Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven in 2019

In onderstaand overzicht wordt per artikelonderdeel aangegeven welk deel van de geraamde uitgaven juridisch en niet-juridisch verplicht is en wat in grote lijnen de bestemming is van de niet-juridisch verplichte uitgaven. In de toelichting op de beleidsartikelen (hoofdstuk 3, onderdeel D2) wordt nader ingegaan op de juridisch verplichte uitgaven.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemmingen x EUR 1.000

Artikelonderdeelnummer

naam sub artikel

Geraamde uitgaven

juridisch verplichte uitgaven

niet-juridisch verplichte uitgaven

bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem incl. MVO

30.553

20.000

(66%)

10.553

(34%)

Betreft de opdrachtverstrekking aan RVO voor Fonds Bestrijding Kinderarbeid en IMVO convenanten

1.2

Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie

107.919

77.000

(71%)

30.919

(29%)

Diverse RVO opdrachten verschillende bedrijfsleveninstrumenten en het internationale deel van Invest-NL

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

385.817

305.817

(72%)

80.000

(28%)

Betreft activiteiten voor

jeugdwerkgelegenheid en innovatie en opdrachtverstrekking aan RVO (waaronder SDG Partnership Faciliteit)

2.1

Voedselzekerheid

339.295

305.400

(90%)

33.895

(10%)

• Uitbannen van honger en ondervoeding,

• Bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

• Realiseren van ecologische houdbare voedselsystemen

• Versterking van kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid

2.2

Water

193.714

174.300

(90%)

19.414

(10%)

• Efficiënt watergebruik, verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta’s

• Verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen

2.3

Klimaat

190.468

190.468

(100%)

0

 

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

430.084

384.000

(89%)

46.084

(11%)

• Algemeen Vrijwillige Bijdragen UNFPA, UNAIDS, WHO

WHO Partnerschapprogramma, UNFPA supplies

• intensivering focusregio’s, intensivering vrouwenrechten en keuzevrijheid via GFF

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52.439

37.600

(72%)

14.839

(28%)

• Bijdrage UN-Women

• Intensiveringen in focusregio’s

3.3

Maatschappelijk middenveld

220.270

210.770

(95%)

9.500

(5%)

• Bijdrage ICNL

• Bijdrage VOICE

3.4

Onderwijs

64.300

52.300

(81%)

12.000

(19%)

• Hoger en beroepsonderwijs in de focusregio’s

• Bijdrage aan Global Partnerschip for Education (GPE)

4.1

Humanitaire hulp

370.017

45.000

(12%)

325.017

(88%)

Begin 2019 worden de Algemene Vrijwillige Bijdragen aan UNHCR, Wereldvoedselprogramma, UNRWA, CERF, UNOCHA, ICRC gecommitteerd waarmee op dat moment ca 80% van het budget wordt vastgelegd.

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

172.000

67.000

(39%)

105.000

(61%) **

** Er is al een strategisch partnerschap aangegaan met Wereldbank, IFC, ILO, UNICEF en UNHCR; de uitwerking en juridische verplichting volgt op basis van de landenplannen

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

235.243

155.000

(66%)

80.243

(34%)

De vrije ruimte wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan veiligheid, stabiliteit en rechtsorde en de implementatie van SDG 16.

5.1

Multilaterale samenwerking

131.057

83.107

(63%)

47.950

(37%)

Begin 2019 worden de Algemeen Vrijwillige Bijdragen aan UNDP, UNICEF gecommitteerd, waarmee op dat moment het gehele budget wordt vastgelegd.

5.2

Overig armoedebeleid; activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

14.529

7.760

(53%)

6.769

(47%)

Kleine activiteiten van de posten op gebied van sport en OS; cultuur en ontwikkeling en sport en ontwikkeling.

5.2

Overig armoedebeleid; voorlichting OS

250

(0%)

250

(100%)

 

5.2

Overig armoedebeleid; schuldverlichting, Unesco

56.921

56.921

(100%)

(0%)

 

5.3

Migratie en ontwikkeling

   

N.v.t. Budget wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar artikel 4.2.

Totaal

2.994.876

2.172.475

822.401

 

NB: in verband met het specifieke karakter van artikelonderdeel 5.4 (Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen) komen de totalen van deze tabel niet overeen met het totaal van de BHOS begroting.

Licence