een beperking en Ihbtq-sporters (t.v.v. 30 234-191)

t.v.v. 30 234-191

In het prevalentieonderzoek zal specifiek in worden gegaan op seksueel overschrijdend gedrag bij sporters met een beperking en lhbtq-sporters. De Kamer zal uiterlijk begin 2020 worden geïnformeerd over de resultaten

2819

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over een AED op sportparken en sportaccommodaties (t.v.v. 30 234-189)

t.v.v. 30 234-189

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling in 2018 geïnformeerd

2820

Motie van het lid Diertens over sportprotheses voor opgroeiende kinderen

30 234-188

De Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd

2821

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over verruimen van het beleidskader topsportevenementen

30 234-187

De Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd

2822

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775-XVI-135)

t.v.v. 34 775-XVI-135

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2823

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd

34 775-XVI-136

De kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2824

Gewijzigde motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34 775-XVI-138)

t.v.v. 34 775-XVI-138

De kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2825

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd

34 775-XVI-141

De kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2826

Motie van het lid Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd

34 775-XVI-142

De kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2827

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk

34 775-XVI-143

De kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 een brief met een eerste inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd

2828

Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (t.v.v. 29 515-429)

29 515-432

De Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van VWS

Openstaande moties uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Kenmerk

Stand van zaken

2107

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage

33 253, nr. 53

In de nota naar aanleiding van nader verslag bij het wetsvoorstel Positionering taken NZa (34 445) is toegelicht dat evaluatie van de zorgspecifieke fusietoets, gelet op de wijzigingen in de zorgspecifieke fusietoets in het wetsvoorstel, niet opportuun wordt geacht. Het wetsvoorstel zal drie jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. Conform de motie-Dijkstra zal daarbij tevens worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de elementen uit de effectrapportage

2425

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Voortman over inventariseren van knelpunten bij burgerinitiatieven en zorgcoöperaties

34 300-XVI-56

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd

2532

Motie van het lid Krol over een jaarlijkse voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

31 765-206

De Kamer ontvangt jaarlijks de voorgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

2611

Motie van de leden Keijzer en De Lange over het in beeld brengen van de financiële stromen door de IGZ

23 235-168

De Kamer wordt in augustus 2018 geïnformeerd

2612

Gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (t.v.v. 23 235 nr. 170)

23 235-171

De Kamer wordt in augustus 2018 geïnformeerd

2614

Motie van het lid Leijten over de gevolgen van het experiment voor de inzet van het personeel

34 104-145

De inzet van personeel bij zorgaanbieders zal worden meegenomen in de eindevaluatie van het experiment persoonsvolgende zorg Wlz, die in het voorjaar 2019 plaatsvindt

2615

Motie van het lid Potters over het aanwijzen van nieuwe experimenten met persoonsvolgende bekostiging

34 104-146

In de brief over de tussenevaluatie van het experiment is besloten over de voortgang in 2019. De eindevaluatie is voorzien voor voorjaar 2019. Aan de hand hiervan wordt besloten over de vraag hoe verder te gaan met persoonsvolgende bekostiging

2621

Motie van het lid Leijten over het eenduidig in kaart brengen van het aantal dak- en thuislozen

29 325-82

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2622

Motie van het lid Bergkamp over speciale opvangplekken voor dakloze jongeren

29 325-85

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2623

Motie van de leden Volp en Berckmoes-Duindam over vrouwen en kinderen in de maatschappelijke opvang

29 325-84

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2635

Motie van het lid Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg

34 522-15

In de brief d.d. 13-08-2018 is aangekondigd dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar winstuitkering door zorgaanbieders. Begin 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dat nadere onderzoek en die conclusies die daaraan verbonden worden

2642

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over de beschikbaarheid van forensisch-medische expertise voor kinderen

31 839-564

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd via de voortgangsrapportage GIA

2666

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over overnemen van de onderzoeksaanbeveling van de Gezondheidsraad

29 323-111

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd

2667

Motie van de leden Bruins Slot en Dik-Faber over onafhankelijk monitoren van de informatievoorziening

29 323-114

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd

2669

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over advies van de Gezondheidsraad over de bewaartermijn van gegevens van implantaten (t.v.v. 34 483, nr. 9)

34 483-12

Wanneer het advies van de Gezondheidsraad is uitgebracht, naar verwachting eind 2018, zal de Kamer worden geïnformeerd

2671

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten

32 399-63

De Kamer wordt na invoering van de wetten in 2020 geïnformeerd

2675

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

32 399-69

De Kamer wordt na invoering van de wet in 2020 geïnformeerd

2677

Motie van de leden Ellemeet en Keijzer over de uitwerking van het begrip ambulancezorgprofessional

34 623-14

De Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd per brief over de toekomstige ordening ambulancezorg

2678

Motie van het lid Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

32 399-67

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2018, na aanvaarding van de Wet door de Eerste Kamer, geïnformeerd

Moties afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Kenmerk

Afgedaan met

2700

Motie van het lid Grashoff over een breder afwegingskader bij het onderzoek naar het handelen van NVWA

26 991-493

Uitgaande brief [25-06-2018] – Reactie Advies Commissie Sorgdrager «Onderzoek naar fipronil» (21 826)

2701

Gewijzigde motie van het lid Graus over een kwalitatieve verbetering van het lesprogramma voor handhavers en controleurs binnen de NVWA (t.v.v. 26 991-500)

t.v.v. 26 991-500

De uitvoering van deze motie ligt op het terrein van het Ministerie van EZK

2702

Gewijzigde motie van het lid Graus over knelpunten bij voedselcrises en/of -schandalen (t.v.v. 26 991-503)

t.v.v. 26 991-503

Uitgaande brief [07-06-2018] – Aanbieding Staat van Voedselveiligheid (26 991-525) (21 755)

2703

Motie-Keijzer c.s. over een spoedprocedure voor het niet verhogen van het eigen risico

29 689, nr. 866

Het wetsvoorstel (34 792) is op 25 september 2017 ingediend bij de Tweede Kamer.

2704

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over een effectenstudie naar het ELV

29 247-237

Uitgaande brief [28-06-2018] – Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) (31 765-339) (21 862)

2705

Motie van het lid Ellemeet over een onderzoek naar de financiering van het gebruik van zorg thuis

29 247-238

Uitgaande brief [16-05-2018] – Oplossingen voor de zorgval (29 538-261) (21 654)

2706

Motie van het lid Van der Staaij over overbelasting van spoedeisende hulpposten door drank- en middelengebruik

29 247-242

Uitgaande brief [23-11-2017] – Motie spoedzorg in gedrang door alcohol en drugsgebruik (29 247-248) (21 129)

2707

Motie van de leden Agema en Gerbrands over voorkomen dat stervenden niet kunnen overlijden waar zij dat het liefste willen

29 282-279

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2708

Motie van het lid Marijnissen over het inkopen van voldoende wijkverpleging voor terminale thuiszorg

29 282-280

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2709

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het inschakelen van het praktijkteam palliatieve zorg

29 282-281

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2710

Gewijzigde motie van het lid Sazias c.s. over nadere bestuurlijke afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (t.v.v. 29 282-282)

t.v.v. 29 282-282

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2711

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen budgetplafonds hanteren bij de zorginkoop van palliatieve terminale zorg

29 282-283

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2712

Motie van het lid Arno Rutte c.s. over toezicht van de NZa op inkoop en contractering van palliatieve wijkverpleging

29 282-284

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2714

Motie van het lid Roemer c.s. over goede besteding van het extra geld voor de verpleeghuiszorg

34 775-23

Uitgaande brief [08-12-2017] – Kwaliteit verpleeghuizen (31 765-291) (21 192)

2715

Motie van de leden Westerveld en Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders

34 775-XVI-19

Uitgaande brief [04-04-2018] – Beleidsreactie op het rapport van commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport (34 843-15) (21 516)

2716

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34 775-XVI-21)

34 775-XVI-29

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

2717

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF

34 775-XVI-23

Uitgaande brief [20-02-2018] – Besteding extra middelen topsport (30 234-176) (21 377)

2718

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten

34 775-XVI-26

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

2719

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord

34 775-XVI-27

Uitgaande brief [26-06-2018] – Aanbieding Nationaal Sportakkoord (30 234-185) (21 841)

2720

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters

34 775-XVI-28

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

2721

Motie van de leden Markuszower en Agema uitkomsten uit projecten vatten in concrete voorstellen voor het schrappen van regels

29 282-296

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

2722

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Bergkamp (t.v.v. 29 282, nr. 297) over verschillen in arbeidsvoorwaarden

t.v.v. 29 282-297

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

2723

Motie van het lid De Lange c.s. over een brede arbeidsmarktagenda voor de zorg

29 282-298

Uitgaande brief [13-03-2018] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-303) (21 423)

2724

Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 25 424, nr. 380) over het vervoer van personen met verward gedrag

25 424-384

Uitgaande brief [16-02-2018] – Vervoer van personen met verward gedrag (25 424-389) (21 365)

2725

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over ROM-data

25 424-383

Uitgaande brief [22-05-2018] – Motie 383 van de leden Diertens en Van den Berg (25 424-408) (21 678)

2726

Motie van het lid Agema over contact met mensen van 80 jaar of ouder

34 775-XVI-61

Uitgaande brief [19-03-2018] – Aanbiedingsbrief Landelijk actieprogramma «één tegen eenzaamheid» (29 538-252) (21 438)

2727

Motie van het lid Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging

34 775-XVI-62

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

2728

Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg

34 775-XVI-64

Uitgaande brief [09-04-2018] – Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765-318) (21 539)

2730

Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma

34 775-XVI-71

Uitgaande brief [09-04-2018] – Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765-318) (21 539)

2732

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling

34 775-XVI-73

Uitgaande brief [06-07-2018] – Wanbetalersregeling (21 904)

2733

Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers

34 775-XVI-74

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

2735

Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem

34 775-XVI-77

Uitgaande brief [28-06-2018] – Risicoverevening: transitie van doorontwikkelen naar onderhoud (29 689-918) (21 858)

2736

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten

34 775-XVI-79

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

2737

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34 775-XVI-86)

t.v.v. 34 775-XVI-86

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

2738

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo

34 775-XVI-87

Uitgaande brief [18-05-2018] – Afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen (32 805-61) (21 667)

2739

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg

34 775-XVI-88

Uitgaande brief [06-07-2018] – Voortgangsbrief (casemanagement) dementie (21 917)

2741

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34 775-XV1–92)

t.v.v. 34 775-XV1-92

Uitgaande brief [18-05-2018] – Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing (27 529-156) (21 670)

2743

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

34 775-XVI-97

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

2744

Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen

34 775-XVI-103

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

2745

Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg

34 775-XVI-104

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

2746

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten

34 775-XVI-108

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

2747

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden

34 775-XVI-109

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

2748

Gewijzigde motie van het lid Agema over de afhandeling van de backpay-regeling (t.v.v. 34 775-XVI-68)

t.v.v. 34 775-XVI-68

Uitgaande brief [22-12-2017] – reactie op motie over back-pay-regeling (20454–127) (21 258)

2750

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de best passende vorm van contractering (t.v.v. 34 775-XVI-37)

34 775-XVI-52

Uitgaande brief [04-07-2018] – Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (21 887)

2751

Motie van het lid Kooiman over de topinkomens van bestuurders

34 775-XVI-39

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

2754

Motie van het lid Kuik c.s. over de implementatie van het VN-verdrag

24 170-165

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

2755

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp over de toegankelijkheid van toiletten (t.v.v. 24 170-167)

24 170-172

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

2756

Motie van het lid Ellemeet over de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens

24 170-168

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

2757

Motie van het lid Dijksma c.s. over een evaluatie van de toegankelijkheid van Nederland

24 170-170

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

2760

Motie van het lid Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders

34 797-8

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

2761

Motie van het lid Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging

30 111-108

Uitgaande brief [03-04-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake motie-Ellemeet c.s. (30 111, nr. 108), (30 111-109) (21 506)

2762

Motie van het lid Ellemeet over een gesprek met Sensoor en Veilig Thuis

31 765-300

Uitgaande brief [12-06-2018] – Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling (28 345-188) (21 775)

2763

Motie van het lid Hermans over instandhouding van de middelen

31 765-305

Uitgaande brief [09-04-2018] – Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765-318) (21 539)

2765

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Hermans over informatie over de omvang van de pgb-fraude (t.v.v. 34 104-211)

t.v.v. 34 104-211

Uitgaande brief [19-04-2018] – Aanbiedingsbrief programmaplan Rechtmatige Zorg 2018–2021 (28 828-108) (21 571)

2767

Motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke zorg in Wmo en Zvw

34 104-213

Uitgaande brief [31-05-2018] – Motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb (34 104-223) (21 715)

2768

Motie van het lid Slootweg c.s. over de ondersteuning van cliënten in beschermde woonvormen

34 104-214

Uitgaande brief [22-06-2018] – Wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (34 104-227) (21 821)

2769

Motie van de leden Segers en Hermans over aandacht voor gerichte informatievoorziening

34 104-216

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

2770

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de onafhankelijke cliëntondersteuner

29 538-253

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

2771

Motie van de leden Dijksma en Segers over één loket voor ondersteuning

29 538-254

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

2775

Motie van het lid Diertens c.s. over uitwisselen van kennis en meldingen

34 843-18

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

2782

Motie van het lid Van den Berg over afspraken in regionaal verband

25 424-400

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

2783

Motie van het lid Van den Berg over onderzoek naar een regionale doorzettingsmacht

25 424-401

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

2784

Gewijzigde motie van de leden De Lange en Van den Berg over dwingend nakomen van afspraken over wachtlijsten (t.v.v. 25 424-402)

25 424-404

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

2795

Motie van het lid Bergkamp over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

29 477-484

Uitgaande brief [06-07-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties over medicinale cannabis (21 898)

2796

Motie van het lid Bergkamp over de invulling van de onderzoekstaak van het BMC

29 477-485

Uitgaande brief [06-07-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties over medicinale cannabis (21 898)

2797

Motie van het lid Bergkamp over onderzoek onder kinderen met epilepsie

29 477-486

Uitgaande brief [06-07-2018] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Uitvoering moties over medicinale cannabis (21 898)

2780

Gewijzigde motie van het lid Voortman over het aantal afwijzingen van acute vrijwillige opname (t.v.v. 25 424-397)

25 424-405

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

2801

Motie van de leden Kerstens en Van den Berg over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van ic's

27 295-164

Uitgaande brief [02-07-2018] – Aanpak drukte in de acute zorg (29 247-261) (21 875)

2806

Nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek (t.v.v. 34 843-29)

34 843-32

Uitgaande brief [06-06-2018] – Seksuele intimidatie en geweld (34 843-28) verzonden door het Ministerie van Justitie & Veiligheid

Nieuwe nog openstaande toezeggingen sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

7255

In oktober, bij gelegenheid van de brief over de invoering van de pgb-portal en de oprichting van een nieuwe zbo belast met het beheer van deze portal, wordt de Kamer bericht over de «lessons learned»

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom pgb.

7262

De Staatssecretaris is bereid om een toekomstvisie te ontwikkelen voor geclusterde woonvormen en de koppeling van wonen en zorg, inclusief het Fokusconcept. Cliëntenraden en Fokus zullen hierbij worden betrokken. Deze toekomstvisie zal in het voorjaar van 2018 naar de Kamer worden verzonden

Parlementaire agenda [29-06-2017] – AO Fokuswonen (4625)

De Kamer is per brief d.d. 22 maart 2018 (Voortgangsrapportage Wlz) geïnformeerd dat de Kamer in de tweede helft van 2018 hierover zal worden geïnformeerd.

7268

Eind 2017 ontvangt de Kamer de uitkomsten van de werknemersenquête over onder andere de werkdruk

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

De Kamer zal begin december 2018 worden geïnformeerd met een brief over de arbeidsmarkt, inclusief de uitkomsten van de werknemersenquête

7269

De Kamer zal naar verwachting in het eerste deel van 2018 de resultaten van het onderzoek naar het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt) ontvangen

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

De kamer wordt eind 2018 geïnformeerd met een brief over de uitwerking van de gevolgen van het NZa kostprijsonderzoek voor de zorg in de thuissituatie

7301

De bewindslieden zullen ervoor zorgen dat de belangrijkste prioriteiten op hun beleidsterrein, voor het komende jaar en de komende jaren, zichtbaar worden in de begrotingsbehandeling, zodat de Tweede Kamer daar het debat over kan voeren.

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) -Woensdag 1 en donderdag 2 november; 10.30 uur laat (4672)

Dit onderwerp wordt meegenomen in de begrotingsstukken

7302

Het kabinet gaat de inspanningsverplichting aan om het effect van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging op de drie ankers – toegankelijkheid, kwaliteit en werkdruk – inzichtelijk te maken.

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) -Woensdag 1 en donderdag 2 november; 10.30 uur laat (4672)

De Kamer wordt in 2020 geïnformeerd

7315

Minister zendt de Tweede Kamer vóór zomer 2018 de ruwe lijnen van de toekomstige ordening ambulancezorg.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Na de zomer van 2018 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd

7317

Na de zomer van 2018 ontvangt de Tweede Kamer de concept AMvB over het versterken van de positie van de regionale overleggen acute zorgketen.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Nadat het wetsvoorstel Toetreding Zorgaanbieders is behandeld in de Tweede Kamer zal de Kamer een concept AMvB ontvangen

7320

Minister informeert bij AZN wanneer hij de Tweede Kamer kan informeren over de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ambulancezorg en laat de Tweede Kamer weten wanneer zij informatie kunnen verwachten.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

De Kamer zal in september 2018 worden geïnformeerd middels het actieplan ambulancezorg

7323

De Minister brengt de Kamer op de hoogte van de uitkomsten van de experimenten die de huisartsenverenigingen (LHV, InEen, VPH) houden om de druk op de huisartsenposten te verminderen. De Minister zal de uitkomsten van de experimenten die betrekking hebben op langere openingstijden, niet voor eind 2018, terugkoppelen aan de Kamer.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Naar verwachting wordt de Kamer medio 2019 geïnformeerd

7332

In januari stuurt de Minister van VWS meer informatie over het onderzoek naar Alliade naar de Tweede Kamer

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

De Kamer wordt in augustus 2018 geïnformeerd

7335

Minister stuurt z.s.m. onderzoek naar schijnconstructies n.a.v. motie-Leijten

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

De Kamer wordt in augustus 2018 geïnformeerd

7337

In de loop van 2018 komt de Minister met een wetsvoorstel voor het waarschuwingsregister

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Eind 2018 zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden verzonden

7339

Binnen een paar maanden informeert de Minister de Kamer over het onderzoek van het Zorginstituut naar onregelmatigheden bij Casa (tot en met 2014?).

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar 2018 geïnformeerd

7340

In het eerste kwartaal van 2018 gaat er een brief naar de Kamer over leemten in toezicht (financiële kant en privacy)

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

In afwachting van onderzoek van de Auditdienst Rijk zal de Kamer in het najaar van 2018 worden geïnformeerd

7341

Onderzoeken naar Casa worden met de Kamer gedeeld zodra die beschikbaar zijn.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

De Kamer wordt, naar verwachting, eind 2018 geïnformeerd

7344

De Minister gaat eind 2017 de Kamer tussentijds informeren over tussenevaluatie ikv experimentele bekostiging/alternatieve bekostiging Vierstroom. Inclusief cultuuraspect.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

De Kamer wordt voor de begroting in 2018 geïnformeerd

7345

M.b.t. Casa informeert de Minister de Kamer zodra uit het onderzoek van het OM meer informatie komt, waaronder de aantallen vrouwen die een beroep doen op deze zorg bij de verschillende klinieken.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

De verwachting is dat de Kamer in het najaar 2018 wordt geïnformeerd

7375

De Minister informeert de Kamer over hoe het staat met de «coördinatiepunten voor de acute zorg» (regionale loketten) en of ze de samenwerking beter maken.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

De Kamer wordt voor het einde van 2018 geïnformeerd

7397

De Kamer wordt bericht over de anti-stigmacampagne

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

De Kamer wordt uiterlijk in november 2018 geïnformeerd

7432

De NZa is bezig met een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. De NZa rondt dit waarschijnlijk in 2018 af. De Minister van VWS zal het nieuwe bekostigingsmodel aan de Tweede Kamer sturen.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

De NZa is bezig met de dataverzameling. Voor het einde van 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

7470

Bij de evaluatie van het wetsvoorstel na maximaal drie jaar (zie amendement Bruins Slot) betrekt de Minister ook een evaluatie van het Actieplan Doping.

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

De evaluatie van het actieplan doping wordt betrokken bij de evaluatie van het wetsvoorstel uitvoering antidoping beleid. Eind 2021 zal de Minister de Kamer daarover informeren.

7472

Wetvoorstel over noodremwet naar de Tweede Kamer zenden

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

In september 2018 wordt het wetsvoorstel naar verwachting aan de Tweede Kamer aangeboden.

7481

Tussenevaluatie persoonsvolgende bekostiging voor de zomer 2018 naar de Kamer, eind evaluatie na de kerst 2018 naar de Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

De brief over de uitkomsten en het beleidsstandpunt over de tussenevaluatie is kort voor de start van het zomerreces naar de Tweede Kamer verzonden. De eindevaluatie wordt voorjaar 2019 verwacht.

7486

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de doorontwikkeling toezicht op Jeugdwet en Wmo 2015

Parlementaire agenda [21-02-2018] – ehandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal 2018 geïnformeerd met Toezicht op het Jaarbeeld Wmo 2015.

7504

Meenemen in – eerder toegezegde – arbeidsmarktverkenning: arbeidsmarktpositie vrijgevestigden/ overige jeugd ggz professionals

Parlementaire agenda [06-02-2018] – Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (4705)

De Kamer wordt in november 2018 geïnformeerd in de voortgangsrapportage Programma Zorg voor Jeugd

7511

Kamer ontvangt het voorstel ondersteuning vrijwilligers -NOV voor de zomer

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd over het voorstel ondersteuning vrijwilligers – NOV.

7539

De Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsverband richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

De verwachting is dat de Kamer eind 2018 wordt geïnformeerd.

7541

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitwerking van leefstijlgeneeskunde in o.a. medische opleidingen

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

De Kamer wordt voor het einde van 2018 geïnformeerd.

