Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

Uitgaven

 

Vastgestelde begroting 2020

 

13.428.819

 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

14.406.505

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)

  

1)

Kasschuif ondermijning en afpakken

33, 34

‒ 23.900

2)

Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) Teylingereind

34

23.000

3)

Grenzen en Veiligheid

37, 92

19.367

4)

Kasschuif IND

37

40.000

5)

Corona gerelateerde kosten

92

60.000

    
 

Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten

 

‒ 74.747

    
 

Najaarsnota 2020

  

6)

Rechtsbijstand

32

‒ 25.000

7)

Raad voor de Kinderbescherming

34

12.800

8)

Oda toerekening eerstejaarsasielopvang

37

‒ 28.389

9)

Grenzen en Veiligheid

37

‒ 13.177

    
 

DG-Covid

  

10)

DG Covid ‒ 19

36, 91

14.000

11)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

36

69.300

    
 

Overige mutaties Najaarsnota

 

‒ 37.409

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

14.442.350

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)

 • 1. Kasschuif ondermijning en afpakkenEr is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ICT-trajecten.

 • 2. Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële Ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.

 • 3. Grenzen en VeiligheidVoor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met deze mutatie worden de gereserveerde middelen toegekend voor de start van uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’.

 • 4. Kasschuif IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif gedaan van 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

 • 5. Corona gerelateerde kostenIn verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Als gevolg van de genomen coronamaatregelen maakt JenV kosten in 2020 voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Daarnaast worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten en de administratiekosten CJIB als gevolg van COVID-19. Deze middelen worden in deze suppletoire begroting toebedeeld over de desbetreffende artikelen. Zie tabel 2 verdeling corona middelen.

Tabel 2 Verdeling corona middelen

budgettaire corona-effecten 2020

x 1 mln.

Politie

3,0

DJI

29,1

RvdR

12,5

COA

‒ 10,0

NFI

1,0

RvdK

3,4

DGM

3,4

DGM mbt IND

‒ 38,1

OM

2,5

SGM

‒ 0,3

Justis

0,5

CJIB

2,0

KSA

3,1

NCTV

1,7

DT&V

‒ 9,0

Autoriteit Persoonsgevens

0,3

Bestuursdienst

1,5

subtotaal bescherming/ primair proces

6,6

OM inhaal productie

3,0

DJI capacitaire maatregelen

3,3

SHN

1,7

Reclassering

4,8

subtotaal inhaal productie

12,8

Lagere griffie-ontvangsten

19,0

Lagere administratiekostenvergoeding

10,1

subtotaal ontvangstenderving

29,1

Communicatie NCC

8,8

OVV (onderzoek)

2,9

subtotaal overige posten

11,7

afronding

‒ 0,2

totaal

60,0

Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020

 • 6. RechtsbijstandBij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa € 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa € 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa € 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155), blijft dit bedrag van € 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand.

 • 7. Raad voor de KinderbeschermingDe Raad voor de Kinderbescherming verwacht per saldo een tegenvaller van 12,8 mln. Dit bedrag bestaat uit diverse mee- en tegenvallers bij de Raad, zoals extra personeelsinzet voor het verwerken van de instroom raadsonderzoeken (11,3 mln); hogere ict-uitgaven die samenhangen met de hogere personeelsinzet (3,9 mln); servicekosten (2,3 mln.) en een aantal meevallers binnen de RvdK van 4,7 mln.

 • 8. ODA toerekening eerstejaarsasielopvangAls gevolg van de lagere bezetting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgeboekt naar BuZa vanwege lagere kosten eerstejaarsopvang.

 • 9. Grenzen en VeiligheidBij Vermoedelijke Uitkomsten 2020 is 19,4 mln. beschikbaar gesteld voor de eerste werkplannen voor de implementatie van de EU verordeningen op het gebied van grenzen & veiligheid. Een deel van deze middelen (13,2 mln.) zal niet in 2020 tot besteding komen.DG-CovidDe kosten van DG-covid zijn verantwoord op de JenV- begroting. Zie de posten 10 en 11.

 • 10. DG Covid ‒ 19Bij Najaarsnota is 14 mln. van de aanvullende post naar de JenV-begroting overgeheveld voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.

 • 11. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van € 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2020

 

1.546.443

 

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.607.900

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2021)

  

1)

Tegenvaller Boeten en Transacties

33

‒ 147.000

2)

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Teylingereind

34

23.000

    
 

Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten

 

792

    
 

Najaarsnota 2020

  

3)

Griffie ontvangsten

32

‒ 19000

4)

Boeten en Transacties

33

40.000

5)

Administratiekostenvergoeding

34

‒ 10.100

6)

Afrekening 2019 Nidos

37

10.700

    
 

Overige mutaties Najaarsnota

 

11.366

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.517.658

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2020 in de begroting 2021)

 • 1. Tegenvaller Boeten en TransactiesDoor de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Hierdoor zijn minder verkeersboetes uitgedeeld. In totaal werd deze zomer een tegenvaller van 147 mln. in 2020 verwacht.

 • 2. Justitiële Jeugdinrichting (JJI) TeylingereindNaar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen (prognosemodel justitiële ketens) is besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Derhalve is het daarvoor beschikbaar gestelde budget afstootkosten niet gebruikt en wordt conform de agentschapsregels teruggestort naar het moederdepartement. Ter dekking van de instandhoudingskosten en een eventueel alsnog te nemen afstootbesluit zijn deze gelden beschikbaar gesteld aan DJI door middel van een desaldering.Nieuwe mutaties samenhangende met de Najaarsnota 2020

 • 3. Griffie ontvangstenAls gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Zie ook uitgaven.

 • 4. Boeten en TransactiesOp basis van de laatste raming wordt ten opzichte van de zomer verlaagde raming (zie punt 1) thans een minder grote tegenvaller verwacht, geen 147 mln. maar totaal 107 mln.

 • 5. AdministratiekostenvergoedingDoor de coronacrisis worden er lagere ontvangsten voorzien bij de administratiekosten CJIB. De raming van de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt bij Najaarsnota met 10,1 verlaagd. Zie ook uitgaven.

 • 6. Afrekening 2019 NidosDe afrekening over 2019 met NIDOS leidt tot een extra ontvangst van 10,7 mln. Dit vanwege een lagere jaarbezetting van pupillen over 2019 dan geraamd.

Licence