Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en geluid

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

25.845

 

25.845

2.121

27.966

‒ 1.960

‒ 1.894

899

919

Uitgaven

26.045

 

26.045

4.680

30.725

818

834

899

919

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

26.045

 

26.045

4.680

30.725

818

834

899

919

20.01.01 Opdrachten

2.763

 

2.763

2.803

5.566

49

49

49

49

- Geluid- en Luchtsanering

2.759

 

2.763

2.632

5.395

49

49

49

49

- Overige opdrachten

4

  

171

171

    

20.01.03 Bijdragen aan agentschappen

1.539

 

1.539

‒ 71

1.468

53

53

54

54

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.539

 

1.539

‒ 71

1.468

53

53

54

54

20.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

21.452

 

21.452

1.873

23.325

708

724

788

808

- NSL

   

1.500

1.500

    

- Wegverkeerlawaai

21.452

 

21.452

373

21.825

708

724

788

808

20.01.07 Bekostiging

291

 

291

75

366

8

8

8

8

Ontvangsten

         
Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op dit artikel met € 2,1 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 4,4 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zie toelichting onder uitgaven.

  • Een overboeking van € 2,5 miljoen naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. Zie toelichting onder uitgaven.

Uitgaven

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

20.01.01 Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2020 met € 2,8 miljoen opgehoogd . Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 4,4 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Voor de uitvoering van het SLA is € 50 miljoen gereserveerd op het Infrastructuurfonds voor de periode 2020 tot en met 2023. De benodigde middelen worden jaarlijks overgeboekt naar begrotingshoofdstuk XII.

  • Een overboeking van € 2,5 miljoen naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden inzake het programma Lucht en geluid en het Schone Lucht Akkoord. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.

  • Daarnaast hebben er herschikkingen van de budgetten op de diverse financiële instrumenten binnen dit artikel plaatsgevonden à € 0,6 miljoen.

  • Tevens is er € 0,2 miljoen overgeboekt van artikel 17 naar artikel 20 voor de opdracht aan het RIVM voor het leveren van ondersteuning in de MER-procedure inzake een tweede wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB2).

20.01.04 Bijdrage aan mede-overheden

Het budget voor de bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo opgehoogd met € 1,2 miljoen. Dit komt met name door een overboeking van € 1,5 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 voor de bekostiging van de nadeelcompensatie aan veehouderijen. In het kader van de Aanpassing van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt IenW samen met gemeenten aan het oplossen van knelpunten in geval van overschrijding van de grenswaarden fijnstof op burger- en plattelandswoningen bij veehouderijen. Om de overschrijdingen op te lossen zijn in een aantal gevallen aanvullende maatregelen nodig. Het gaat om besluiten over het ambtshalve wijzigen of het intrekken van een omgevingsvergunning milieu.

Licence