Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.270.549

6.451.288

31.149

26.722

6.509.159

      

Programma-uitgaven

6.271.396

6.452.135

31.149

17.522

6.500.806

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

31.2 Bekostiging Politie

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Politie

6.003.844

6.176.514

31.149

17.502

6.225.165

Politieacademie

2.929

3.009

0

0

3.009

Bijdrage medeoverheden

     

BES brandweer- en politiekorps

23.660

24.819

0

‒ 75

24.744

Opdrachten

     

Taptolken

10.878

11.159

0

0

11.159

      

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.172

12.046

0

‒ 200

11.846

Beheer meldkamers

201.058

203.820

0

295

204.115

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

828

851

0

0

851

Bijdrage medeoverheden

     

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

923

1.375

0

0

1.375

Subsidies

     

Opsporing

716

2.318

0

0

2.318

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.714

3.819

0

0

3.819

Overige Subsidies

527

540

0

569

1.109

Opdrachten

     

Providers

9.367

10.041

0

0

10.041

Overige Opdrachten

1.780

1.824

0

‒ 569

1.255

      

Ontvangsten

12.658

15.124

0

0

15.124

Budgetflexibiliteit

Het juridische verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 48,7 mln.

  • Het kabinet heeft de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (botoc) is bij Najaarsnota 2019 incidenteel 110 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is 88 miljoen bestemd voor de kosten tot en met 2020 en 22 miljoen maakt onderdeel uit van de beschikbare 141 miljoen in 2021. Het bedrag van 88 miljoen zal worden besteed aan de kosten voor bewaken en beveiligen (circa 33 miljoen), het multidisciplinaire interventieteam (circa 22 miljoen), ondersteunende versterkingen (circa 18 miljoen) en preventieve en lokale aanpak (circa 16 miljoen). Een deel van de bovengenoemde middelen worden verstrekt aan diverse organisaties voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder 29,1 miljoen aan de politie.

  • In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 9,7 mln. verstrekt aan de politie.

  • Het restant saldo 9,9 mln. betreft een aantal kleinere mutaties zoals 2,8 mln. voor grenzen en veiligheid en 3 mln. aan middelen voor corona effecten in 2020.

Licence