Base description which applies to whole site

5.4 Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

Tabel 21 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap JUSTIS Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

3.544

0

‒ 2.908

636

Omzet overige departementen

4.433

0

‒ 1.277

3.156

Omzet derden

42.703

0

‒ 3.889

38.814

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

50.680

0

‒ 8.074

42.606

     

Lasten

   

0

Apparaatskosten

43.425

0

3.561

46.986

Personele kosten

26.099

0

321

26.420

waarvan eigen personeel

22.223

0

‒ 570

21.653

waarvan inhuur externen

3.552

0

1.215

4.767

waarvan overige personele kosten

324

0

‒ 324

0

Materiële kosten

17.326

0

3.240

20.566

waarvan apparaat ICT

7.857

0

2.303

10.160

waarvan bijdrage aan SSO's

8.330

0

785

9.115

waarvan overige materiële kosten

1.139

0

152

1.291

Programmakosten

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

   

0

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

43.425

0

3.561

46.986

     

Saldo van baten en lasten

7.255

0

‒ 11.635

‒ 4.380

Tabel 22 Kasstroomoverzicht JUSTIS (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

8.271

8.732

0

17.003

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

50.680

‒ 7.255

3.016

46.441

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 43.426

‒ 5.330

‒ 3.560

‒ 52.316

2.

Totaal operationele kasstroom

7.254

‒ 12.585

‒ 544

‒ 5.875

 

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 7.254

5.196

0

‒ 2.058

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

495

495

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 7.254

5.196

495

‒ 1.563

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

8.271

1.343

‒ 49

9.565

ToelichtingHet verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat over 2019 dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Er is een lagere omzet derden door lagere aantallen VOG-vrijwilligers en een lagere productie VOG. Daarnaast zijn er hogere personeelskosten door tijdelijke opvulling van de formatie en hogere ict kosten. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.

Licence