Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Het grootste deel van de mutaties is technisch van aard en betreft de rijksbrede toedeling van de loon- en prijsbijstelling. De voorgestelde mutaties worden hieronder toegelicht.

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

44.362

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

2

835

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

3

190

3. Eindejaarsmarge 2019 Kabinet van de Koning

3

57

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

45.444

Toelichting

  • 1. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van de Koning. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 2. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2020 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken hebben plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2020 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.

  • 3. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2019 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Eindafrekening Militaire Huis 2019

3

52

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

52

Toelichting

  • 1. Dit betreft de eindafrekening van het in 2019 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2019 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2019, wat in dit geval een ontvangst inhoudt.

Licence