7544

De Kamer wordt geïnformeerd over het onderzoek van de LHV over zorg dichtbij en het niet kunnen invullen van huisartsenplekken

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd

7545

De actualisatie van de NZa markscan Acute zorg zal de Kamer worden toezonden (inclusief aandacht voor GRZ)

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Naar verwachting wordt de Kamer eind 2018 geïnformeerd

7552

Aanpassen uitvoeringsbesluit tav EKT en meerzorg en dat evalueren. Nog een keer (informeel) voorleggen aan ZINL (n.a.v. D66). Brief met planning en wat te wijzigen binnen twee maanden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

In de brief d.d. 17-05-2018 (Maatwerk in de Wlz-zorg thuis) is vermeld dat aan eerste deel is voldaan. De evaluatie volgt uiterlijk 1 juli 2019.

7561

De Minister gaat samen met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een actieplan ambulancezorg maken en stuurt deze in september naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

7562

De Minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar over de werking en doorontwikkeling van de regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV)

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

De Kamer wordt voor het einde van 2018 geïnformeerd.

7563

De Minister informeert de Tweede Kamer over de afspraken tussen de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en de huisartsenpost in Hengelo

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

7564

De Minister stuurt voor einde van het jaar het wetenschappelijk artikel over geriatrische kennis op de SEH en zijn beleidsreactie naar de Tweede Kamer. De probleemstelling van het onderzoek wordt zo mogelijk eerder gestuurd

Parlementaire agenda [05-04-2018] – AO Spoedeisende zorg (4716)

In brief 177678 van 2 juli 2018 staat de probleemstelling vermeld. Naar verwachting wordt in 2019 het wetenschappelijk artikel gepubliceerd, daarna komt de beleidsreactie naar de Tweede Kamer.

7566

De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de normering van kleinschaligheid

Parlementaire agenda [05-04-2018] – Dertigleden debat onder curatele stellen van Careyn thuiszorg (4726)

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd

7571

Ik wil kijken of de uitwerking van de privacyprotocollen voor de radarfunctie van Veilig Thuis (bijv. toegang tot en bewaartermijnen van data) overeenkomen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik informeer de kamer op een nader moment middels het programma of per brief.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd met de 2e Voortgangsrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis.

7574

Rond de zomer stuur ik een brief met de laatste stand van zaken rondom de opvang, welke knelpunten er zijn en welke maatregelen er zijn getroffen door of in samenwerking met de werkgroep.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd met de 2e Voortgangsrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis.

7579

Ik ga na of er nieuwe prevalentiecijfers beschikbaar zijn over munchhausen by proxy en koppel deze terug aan de Kamer.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2018 geïnformeerd.

7580

In het programma Kansrijke Start wil ik ingaan op de rol van opvoedingsondersteuning (ook bij zorg voor de jeugd) + consultatiebureau’s.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

De verwachting is dat de Kamer in het najaar van 2018 wordt geïnformeerd.

7582

Concreet plan voor slachtoffers loverboys wordt meegenomen in het plan van aanpak mensenhandel dat de Staatssecretaris van JenV en ik naar de Kamer sturen rond de zomer

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2018 geïnformeerd.

7589

De Kamer ontvangt elke drie maanden de voortgangsrapportage over de EMA die ook naar het EP gaat.

Parlementaire agenda [18-04-2018] – AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 23 april) (4695)

De triloog in het Europees Parlement is nog niet afgerond, derhalve gaat er nog geen voortgangsrapportage naar het Europees Parlement. De Kamer zal niettemin eind september 2018 een brief ontvangen met de voortgang.

7592

De Tweede Kamer ontvangt naar aanleiding van de eindrapportage van het Schakelteam (1 oktober) met daarin de stand van zaken over regionale nummers, een reactie over de noodzaak/het nut van het opzetten van een landelijk nummer

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

De Kamer ontvangt in de loop van oktober 2018 een reactie

7598

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het besluit inzake het pakketadvies positionering Wlz-behandeling.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Per brief d.d. 23 juni 2018 over toegang ggz is aangegeven dat het voornemen is dit besluit eind 2018 te nemen

7599

Eind 2018 besluit over experiment zelf indiceren onder Waardigheid en Trots en hoe hier structureel opvolging aan wordt gegeven.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Voor 1 januari 2019 zal besloten worden of en hoe structureel invulling wordt gegeven aan de werkwijze waarmee nu nog onder «Waardigheid en Trots» wordt geëxperimenteerd.

7601

In juni zal een plan ter verbetering van de kwaliteit in de gehandicaptenzorg naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De presentatie van het plan van aanpak voor het programma gehandicaptenzorg en complexe zorg zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

7602

Medio 2018 wordt in overleg met Minister Slob de Kamer bericht over oplossingsrichtingen voor «beter» passend onderwijs.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd over oplossingsrichtingen voor «beter» passend onderwijs.

7603

Net na de zomer ontvangt de Kamer een standpunt inzake het rond de zomer te verwachten NZa-rapport over bekostiging van de palliatieve zorg.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd via een voortgangsbrief palliatieve zorg

7606

Bij gelegenheid van de begroting 2019 wordt een beschouwing over de complexiteit in de zorg naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Tweede Kamer zal tijdens de begroting 2019 op Prinsjesdag 2018 worden geïnformeerd

7607

Omstreeks de zomer wordt de Kamer naar aanleiding van de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra bericht over de beschikbaarheid van ELV-bedden

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Na de zomer van 2018 wordt de Kamer geïnformeerd

7609

De Kamer wordt nader bericht over traumabehandeling en screening van kinderen in de vrouwenopvang

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage GIA/Kindermishandeling over deze toezegging.

7610

In september wordt de beleidsverkenning naar het toekomstbestendig maken van het pgb, waarbij op diverse aspecten wordt ingegaan, naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd

7611

In mei wordt de Kamer nader bericht over de aanpak van zorgfraude, waaronder de pgb-fraude

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt over het vooronderzoek in september 2018 geïnformeerd.

7612

In september wordt de Kamer geïnformeerd over de invoering van het PGB 2.0-systeem versie 1

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd

7613

De Kamer ontvangt een totaaloverzicht van de invoeringskosten van het PGB 2.0-systeem in september

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd

7614

Uiterlijk in september wordt de Kamer geïnformeerd over het BIT-advies inzake het nieuwe pgb-systeem

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd

7619

De brancheorganisaties in de medisch-specialistische zorg komen direct na 1 oktober met een plan vermijdbare sterfte. Minister voor MSZ komt z.s.m. met een reactie richting de Kamer

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

In oktober 2018 wordt de Kamer geïnformeerd

7620

Na de zomer volgen een aantal rapporten die van belang zijn voor de vraag of de reikwijdte van de Wkkgz moet worden verbreed naar jeugd en WMo. Op basis van deze rapporten komt de Minister van VWS en Minister van MSZ met een standpunt richting de Kamer

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

De Kamer zal in december 2018 worden geïnformeerd

7621

Minister van VWS en Minister voor MZS koppelen in mei aan de kamer terug hoe zij om willen gaan met oproep aan gemeenten om middelen ter beschikking te stellen voor lokale belangenbehartiging en VN Verdrag Handicap

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2018 geïnformeerd

7623

De Minister van VWS informeert de Kamer voor 1 oktober over het subsidieprogramma ZonMw ten aanzien van de pg-organisaties

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Voor 1 oktober 2018 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

7627

Preventieakkoord naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [17-05-2018] – AO Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid (4291)

De Kamer wordt na de zomer van 2018 geïnformeerd

7635

De Minister zal de Kamer in het najaar van 2018 informeren over de uitkomsten van het inspectieonderzoek bij de Thomashuizen.

Parlementaire agenda [24-05-2018] – AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

De Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd

7648

Ik zal de Kamer informeren over de besteding van de financiële middelen die direct vanuit VWS naar NOC*NSF gaan.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg van 2018 zal een overzicht met de verdeling van de totale topsportbegroting van NOC*NSF aan de Tweede Kamer worden gestuurd

7649

De minister zal de Kamer informeren over de verbeterpunten omtrent de combinatie topsport en onderwijs, naar aanleiding van het bestaande topsport-onderwijsconvenant (actieplan FLOT) van verschillende onderwijsinstellingen en NOC*NSF.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

De Kamer wordt in het tweede kwartaal van 2019 geïnformeerd

7650

De Minister zal bij het Ministerie van SZW nagaan hoe hoog de onbelaste vrijwilligersvergoeding zal zijn per 2019 en daar de Kamer over informeren

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

De Kamer zal in september 2018 worden geïnformeerd door het Ministerie van Financiën middels het belastingplan.

7652

De Minister zal de Kamer rapporteren over de activiteiten binnen «Amendement Heerema».

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

De inhoudelijke rapportage verschijnt in oktober 2018. Daarna zal de Minister de Kamer daarover rapporteren.

7653

De Minister zal de Kamer informeren over de overgangsregeling Bridport en het verruimen van de BTW vrijstelling van de sport. Hierin zal hij ook aangeven hoe hij het overleg met gemeenten zal voeren om ervoor te zorgen dat de middelen op de juiste plek terugkomen.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

De Kamer zal voor het wetgevingsoverleg sport worden geïnformeerd

7655

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer twee keer per jaar op hoogte houden van de stand van zaken wachtlijsten. Dit najaar voor de eerste keer.

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

De Kamer zal in het najaar van 2018 worden geïnformeerd

7658

Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over borging Schakelteam

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

De Kamer wordt uiterlijk eind oktober 2018 geïnformeerd

7669

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de concrete acties die voortvloeien uit de meerjarenagenda, inclusief hoe regio’s hier mee aan de slag gaan. Ook zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken in de regio’s.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

De Tweede Kamer wordt in het 1e kwartaal 2019 geïnformeerd

7670

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de pilot inzake monitoring en de cijfers die dit oplevert.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 geïnformeerd

7671

In het eerstvolgende BO wordt met gemeenten besproken hoe wordt omgegaan met cijfers/ monitoring. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

De Tweede Kamer wordt in het vierde kwartaal 2018 geïnformeerd

7673

De Kamer ontvangt een beknopte reactie op het onderzoek naar zwerfjongeren dat is uitgevoerd door de SP.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

7674

Eind september rapportage facts en figures experimenten naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

De rapportage zal eind september 2018 naar de Kamer worden gezonden

7675

Eerste kwartaal 2019 de 1e inhoudelijke rapportage over opbrengst experimenten naar de Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2019 geïnformeerd

7676

Programma werkbezoeken aan experimenten naar de Tweede Kamer sturen

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

De Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd over het programma «werkbezoeken aan de maatschappelijke diensttijd-experimenten».

7677

In de rapportages aan de Tweede Kamer zal expliciet aandacht zijn voor inclusie en sociale cohesie

Parlementaire agenda [14-06-2018] – AO Maatschappelijke diensttijd (4743)

De kamer ontvangt in het 1e kwartaal van 2019 een brief met een 1e inhoudelijke rapportage over de opbrengst van de experimenten en over het voorstel voor het definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd. Hierin zal expliciet aandacht zijn voor inclusie en sociale cohesie.

7685

Nader wordt gemotiveerd waarom het zinvol is om jeugdigen met een psychische stoornis niet toe te laten tot de Wlz. Over dit onderwerp zal een expertsessie worden georganiseerd met experts van o.a. Zorginstituut, PS, NIP, NVP, NVvP, Federatie Opvang. De resultaten worden voor de behandeling van het wetsvoorstel (voorjaar 2019) aan de Kamer medegedeeld.

