Base description which applies to whole site

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Stand vastgestelde begroting 2020 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

         
          

Verplichtingen

36.357

 

36.357

 

36.357

    

Uitgaven

36.357

 

36.357

 

36.357

    

waarvan juridisch verplicht

72%

 

72%

 

72%

    
          

Programma-uitgaven

36.357

 

36.357

 

36.357

    
          

Opdrachten

33.594

 

33.594

 

33.594

    

1. Bewaking van dierziekten

19.847

 

19.847

 

19.847

    

2. Bestrijding van dierziekten

10.987

 

10.987

 

10.987

    

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

         

4. Overig

2.760

 

2.760

 

2.760

    

5. Crisisreserve

0

 

0

 

0

    
          

Verwacht effect DGF-saldo 2020

2.763

 

2.763

 

2.763

    
          

Ontvangsten

36.357

 

36.357

32.755

69.112

    

Ontvangsten van LNV

10.387

 

10.387

 

10.387

    

Ontvangsten van sector

14.300

 

14.300

 

14.300

    

Ontvangsten van EU

3.910

 

3.910

 

3.910

    

Bijdrage sector crisisreserve

7.760

 

7.760

 

7.760

    

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

32.755

32.755

    

Toelichting

in 2019 is op de begroting van het Diergezondheidsfonds een positief eindsaldo ontstaan van € 32,8 mln. Dit bedrag betreft het DGF saldo van € 25,9 mln. en de door de sector opgebrachte crisisreserve van € 6,9 mln. Het eindsaldo 2019 wordt bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de ontvangsten 2020.

Ontwikkeling DGF-saldo 2020

Met het toevoegen van het eindsaldo 2019 aan het DGF kan ook geraamd worden wat de omvang van het fonds aan het eind van het jaar zal zijn. Hierbij geldt de aanname dat er zich dit jaar geen dierziektecrises zullen voordoen en verder zijn de daadwerkelijk gerealiseerde reguliere uitgaven en ontvangsten van invloed op de ontwikkeling van het saldo. De huidige verwachting is dat de reguliere uitgaven € 2,8 mln. lager zullen uitvallen dan de ontvangsten. Deze vrijvallende middelen zullen na het opmaken van de jaarrekening 2020 aan het DGF-saldo worden toegevoegd bij eerste suppletoire begroting 2021.

Ontwikkeling DGF-saldo 2020 (bedragen x € 1.000)

Eindsaldo 2019

32.755

Verwacht effect op het saldo in 2020

2.763

Verwacht eindsaldo 2020

35.518

Licence