Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.032.395

700

1.033.095

57.758

1.090.853

25.880

15.968

11.579

8.655

Waarvan garantieverplichtingen

149.627

0

149.627

0

149.627

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

882.768

700

883.468

57.758

941.226

25.880

15.968

11.579

8.655

          

Uitgaven

937.381

12.700

950.081

32.833

982.914

12.819

14.995

14.102

13.826

Waarvan juridisch verplicht

90%

   

96%

    
          

Subsidies

306.034

0

306.034

27.950

333.984

‒ 9.361

‒ 3.083

2.522

5.370

Sociaal economische positie boeren

5.439

 

5.439

8.161

13.600

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

171.280

 

171.280

‒ 9.838

161.442

‒ 14.412

‒ 6.093

‒ 277

2.571

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

36.711

 

36.711

1.934

38.645

‒ 566

‒ 391

‒ 391

‒ 391

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

81.835

 

81.835

26.243

108.078

1.959

211

0

0

Duurzame visserij

10.769

 

10.769

1.450

12.219

3.658

3.190

3.190

3.190

          

Garanties

30.432

12.000

42.432

0

42.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

28.627

 

28.627

0

28.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

12.000

13.805

0

13.805

0

0

0

0

          

Opdrachten

112.449

0

112.449

‒ 23.607

88.842

3.562

4.788

3.184

2.979

Sociaal economische positie boeren

2.852

 

2.852

1.352

4.204

1.352

1.352

1.352

1.352

Duurzame veehouderij

17.877

 

17.877

6.079

23.956

6.043

5.719

4.279

4.079

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

20.915

 

20.915

‒ 5.499

15.416

‒ 1.494

0

0

0

Mestbeleid

23.108

 

23.108

‒ 11.204

11.904

‒ 1.523

‒ 1.460

‒ 1.330

‒ 1.330

Duurzame visserij

705

 

705

‒ 83

622

1.541

1.100

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

34.790

 

34.790

‒ 11.835

22.955

‒ 337

‒ 105

‒ 105

‒ 117

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.557

 

7.557

‒ 813

6.744

‒ 668

‒ 466

340

347

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.645

 

4.645

‒ 1.604

3.041

‒ 1.352

‒ 1.352

‒ 1.352

‒ 1.352

          

Bijdrage aan agentschappen

370.090

700

370.790

24.087

394.877

21.636

12.184

7.284

4.456

Rijksrederij

9.529

 

9.529

‒ 757

8.772

‒ 703

‒ 362

438

438

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

5.543

 

5.543

3.338

8.881

1.022

758

738

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

194.732

 

194.732

1.092

195.824

16.171

6.674

974

‒ 1.126

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

160.286

700

160.986

20.414

181.400

5.146

5.114

5.134

5.144

          

Bijdrage aan zbo/rwt's

97.129

0

97.129

3.987

101.116

1.716

840

846

755

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.225

 

1.225

1.157

2.382

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

767

 

767

1.386

2.153

1.386

500

500

500

Wageningen Research

92.581

 

92.581

1.444

94.025

330

340

346

255

Zon/Mw dierproeven

370

 

370

0

370

0

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

1.372

 

1.372

0

1.372

0

0

0

0

Raad voor de Plantenrassen

814

 

814

0

814

0

0

0

0

          

Bijdragen aan (internationale) organisaties

10.623

0

10.623

416

11.039

266

266

266

266

FAO en overige contributies

10.623

 

10.623

416

11.039

266

266

266

266

          

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve landbouw

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve visserij

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve apurement

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

10.624

0

10.624

0

10.624

‒ 5.000

0

0

0

Diergezondheidsfonds

10.624

 

10.624

0

10.624

‒ 5.000

0

0

0

          

Ontvangsten

47.697

‒ 800

46.897

43.827

90.724

5.100

5.100

5.100

4.900

Sociaal economische positie boeren

245

 

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

 

0

6.000

6.000

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

 

7.209

4.000

11.209

0

0

0

0

Duurzame visserij

9.993

 

9.993

0

9.993

0

0

0

0

Garanties

1.800

‒ 800

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

6.100

 

6.100

2.000

8.100

2.000

2.000

2.000

2.000

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.324

 

12.324

0

12.324

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

 

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Agentschappen

0

 

0

17.736

17.736

0

0

0

0

Onttrekkingen begrotingsreserves

4.100

 

4.100

11.791

15.891

800

800

800

600

ZBO's / RWT's

0

 

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Deze mutatie betreft een toevoeging van budget door een desaldering (€ 10,2 mln.) van de geraamde ontvangsten vanuit de reserve apurement vanwege een technische correctie en een meevaller op de Brede weersverzekering (€ 2,0 mln.) door EU-declaraties.

Duurzame veehouderij

Het budget voor 2020 wordt verlaagd met € 9,8 mln. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Door de gebruikte bevoorschottingssytematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast worden de klimaatmiddelen (€ 10 mln.) in het kader van Urgenda uit de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie naar de LNV-begroting overgeboekt. Deze middelen zijn bij Najaarsnota 2019 naar de begrotingsreserve overgeboekt en zijn beschikbaar voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt.