Parlementaire agenda [05-07-2018] – AO Wlz/GGZ (4734)

De Kamer zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 worden geïnformeerd over de resultaten

7701

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth, schriftelijk informeren over de vraag wat er gebeurt als de geneesheer-directeur een zorgmachtiging wil, maar er geen officier van justitie beschikbaar is.

Parlementaire agenda [15-01-2018] – Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen 32399 Wet verplicht GGZ; 31 996 Wet zorg en dwang; 32 398 Wet forensische zorg (4691)

De Tweede Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd

7713

De Tweede Kamer ontvangt voor de subsidieregelingen sectorplan-plus en het stagefonds een nadere toelichting op wat er in 2017 bereikt is met deze subsidieregeling

Parlementaire agenda [19-06-2018] – Wetgevingsoverleg VWS jaarverslag 2017 (4738)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd middels een voortgangsbrief over het actieprogramma

7714

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over wat de hla’s 2012–2017 hebben opgeleverd en waarom ze hebben opgeleverd wat ze hebben opgeleverd

Parlementaire agenda [19-06-2018] – Wetgevingsoverleg VWS jaarverslag 2017 (4738)

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd

7717

Rond de zomer zal het communicatietraject Zorg van nu worden gepresenteerd

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

De Tweede Kamer zal naar verwachting eind augustus worden geïnformeerd

7719

De Minister van MZS zal de bevindingen van de Patientenfederatie rondom het patiëntengeheim met de Kamer delen

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

DeTweede Kamer zal voor het einde van 2018 worden geïnformeerd

7720

Minister van MZS komt aan het eind van het jaar met een visie op medische technologie met hierbij een uitvoeringsagenda

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

De Kamer zal aan het eind van 2018 worden geïnformeerd

7721

Uiterlijk bij de begrotingsbehandeling geven de bewindspersonen procesmatig aan wanneer zij komen met een gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling in 2018 geïnformeerd

7723

Begin volgend jaar geeft Minister van MZS de resultaten van het actieplan regeldruk

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

De Tweede Kamer zal begin 2019 worden geïnformeerd

7724

Eind van het jaar stuurt de Minister van MZS een brief over o.a. het digitaal afschrift en hierbij worden de regionale systemen en de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en duidelijkheid over de motie Teunissen betrokken

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd

7725

Als bij de helpdesk AVG bepaalde vragen blijven terugkomen of blijven hangen, zal de Minister de Kamer informeren

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Op dit moment kunnen binnenkomende vragen in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens van goede antwoorden worden voorzien. Mocht hier verandering in komen zal de Kamer worden geïnformeerd.

7726

Over de voortgang van het programmaplan Rechtmatige Zorg zal de Minister de Kamer jaarlijks informeren. De eerstvolgende komt in het najaar

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

In het najaar van 2018 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

7727

Eind van het jaar stuurt de Minister van VWS de signalenrapportage van de TIZ-partijen

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Eind 2018 zal de rapportage aan de Tweede Kamer worden gezonden.

7485

Toezending tweede amvb inzake openbaarmaking inspectiegegevens aan TK

Parlementaire agenda [21-02-2018] – behandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2018 geïnformeerd middels een ontwerpbesluit

Openstaande toezeggingen uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

2850

De Minister heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ontwikkelingen ter zake van de ratificatie door Turkije van het met Nederland gesloten sociale zekerheidsverdrag.

Parlementaire agenda [29-05-2008] – AO Masterplan buitenland (1994)

Er is nog geen nieuws vanuit Turkije m.b.t. de ratificatie, zodra dit het geval is zal de Kamer geïnformeerd worden

4036

De Kamer wordt t.z.t. geïnformeerd inzake de VN-reactie. (blz. 51-9-70)

Parlementaire agenda [08-02-2012] – VAO Euthanasie (3151)

De verwachting is dat de Tweede Kamer eind 2018 wordt geïnformeerd.

4037

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau met betrekking tot het onderzoek naar het gemodificeerde vogelgriepvirus (blz. 17).

Parlementaire agenda [08-03-2012] – AO Vogelgriep / onderzoek Erasmus MC (3185)

De verwachting is dat de Tweede Kamer in het najaar 2018 wordt geïnformeerd

4359

Maatregelen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel (Verbetering positie pleegouders) over een aantal jaren te evalueren Kamerstuk 32 529 Handelingen I 2012–2013, nr. 3-7-23

Parlementaire agenda [09-10-2012] – Plenair debat wetsvoorstel verbetering positie pleegouder (32 529) (3366)

De evaluatie zal naar verwachting eind 2018 gereed zijn en zal begin 2019 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

4470

Drie jaar na inwerkingtreding van deze wet zal de Kamer worden gerapporteerd over de vermindering van de administratieve lasten in de zorg die gerelateerd zijn aan de transparantie van kwaliteit en over een monitoring van het opnemen van innovaties in richtlijnen/standaarden (blz. 45-19-60 en -63 Hand II, 2012–2013, nr. 45).

Parlementaire agenda [23-01-2013] – Behandeling Wetsvoorstel Wetsvoorstel 33 243: Wijziging wet cliëntenrechten zorg etc. ivm taken en bevoegdheden kwaliteit van zorg. (3502)

De toezegging m.b.t. administratieve lasten is afgedaan bij de brief Ontregel de zorg van 22 mei 2018.

De toezegging m.b.t. innovaties in richtlijnen/standaarden loopt mee in het traject «gepast gebruik». De Tweede Kamer wordt hier dit najaar over geïnformeerd.

4565

Wel kunnen wij zorgverzekeraars vragen om hun formulieren op elkaar af te stemmen, zodat alle verzekeraars dezelfde formulieren gebruiken. We kunnen vragen om de uitvraag van informatie te stroomlijnen. Dat willen wij doen in het Programma Administratieve Lastenverlichting.

Parlementaire agenda [29-01-2013] – Vervolg wetsbehandeling kwaliteitsinstituut (3509)

De verkenningen die gedaan worden met de Agenda voor de zorg brengen met zich mee dat ook gedelegeerde regelgeving onderdeel kan worden van een breed gedragen aanpak. De Tweede Kamer zal nader worden geïnformeerd over deze aanpak.

4936

De Kamer zal zo snel mogelijk een AMvB ontvangen, waarin in overleg met de veldpartijen de wijze wordt geregeld waarop het toezicht in een thuissituatie door een zorgaanbieder wordt ingevuld bij het toepassen van fixatie (blz. 106-8-13,14,15).

Parlementaire agenda [04-09-2013] – -Plenair debat Wetsvoorstel Zorg en Dwang 31 966 1ste termijn (3732)

Het besluit waar ook de cliëntenvertrouwenspersoon in is uitgewerkt is d.d. 13 juli jl. voor voorhang aan de Kamer gezonden (25 424, nr. 424). De voorhang loopt tot 2 oktober 2018.

4961

Periodiek informeren Tweede Kamer over de voortgang reductie zout/verzadigd vet/suiker in voedingsmiddelen

Parlementaire agenda [18-12-2013] – AO Voedsel (3774)

De Tweede Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd

5347

Na 3 jaar zal de Kamer een overzicht ontvangen van het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken (2014–179)

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn) (3905)

Begin 2021 zal de Tweede kamer het overzicht ontvangen

5699

In het kader van de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie dan wel separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over een door het Erasmus MC en het UMC Maastricht op te stellen handreiking inzake orgaandonatie na euthanasie (blz. 28-5-2).

Mondelinge vraag van het lid Tellegen over orgaandonatie bij euthanasie op 25 november 2014.

De Tweede Kamer zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden geïnformeerd over de richtlijn inzake orgaandonatie na euthanasie

5708

Elk kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg ontvangen, waarbij o.a. wordt ingegaan op de inkopen voor zzp en het aantal mensen wat gebruik maakt van het overgangsrecht Wlz (blz. 45-11-11,15).

Parlementaire agenda [22-01-2015] – 30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen (4041)

De Tweede Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd

5902

De Tweede Kamer ontvangt het informatieplan 2016 – 2018 van het Zorginstituut wanneer deze gereed is.

Parlementaire agenda [11-06-2015] – AO Evaluatie Zorginstituut Nederland (4104)

De Tweede Kamer ontvangt het informatieplan 2016 – 2018 van het Zorginstituut wanneer deze gereed is.

6095

Na de zomer, maar voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer via de Staatssecretaris van VWS worden geïnformeerd over een plan voor een structurele oplossing voor de financiering van Mentorschap Nederland (blz. 77-8-9).

Parlementaire agenda [16-04-2015] – Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (4131)

Het plan voor een structurele oplossing voor de financiering van Mentorschap Nederland loopt mee met de uitwerking van de integrale visie op cliëntondersteuning. Deze zal eind 2018 aan uw Kamer worden aangeboden.

6332

Toezenden wetsvoorstel inzake zeggenschap over lichaamsmateriaal

Parlementaire agenda [16-02-2016] – AO Medische ethiek (4341)

De verwachting is dat de Kamer Tweede in het eerste kwartaal van 2019 wordt geïnformeerd

6587

De Kamer wordt voor de zomer bericht over de uitkomsten van het overleg met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderbrengen van gevaarlijke ggz-patiënten in afzonderlijke afdelingen van tbs-klinieken (blz. 27). 2016–160 – Voor de zomer wordt de Kamer tevens geïnformeerd over de mogelijkheid van een jaarlijkse rapportage van de IGZ over ggz-patiënten in tbs-klinieken (aantal, duur opname, redenen doorverwijzing, kwaliteit behandeling) (blz. 27). 2016–161

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

De IGJ zal in 2018 rapporteren over een inspectieonderzoek hoe in de praktijk de plaatsing van psychiatrische patiënten met een Bopz-machtiging in het FPC verloopt. De Tweede Kamer wordt over de uitkomst van het inspectieonderzoek te zijner tijd geïnformeerd

6687

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt de Kamer een periodieke brief over (de evaluatie van) Solvacy II (2016–134)

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd

6822

Minister stuurt de TK een brief met de terugkoppeling van de evaluatie van het ODA-convenant, inclusief eventuele verbeterpunten.

Parlementaire agenda [02-11-2016] – AO Zorgfraude (4495)

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2018 geïnformeerd

6826

Rond de jaarwisseling zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van het aanvullend onderzoek van de IGZ en de NZa in de casus-Alliade, waarbij ook aan de toezichthouders verzocht wordt naar de geldstromen te kijken (blz. 17,19,24,32).

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd streeft ernaar het aanvullend onderzoek bij Alliade in de zomer van 2018 af te ronden. Zonder tegenbericht zullen de resultaten in het najaar van 2018 beschikbaar komen en de Tweede Kamer geïnformeerd.

6827

De toezichthouders wordt verzocht of zij voldoende instrumenten en capaciteit hebben in wet- en regelgeving voor hun toezicht op risicovolle» constructies (blz. 27).

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

6828

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek in de casus-Alliade en de opvattingen van toezichthouders en experts over een toereikend instrumentarium en voldoende capaciteit zal de Kamer rond de jaarwisseling een analyse ter zake ontvangen en een inventarisatie van een eventuele aanpassing van wet- en regelgeving en het interne en externe toezicht (blz. 29,30,31,32,36,40,46).

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces van 2018 geïnformeerd.

