Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

A. Algemene doelstelling

Multilaterale samenwerking en inclusieve groei door versterkte multilaterale betrokkenheid en overige inzet; de inzet van cultuur en sport in ontwikkelingslanden om een sociale en kansrijke samenleving te stimuleren en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in Nederland.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor:

Financieren

 • Het bijdragen aan organisaties die een belangrijke systeemfunctie hebben binnen het multilaterale ontwikkelingsarchitectuur.

 • Het bijdragen aan organisaties die een belangrijke uitvoerende rol hebben in het bereiken van ontwikkeling en inclusieve groei.

 • Het plaatsen van structureel circa 75 assistent-deskundigen, zowel Nederlandse als uit bij voorkeur de allerarmste ontwikkelingslanden op strategische posities bij multilaterale organisaties.

 • Het verlenen van schuldverlichting in de Club van Parijs, de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken. Het in internationaal verband deelnemen in de kapitaal-aanvullingen van de regionale ontwikkelingsbanken.

 • Het geïntegreerd met de non-ODA-middelen voor het Internationaal Cultuurbeleid 2017–2020 ondersteunen van initiatieven die cultuur inzetten voor ontwikkeling, zowel op posten in enkele landen rondom Europa als door middel van subsidies aan Nederlandse organisaties zoals het Prins Claus Fonds.

 • Het ondersteunen van initiatieven die sport inzetten voor ontwikkeling zoals KNVB WorldCoaches.

Stimuleren

 • Het leveren van een bijdrage in relevante fora aan het overleg over de hervorming van de multilaterale ontwikkelingsarchitectuur om zo coherentie en effectiviteit te verbeteren.

 • Het toezien op de uitvoering door multilaterale organisaties van strategische aanwijzingen die de lidstaten in de VN opstellen.

 • Het bevorderen van meer coherent beleid en samenwerking door multilaterale organisaties op hoofdkantoor- en landenniveau.

 • Het bevorderen dat multilaterale organisaties resultaatgericht werken en hun resultaten zichtbaar maken.

 • Internationaal en nationaal een bijdrage leveren aan de implementatie en monitoring van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsagenda en de Financing for Development agenda, onder andere door multilaterale organisaties te stimuleren de uitvoering gezamenlijk op te pakken.

 • In de betrokken multilaterale instellingen een bijdrage leveren aan het overleg over schuldhoudbaarheid.

 • Het pleiten voor een gezonde kapitaalpositie van de regionale ontwikkelingsbanken.

 • Ondersteunen van organisaties en processen die een bijdrage leveren aan internationale economische stabiliteit.

 • Het verbinden van culturele en sportieve initiatieven met onderwerpen van internationaal beleid, in het bijzonder ontwikkeling, democratisering, maatschappelijke transitie en mensenrechten.

Regisseren

 • De coördinatie van de rijksbrede multilaterale inzet op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

 • De coördinatie van de nationale rijksbrede implementatie van de SDG-afspraken.

C. Beleidswijzigingen

 • In 2019 worden, conform het beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020, ODA- en non-ODA-middelen gebundeld om op geïntegreerde wijze de rol van cultuur te bevorderen om een bijdrage te leveren aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. Hiertoe zet het internationaal cultuurbeleid in op het versterken van sociale cohesie, i.c. meer inclusieve samenlevingen met ruimte voor culturele diversiteit. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering, door kritisch beoordelingsvermogen, positieve identiteit en weerbaarheid te bevorderen. Ook krijgt de verbindende rol van cultuur bij participatie van burgers extra aandacht.

