Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Tabel 6 Uitgaven beleidsartikel 1: provinciefonds (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.407.659

2.372.018

2.270.885

2.250.712

2.240.712

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

11.729

‒ 1.358

‒ 1.564

‒ 1.719

‒ 1.719

‒ 1.719

Extrapolatie

2.230.712

Nieuwe mutaties

43.227

109.753

97.306

84.194

84.194

84.194

waarvan:

Koten Financiële-verhoudingswet

1 Overige mutaties

0

0

0

0

0

0

Algemene uitkering

2 Accres tranche 2019

‒ 30.391

‒ 30.391

‒ 30.391

‒ 30.391

‒ 30.391

‒ 30.391

3 Accres tranche 2020

114.585

114.585

114.585

114.585

114.585

4 Ruimte onder plafond bcf 2019

11.033

5 Overige mutaties

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

6 Regionale opgaven

58.347

7 Programma impuls omgevingsveiligheid

11.363

8 Zoetwatermaatregelen

2.710

13.301

13.112

9 Overige mutaties

1.528

895

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

2.462.615

2.480.413

2.366.627

2.333.187

2.323.187

2.313.187

Toelichting

De mutaties 2, 3, 4, 6, 7 en 8 zijn reeds toegelicht onder Tabel 1 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

Licence