6913

De Minister zal schriftelijk reageren op de intiatiefnota's (SGP notitie)

Parlementaire agenda [10-11-2016] – Begrotingsbehandeling VWS (antwoord regering, inclusief 2de Termijn Kamer, re- en dupliek.) (4529)

De verwachting is dat de Tweede Kamer in het najaar van 2018 wordt geïnformeerd

6987

Broncode kan op verzoek van de Kamer vertrouwelijk ter inzage worden gelegd

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom pgb

6989

BIT-advies over het portaal wordt toegezonden aan de Kamer als deze gereed is

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

De Tweede kamer wordt in september 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom pgb

7043

Het onderzoeksrapport van de IGZ inzake de aangedragen casuïstiek (Noord-Holland/Zorginstelling Philadelphia) door de heer Potters zal nadat deze gereed is aan de Kamer worden verzonden.

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Na het zomerreces 2018 zal het onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer worden verzonden.

7045

Thematisch onderzoek naar de vraag of voldoende vrijwillige zorg is verleend voorafgaand aan verplichte zorg en daarmee ook naar de vraag of er minder dwang wordt ingezet conform een belangrijk doel van de wet

Parlementaire agenda [02-02-2017] – Wet Verplichte GGZ (4571)

Wordt meegenomen in de Evaluatie van de Wvgg twee jaar na inwerkingtreding.

7046

Toetsbaar samenwerkingprotocol: VNG en IGZ maken gezamenlijk kader (Wvggz en WZD). Minister stuurt afschrift kader aan de Tweede Kamer

Parlementaire agenda (02-02-2017] – Wet verplichte GGZ (4571)

Het ministerie, de inspectie en de VNG zijn in gesprek om goede afspraken met elkaar te maken over de samenwerking en het toezicht. Conform toezegging zal dit samenwerkingsconvenant voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz gereed zijn en aan de Kamer worden gezonden.

7091

Het vergroten van de bekendheid met en de beschikbaarheid van een cliëntvertrouwenspersoon is een van de punten die de Minister de komende tijd samen met betrokken partijen wil uitwerken. De Minister heeft al gezegd dat hij daar voor de zomer mee komt

Parlementaire agenda [23-02-2017] – VAO Patienten en cliëntenrechten (d.d. 22/2) (4587)

De Tweede Kamer wordt hierover voor het einde van 2018 geïnformeerd

7111

De Kamer ontvangt voor de zomer een integraal actieprogramma voor het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Dit zal worden aangeboden door de bewindspersonen van VWS en I&W.

Parlementaire agenda [16-02-2017] – AO Valysvervoer (4336)

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal van 2018 door het Ministerie van I&W geïnformeerd over een integraal actieprogramma voor het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer.

7118

De Kamer ontvangt deze zomer een verkenning van het verbod op prijsacties

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

De uitkomsten preventieakkoord worden afgewacht, daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

7124

De Kamer wordt nader bericht over de invulling van het diploma sociale hygiëne in relatie tot verantwoord schenkgedrag

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

De uitkomsten preventieakkoord worden afgewacht, daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

7147

De Kamer ontvangt direct na de zomer een nadere uitwerking van de nieuwe publiekrechtelijke organisatie belast met het beheer van het budgethoudersportaal voor het pgb, inclusief de governance

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

De Tweede Kamer wordt in september geïnformeerd over de stand van zaken rondom pgb.

7166

De Minister zal de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheid om de Wmo en de Jeugdwet onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te laten vallen.

Parlementaire agenda [22-02-2017] – AO Patiënten- en cliëntenrechten (4463)

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal 2018 geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheid om de Wmo en de Jeugdwet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Toezeggingen afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Afgedaan met

4722

In een komende wijziging van de Wgbo wordt inzagerecht in het dossier van cliënten voor nabestaanden geregeld (blz. 30)

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (33 497) (3632)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

4900

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wgbo zal het inzagerecht voor nabestaanden worden vastgelegd (blz. 102- ).

Parlementaire agenda [18-06-2013] – Wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillenzorg (32 402) (3703)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

5924

De Kamer ontvangt een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Parlementaire agenda [24-06-2015] – AO Kwaliteitszorg (4103)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

6310

Te zijner tijd zal een wetsvoorstel tot aanpassing van de WGBO bij de Kamer worden ingediend, waarin wordt geregeld dat bij een calamiteit of bij geweld met dodelijke afloop in de zorgrelatie automatisch inzagerecht bestaat (blz. 23). 2015–361

Parlementaire agenda [19-11-2015] – AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

6644

Minister stuurt wijziging WGBO naar Kamer De Tweede Kamer heeft deze toezegging als volgt geregistreerd: Er wordt een wetsvoorstel Aanpassing WGBO bij de Kamer ingediend

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

6713

Bij de Kamer zal een wetsvoorstel ter aanpassing van de WGBO worden ingediend (blz. 37). 2016–166

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

6801

In het wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO wordt het wettelijke inzagerecht voor nabestaanden geregeld (blz. 24).

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

7082

Voor de zomer aanpassing Wgbo naar de Tweede Kamer

Parlementaire agenda [23-02-2017] – VAO Patienten en cliëntenrechten (d.d. 22/2) (4587)

Wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO d.d. 17-07-2018. Beschikbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34994

7102

Samen met OCW zal de Minister kijken naar de pilot stage in de wijk

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

Uitgaande brief [22-12-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen kerst 2018 (34 775-XVI-121) (21 260)

7236

Verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden van de monitor

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

Uitgaande brief [09-11-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om toezending van het rapport van het kennisconsortium St... (21 078)

7250

De Kamer ontvangt een wijzigingsvoorstel voor de Jeugdwet met betrekking tot de instandhouding van de bevoegdheid om regionale samenwerkingsverbanden te verplichten (blz. 50)

Parlementaire agenda [08-06-2017] – AO Jeugdhulp (4609)

Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 857) is ingediend op 20-12-2017. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34857.

7251

De Kamer ontvangt nog dit jaar een wijzigingsvoorstel van de Jeugdwet met betrekking tot de standaardisatie van gegevens

Parlementaire agenda [08-06-2017] – AO Jeugdhulp (4609)

Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 857) is ingediend op 20-12-2017. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34857.

7253

Zo mogelijk voor het zomerreces zal de Kamer een door het CBS te vervaardigen tabel over de stapeling van het eigen risico en de eigen bijdrage voor de langdurige zorg en de Wmo worden toegezonden

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo (29 538-245) (20 820)

7254

In juni 2018 ontvangt de Kamer gelijktijdig met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) een rapport gebaseerd op de cijfers uit de Staat van de Volksgezondheid en Zorg

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Aanbieding rapport «Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief» (32 620-204) (21 869)

7256

Rond de zomer ontvangt de Kamer een eerste tabel van het CBS waarin verschuivingen worden aangegeven tussen de domeinen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per gemeente over 2015

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

Uitgaande brief [06-12-2017] – Stand van zakenbrief begroting 2018, (34 775-XVI-44) (34 775-XVI-45) (21 179)

7257

Begin 2018 ontvangt de Kamer een tabel van het CBS waarin verschuivingen worden aangegeven tussen de domeinen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per gemeente over 2016

Parlementaire agenda [29-06-2017] – Wetgevingsoverleg jaarverslag VWS 2016 (4599)

Uitgaande brief [06-12-2017] – Stand van zakenbrief begroting 2018, (34 775-XVI-44) (34 775-XVI-45) (21 179)

7263

De Staatssecretaris zal in gesprek treden met IGZ naar aanleiding van het punt van mevrouw Agema inzake de klachten. Een terugkoppeling zal plaatsvinden in de eerstvolgende voortgangsrapportage Wlz, najaar 2017

Parlementaire agenda [29-06-2017] – AO Fokuswonen (4625)

Uitgaande brief [22-03-2018] – Voortgangsrapportage Wlz, (34104–208) (21 448)

7264

De Kamer ontvangt naar verwachting deze maand nog nadere informatie inzake de gezamenlijke integrale arbeidsmarktagenda

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [12-07-2017] – Arbeidsmarktagenda 2023 «Aan het werk voor ouderen» (29 282-276) (20 843)

7265

De Kamer ontvangt bij de volgende voortgangsrapportage het onderzoek inzake de ongecontracteerde zorg

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [22-01-2018] – Contractering wijkverpleging (29 689-885) (21 285)

7266

De Kamer zal drie keer per jaar worden geïnformeerd over de activistische handhaving door de NZa op het dossier casemanagement dementie, zorg verlichten in de praktijk. De aandacht die we bij het casemanagement dementie hebben voor tariefvorming en voor het bekijken welke kwaliteitsstandaard nodig is, zal ook bij andere vormen van specialistische zorgvormen nodig zijn

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [06-07-2018] – Voortgangsbrief (casemanagement) dementie (21 917)

7267

Eind 2017 ontvangt de Kamer de volgende rapportage of brief inzake de mantelzorgers, met daarin ook de stand van zaken over de uitvoering van de motie over rechten van mantelzorgers

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [06-12-2017] – Stand van zakenbrief begroting 2018, (34 775-XVI-44) (34 775-XVI-45) (21 179)

7270

In de volgende voortgangsrapportage (eind dit jaar) wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling bij overproductie van contracten

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [22-01-2018] – Contractering wijkverpleging (29 689-885) (21 285)

7278

De opzet van het onderzoek van Sorgdrager zal in de eerste week dat de Kamer terug is van reces aan de Kamer worden toegezonden, zodat de Kamer vooraf bij de onderzoeksopdracht betrokken kan worden. De afronding van het onderzoek is voorzien voor het einde van het jaar. (VWS en EZ).

Parlementaire agenda [24-08-2017] – AO fipronil in eieren (4643)

Uitgaande brief [05-09-2017] – Onderzoek over fipronil in eieren (20 921)

7279

De regering zal de gehanteerde transparantie over de normen door Lidstaten agenderen op Europees niveau.

Parlementaire agenda [24-08-2017] – AO fipronil in eieren (4643)

Kamerbrief met conclusies High Level Meeting fipronil 26 september 2017 d.d. 06-10-2017 verzonden door het Ministerie van Economische Zaken

7280

De regering zal het initiatief nemen om samen met de landbouworganisaties en andere relevante ketenpartijen, een werkgroep op te richten om samen te komen tot een plan om de zelfcontrole in de keten te versterken. Over een half jaar zal de Kamer een terugkoppeling ontvangen

Parlementaire agenda [24-08-2017] – AO fipronil in eieren (4643)

Voedselveiligheid (26 991, nr. 523) d.d. 15-05-2018 verzonden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

7290

Nagaan of het toezicht dat de NZa houdt op de inkoop van palliatieve zorg toereikend is. De TK hierover in volgende voortgangsbrief informeren.

Parlementaire agenda [27-09-2017] – Debat Palliatieve zorg in de wijkverpleging (4658)

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

7291

Zorginstituut levert een duiding voor 24-uurszorg op. De Tweede Kamer wordt hierover na afronding over geïnformeerd.

Parlementaire agenda [27-09-2017] – Debat Palliatieve zorg in de wijkverpleging (4658)

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

7292

In de volgende voortgangsbrief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het vervolgtraject van de NZa na de knelpuntenanalyse en de ronde tafel gesprekken.

Parlementaire agenda [27-09-2017] – Debat Palliatieve zorg in de wijkverpleging (4658)

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

7296

De Kamer ontvangt een brief met daarin wat VWS doet m.b.t. de drukte in de acute zorg.

