Base description which applies to whole site

5.1 Logius

Tabel 16 Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

46.720

12.993

59.713

Omzet overige departementen

142.582

642

143.224

Omzet derden

31.965

‒ 800

31.165

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

221.267

12.835

234.102

    

Lasten

   

Apparaatskosten

220.867

12.835

233.702

Personele kosten

61.143

9.214

70.357

waarvan eigen personeel

33.074

‒ 923

32.151

waarvan inhuur externen

25.592

9.659

35.251

waarvan overige personele kosten

2.477

478

2.955

Materiële kosten

159.724

3.621

163.345

waarvan apparaat ICT

5.576

348

5.924

waarvan bijdrage aan SSO's

137

266

403

waarvan overige materiële kosten

154.011

3.008

157.019

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

400

0

400

Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

221.267

12.835

234.102

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten en lasten

De baten en lasten zijn € 12,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting voor 2020

Aanvullende opdrachten

Het vastgestelde jaarplan Logius 2020 en het beheer en exploitatieplan 2020 voor Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen leiden tot een bijstelling van € 2,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de (door)ontwikkel opdrachten gefinancierd door de ICM nog niet geheel bekend, hiervan is de meest recente stand verwerkt en betreft een verhoging van € 17,8 mln. Ook is de voorgenomen overname van het containerplatform van het ministerie van IenW verwerkt, dit betreft een toename van € 1,4 mln. en betreft de exploitatie voor de 2e helft van 2020.

Correctie DigiD en DigiNetwerk

In de oorspronkelijke begroting zijn interne doorbelastingen van DigiD authenticaties aan MijnOverheid dubbel opgenomen, het gaat om € 7,6 mln. welke is gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor de interne doorbelasting van Diginetwerk aan Digipoort en MijnOverheid, hierbij bedraagt de correctie € 1 mln.

Tabel 17 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting, Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Logius (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

48.000

24.404

72.404

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

221.267

12.835

234.102

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 222.997

‒ 10.835

‒ 233.832

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.730

2.000

270

 

Totaal investeringen (-/-)

2.000

‒ 2.000

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

2.000

‒ 2.000

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 270

0

‒ 270

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.000

‒ 2.000

0

4.

Totaal financieringskasstroom

1.730

‒ 2.000

‒ 270

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)

50.000

22.404

72.404

Toelichting

Kasstroomoverzicht

Toelichting

De beginstand per 1 januari 2020

De feitelijke stand van 1 januari 2020 is verwerkt, deze is € 24,4 mln. hoger dan begroot .

Activatie herbouw Digipoort

In de oorspronkelijke begroting was er van uitgegaan dat € 2,0 mln. aan kosten voor immateriële vaste activa van de herbouw Digipoort geactiveerd zou worden. Omdat deze in 2020 gefinancierd wordt door de ICM zijn de operationele kasstroom en investeringskasstroom hiervoor gecorrigeerd met € 2 mln.

Licence