Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

138.584

3.939

4.571

147.094

Omzet overige departementen

3.227

0

0

3.227

Omzet derden

8.308

0

0

8.308

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

150.119

3.939

4.571

158.629

     

Lasten

    

Apparaatskosten

138.133

4.022

6.579

148.734

Personele kosten

104.571

4.456

5.551

114.578

waarvan eigen personeel

66.154

4.456

1.151

71.761

waarvan inhuur externen

35.569

0

4.400

39.969

waarvan overige personele kosten

2.848

0

0

2.848

Materiële kosten

33.562

‒ 434

1.028

34.156

waarvan apparaat ICT

7.080

0

0

7.080

waarvan bijdrage aan SSO's

8.460

0

0

8.460

waarvan overige materiële kosten

18.022

‒ 434

1.028

18.616

Gerechtskosten

7.996

‒ 56

 

7.940

Rentelasten

57

0

0

57

Afschrijvingskosten

3.932

‒ 27

0

3.905

Materieel

3.314

0

0

3.314

waarvan apparaat ICT

2.460

0

0

2.460

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

854

  

854

Immaterieel

618

‒ 27

0

591

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

150.119

3.939

6.579

160.637

     

Saldo van baten en lasten

0

0

‒ 2.008

‒ 2.008

Tabel 20 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

34.303

0

0

34.303

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

150.119

3.939

4.571

158.629

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 146.187

‒ 3.939

‒ 6.579

‒ 156.705

2.

Totaal operationele kasstroom

3.932

0

‒ 2.008

1.924

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.585

‒ 4.156

0

‒ 6.741

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.585

‒ 4.156

0

‒ 6.741

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

2.008

2.008

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.077

264

0

‒ 3.813

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.585

4.156

0

6.741

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.492

4.420

2.008

4.936

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

34.158

264

0

34.422

ToelichtingHet verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door extra beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van (keten)projecten, zoals digitalisering strafrechtketen. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.

Licence