Parlementaire agenda [13-09-2017] – Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten (4649)

Uitgaande brief [27-11-2017] – Ontwikkelingen aanpak drukte in de acute zorg (29 247-249) (21 137)

7297

In de volgende voortgangsrapportage drukte acute zorg (december 2017) wordt onder meer ingegaan op: – de voortgang van de aanpak van de regionale overleggen acute zorg, en de voortgang van de aanpak van alle uitgezette maatregelen. – (met naam en toenaam noemen) waar de loketten voor vervolgzorg nog niet tot stand zijn gekomen (overlap met motie); – in hoeverre is er op de SEH’s geriatrische kennis aanwezig? – antwoord NZa op de vraag of verandering moet worden gebracht in wie een DBC voor geriatrische revalidatiezorg mag openen. – Antwoord op de vraag of blijvende financiering van initiatieven m.b.t. integrale zorg mogelijk is, aan de hand van de rapportage van het Schakelteam voor personen met verward gedrag.

Parlementaire agenda [13-09-2017] – Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten (4649)

Uitgaande brief [27-11-2017] – Ontwikkelingen aanpak drukte in de acute zorg (29 247-249) (21 137)

7298

De Kamer ontvangt de brief van de NZa over verbeterplannen zorgkantoren m.b.t. wachtlijsten Wlz

Parlementaire agenda [13-09-2017] – Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten (4649)

Uitgaande brief [18-09-2017] – Brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz (34 104-193) (20 960)

7303

De Minister van VWS zal de Tweede Kamer in een brief, of in de beantwoording in de eerste termijn van de behandeling begroting VWS, een opvatting en visie geven over verschillende woonvormen voor ouderen.

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) -Woensdag 1 en donderdag 2 november; 10.30 uur laat (4672)

Uitgaande brief [07-12-2017] – Pact voor de ouderenzorg (31 765-290) (21 185)

7314

Minister informeert Tweede Kamer over uitkomsten overleg tussen FNV, CNV en AZN als partijen daar geen bezwaar tegen hebben.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [13-02-2018] – Verslag van de (uitkomst van de) hervatte besprekingen sociale partners en AZN (29 247-252) (21 351)

7316

Minister informeert Tweede Kamer vóór zomer 2018 over resultaten verbeterplannen zorgverzekeraars m.b.t. responstijden ambulancezorg; waar wordt voortgang geboekt en waar niet. Informatie moet van NZa komen.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [06-07-2018] – NZa voortgangsrapportage wachttijdprojecten (21 912)

7318

Minister reageert schriftelijk op de vraag van mw. Dijkstra over hoeveel SEHs de SEH app gebruiken

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [22-12-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen kerst 2018 (34 775-XVI-121) (21 260)

7319

Minister informeert Tweede Kamer vóór de zomer over de motie Ellemeet-Dijkstra effectenstudie eerstelijns verblijf (motie 29 247, nr 237)

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [28-06-2018] – Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) (31 765-339) (21 862)

7321

Minister informeert wanneer het onderzoek naar geriatrische kennis op de SEH gereed is en laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [16-01-2018] – Geriatrische kennis op SEH's (29 247-251) (21 270)

7322

De Minister informeert de Tweede Kamer over de financiële (en mogelijk juridische) belemmeringen voor regionale coördinatie met betrekking tot het eerstelijns verblijf en andere vervolgzorg

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO Ambulancezorg/Acute zorg (4614)

Uitgaande brief [04-04-2018] – Stand van zaken regionale coördinatiepunten ELV (31 765-316) (21 518)

7325

De bewindspersonen van VWS zullen de Kamer een nadere uitwerking sturen van het programma «Waardig ouder worden».

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (Maandagavond 4 december 2017 (vanaf 18.00 uur) en dinsdag 5 december 2017 (vanaf 10.15 uur) (4668)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7326

De Wet afbreking zwangerschap wordt geëvalueerd en bezien zal worden of het vraagstuk van de herhaalde zwangerschapsafbreking daarbij betrokken kan worden of dat hier apart naar wordt gekeken

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (Maandagavond 4 december 2017 (vanaf 18.00 uur) en dinsdag 5 december 2017 (vanaf 10.15 uur) (4668)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

7327

De kabinetsreactie op het WRR-rapport Weten is nog geen doen» zal tijdig voor de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Actieve donorregistratie aan de Eerste Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer (Maandagavond 4 december 2017 (vanaf 18.00 uur) en dinsdag 5 december 2017 (vanaf 10.15 uur) (4668)

Uitgaande brief [22-01-2018] – Kabinetsreactie op het rapport WRR-rapport «Weten is nog geen doen» door het Ministerie van BZK

Verzonden. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-88.html

7330

Eind 2017 informeert de Minister de Kamer over de toepassing van de handreiking aan zorgprofessionals (hoe vaak wordt er gebruik van gemaakt, voelen mensen zich veilig genoeg om te melden en als bekendheid te mager is hoe meer bekendheid kan worden verkregen).

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7331

Uiterlijk in januari stuurt de Minister een brief naar de Kamer over schimmige constructies, winstverbod/winstbeperking, ook in relatie tot twee wetsvoorstellen.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [13-07-2018] – Winstuitkering door zorgaanbieders (Eerste Kamer) (21 943)

7333

De Kamer ontvangt voor de Kerst de nota naar aanleiding van het verslag van de Wtza.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [21-12-2017] – Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (21 252)

7334

Eind van het jaar stuurt de Minister de voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg naar de Kamer waarin hij nieuwe acties zal opnemen, een update zal geven op de brief van 22 december 2016 van de vorige Minister en zal reageren op het bericht van Omroep Gelderland en de FD artikelen.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7336

Na overleg met betrokkenen wordt de Kamer bericht over het al dan niet weer actief worden van frauderende zorgbestuurders in gemeenten/bestrijden van frauderende zorgaanbieders in gemeenten.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7338

Minister informeert de Kamer over de planning van J&V m.b.t. de uitbreiding van het bestuursverbod

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7342

De Kamer ontvangt een brief over de bestendiging van de opsporingsfunctie bij ISZW.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7343

Minister informeert de Kamer over de gevolgen van niet ingediende of niet goedgekeurde jaarrekeningen. Daarbij gaat de Minister ook in op de gevolgen voor de bekostiging.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7346

Minister zal de Kamer nader informeren over aantallen beroepsverboden.

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO Zorgfraude (4569)

Uitgaande brief [20-12-2017] – Aanpak Rechtmatige Zorg (28 828-105) (21 239)

7376

De Minister laat in het voorjaar weten of er onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van het roken van cannabis (als dat onderzoek er niet is zal hij onderzoek laten verrichten)

Parlementaire agenda [20-12-2017] – AO Coffeeshopbeleid (4676)

Uitgaande brief [23-04-2018] – Beweegredenen jongeren om drugs te gebruiken (24 077-412) (21 592)

7377

De Tweede Kamer ontvangt in februari een brief waarin beide ministers (JenV en MZ) reflecteren op de verhouding drugsverdragen en mensenrechtenverdragen (rapport Van Kempen II).

Parlementaire agenda [20-12-2017] – AO Coffeeshopbeleid (4676)

Uitgaande brief [09-03-2018] brief «Experimenten gesloten coffeeshopketen» verzonden door het Ministerie van Justitie & Veiligheid

7378

Minister JenV en MMZS sturen in februari een brief naar de Tweede Kamer met het instellingsbesluit van de onafhankelijke adviescommissie. Daarin zal ook de verdere planning van de experimenten worden opgenomen.

Parlementaire agenda [20-12-2017] – AO Coffeeshopbeleid (4676)

Uitgaande brief [09-03-2018] brief «Experimenten gesloten coffeeshopketen» verzonden door het Ministerie van Justitie & Veiligheid

7398

NZa tussenmonitor ggz aan Tweede Kamer sturen

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [22-12-2017] – Rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz (25 424-385) (21 261)

7399

NZa monitor inkoopaanvragen ggz aan Tweede Kamer sturen

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [10-04-2018] – Aanbiedingsbrief NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (25 424-396) (21 541)

7400

Uitvraag mismatch GGZ NKL/ZN/Schakelteam

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [11-04-2018] – Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-395) (21 542)

7401

Stand van zaken met betrekking tot e-health implementatie sturen

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [16-02-2018] – e-health en gegevensuitwisseling in de ggz (25 424-388) (21 363)

7402

Trimbos monitor inkoop ambulante zorg

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [10-04-2018] – Aanbiedingsbrief NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (25 424-396) (21 541)

7403

WLZ toegang ggz: wetsvoorstel naar TK, mits aan randvoorwaarden (indicatiestelling/financiering) is voldaan. Geen aparte brief vooraf over financiering.

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [22-03-2018] – Stand van zaken Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis (34 104-207) (21 452)

7404

monitor generalistische basisggz

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

7405

Voortgangsrapportage over minder regeldruk

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

7406

TK informeren over HLA en ruimte en middelen

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

7407

Svz vervoer personen met verward gedrag

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [16-02-2018] – Vervoer van personen met verward gedrag (25 424-389) (21 365)

7408

In onderzoek over hoe groep verwarde personen er uitziet ook drugs- en medicijngebruik meenemen

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [11-04-2018] – Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag (25 424-395) (21 542)

7409

Brief over instrumentarium NZa

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO GGZ (4381)

Uitgaande brief [22-12-2017] – Rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz (25 424-385) (21 261)

7428

Overleg met FIOM en SAV over ondersteuning van volwassen geadopteerden en de TK binnen â 2 a 3 maanden» daarover informeren

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Adoptie (4680)

Uitgaande brief [26-04-2018] Onderwerp Interlandelijke adoptie. Verzonden door J&V

7429

De Minister van VWS stuurt eind maart, begin april 2018 een stand van zaken brief aan de TK over palliatieve zorg. In deze brief zal in ieder geval aandacht worden besteed aan uitvoering van de moties, 24 uurs palliatieve zorg, geestelijke verzorging, toename palliatieve sedatie en budgetplafonds.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

7430

In april 2018 verschijnt de inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa. De Minister van VWS stuurt deze monitor aan de TK.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [26-04-2018] – Monitor contractering wijkverpleging (29 689-904) (21 618)

7431

In het 2e kwartaal 2018 stuurt de Minister het programma Langer Thuis naar de TK. In dit programma zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de sociale dimensie bij dementie en respijtzorg.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7433

Eind maart/begin april stuurt de Minister van VWS een brief aan de TK over zijn aanpak ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [12-04-2018] – Ongecontracteerde zorg (29 689-898) (21 546)

7434

In april 2018 stuurt de Minister van VWS zijn aanpak voor het verminderen van de regeldruk in de wijkverpleging naar de TK.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

7435

Medio maart stuurt de Minister van VWS zijn aanpak voor de arbeidsmarkt (zorgbreed) naar de TK.

