Base description which applies to whole site

2 Verdiepingshoofdstuk begroting

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2018 tot aan de stand ontwerpbegroting 2019 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2018 groter zijn dan € 5 miljoen.

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

666.585

683.262

652.695

647.837

667.093

0

Mutatie nota van wijziging 2018

3.000

3.000

3.000

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

9.520

7.514

9.172

9.041

9.041

9.041

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

7.000

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

Nieuwe mutaties

– 11.440

30.978

13.012

14.555

13.854

677.496

Stand ontwerpbegroting 2019

674.665

730.754

683.879

676.433

694.988

691.537

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De Staat is aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij een aantal kinderen die in 2009 zijn gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Om een verdere rechtsgang te voorkomen wordt gewerkt aan een schikking. Dit traject vergt meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. Dit leidt tot een kasschuif waarbij € 5 miljoen van 2018 naar 2019 wordt overgeheveld.

– 5.000

5.000

       

Voor de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is eerder structureel geld toegevoegd aan het MSZ-kader vanaf 2017. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is de NIPT gefinancierd via een subsidieregeling en zijn deze middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Aangezien in het Regeerakkoord is opgenomen dat de NIPT niet in het basispakket wordt opgenomen en de subsidie wordt voortgezet, worden nu ook de beschikbare middelen vanaf 2020 overgeheveld van het kader MSZ naar de VWS-begroting.

   

26.000

26.000

26.000

26.000

             
Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

8.403

11.903

11.903

11.903

11.903

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

11.903

Stand ontwerpbegroting 2019

8.403

11.903

11.903

11.903

11.903

11.903

Artikel 2 Curatieve zorg

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.521.459

3.202.760

3.252.854

3.372.849

3.477.608

0

Mutatie nota van wijziging 2018

2.100

28.100

11.500

– 20.100

– 11.500

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 15.081

– 20.205

10.089

– 42.074

– 24.313

88.506

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 14.901

– 33.068

– 16.756

– 15.130

– 54.793

3.369.522

Stand ontwerpbegroting 2019

3.493.577

3.177.587

3.257.687

3.295.545

3.387.002

3.458.028

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dit betreft de bijstelling van de rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

 

– 108.100

– 109.600

– 118.700

– 135.400

– 19.000

Het informatie-uitwisselingsprogramma in de ggz (VIPP ggz) is erop gericht dat instellingen daadwerkelijk de digitale basis op orde brengen om gestandaardiseerd, veilig en met regie van de patiënt gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De kasschuif is om twee redenen nodig. Ten eerste omdat er in de eerste planning onvoldoende rekening gehouden was met de aanloopfase (opzet en uitwerking subsidieregeling) om de middelen daadwerkelijk ter beschikking te kunnen stellen. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een subsidieregeling voor instellingen zodat deze de middelen kunnen benutten. Ten tweede omdat de instellingen hebben aangegeven dat zij twee jaar nodig hebben om de gevraagde resultaten te kunnen realiseren. Het gevolg is dat veel patiënten in de ggz niet op 1 januari 2020 al volgens de MedMij-standaarden over hun gegevens kunnen beschikken, maar dat dit pas in de loop van 2020 wordt gerealiseerd

– 9.200

9.200

       

Het beroep op de overgangsregeling voor medisch specialisten is lager dan verwacht. Inschatting is dat de medisch specialisten nog even de kat uit de boom kijken zolang dit nog kan. Volgend jaar loopt de regeling af; verwachting is dat voor volgend jaar wel een fors beroep op deze regeling wordt gedaan. Middelen worden daarom doorgeschoven naar 2019.

– 5.167

5.167

       

De Staat is aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij een aantal kinderen die in 2009 zijn gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Om een verdere rechtsgang te voorkomen heeft Minister Schippers in 2014 opdracht gegeven aan het RIVM en de Landsadvocaat om toe te werken naar een schikking zonder erkenning van aansprakelijkheid. Dit traject vergt meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. Het proces vergt uiterste secure om precedentwerking te voorkomen. Daarom wordt voorgesteld om € 5 miljoen van 2018 naar 2019 door te schuiven.

– 5.000

5.000

       

Het budget voor de expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten is overgeheveld van artikel 2 curatieve zorg naar artikel 4. De opdracht wordt uitgevoerd door ZonMw.

– 22.332

– 22.332

– 22.332

– 22.332

– 22.332

– 22.332

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.053

Stand ontwerpbegroting 2019

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.905.370

3.929.571

4.000.617

4.068.804

4.138.773

0

Mutatie nota van wijziging 2018

30.400

– 36.300

– 7.700

112.200

245.350

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

7.036

55.196

34.774

34.954

– 51.361

142.289

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

45.300

44.300

44.300

23.300

23.300

23.300

Nieuwe mutaties

– 12.271

1.172.251

3.391.036

5.392.483

6.207.196

11.367.331

Stand ontwerpbegroting 2019

3.975.835

5.165.018

7.463.027

9.631.741

10.563.258

11.532.920

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Voor de inzet van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn (kernteams ouderen in de wijk) en in de verbinding naar de spoedzorg wordt een bedrag van € 6 miljoen structureel via een ijklijn overgeboekt naar het budget voor de zorgkantoren.

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

De subsidieregeling e-health thuis heeft als doel om zoveel mogelijk mensen (met name ouderen) te ondersteunen in hun wens om langer thuis te wonen door het opschalen en structureel maken van initiatieven waar e-health wordt benut om integrale (en veilige) ouderenzorg thuis te realiseren. Hier worden in de periode 2019–2021 middelen voor gereserveerd.

 

30.000

30.000

30.000

   

Middels een subsidieregeling worden gemeenten gestimuleerd om met behulp van woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders een projectplan in te dienen voor de opzet van nieuwe woonzorgarrangementen. Hier worden in de periode 2019–2021 aanvullende middelen voor gereserveerd.

 

30.000

30.000

30.000

   

«VIPP care» (Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt Professional) heeft als doel om de informatiehuishouding van alle zorgaanbieders in de langdurige zorg (extramuraal en intramuraal) geschikt te maken voor informatie-uitwisseling met een digitale gezondheidsomgeving (PGO) waar alle cliënten desgewenst de beschikking over krijgen. Hier worden in de periode 2019–2021 middelen voor gereserveerd.

 

30.000

30.000

30.000

   

Dit betreft de bijstelling van de rijksbijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

19.100

85.500

19.000

27.900

– 49.600

120.900

Dit betreft € 35,6 miljoen die in mindering is gebracht op het gemeentefonds voor de bekostiging van de SVB voor de uitvoeringskosten van het pgb-trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen.

0

35.647

0

0

0

0

Met ingang van 2019 wordt het (verwachte) negatieve saldo van het Fonds Langdurige Zorg (FLZ) jaarlijks weggewerkt door een even grote Rijksbijdrage Wlz in het fonds te storten. Een negatief saldo roept het onbedoelde en onjuiste beeld op dat er onvoldoende budget is om zorg te leveren. De Rijksbijdrage heeft een puur administratief karakter en heeft dus geen materiële betekenis. De raming voor 2019 bedraagt circa € 1,1 miljard en loopt in latere jaren op vanwege de oploop van de Wlz-uitgaven. Zie voorts paragraaf 4.3.2 van het Financieel Beeld Zorg over de financiering van de Wet Langdurige Zorg.

0

1.000.000

3.300.000

5.300.000

6.200.000

7.000.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

3.441

Stand ontwerpbegroting 2019

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.083.233

1.070.693

1.052.831

1.036.360

965.650

0

Mutatie nota van wijziging 2018

11.750

16.750

16.750

14.100

11.100

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

21.488

45.908

23.248

24.611

21.250

19.331

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

12.700

12.700

9.400

3.000

3.000

3.000

Nieuwe mutaties

35.832

65.710

38.532

27.724

15.683

982.849

Stand ontwerpbegroting 2019

1.165.003

1.211.761

1.140.761

1.105.795

1.016.683

1.005.180

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Het budget voor de expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten is overgeheveld van artikel 2 curatieve zorg naar artikel 4. De opdracht wordt uitgevoerd door ZonMw.

22.332

22.332

22.332

22.332

22.332

22.332

De uitvoeringskosten bij het CAK vallen lager uit als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo.

 

– 5.000

– 5.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

De (voorlopige) beoordelingen van de eerste call van ZonMw laten zien dat er voor 2018 extra budget nodig is voor de experimenten MDT. Hiervoor is budget overgeheveld van 2019 naar 2018.

6.340

– 6.340

       
Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

68.860

64.760

64.760

64.760

64.760

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

4.600

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 2.500

– 6.100

– 6.400

– 6.400

– 6.40

58.360

Stand ontwerpbegroting 2019

70.960

58.660

58.360

58.360

58.360

58.360

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Er worden een aantal aanpassingen gedaan binnen de wanbetalersregeling. Bij uitstroom uit de wanbetalersregeling wordt de resterende schuld bij het CAK kwijtgescholden en daarnaast komt er een uitstroomregeling voor wanbetalers onder bewind. Deze aanpassingen leiden tot lagere ontvangsten.

– 2.500

– 5.000

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

Artikel 5 Jeugd

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

90.135

83.226

85.524

67.633

67.536

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

43.381

17.405

16.905

16.875

5.375

2.375

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

819

473

531

636

1.136

68.781

Stand ontwerpbegroting 2019

134.335

101.104

102.960

85.144

74.047

71.156

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

– 4.423

– 4.423

– 4.423

85

Stand ontwerpbegroting 2019

4.508

4.508

85

85

85

85

Artikel 6 Sport

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

136.135

142.078

140.341

141.057

142.938

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 60.755

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

9.730

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nieuwe mutaties

5.435

257.240

257.692

256.438

255.087

393.251

Stand ontwerpbegroting 2019

92.815

409.498

407.213

409.725

411.255

412.981

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is de BTW-vrijstelling voor sport verbreed. Dit leidt tot een financieel nadeel voor gemeenten en sportverenigingen. Zij zullen hiervoor worden gecompenseerd. De «Regeling specifieke uitkering stimulering sport» beoogt daarom de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten te stimuleren, waar de mogelijkheid tot BTW-aftrek is vervallen.

