Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

63.776

152

63.928

    

Uitgaven

58.661

309

58.970

    

5 Duurzame productieketens

55.788

1.822

57.610

Opdrachten

20.020

‒ 1.629

18.391

Uitvoering duurzame productieketens

11.736

‒ 1.521

10.215

Waarvan RWS

6.149

‒ 299

5.850

KF: Plastics norm

525

0

525

Overige opdrachten

1.610

191

1.801

Subsidies

9.955

4.291

14.246

Subsidies duurzame productieketens

9.955

4.291

14.246

Bijdragen aan agentschappen

24.487

‒ 831

23.656

Waarvan bijdragen aan RWS

11.662

‒ 18

11.644

Waarvan bijdragen aan RVO

11.400

‒ 813

10.587

Overige bijdragen aan agentschappen

1.425

0

1.425

Bijdragen aan medeoverheden

800

‒ 49

751

Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland

800

‒ 49

751

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

40

90

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

476

0

476

    

6 Natuurlijk kapitaal

2.873

‒ 1.513

1.360

Opdrachten

2.233

‒ 1.686

547

Uitvoering Natuurlijk kapitaal

1.759

‒ 1.644

115

Overige opdrachten

474

‒ 42

432

Bijdragen aan agentschappen

640

173

813

    

Ontvangsten

0

59

59

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

63.776

152

63.928

waarvan garantieverplichtingen

0

1.750

1.750

waarvan overige verplichtingen

63.776

‒ 1.598

62.178

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • Een verplichtingenoverheveling voor de vastlegging van de garantieverplichting uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel. Hiervoor wordt € 1,8 miljoen overgeheveld binnen artikel 21 van overige verplichtingen naar garanties.

  • De resterende verhoging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

5 Duurzame productieketens

Subsidies

Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

  • De RVO heeft de uitgavenraming bijgesteld voor de uitvoering van de regeling Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie, Circulaire Ketenprojecten en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Hiervoor wordt € 3,9 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget Duurzame productieketens (€ 3,6 miljoen) en het opdrachtenbudget Natuurlijk kapitaal (€ 0,3 miljoen) naar het subsidiebudget.

  • Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.

6 Natuurlijk kapitaal

De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence