Base description which applies to whole site

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

266.800

39.400

306.200

Omzet overige departementen

75.400

600

76.000

Omzet derden

33.700

33.700

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

375.900

40.000

415.900

     

Lasten

    

Apparaatskosten

371.100

40.000

411.100

Personele kosten

163.600

26.700

190.300

waarvan eigen personeel

141.000

23.700

164.700

waarvan inhuur externen

15.200

3.000

18.200

waarvan overige personele kosten

7.400

7.400

Materiële kosten

207.500

13.300

220.800

waarvan apparaat ICT

14.800

14.800

waarvan bijdrage aan SSO's

9.600

9.600

waarvan overige materiële kosten

183.100

13.300

196.400

Rentelasten

Afschrijvingskosten

4.800

4.800

Materieel

4.800

 

4.800

waarvan apparaat ICT

2.900

2.900

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

    

Immaterieel

Overige lasten

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

375.900

40.000

415.900

     

Saldo van baten en lasten

Toelichting

De toename van de baten is volledig toe te schrijven aan additionele opdrachten die het RIVM heeft ontvangen van het moederdepartement en overige departementen in het kader van het bestrijden van de COVID-19 crisis.

De additionele opdrachten bestaan onder andere uit het opbouwen en inrichten van de crisisorganisatie, beantwoorden van diverse onderzoeksvragen, onderzoek van het rioolwater (rioolwatersurveillance), versterken van gedragsexpertise en voorbereidende activiteiten voor vaccinatiecampagne. De stijging van de kosten is volledig te wijzen aan het uitvoeren van de additionele opdrachten in het kader van de COVID-19 crisis en bestaat volledig uit stijging van apparaatskosten.

Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

42.805

0

0

42.805

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

375.900

0

415.900

791.800

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 384.700

0

‒ 424700

‒ 809.400

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 8.800

0

0

‒ 8.800

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 4.800

0

 

‒ 4.800

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.800

0

0

‒ 4.800

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

29.205

0

0

29.205

Licence