D1. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

Bedragen in EUR 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

323.578

152.051

95.957

103.900

11.900

103.900

11.900

 

waarvan garantieverplichtingen

             
                   

Uitgaven:

             
                   

Programma-uitgaven totaal

294.132

227.009

304.005

449.455

564.553

652.332

807.142

 

waarvan juridisch verplicht

   

73%

       
                   

5.1

Multilaterale samenwerking

150.637

122.266

131.057

136.616

136.616

136.616

136.616

                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

UNDP

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

   

UNICEF

14.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

   

UNIDO

1.859

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

   

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

82.573

49.410

58.230

63.789

63.789

63.789

63.789

   

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6.482

6.547

6.476

6.476

6.476

6.476

6.476

   

Speciale multilaterale activiteiten

8.723

9.359

9.401

9.401

9.401

9.401

9.401

   

Assistent-deskundigen programma

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

                   

5.2

Overig armoedebeleid

117.060

20.192

71.700

71.800

71.800

71.800

71.800

                   
 

Subsidies

             
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

5.479

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

1.915

600

250

250

250

250

250

                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

2.328

6.405

6.029

6.129

6.129

6.129

6.129

   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

76

287

         
   

Schuldverlichting

102.977

0

52.521

52.521

52.521

52.521

52.521

   

Unesco

4.285

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

 

Overige

             
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

 

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

             
                   

5.3

Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

26.435

44.000

0

0

0

0

0

                   
 

Subsidies

             
   

Migratie en ontwikkeling

3.149

6.600

         
                   
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Migratie en ontwikkeling

23.286

37.400

         
                   

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

0

40.551

101.248

241.039

356.137

443.916

598.726

                   
 

Ontvangsten

91.758

75.675

73.201

72.915

69.629

69.421

69.213

                   

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

47.427

44.499

42.025

41.739

38.453

38.245

38.037

                   

5.21

Ontvangsten OS

29.279

31.176

31.176

31.176

31.176

31.176

31.176

                   

5.22

Koersverschillen OS

15.052

pm

pm

pm

pm

pm

pm

                   

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

0

0

0

0

0

0

0

D2. Budgetflexibiliteit

Van de uitgaven voor multilaterale samenwerking zijn de algemeen vrijwillige bijdragen van UNDP en UNICEF nog niet juridisch verplicht. De overige uitgaven zijn bijna geheel juridisch verplicht. De uitgaven voor overige armoedebeleid zijn voor schuldverlichting en UNESCO volledig juridisch verplicht. Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling zijn gedeeltelijk juridisch verplicht.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

5.1 Multilaterale samenwerking

 • Bijdragen aan de begrotingen van de Internationale Financiële Instellingen en VN-instellingen en fondsen via middelenaanvulling, kapitaalverhoging en specifieke programma’s of trustfondsen ter bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Deze organisaties leveren ook een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen en de klimaatafspraken.

5.2 Overig armoedebeleid

 • Compensatie van de Wereldbank (IDA) en de regionale ontwikkelingsbanken voor schuldverlichting geeft ontwikkelingslanden de financiële ruimte om een sterker eigen armoedebeleid te voeren.

 • Bijdrage aan UNESCO, waarvan EUR 1,8 miljoen kwalificeert als non-ODA.

 • Kleine activiteiten op de posten en cultuur en ontwikkeling.

 • Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

5.3 Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

 • Met ingang van 2019 zijn de middelen voor migratie en ontwikkeling ondergebracht bij artikelonderdeel 4.2 «Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking».

5.4 Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

 • Het ODA-budget wordt gecorrigeerd voor ontwikkelingen van het BNI. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp niet direct vertaald in de OS-programmalijnen. Deze zogeheten BNI-ruimte kan immers weer toenemen of afnemen als in de loop van het jaar de raming wordt bijgesteld.

 • Daarnaast kan er sprake zijn van nog te verdelen toerekeningen aan het ODA-budget.

 • Gedurende het begrotingsjaar worden de middelen op dit artikelonderdeel ingezet om fluctuaties in de BNI-ontwikkeling en toerekeningen op te vangen. Resterende middelen worden gedurende het jaar binnen de BHOS-begroting herverdeeld naar de beleidsartikelen.

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen restituties op ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s die een lagere realisatie kennen dan oorspronkelijk voorzien. Vanwege bevoorschotting komt het voor dat hierbij restsaldi ontstaan. Daarnaast worden hierop ook de ontvangsten met betrekking tot aflossingen op begrotingsleningen verwerkt.

Licence