Parlementaire agenda [25-01-2018] – AO Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg (4616)

Uitgaande brief [13-03-2018] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-303) (21 423)

7436

De Kamer ontvangt jaarlijks informatie over de voortgang, beschikbaarheid en uitkomsten in het kader van het programma Belonen van uitkomsten, wat overigens ook wel Samen beslissen wordt genoemd. Voor het eerst voorjaar 2018, waarin het programma wordt gepresenteerd, met ook aandacht voor de PROMs en de nazorg.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Uitkomstgerichte zorg 2018–2022 (31 476-21) (21 876)

7437

Het meest recente verslag van het Informatieberaad Zorg, inclusief het aanbod van de technische briefing, wordt op redelijke termijn naar de Kamer verzonden.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [09-02-2018] – Toezending verslag Informatieberaad (27 529-153) (21 341)

7438

Voor de zomer 2018 wordt de Kamer bericht over de hoofdlijnenakkoorden huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [29-06-2018] – Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019–2022 (33 578-56) (21 864)

7439

Voor de zomer ontvangt de Kamer de uitkomst van de pilot over aandacht voor ouderen in ziekenhuizen, voorzien van een bredere context.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Uitkomstgerichte zorg 2018–2022 (31 476-21) (21 876)

7440

Rond 1 juni wordt de Kamer geïnformeerd over merkbaar minder regels, gespecificeerd naar een aantal beroepsgroepen.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [22-05-2018] – Programma (Ont)Regel de Zorg (29 515-424) (21 683)

7441

In januari ontvangt de Kamer een reactie op het artikel in Zorgvisie over kwaliteitsregistraties door ziekenhuizen.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [02-02-2018] – Reactie op artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen data moeten terugkopen (31 765-295) (21 320)

7442

De Kamer wordt bericht over de uitkomsten van het gesprek met ziekenhuizen over de vermijdbare sterfte naar aanleiding van het NIVEL-rapport.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [20-04-2018] – aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen (31 016-107) (21 583)

7443

In het eerste kwartaal 2018 wordt de Kamer bericht over de toets van het Zorginstituut over meerdere behandelingen per richtlijn.

Parlementaire agenda [21-12-2017] – AO Kwaliteitszorg (4610)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Uitkomstgerichte zorg 2018–2022 (31 476-21) (21 876)

7451

Wetsvoorstellen vermindering administratieve lasten + regionale samenwerking

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken (4650)

Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 857) is ingediend op 20-12-2017.

7452

Evaluatie Jeugdwet

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken (4650)

Uitgaande brief [30-01-2018] – Evaluatie Jeugdwet (34 880-1) (21 312)

7453

Cijfermatig beeld tekortgemeenten (analyse + oplossingsrichtingen) naar TK

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken (4650)

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

7454

Beleidsreactie Evaluatie Jeugdwet + Programma Zorg voor Jeugd, met aandacht voor: – Knelpunten aanbesteden + route naar Brussel (Dijksma) – standaarddefinities en outcomecriteria – kwaliteit wijkteams – stevige startt – regionale afspraken – aanpak + registratie wachttijden (regionaal) – verzoek aan gemeenten om cliënten te betrekken – toekomstplan (Minister coördinerend 18-/18+) – pleegzorgvergoeding – financieringsvorm kindertelefoon

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken (4650)

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

7455

Programma Aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante zaken (4650)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7460

Kamer ontvangt Pact voor ouderenzorg in 1e helft van maart 2018

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [08-03-2018] – Aanbiedingsbrief pact voor de ouderenzorg (31 765-299) (21 411)

7465

Brief over ongewenste effecten van de wanbetalersregeling

Parlementaire agenda [01-02-2018] – AO Zorgverzekeringswet/Mondzorg-tandzorg/Pakketbeheer/Medische zorg op de BES-eilanden/Eerstelijnszorg (4687)

Uitgaande brief [06-07-2018] – Wanbetalersregeling (21 904)

7466

Brief met capaciteitsraming tandartsen (i.s.m. OCW)

Parlementaire agenda [01-02-2018] – AO Zorgverzekeringswet/Mondzorg-tandzorg/Pakketbeheer/Medische zorg op de BES-eilanden/Eerstelijnszorg (4687)

Uitgaande brief [29-06-2018] – Capaciteit in de mondzorg (33 578-57) (21 865)

7467

Ik kom tot een Actieplan Doping en stuur dit voor de zomer 2018 naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

Uitgaande brief [04-07-2018] – Maatregelen ter versterking aanpak doping (21 883)

7468

Ik geef u een seintje wanneer het RIVM-onderzoek naar dopinggebruik in de breedtesport is gepubliceerd.

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

Uitgaande brief [14-03-2018] – RIVM-onderzoeken doping in de breedtesport en vervalste geneesmiddelen (34 543-16) (21 424)

7469

Ik stuur u de jaarrapportage van RIVM over vervalste geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Wet uitvoering antidopingbeleid (34 543) (4704)

Uitgaande brief [14-03-2018] – RIVM-onderzoeken doping in de breedtesport en vervalste geneesmiddelen (34 543-16) (21 424)

7471

Voorjaar (eind maart) 2018 verbeterprogramma verpleeghuiszorg naar Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [09-04-2018] – Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765-318) (21 539)

7473

Nadere analyse complexe zorg in relatie tot indicatiestelling zzp’s in voorjaar 2018 naar de Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

7474

In april 2018 aanpak arbeidsmarkt naar de Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [13-03-2018] – Aanbiedingsbrief Actieprogramma Werken in de Zorg (29 282-303) (21 423)

7475

Programma langer thuis inclusief pilot van respijtzorg in mei 2018 naar Kamer (vorm geven van een palet aan mogelijkheden van parttime licht tot zeer intensieve vormen van respijtzorg binnen huidige wet en regelgeving)

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7476

Standpunt ondervoeding ouderen in mei 2018 naar de Kamer en ook als onderdeel van de programmaplannen verpleeghuiszorg en het programma langer thuis

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7477

Voor de zomer 2018 invulling aan motie Eerstelijns verblijf van Ellemeet

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [28-06-2018] – Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) (31 765-339) (21 862)

7478

Een tussentijdse stand van zaken over voorkomen zorgval ontvangt de Kamer waarschijnlijk in mei 2018. Oplossing waar Minister aan denkt: WLZ indicatie pro forma geven en pas in laten gaan als men daadwerkelijk voet over de drempel zet. Wordt bezien op juridische en financiële consequenties.

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [16-05-2018] – Oplossingen voor de zorgval (29 538-261) (21 654)

7479

Landelijk programma eenzaamheid na ouderenpact in maart 2018 naar de Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [19-03-2018] – Aanbiedingsbrief Landelijk actieprogramma Één tegen eenzaamheid (29 538-252) (21 438)

7480

WODC rapport over ouderenmishandeling gevolgd door beleidsreactie mei 2018 naar Kamer

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [12-06-2018] – Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling (28 345-188) (21 775)

7482

De opdracht voor de Benchmark verpleeghuiszorg plus de planning wanneer deze benchmark gereed zal zijn, komt in het programmaplan verpleeghuiszorg, welke eerste kwartaal (eind maart) 2018 naar de Kamer wordt gestuurd

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [09-04-2018] – Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen (31 765-318) (21 539)

7483

Nader informeren over mondzorg in 2 programma’s langer thuis en verpleeghuiszorg

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (4611)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7484

Toezending eerste amvb inzake openbaarmaking inspectiegegevens aan TK, waarbij in aanbiedingsbrief de inhoud van de tweede amvb zal worden toegelicht.

Parlementaire agenda [21-02-2018] – behandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34111–24) (21873)

7487

Toezending brief aan TK over registratieplicht voor jeugdzorgaanbieders

Parlementaire agenda [21-02-2018] – ehandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

7488

Toezending Besluit taakuitoefening IGJ i.o.

Parlementaire agenda [21-02-2018] – ehandeling wetsvoorstel fusie IGZ en IJZ (4710)

Uitgaande brief [23-03-2018] – Besluit taakuitoefening IGJ i.o., (34 797-9) (21 459)

7489

Ik zal de Kamer in mei een concreter implementatieplan sturen. Daarin wordt meegenomen: – Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de besluitvorming. – Vraag aan gemeenten om stap extra te zetten bij koppelen koplopers en achterblijvers. – Digitale toegankelijkheid in de zorg (met zo mogelijk streefwaarden) – Overheidscommunicatie

Parlementaire agenda [31-01-2018] – Plenair debat toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (4697)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

7490

Ik zal jaarlijks aan de Kamer rapporteren over de voortgang van het Verdrag. Daarbij wordt meegenomen: – De voortgang van lokale inclusie-agenda’s

Parlementaire agenda [31-01-2018] – Plenair debat toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (4697)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

7491

De vragen van de SGP over de dienstregeling en de informatievoorziening door de NS neem ik op met mijn collega van I&W. Daar kom ik dan op terug bij de Kamer.

Parlementaire agenda [31-01-2018] – Plenair debat toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (4697)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

7492

Ik zal met mijn collega voor BVOM overleggen over audiodescriptie bij programma’s van NPO en daarop terugkomen (mogelijk bij het implementatieplan). NB. Op basis van deze toezegging is een motie aangehouden.

Parlementaire agenda [31-01-2018] – Plenair debat toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (4697)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

7493

Ik zal met mijn collega van I&W spreken over de mogelijkheid van sancties voor taxichauffeurs die hulphonden weigeren.

Parlementaire agenda [31-01-2018] – Plenair debat toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (4697)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (21 780)

7503

Meenemen in – eerder toegezegde – Beleidsreactie Evaluatie Jeugdwet + Programma Zorg voor Jeugd: – stand van regionale aanpak van wachtlijsten, de wijze waarop de wachtlijstmoties TK worden uitgevoerd; – aangeven voor welke type hoogklinische jeugdhulp een landelijk beschikbaarheidsbeeld nodig is; – stand van zaken inkoop/aanbesteden – meer uniformering wijkteams – samenwerkingspilots POH, huisarts, wijkteams

Parlementaire agenda [06-02-2018] – Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (4705)

Uitgaande brief [16-04-2018] – Programma Zorg voor de Jeugd (34 880-3) (21 552)

7508

Kamer ontvangt de uitkomsten van het onderzoek cliëntondersteuning in juni

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

7509

De kamer ontvangt in april een brief over onafhankelijke cliëntondersteuning

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

7510

Programma Langer Thuis wordt in mei gelanceerd, waarbij ook de plannen over mantelzorg zijn uitgewerkt, de analyse over respijtzorg en de uitwerking van de motie Ellemeet (juridische belemmeringen) in wordt meegenomen

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7512

De bestuurlijke afspraken en een beleidsreactie op de veranderagenda hulpmiddelen ontvangt de Kamer begin mei

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [18-05-2018] – Afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen (32 805-61) (21 667)

7513

De Kamer ontvangt een brief over GroenLinks Initiatiefwet aanbesteden

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [04-07-2018] – Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (21 887)

7514

De Kamer ontvangt een brief over de praktijk van alfahulpen in mei

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [26-06-2018] – Afzien indienen wetsvoorstel alfahulp Wmo 2015 (29 538-264) (21 834)

7515

De Kamer ontvangt in mei een brief over welke Wmo-onderdelen onder het abonnementstarief vallen

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [01-06-2018] – Vormgeving abonnementstarief (34 104-224) (21 719)

7516

De Kamer ontvangt in juni de informatie over het abonnementstarief in 2020

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [01-06-2018] – Vormgeving abonnementstarief (34 104-224) (21 719)

7517

De Kamer wordt in een aparte brief geïnformeerd over sociaal werkers over oa. hoe het staat met het register en of er voldoende financiële middelen zijn

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [04-07-2018] – Professionalisering sociaal werk (21 881)

7518

De kamer ontvangt het eindrapport van het SCP (evaluatie Hlz) voor 1 juli 2018 zoals eerder toegezegd

