Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 22 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

135.971

5.032

4.442

145.445

Omzet overige departementen

831

0

650

1.481

Omzet derden

23.869

0

0

23.869

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

13.118

0

13.118

Totaal baten

160.671

18.150

5.092

183.913

     

Lasten

    

Apparaatskosten

160.459

18.150

5.092

183.701

- Personele kosten

118.599

11.410

‒ 2.596

127.413

Waarvan eigen personeel

113.328

9.449

‒ 7.723

115.054

Waarvan inhuur externen

5.071

450

6.570

12.091

Waarvan overige personele kosten

200

1.511

‒ 1.443

268

- Materiële kosten

41.860

6.740

7.688

56.288

Waarvan apparaat ICT

200

0

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

20.374

0

3.361

23.735

Waarvan overige materiële kosten

21.286

6.740

4.327

32.353

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

112

0

0

112

- Materieel

112

0

0

112

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

112

0

0

112

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

100

0

0

100

- Dotaties voorzieningen

100

0

0

100

- Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

160.671

18.150

5.092

183.913

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De stijging van de omzet moederdepartement met € 4,4 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kosten voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken, zoals toezicht op cybersecurity, toezicht bijzondere bromfiets, vrachtwagenheffing en bijdragen voor vergunningverlening en inspectieview. Daarnaast betreft het bijdragen voor een aantal kleinere nieuwe toezichtstaken en een bijdrage voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten.

Omzet overige departementen:

De hogere omzet van € 0,7 miljoen betreft een bijdrage van BZK voor de handhaving op energielabels en een bijdrage van JenV voor de kosten voor het toezicht op de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK).

Lasten

Personele kosten

De personele lasten dalen per saldo met € 2,6 miljoen. De coronamaatregelen leiden tot lagere opleidings- en vervoerskosten (- € 1,4 miljoen) en hebben tevens een negatief effect op het tempo waarmee vacatures kunnen worden vervuld (- € 1,2 miljoen).

Materiële kosten

De materiële kosen stijgen per saldo met € 7,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan shared service organisaties voor ICT, facilitair en huisvesting (€ 3,4 miljoen). Overige materiële kosten die stijgen zijn de kosten voor Caribisch Nederland en kosten op het gebied van informatievoorziening (€ 4,3 miljoen).

Tabel 23 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

54.703

0

0

54.703

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

160.671

3.260

5.092

169.023

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 160.459

‒ 18.150

‒ 5.092

‒ 183.701

2.

Totaal operationele kasstroom

212

‒ 14.890

0

‒ 14.678

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 200

0

0

‒ 200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

54.715

‒ 14.890

0

39.825

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.

Licence