Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2020

 

1.546.443

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

32, 34

5.189

2

Boeten en Transacties (B&T)

33

‒ 2.839

3

Dekking dwangsommen IND

37

38.900

4

Afrekening Nidos

37

12.490

    
 

Overige mutaties

 

7.717

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.607.900

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

  • 1. Prognosemodel Justitiële KetensDe verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van 6,8 mln. Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.

  • 2. Boeten en TransactiesEen tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.

  • 3. Dekking dwangsommen INDDiverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).

  • 4. Afrekening NidosDe afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling.

Licence