Parlementaire agenda [15-03-2018] – AO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (4606)

Uitgaande brief [04-07-2018] – Aanbieding en eerste beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (21 885)

7538

Op 15 januari 2018 tijdens het debat over de Wet verplichte ggz heb ik u toegezegd de brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot vervoer van personen met verward gedrag ook aan de Eerste Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [15-01-2018] – Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen 32399 Wet verplicht GGZ; 31 996 Wet zorg en dwang; 32 398 Wet forensische zorg (4691)

Uitgaande brief [16-02-2018] – Vervoer van personen met verward gedrag (Eerste Kamer) (21 364)

7540

De Kamer ontvangt de brief van de NZa inzake transparantie ziekenhuistarieven

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg (21 889)

7542

Direct na het verschijnen van het rapport van de Taskforce Zorg op de juiste plek wordt dit rapport aan de Kamer toegezonden

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Uitgaande brief [06-04-2018] – Rapport Taskforce de juiste zorg op de juiste plek (29 689-896) (21 529)

7543

De Kamer ontvangt een brief over palliatieve zorg in hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Uitgaande brief [11-05-2018] – Palliatieve zorg, merkbaar beter (29 509-66) (21 637)

7553

TK informeren over welke onderzoeken plaatsvinden t.b.v. het wetsvoorstel.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [13-04-2018] – Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (34 104-218) (21 549)

7554

TK informeren over effecten van het wetsvoorstel, uitkomst HHM onderzoek naar zorgprofielen dan ook meesturen

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [22-06-2018] – Wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (34 104-227) (21 821)

7555

TK nader informeren over het pgb in beschermd wonen en de verkorting van de indicatieduur bij beschermd wonen.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [22-06-2018] – Wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis (34 104-227) (21 821)

7565

Een brief aan TK sturen met een aantal elementen: 1. Wat zijn de «lessons learned» vanuit het toezicht bij Careyn. 2. Is (mede op basis van de lessons learned) het instrumentarium van de IGJ voldoende?

Parlementaire agenda [05-04-2018] – Dertigleden debat onder curatele stellen van Careyn thuiszorg (4726)

Uitgaande brief [26-06-2018] – Instrumentarium IGJ i.o. en eerste lessen casus Careyn (31 765-336) (21 833)

7567

De kamer dmv brief informeren wat de uitkomst is van de eerste termijn van de tweede aanwijzing inzake Careyn.

Parlementaire agenda [05-04-2018] – Dertigleden debat onder curatele stellen van Careyn thuiszorg (4726)

Uitgaande brief [09-05-2018] – Voortgang n.a.v. aanwijzing Careyn d.d. 7 november 2017 (31 765-322) (21 636)

7570

De cijfers over waar de meldingen bij Veilig Thuis vandaan komen neem ik op in het programma.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7572

Ik zal de cijfers over wachtlijsten bij VT doen toekomen bij het programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7573

Ik kom in het programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling terug op de evaluatie van de afwegingskaders/aangepaste meldcode en de rol van aandachtsfunctionarissen.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7575

Ruim voor de zomer stuur ik een brief (kopie) over de groei van het gemeentefonds (+ zorgsamenvatting) aan de commissie VWS.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [17-05-2018] – Afschrift IBP en zorgsamenvatting (28 345-187) (21 664)

7576

Ik hoop de Kamer voor de zomer te informeren over de nieuwe regeling rondom de gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [12-06-2018] – Uitwerking regeling Gratis VOG (34 775-VI-106) (21 772)

7577

Ik ga schriftelijk reageren op de Initiatiefnota PvdA.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7578

Ik kom, samen met mijn collega van Rechtsbescherming, met een beleidsreactie op Rouvoet

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [09-05-2018] – Personen- en familierecht (33 836-25) verzonden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

7581

In het programma kom ik terug op welke wijze ik de rol en functie van Veilig Thuis meeneem in de evaluatie van de meldcode.

Parlementaire agenda [04-04-2018] – AO Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys (4688)

Uitgaande brief [25-04-2018] – Geweld hoort nergens thuis (28 345-185) (21 607)

7583

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort, op grond van de resultaten van het onderzoek naar de toekomstige werking van het verdrag in Caribisch Nederland, na de zomer informeren over het invoeringstraject. De Staatssecretaris zal erop aandringen dat Aruba, Curacao en Sint-Maarten snel een besluit nemen over de vraag hoe en wanneer het verdrag tot medegelding wordt gebracht en zal de mogelijkheden voor ondersteuning bij de implementatie ervan nogmaals onder de aandacht van deze landen brengen.

Parlementaire agenda [12-04-2016] – Goedkeuring en uitvoering verdrag inzake rechten van personen met een handicap (33 992 en 33 990) (4401)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

7591

De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een beeld hoe de groep van 13.000 mensen die achter meerdere E33 meldingen in beeld gebracht kan worden, of dat het beter is te richten op een kleinere groep.

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

7593

Na het volgende BO “personen met verward gedrag” wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van beveiligde zorg

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Uitgaande brief [26-04-2018] – Brief met afspraken over beveiligde GGZ (25 424-406) (21 619)

7594

Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vraag hoe regionale doorzettingsmacht kan worden georganiseerd

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

7595

Uiterlijk 30 juni wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vraag of het mogelijk is om te rapporteren hoe vaak het voorkomt dat mensen die vragen om acute vrijwillige opname worden afgewezen.

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2018 (21 896)

7596

Binnen twee weken ontvangt de Tweede Kamer een brief met uitleg waarom de inzet van de € 288 miljoen onderbesteding in het kader, tot premieverhoging zou kunnen leiden

Parlementaire agenda [18-04-2018] – Zorg van verwarde personen (4728)

Uitgaande brief [04-05-2018] – Onderuitputting ggz-macrokader 2016 (25 424-407) (21 631)

7597

Over twee maanden ontvangt de Kamer met het oog op meer maatwerk een brief over de planning inzake de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wlz (extra kosten regeling en meerzorgregeling) per 1 juli 2018.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [17-05-2018] – Maatwerk in de Wlz-zorg thuis (34 104-222) (21 666)

7600

Vóór de zomer wordt de Kamer bericht over de uitkomsten van het overleg met Verenso en de LHV inzake de specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvoorzieningen.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Toezegging beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvoorzieningen (21 894)

7604

Zo mogelijk in mei, maar anders in juni, wordt het programma Langer Thuis naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (31 765-326) (21 797)

7605

Vóór de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij het CAK.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [05-07-2018] – Stand van zaken bij het CAK (21 893)

7608

In mei ontvangt de Kamer een nieuw implementatieplan VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Parlementaire agenda [28-03-2018] – AO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (4602)

Uitgaande brief [13-06-2018] – Programma Onbeperkt meedoen – Implementatie VN Verdrag handicap (Eerste Kamer) (21 780)

7618

Minister van VWS komt voor de zomer met een brief over programma cliëntondersteuning.

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

7622

In mei wordt Tip III aan de Kamer verzonden.

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Uitgaande brief [07-06-2018] – IGJ-rapport: infectiepreventie, een kwestie van gedrag en lange adem (32 620-202) (21 754)

7624

Programmaplan Value Base Healthcare/samen beslissen etc ligt voor de zomer in de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [25-04-2018] – AO Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg (4418)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Uitkomstgerichte zorg 2018–2022 (31 476-21) (21 876)

7625

Ik zal de verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden van buurtsportcoaches en leraren lichamelijke opvoeding uitzoeken en de bevindingen hiervan rapporteren aan de Kamer.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

7643

In een brief zal worden ingegaan op de vraag of onderwijsassistenten die in opdracht van de ouders insuline spuiten bij een kind, wel of niet beroepsmatig zorg verlenen.

Parlementaire agenda [19-04-2018] – Behandeling Wetsvoorstel Wijziging Wet BIG ivm. verbaal tuchtrecht (nr. 34 629) (4730)

Uitgaande brief [16-05-2018] – Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel 34629 (34 629-18) (21 650)

7644

In een brief zal worden ingegaan op de vraag of de mogelijkheid bestaat dat de artikel 34-beroepen in een apart register zichtbaar worden.

Parlementaire agenda [19-04-2018] – Behandeling Wetsvoorstel Wijziging Wet BIG ivm. verbaal tuchtrecht (nr. 34 629) (4730)

Uitgaande brief [16-05-2018] – Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel 34629 (34 629-18) (21 650)

7645

In een brief de vraag beantwoorden of een chirurg zich niet zomaar mag uitgeven voor een plastisch chirurg.

Parlementaire agenda [19-04-2018] – Behandeling Wetsvoorstel Wijziging Wet BIG ivm. verbaal tuchtrecht (nr. 34 629) (4730)

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34 629, nr. 18) d.d. 16-05-2018

7646

De Kamer wordt een bestedingsplan voor de extra middelen voor topsport voorgelegd. Hierin worden in ieder geval twee routes beschreven: «meer medailles in meer sporten» en talentontwikkeling.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Uitgaande brief [20-02-2018] – Besteding extra middelen topsport (30 234-176) (21 377)

7647

De kamer zal geïnformeerd worden over de aanpak van NOC*NSF gericht op het wegnemen van eventuele capaciteitsproblemen bij de CTO's voor Paralympische sporters.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

7651

Er zal een gesprek worden aangegaan met KNVB inzake gelijke behandeling van damesvoetballers ten opzichte van herenvoetballers en zorgen dat zij hier blijvend aandacht voor hebben. In volgende voortgangsbrief sport zal ik een terugkoppeling hiervan opnemen.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Uitgaande brief [22-06-2018] – Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (30 234-184) (21 822)

7654

Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief met een reactie over de bescherming van de rechten van atleten in het rapport van de Universiteit van Tilburg.

Parlementaire agenda [20-11-2017] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Uitgaande brief [21-12-2017] – Wetsvoorstel houdende regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34 543) (21 246)

7656

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het gesprek in de sector over het inzetten van de gespecialiseerde verpleegkundigen als regiebehandelaar.

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

7657

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer in juli een brief met: – de nieuwe rapportage van de NZa over wachttijden – standpunt doorzettingsmacht (eerder toegezegd in motie debat Personen met Verward gedrag) – monitor generalistische basis-ggz met analyse – gemiddelde kosten verblijf en ambulante ggz.

Parlementaire agenda [31-05-2018] – AO GGZ (4701)

Uitgaande brief [17-07-2018] – Wachttijden in de ggz (21 959)

7672

De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de inzet en besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor cliëntondersteuning.

Parlementaire agenda [13-06-2018] – AO Maatschappelijke opvang (4729)

Uitgaande brief [12-07-2018] – Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning, (21 937)

7716

Voor de zomer zal een brief over VBHC naar de Kamer worden gestuurd.

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Uitgaande brief [02-07-2018] – Uitkomstgerichte zorg 2018–2022 (31 476-21) (21 876)

7718

Rond de zomer zal de Kamer een brief ontvangen over transparantie van het oerwoud van polissen.

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Uitgaande brief [27-06-2018] – Polisaanbod zorgverzekeringen (29 689-917) (21 849)

7722

In juni wordt de Kamer geïnformeerd over het programma Langer thuis en de drie doelen m.b.t. het opschalen van innovatie binnen de Wlz en Wmo.

Parlementaire agenda [30-05-2018] – AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Uitgaande brief [18-06-2018] – Programma Langer Thuis (21 797)

Licence