Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020

Tabel 1 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven

 

Vastgestelde begroting 2020

 

13.428.819

    
 

belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Asiel

32, 37, 91

142.912

2

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

99.332

3

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

32, 34 91

118.334

4

Ondermijning

32

88.000

5

Invulling Taakstelling

92

46.950

6

Dwangsommen IND

37

38.900

7

Rechtsbijstand

32

36.500

8

Loonbijstelling 2020

alle

357.250

9

Prijsbijstelling 2020

92

49.571

10

Kasschuiven

32, 33, 92

24.645

    
 

Overige mutaties

 

‒ 24.708

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

14.406.505

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

 • 1. Asiel

  Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegenvallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

 • 2. ODA toerekening eerstejaars asielopvangDe hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.

 • 3. Prognosemodel jusitiële ketens (pmj)Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.

 • 4. OndermijningBij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.

 • 5. Invulling TaakstellingVoor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).

 • 6. Dwangsommen INDDe kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.

 • 7. Rechtsbijstand

  Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.

 • 8. Loonbijstelling 2020De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • 9. Prijsbijstelling 2020De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).

 • 10. Kasschuiven

  Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht.

Licence