Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

52.142

0

52.142

10.818

62.960

10.000

10.000

0

0

          

Uitgaven

54.838

0

54.838

1.379

56.217

9.992

10.000

0

0

          

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

54.838

0

54.838

1.379

56.217

9.992

10.000

0

0

Opdrachten

5.566

0

5.566

4.451

10.017

‒ 8

0

0

0

Waarvan RIVM

0

0

0

5.380

5.380

1.547

1.547

1.547

1.547

Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering

5.566

0

5.566

‒ 1.402

4.164

‒ 1.555

‒ 1.547

‒ 1.547

‒ 1.547

Overige opdrachten

0

0

0

473

473

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

11.143

0

11.143

4.517

15.660

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RWS

1.647

0

1.647

763

2.410

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RIVM

9.486

0

9.486

3.535

13.021

0

0

0

0

Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI)

10

0

10

219

229

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

37.666

0

37.666

‒ 7.589

30.077

10.000

10.000

0

0

Programma NSL en SLA

10.000

0

10.000

‒ 2.719

7.281

10.000

10.000

0

0

Uitvoering geluidsanering

27.666

0

27.666

‒ 4.870

22.796

0

0

0

0

Bekostiging

463

0

463

0

463

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

400

400

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,8 miljoen opgehoogd in 2023 en cumulatief 20,0 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2023:

  • Een ophoging van het verplichtingenbudget van € 9,4 miljoen ten behoeve van de meerjarige opdracht inzake de uitvoeringskosten van de subsidieregeling Sanering verkeerslawaai. Als gevolg van de vertraging van de Omgevingswet is de voorziene meerjarige opdracht in 2022 uitgesteld. Daarnaast is het aanbestedingstraject rondom de uitvoeringskosten onder de Wet geluidshinder vertraagd. Voor de vastlegging van deze opdrachten is aanvullend verplichtingenbudget nodig in 2023.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 4,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

  • Een budgetoverheveling van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van € 1,8 miljoen ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2023.

  • Twee herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 3,8 miljoen in 2023 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.

  • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling met € 0,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 4,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

2023:

  • Twee herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 3,5 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.

  • Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,8 miljoen ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in 2023 inzake de leefomgevingprogramma's Geluid en Schone Lucht Akkoord.

  • Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA).

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 7,6 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 20,0 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

2023:

  • Verschillende herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 7,4 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.

  • Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de SPUK-SLA.

2024 t/m 2025:

  • Ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland wordt voor twee keer € 10,0 miljoen bijgedragen voor de jaren 2024 en 2025 uit de IenW-brede middelen ten behoeve van het voortzetten van het uitvoerings- en stimuleringsprogramma SLA en de bijbehorende wettelijke instrumentaria.

Bekostiging

Jaarlijks bekostigt het Ministerie van IenW een deel van het milieuonderzoeksprogramma van TNO. In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 0,387 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor het Milieuonderzoeksprogramma aan TNO.

Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence