Base description which applies to whole site

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

1.406.095

ISB mutaties

11

12.700

Vastgestelde begroting na ISB

 

1.418.795

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Urgenda - warme sanering en EG

11

12.500

Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij

11

4.000

NVWA verbetermaatregelen slachthuizen

11

7.203

NVWA onderuitputting Brexit

11

‒ 9.600

Desaldering correctie reserve apurement

11

10.161

Kasschuif Sbv

11

‒ 19.838

Kasschuif NVWA IV/ICT actieplan

11

‒ 23.400

Afroming eigen vermogen NVWA

11

17.736

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

11

6.000

Klimaaktakkoord - pilots en onderzoeken veenweide

12

26.500

Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland

12

40.000

Regio Deals

51

‒ 56.872

Kasschuif implementatie GLB

51

‒ 11.530

Loon- en prijsbijstellingtranche 2020

51

27.916

Eindejaarsmarge

51

8.552

Overige mutaties

div

15.340

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.473.463

Toelichting

Urgenda - warme sanering en EG

In 2019 zijn generale middelen in het kader van Urgenda toegevoegd aan de begroting van LNV. Een deel van deze middelen is niet in 2019 tot besteding gekomen en is bij Najaarsnota 2019 daarom overgeboekt naar de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie op de begroting van het Ministerie van EZK. Bij Voorjaarsnota 2020 worden deze middelen weer teruggeboekt naar de begroting van LNV. Van deze middelen is € 10,0 mln. bestemd voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt en wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget Duurzame veehouderij. De resterende € 2,5 mln. is bestemd voor de Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en wordt aan het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen toegevoegd.

Klimaatakkoord - pilots en demo's veehouderij

In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor de veehouderij. De naar de LNV-begroting overgehevelde middelen worden ingezet voor onderzoek, experimenten, pilots en voor deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies bij de veehouderij.

NVWA verbetermaatregelen slachthuizen

Deze mutatie betreft extra middelen voor de NVWA voor het verbeteren van de uniformiteit van het toezicht en voor het versterken van het permanente toezicht in de slachthuizen. Deze inzet gebeurt naar aanleiding van recent onderzoek naar mogelijke misstanden in de noordelijke slachthuizen.

NVWA onderuitputting Brexit

Voor de NVWA zijn middelen (€ 19,7 mln.) gereserveerd ten behoeve van de voorbereiding op de Brexit. Door de vertraging in de besluitvorming over de Brexit, is de verwachting dat een deel van deze middelen dit jaar niet tot besteding komt.

Desaldering correctie reserve apurement

Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement.

Kasschuif Sbv

Deze mutatie betreft een kasschuif voor het budget van de Subsidiemodules Brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Met deze modules wordt ingezet op onderzoek en ontwikkelingen van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen. Door de gebruikte bevoorschottingssystematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan eerder was geraamd. Met de kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme geplaatst.

Kasschuif NVWA IV en ICT actieplan

Op aanwijzing van de Algemene Rekenkamer mogen bedrijfsvoeringskosten niet meer op de balans van de NVWA staan. Met deze kasschuif worden de gereserveerde middelen voor het Informatievoorziening en ICT actieplan van de NVWA geschoven naar de jaren waarin deze worden uitgegeven.

Afroming eigen vermogen NVWA

Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA.

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.

Klimaatakkoord - Pilots en onderzoeken veenweide

Vanuit de beschikbare middelen uit Klimaatakkoord vindt een overheveling naar de LNV-begroting plaats ten behoeve van veenweidengebieden. De middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden.

Regeerakkoord - Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland

Uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit worden middelen overgeheveld ten behoeve van het Interbestuurlijk programma Naar een vitaal platteland. Het programma ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. De 15 aangewezen kansrijke gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.

Regio Deals

Vanuit de begroting van LNV worden middelen overgeheveld naar het Gemeente- en het Provinciefonds ten behoeve van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage aan de volgende Regio Deals: Brainport Eindhoven 3e termijn (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg 2e termijn (€ 13,1 mln.), Zeeland 3e termijn (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart 2e termijn (€ 5,0 mln.).

Kasschuif implementatie GLB

De besluitvorming van de EU over de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is uitgesteld. De nieuwe periode zal op zijn vroegst in 2022 starten. Door het uitstel in de besluitvorming is er vertraging in de implementatie van het GLB bij RVO. Daarnaast dient RVO de ICT investeringen te activeren. Door deze systematiek vinden de afschrijvingskosten op de geactiveerde ICT investeringen in latere jaren plaats. Om deze redenen wordt de gereserveerde middelen voor de implemenatie van het GLB op artikel 51 Nog onverdeeld geschoven naar latere jaren.

Loon- en prijsbijstellingstranche 2020

de loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is aan de LNV begroting toegevoegd. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van LNV en wordt ingezet voor de dekking van knelpunten op de LNV begroting.

Overige mutaties

Dit betreffen diverse mutaties op de begroting en overhevelingen naar andere departementen.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

90.139

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Desaldering correctie reserve apurement

11

10.161

Afroming eigen vermogen NVWA

11

17.736

Ontvangsten mest derogatie

11

4.000

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

11

6.000

Overige mutaties

div

5.930

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

133.966

Toelichting

Desaldering correctie reserve apurement

Dit betreft een technische correctie in de uitgaven aan de reserve apurement bij RVO. De begrotingsreserve apurement heeft betrekking op correcties van de Europese Commissie die opgelegd kunnen worden bij niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. De correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens is gedesaldeerd met de uitgaven voor de reserve apurement.

Afroming eigen vermogen NVWA

Deze mutatie ziet op de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Deze zienswijze leidt tot een andere wijze van presenteren van de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Daardoor kent de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Met deze correctie wordt het eigen vermogen van de NVWA afgeroomd tot het maximaal toegestane niveau volgens de Regeling agentschappen. De correctie leidt tot een ontvangst en is gedesaldeerd met de uitgaven bijdrage aan de NVWA.

Ontvangsten mest derogatie

Voor deelname aan de mest derogatie betalen agrariërs een bijdrage aan RVO. Een deel van de derogatie inkomsten 2019 is niet in 2019 ontvangen. Deze middelen (€ 4 mln.) worden daarom in 2020 door RVO ontvangen en vloeien vervolgens toe naar de begroting van LNV.

Desaldering ontvangsten fosfaatreductieplan

Bij de afronding van het fosfaatreductieplan door ZuivelNL vloeit een ontvangst naar de LNV begroting. Met de desaldering worden de geraamde ontvangsten verhoogd en daarnaast de uitgaven bij bijdrage aan RVO verhoogd ten behoeve van de uitvoeringskosten van het fosfaatrechtenstelsel.

Overige mutaties

Dit betreffen diverse ontvangstenmutaties op de begroting.

Licence