Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 15 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

54.904

54.904

42.911

36.884

33.024

32.678

          

Uitgaven

0

0

0

54.904

54.904

42.911

36.884

33.024

32.678

          

13.1 Loonbijstelling

0

0

0

22.712

22.712

21.328

20.043

19.955

19.874

          

13.2 Prijsbijstelling

0

0

0

25.275

25.275

12.965

10.790

10.594

10.604

          

13.3 Onvoorzien

0

0

0

6.917

6.917

8.618

6.051

2.475

2.200

          

Ontvangsten

         

13.1 Loonbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

13.2 Prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.3 Onvoorzien

Dit betreft toevoeging van de loon- en prijsbijstelling over de overgehevelde Aanvullende Post middelen aan de BZK-begroting.

Licence