Base description which applies to whole site
+

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

43.491

‒ 1.000

42.491

14.834

57.325

1.118

1.199

2.164

2.164

Uitgaven

44.374

‒ 1.000

43.374

16.117

59.491

1.118

1.199

1.214

1.214

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

83%

    

19.02 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

44.374

‒ 1.000

43.374

16.117

59.491

1.118

1.199

1.214

1214

19.02.01 Opdrachten

7.360

‒ 1.000

6.360

3.067

9.427

‒ 1.974

87

90

90

19.02.02 Subsidies

274

 

274

206

480

4

4

4

4

- Interreg

244

 

244

205

449

4

4

4

4

- Overige Subsidies

30

 

30

1

31

    

19.02.03 Bijdragen aan agentschappen

34.271

 

34.271

9.905

44.176

1.088

1.108

1.120

1120

- Waarvan bijdrage aan RIVM

26.626

 

26.614

6.945

33.559

830

851

863

863

- Waarvan bijdrage aan RVO

7.382

 

7.382

2.909

10.291

253

252

252

252

- Waarvan bijdrage aan RWS

263

 

263

63

326

5

5

5

5

19.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

2.469

 

2.469

1.539

4.008

    

19.02.07 Bekostiging

   

1.400

1.400

2.000

   

Ontvangsten

         
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 14,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Er is € 5,5 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19.

 • Er is € 2,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor duurzame landbouw en biotische reststromen, marktprikkels en Nederland circulair in 2050.

 • Twee overboekingen van in totaal € 3,4 miljoen van het Deltafonds naar dit beleidsartikel betreffende de in 2019 ontvangen bijdrage van Denemarken en Engeland aan de activiteiten van de Global Commission on Adaptation (GCA). Deze middelen stonden gereserveerd op het Deltafonds en worden nu overgeboekt naar HXII waar de uitgaven worden verantwoord.

 • Een overboeking van € 3 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake een toegekende HGIS claim voor de financiering van de door de Global Commission on Adaptaton te organiseren Climate Adaptation Summit (CAS) in 2020.

 • Een overboeking van € 0,6 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake een toegekende HGIS claim voor de financiering van een nieuwe locatie op Bonaire voor een grondstation ten behoeve van het Europees satellietsysteem voor plaatsbepaling (Galileo Sensor Station).

 • Een overboeking van € 0,2 miljoen van het minsterie van EZK naar IenW inzake een bijdrage aan Indonesie voor het opzetten van een emmissie registratie systeem (Monitoring, Reporting, and Verification) in relatie tot klimaatverandering.

 • Een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 ter dekking van de nadeelcompensatie aan veehouderijen van € 1,5 miljoen.

Uitgaven

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

19.02.01 Opdrachten

Per saldo is het opdrachtenbudget met € 3,1 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:

 • Een overboeking van € 3 miljoen en € 0,6 miljoen van het minsterie van BZ naar IenW inzake toegekende HGIS claims. Zie toelichting onder verplichtingen.

 • Twee overboekingen van in totaal € 3,4 miljoen van het Deltafonds naar dit beleidsartikel betreffende de in 2019 ontvangen bijdrage van Denemarken en Engeland aan de activiteiten van de Global Commission on Adaptation (GCA). Deze middelen stonden gereserveerd op het Deltafonds en worden nu overgeboekt naar HXII waar de uitgaven worden verantwoord.

 • Een herschikking van opdrachten naar bijdragen aan internationale organisaties van € 1,3 miljoen ten behoeve van de Bijdrage aan het World Recourses Institute (WRI) ter ondersteuning van de activiteiten van de Global Commission on Adapatation.

 • Een herschikking binnen de HGIS-budgetten op arikel 19 in het kader van de ontvlechting van de Global Centre on Adaptation (GCA) per 1 april 2020. De middelen ter hoogte van € 1,4 miljoen zijn van 19.02.01 overgeboekt naar 19.02.07.

 • Een overboeking van artikel 19 naar artikel 20 ter dekking van de nadeelcompensatie aan veehouderijen van € 1,5 miljoen.

19.02.03 Bijdragen aan agentschappen

Er € 8,5 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Zie ook bovenstaande toelichtingen.

Vanuit de eindejaarsmarge 2019 en loon- en prijsbijstelling is € 1,4 miljoen toegevoegd aan deze budgetplaats. De middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting HXII herverdeeld.

19.02.05 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

Het kasbudget op dit financieel instrument is met € 1,5 miljoen toegenomen als gevolg van een herschikking binnen artikel 19 ten behoeve van de Bijdrage aan het World Recourses Institute (WRI) ter ondersteuning van de activiteiten van de Global Commission on Adapatation. Deze middelen komen vanaf het opdrachtenbudget internationaal beleid coördinatie en samenwerking (19.02.01).

19.02.07 GCA

Het kasbudget op dit financiële instrument is verhoogd met € 1,4 miljoen. en betreft een herschikking binnen de HGIS-budgetten ten behoeve van de Global Centre on Adapatation (GCA) dat sinds oktober 2019 formeel is omgezet in een stichting.

Het GCA is op verzoek van het United Nations Environment Programme en samen met een aantal supporting countries door Nederland als excellent adaptatie kennisinstituut gestart en ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze middelen komen vanaf het opdrachtenbudget internationaal beleid coördinatie en samenwerking (19.02.01).

Licence