Base description which applies to whole site

Agentschap NVWA

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

187.900

‒ 28.031

159.869

Omzet overige departementen

96.505

5.680

102.185

Omzet derden

103.113

‒ 2.333

100.780

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

16.204

16.204

Totaal baten

387.518

‒ 8.480

379.038

    

Lasten

   

Apparaatskosten

371.963

24.095

395.658

Personele kosten

229.689

10.396

240.085

Waarvan eigen personeel

204.712

12.357

217.069

Waarvan inhuur externen

13.802

‒ 3.173

10.628

Waarvan overige personele kosten

11.175

1.212

12.388

Materiële kosten

141.874

13.699

155.573

Waarvan apparaat ICT

300

2.005

2.305

Waarvan bijdrage aan SSO's

48.066

1.467

49.533

Waarvan overige materiële kosten

93.508

10.227

103.736

Rentelasten

98

98

Afschrijvingskosten

15.357

‒ 399

14.958

Materieel

3.175

‒ 399

2.775

Waarvan apparaat ICT

194

‒ 96

98

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.981

‒ 303

2.677

Immaterieel

12.182

 

12.182

Overige lasten

500

 

500

Dotaties voorzieningen

500

 

500

Bijzondere lasten

 

    

Totaal lasten

387.518

23.696

411.214

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 32.176

‒ 32.176

Toelichting

Omzetverantwoording

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet moederdepartement van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. Het Ministerie van Financiën heeft hiertoe de volgende aanwijzing voor de wijze van presenteren van de omzet moederdepartement afgegeven: De ‘omzet moederdepartement’ dient alleen die bijdragen te omvatten die een directe relatie hebben met de door het agentschap geleverde en in rekening gebrachte producten en diensten. De agentschapsparagraaf NVWA is in lijn met deze aanwijzing aangepast.

Omzetcorrectie 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Omzet moederdepartement

‒ 48.044

Omzet overige departementen

‒ 336

Bijzondere baten

16.204

Totaal omzet mutaties

‒ 32.176

  

Resultaat

‒ 32.176

De volgende bijdragen van het moederdepartement in de bedrijfsvoeringskosten worden daaruit verwijderd:

Specificatie omzetcorrectie moederdepartement 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

NVWA2020, incl. Procesvernieuwing, Informatie en ICT

‒ 11.395

Bijdrage ICT-kosten

‒ 15.400

Bijdrage demping tarieven

‒ 15.868

Voorbereiding Brexit

‒ 2.286

AVG

‒ 2.200

Overig

‒ 895

Totaal

‒ 48.044

De omzetcorrectie overige departementen betreft demping tarieven.

De mutatie bijzondere baten betreft de bijdragen in demping tarieven van het moederdepartement, € 15,9 mln. en overige departementen € 0,3 mln.

Specificatie bijzondere baten 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Bijdrage demping tarieven moederdepartement

15.868

Bijdrage demping tarieven overige departementen

336

Totaal

16.204

Toelichting op de baten

Het moederdepartement heeft € 20,0 mln. ter beschikking gesteld voor extra taken, € 5,8 mln. gerelateerd aan de invoering van de nieuwe Europese controleverordening, € 3,2 mln. voor oplossing van de problematiek zoals genoemd in het 2Solve rapport, € 2,9 mln. op het gebied van mest, zowel handhaving fosfaatrechtstelsel als 6de actieprogramma nitraat, € 2,2 mln. voor implementatie AVG, € 4,2 mln. CAO-loonstijging en inflatie en € 1,7 mln. overig.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 

Ontwerpbegroting

187.900

Omzetcorrectie

‒ 48.044

Extra taken

20.013

1e suppletoire begroting

159.869

De omzet overige departementen stijgt met name als gevolg van extra bijdragen VWS, € 0,9 mln. voor extra toezicht op speeltoestellen, € 1,9 mln. CAO-loonstijging en inflatie, € 1,5 mln. doorgeschoven taken uit 2019, dit betreft met name alcohol en tabak en € 1,4 mln. overig.

De omzet derden wordt lager geraamd met name als gevolg van een lager geraamd aantal herinspecties en minder uren voor erkenningonderhoud.

Toelichting op de lasten

Als gevolg van de extra taken nemen de personele kosten toe met € 10,4 mln. en de materiele kosten met € 13,7 mln. In de toename van de materiele kosten is een bedrag van € 2,4 mln. voor extra inhuur practitioners opgenomen, € 4,7 mln. extra voor uitbesteden van werkzaamheden, € 3,5 mln. hogere ICT-kosten, € 1,5 mln. reservering budget PW-medewerkers en € 1,6 mln. overige algemene kosten.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 20..

75.194

‒ 27.119

48.075

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

387.518

‒ 8.480

379.038

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 373.113

‒ 22.643

‒ 395.756

2.

Totaal operationele kasstroom

14.405

‒ 31.123

‒ 16.718

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.100

‒ 1.050

‒ 7.150

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2.625

0

2.625

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 3.475

‒ 1.050

‒ 4.525

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 17.736

‒ 17.736

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.361

991

‒ 13.370

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.100

1.050

7.150

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 8.261

‒ 15.695

‒ 23.956

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)

77.863

‒ 74.987

2.876

Toelichting

De totale kasstroom is € 75,0 mln. lager. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom 2020 is € 31,1 mln. lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten en afschrijvingskosten.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom 2020 is € 1,0 mln. lager dan begroot, doordat er meer wordt geïnvesteerd in software dan begroot.

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom 2020 is € 15,7 mln. lager dan begroot. Dit komt met name doordat het eigen vermogen per 31-12-2019 € 17,7 mln. hoger was dan het toegestane maximum. Dit surplus wordt bij Voorjaarsnota afgeroomd. Daarnaast wordt er meer geleend in verband met de investeringen als gevolg van de uitvoering van het IV/ICT verbeterplan. Ten slotte zijn de aflossingen op uitstaande leningen lager dan begroot, doordat in 2019 minder is geleend.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt af met € 75,0 mln. tot € 2,9 mln. Afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van de NVWA zal het moederdepartement in 2020 dotaties doen op het eigen vermogen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2020

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

107,23

107,23

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

113,99

113,99

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

213,3

223,0

Keuren certificering op afstand

6,7

8,0

Keuren import

12,6

16,2

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

53,7

72,5

Overig

101,2

59,3

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)*

2.450

2.599

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.889/561

2.004/595

Salariskosten per fte

82.831

82.831

Saldo van baten en lasten

  

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

‒ 8,50%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

Licence