Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

144.444

 

144.444

‒ 24.475

119.969

56.428

‒ 11.894

‒ 93.304

74.843

Uitgaven

 

127.512

 

127.512

‒ 47.673

79.839

12.815

18.773

13.747

98.045

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

55%

    

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

47.612

 

47.612

‒ 26.737

20.875

10.253

33.328

‒ 4.698

601

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

47.612

 

47.612

‒ 26.737

20.875

10.253

33.328

‒ 4.698

601

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

30.424

 

30.424

931

31.355

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

25.323

 

25.323

1.204

26.527

8.350

13.100

10.000

21.000

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.927

 

21.927

 

21.927

    

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

5.101

 

5.101

‒ 273

4.828

‒ 15.788

‒ 37.655

‒ 1.555

52.444

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

1.828

1.828

50

   

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

 

49.476

‒ 21.867

27.609

10.000

10.000

10.000

24.000

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

 

49.476

‒ 21.867

27.609

10.000

10.000

10.000

24.000

Ontvangsten

 

332

 

332

385

717

‒ 451

   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

332

 

332

385

717

‒ 451

   
Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 24,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (een verhoging van € 85,6 miljoen) en verplichtingenschuiven naar latere jaren ad € 104,3 miljoen.

Saldo 2019 

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 85,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuiven

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 104,3 miljoen in 2020 heeft met name betrekking op een actualisering van de bestedingsprogrammering ten aanzien van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit waarin de waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering (€ 54 miljoen). Anderzijds betreft dit een schuif van € 43,3 miljoen ten aanzien van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), het programma is aangepast naar aanleiding van de herziene planningen. Daarnaast wordt op het project Grevelingen € 5,8 miljoen naar latere jaren doorgeschoven om aansluiting te krijgen op de verwachte uitvoeringsplanning.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 26,7 miljoen is enerzijds het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 van € 2,8 miljoen en anderzijds een kasschuif bij het programma KRW bij het onderdeel anticiperende grondverwerving. Hier is het project Brunnermond niet doorgegaan vanwege technisch niet uit te voeren maatregelen en minder opgetreden risico's (€ -29,5 miljoen).

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 21,9 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 ad € 32,7 miljoen. Daartegen staat een actualisering van de programmering voor de Delta-Aanpak Waterkwaliteit (DAW) van € 54 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2020. De beschikbare bedragen voor de DAW worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en pas later tot realisatie zullen leiden.

Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd.

Voor het jaar 2020 tot en met 2023 betreft het een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Licence