Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

25.845

27.966

2.768

2.512

33.246

      

Uitgaven

26.045

30.725

2.783

1.012

34.520

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

26.045

30.725

2.783

1.012

34.520

Opdrachten

2.763

5.566

2.514

‒ 2.613

5.467

Uitvoering Geluid

2.759

3.396

3.176

‒ 2.219

4.353

Uitvoering Lucht

4

1.999

‒ 862

‒ 394

743

Overige opdrachten

0

171

200

0

371

Bijdragen aan agentschappen

1.539

1.468

643

0

2.111

Bijdrage aan agentschap RWS

1.539

1.468

643

0

2.111

Bijdragen aan medeoverheden

21.452

23.325

‒ 374

3.625

26.576

Uitv Geluidsanering

21.452

21.825

‒ 374

5.125

26.576

Programma NSL

0

1.500

0

‒ 1.500

0

Bekostiging

291

366

0

0

366

Overige bekostiging

291

366

0

0

366

      

Ontvangsten

0

0

1.425

425

1.850

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast is er € 1,5 miljoen aan verplichtingen geschoven van 2021 naar 2020 ten behoeve van de vastlegging van enkele subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidssanering. Deze verplichtingenmutatie werkt door in de Voorjaarsnota 2021.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,2 miljoen van artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG).

Hiernaast is € 1,4 miljoen overgeheveld naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Mede als gevolg van COVID-19 zijn diverse projecten vertraagd en de vrijgevallen middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering.

Bijdrage aan medeoverheden

De ophoging van de bijdrage aan medeoverheden van € 3,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking van € 1,4 miljoen uit diverse instrumenten binnen de opdrachtenbudgetten op artikel 20 ten behoeve van een versnelling van het programma Uitvoering Geluidssanering in 2020.

Daarnaast wordt de bijdrage voor de uitvoering van het programma Geluidssanering ook verhoogd met € 1,9 miljoen door diverse overboekingen van artikel 19 naar artikel 20.

Ook is binnen het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden € 1,5 miljoen vertraagd. Het gaat hierbij om de nadeel­compensatie aan veehouderijen (onderdeel van het Nationaal Sanerings­programma Luchtkwaliteit (NSL)), waarvoor geen aanvragen zijn ontvangen in 2020. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de versnelling van het programma Uitvoering Geluidssa­nering in 2020. De middelen worden in 2021 teruggegeven.

Licence