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

Het budget wordt met € 26,2 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende mutaties, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:

  • Er wordt € 9,9 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling in verband met een bijdrage aan Wageningen Research ten behoeve van voedselonderzoek.

  • Ten behoeve van een bijdrage aan het project DuurzaamDoor/Jong Leren Eten wordt € 4,8 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling.

  • Vanuit het opdrachtenbudget Glastuinbouw (programma Kas als Energiebron) wordt € 2,1 mln. overgeheveld in verband met en bijdrage aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Research (WR).

  • Diverse andere onderzoeksprogrammeringen die vanuit de LNV-begroting naar met name de bijdrage aan Wageningen Research worden overgeheveld. Het gaat voornamelijk om klimaatmiddelen uit het Programma veehouderij (€ 2,4 mln.), projecten op het gebied van bos, natuur en visstand (€ 2,1 mln.), kennisontwikkeling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,0 mln.) en onderzoeksgelden voor de integrale aanpak van methaan en ammoniak (€ 0,5 mln.).

Opdrachten

Duurzame veehouderij

Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de gereserveerde middelen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij aan de begroting van LNV. Het gaat om middelen voor pilots, onderzoeken, experimenten en deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies (€ 4,0 mln.). Daarnaast zijn ook middelen toegevoegd voor verdienmodellen klimaatvriendelijke producten die ingezet worden om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun klimaatvriendelijkere en duurzamere producten (€ 2,0 mln.).

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

De bijstelling van het budget betreft voornamelijk een overheveling van middelen naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron (€ 2,1 mln.) en de inzet van vrijvallende onderzoeksmiddelen van het programma Kas als Energiebron (€ 3,0 mln.) voor de dekking van knelpunten op de LNV-begroting.

Mestbeleid

Het budget wordt verlaagd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een overheveling van middelen naar de bijdrage aan RVO (€ 7,7 mln.), de bijdrage aan de NVWA (€ 1,7 mln.) en het budget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,3 mln.).

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

De verlaging van het onderdeel is een saldo van diverse mutaties, waaronder een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor voedselonderzoek door Wageningen Research (€ 9,9 mln.) en voor het programma DuurzaamDoor/Jong Leren Eten (€ 4,8 mln.). Daarnaast worden er middelen aan het budget toegevoegd in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,5 mln.) en voor het programma AERIUS (€ 1,4 mln.). Ook worden er middelen toegevoegd voor het uitvoeren van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 0,3 mln.).

Bijdragen Baten-lastendiensten

Bijdrage aan RVO

Het budget wordt met € 20,4 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:

  • Een overheveling vanuit het opdrachtenbudget Mestbeleid voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 7,7 mln.).

  • Een bijdrage voor de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel (€ 6,0 mln.). Het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel heeft geleid tot een groter aantal ingediende bezwaren en beroepszaken dan voorzien. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten voor RVO.

  • Een desaldering van de ontvangen leges voor grondkamers, meststoffen, fosfaatrecht en derogatie (€ 3,8 mln.). De ontvangsten worden ingezet voor de uitvoering van deze opdrachten.

  • De toevoeging van budget ten behoeve van het Landbouwradennetwerk, dat door RVO wordt uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om de loon-en prijsbijstelling vanuit HGIS (€ 0,4 mln.) en een compensatie voor de ontwikkelingen van de euro-dollarkoers (€ 0,6 mln.).

  • Een overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld voor de implementatie van het Europees, Maritiem, Visserij- en Aquacultuur Fonds (EMVAF) (€ 0,7 mln.).

Toelichting op de ontvangsten

Agroketens

Heden wordt het Fosfaatreductieplan afgerond. Hoewel er enkele rechtszaken resteren, waar mogelijk nog financiële verplichtingen uit voortkomen, worden de ontvangsten die uit de afwikkeling voortkomen (€ 6,0 mln.), in eerste instantie ingezet ten behoeve van de hogere uitvoeringkosten van het fosfaatrechtenstelsel bij RVO. De definitieve afrekening zal geheel gescheiden plaatsvinden tussen het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel.

Agentschappen

Deze mutatie betreft de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Hierdoor dienen de bedrijfsvoeringskosten op een andere wijze gepresenteerd te worden. Dit leidt ertoe dat de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen kent dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Het eigen vermogen wordt daarom afgeroomd met € 17,7 mln.

Onttrekkingen begrotingsreserves

Deze mutatie bestaat uit een desaldering vanuit de reserve apurement (€ 10,2 mln.) in verband met een technische correctie. Deze correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens gedesaldeerd is tot een hoger budget voor de uitgaven voor de reserve apurement. Daarnaast is er een ontvangst uit de Begrotingsreserve Landbouw ten behoeve van het sociaal-economisch plan voor de pelsdiersector.

Licence