Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

89.535

45.013

627

‒ 15.168

30.472

      

Uitgaven

89.644

89.329

416

‒ 35.380

54.365

waarvan juridisch verplicht

 

63%

  

100%

      

4 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.247

882

0

‒ 640

242

Opdrachten

1.247

882

0

‒ 640

242

Uitv duurzaamheid

1.247

882

0

‒ 640

242

      

5 Duurzame productketens

70.975

76.189

839

‒ 23.740

53.288

Opdrachten

12.127

10.413

‒ 877

‒ 168

9.368

Uitvoering duurzame productketens

8.842

7.398

‒ 3.282

570

4.686

EPK Bijdrage RWS

2.200

1.681

2.405

‒ 456

3.630

Overige opdrachten

1.085

1.334

0

‒ 282

1.052

Subsidies

49.757

56.343

38

‒ 24.589

31.792

Subsidie duurzame productketens

49.757

55.830

38

‒ 24.589

31.279

Overige subsidies

0

513

0

0

513

Bijdragen aan agentschappen

7.247

7.531

1.078

‒ 72

8.537

Bijdrage aan agentschap RWS

7.247

7.531

1.078

‒ 72

8.537

Bijdrage aan medeoverheden

1.374

1.424

600

989

3.013

Bijdrage aan Caribisch Nederland

1.374

1.424

600

989

3.013

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

100

100

Bijdragen aan ZBO en RWT

470

478

0

0

478

      

6 Natuurlijk kapitaal

17.422

12.258

‒ 423

‒ 11.000

835

Opdrachten

17.422

12.258

‒ 423

‒ 11.000

835

Uitv Natuurlijk Kap

16.807

11.722

‒ 118

‒ 11.000

604

Overige opdrachten

615

536

‒ 305

0

231

      

Ontvangsten

0

0

0

77

77

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutatie op het opdrachtenbudget Natuurlijk Kapitaal. Tevens zijn er enkele overige mutaties van technische aard doorgevoerd.

Uitgaven

5 Duurzame productketens

Subsidies

De uitgaven aan CO2-reductie middels circulaire innovaties binnen de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) als onderdeel van het Urgenda I-pakket zijn met € 24 miljoen vertraagd als gevolg van Covid-19 en de daarmee samenhangende internationale handelsbeperkingen. De niet-bestede middelen schuiven door naar 2021.

6 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten

Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Natuurlijk Kapitaal is met € 11 miljoen verlaagd door een overboeking naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ om werkzaamheden uit te voeren die bijdragen aan de CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie. Specifiek gaat het hier om CO2-reducerende maatregelen voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) van decentrale overheden (€ 10 miljoen) en recycling en hergebruik van asfalt in de beton- en staalinfrastructuur (€ 1 miljoen).

Licence