0

152.000

152.000

152.000

152.000

152.000

Met de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties kunnen sportaanbieders (sportverenigingen, stichtingen en andere niet-winstbeogende investeerders in sportaccommodaties) een subsidie aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

0

87.000

87.000

87.000

87.000

87.000

Voor het uitvoeren van het sportakkoord is extra budget beschikbaar gesteld.

3.000

12.000

12.000

11.000

10.000

10.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

740

740

740

740

740

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

740

Stand ontwerpbegroting 2019

740

740

740

740

740

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

272.798

255.318

240.176

225.662

211.415

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 125

– 125

– 125

– 125

– 125

– 125

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

7.285

5.567

5.159

4.761

4.383

201.750

Stand ontwerpbegroting 2019

279.958

260.760

245.210

230.298

215.673

201.625

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

901

901

901

901

901

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

901

Stand ontwerpbegroting 2019

901

901

901

901

901

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

5.265.822

5.736.128

6.028.362

6.484.229

6.817.525

0

Mutatie nota van wijziging 2018

– 16.731

14.121

65.587

– 117.480

– 216.876

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 237.143

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

442.149

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 402.600

– 630.800

– 664.300

– 635.400

– 667.600

6.098.900

Stand ontwerpbegroting 2019

4.609.348

5.051.849

5.385.249

5.703.849

6.126.849

6.541.049

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dit betreft de bijstelling van de zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

– 637.900

– 698.400

– 708.700

– 662.900

– 473.800

– 255.951

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Artikel 9 Algemeen

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

33.140

35.264

40.221

45.455

40.223

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

8.685

– 9.775

– 14.775

– 14.775

– 14.775

– 14.775

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 2.315

100

92

193

93

40.315

Stand ontwerpbegroting 2019

39.510

25.589

25.538

30.873

25.541

25.540

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

632

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

632

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

272.223

263.467

259.281

258.247

257.869

0

Mutatie nota van wijziging 2018

250

250

250

250

250

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

52.935

35.267

26.104

17.309

14.859

15.294

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

1.000

1.000

700

700

700

700

Nieuwe mutaties

33.175

11.058

11.682

11.486

7.424

261.975

Stand ontwerpbegroting 2019

359.583

311.042

298.017

287.992

281.102

277.969

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De bijdrage van het RIVM en het CIBG voor de kosten van SSC/ICT 2018 wordt op het ontvangstenbudget geboekt. Dit is het gevolg van het feit dat dit baten-lastenagentschappen zijn. Om de betalingen aan SSC/ICT te verrichten worden de ontvangsten via een desaldering omgezet naar het uitgavenbudget.

8.048

         
Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

11.679

6.633

6.529

6.520

6.520

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

11.899

– 276

– 126

– 126

– 126

– 126

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

12.239

0

0

0

0

6.520

Stand ontwerpbegroting 2019

35.817

6.357

6.403

6.394

6.394

6.394

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De bijdrage van het RIVM en het CIBG voor de kosten van SSC/ICT 2018 wordt op het ontvangstenbudget geboekt. Om de betalingen aan SSC/ICT te kunnen verrichten worden de ontvangsten via een desaldering toegevoegd aan het uitgavenbudget.

8.048

         

Artikel 11 Nog onverdeeld

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

– 16.222

– 19.005

– 19.136

– 19.180

– 19.186

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

80.373

74.711

70.882

51.659

49.660

49.382

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 90.584

– 86.875

– 83.366

– 65.224

– 62.885

– 82.043

Stand ontwerpbegroting 2019

– 26.433

– 31.169

– 31.620

– 32.745

– 32.411

– 32.661

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling 2018 naar de andere onderdelen van de begroting.

– 69.286

– 67.773

– 64.294

– 63.128

– 61.333

– 61.035

Totaal wordt voor de jaren 2018–2021 3 keer € 36 miljoen beschikbaar gesteld voor het Transformatiefonds. Deze middelen gaan deel uitmaken van een nieuwe decentralisatie-uitkering. De helft van deze middelen zijn reeds bij eerste suppletoire begroting vanaf de aanvullende post toegevoegd aan dit artikel. De andere helft wordt vanuit het Uitgavenplafond zorg naar de begroting overgeheveld.

18.000

18.000

18.000

     

Aan het gemeentefonds is € 36 miljoen overgeboekt voor het Transformatiefonds. Deze middelen gaan deel uitmaken van een nieuwe decentralisatie-uitkering.

– 36.000

– 36.000

– 36.000

     

Artikel 11 Nog onverdeeld

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Licence