Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

209.052

 

209.052

‒ 52.568

156.484

11.950

16.298

20.897

22.832

Uitgaven

209.052

 

209.052

‒ 52.568

156.484

11.950

16.298

20.897

22.832

Loonbijstelling

0

 

0

10.199

10.199

8.581

7.143

6.856

6.722

Prijsbijstelling

2.500

 

2.500

15.478

17.978

17.516

17.214

17.007

16.996

Onvoorzien

206.552

 

206.552

‒ 78.245

128.307

‒ 14.147

‒ 8.059

‒ 2.966

‒ 886

Ontvangsten

         

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is bij Voorjaarsnota 2020 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Onvoorzien

Op het onderdeel Onvoorzien hebben overhevelingen plaatsgevonden naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van diverse tranches van de Regio Deals. Het gaat om een bijdrage voor de Regio Deals Brainport Eindhoven (€ 30,4 mln.), Parkstad Limburg (€ 13,1 mln.), Zeeland (€ 9,1 mln.) en Bodemdaling Groene Hart (€ 5,0 mln.). Voor de gereserveerde middelen voor de implementatie van het GLB is een kasschuif ingepast vanwege vertraging in de EU-besluitvorming en door het activeren van de ICT investering (€ 11,5 mln.). Ook zijn er vanaf artikel 51 middelen overgeheveld naar de relevante onderdelen op de LNV begroting. Het gaat hier voornamelijk om de middelen voor de herinrichting ICT EZK/LNV (€ 12,2 mln.).

Licence