Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 7 Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Amendement Hoogland

3.160

Beter benutten

8.756

Bodemsanering

40.380

42.551

Connect-NL

100

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

261

293

Dingtiid

27

Duurzaam Door

80

Erfgoed en aardbeving

115

Erfgoedprogramma Groningen

3.950

Gebiedsaanpak Veenweiden

6.000

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.926

30.926

10.328

Jong leren eten

500

Jongerencampagne

50

MKB Innovatiestimulering topsectoren

6.316

Monumenten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.361

1.361

647

647

647

647

Onderzoek proeftuin woningvoorraad

28

Perronfasering Arnhem

1.750

Proeftuinen cultuurprofielen

619

602

Programma Impuls omgevingsveiligheid

13.684

11.363

Projecten Verkeer en vervoer

39.708

39.712

22.578

22.578

22.578

22.578

Regiodeals

73.047

100

Schokland

5.000

Trekvogelvoorspellingen

75

Value Center Smart Industry

450

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Versterken Friese Ijsselmeerkust

558

Waddenfonds

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

28.878

Weidevogels

25

Werelderfgoed

140

Wettelijke taal Fries

150

Zoetwatermaatregelen

14.994

13.301

13.112

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

15.213

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

43

Stand ontwerpbegroting 2020

316.404

204.300

95.543

72.103

72.103

72.103

Toelichting

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle provincies worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence