Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3: MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Deze bijlage61 bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld. De bijlage bestaat uit twee delen: een fiscaal deel62 en een niet-fiscaal deel.

Fiscaal

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2017–2018

Lid Azarkan verzoekt de regering te bezien, in het kader van de nadere uitwerking van de aanpak van belastingontwijking, of de substance-eis afhankelijk kan worden gemaakt van de omvang en inhoud van de activiteiten van de onderneming die om een tax ruling vraagt

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 201. Aangenomen 3 april 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 223

2

2017–2018

Lid Leijten verzoekt de regering uit te werken hoe zij bij de rapportages over het rulingbeleid de feiten en omstandigheden van een ruling beter inzichtelijk maakt

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 417. Aangenomen 26 juni 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4

3

2018–2019

Leden Lodders, Omtzigt, Van Weyenberg en Bruins verzoeken de regering in nauw overleg met de Kamer tot een hernieuwde structuur van de informatievoorziening aan de Kamer te komen, voortbouwend op de brief van de regering; verzoekt de regering tevens de Kamer te betrekken bij de afbakening en reikwijdte van de onderwerpen, zoals personeel, sturing en ICT; verzoekt de regering vervolgens middels een jaarplan de Kamer driemaal jaarlijks te informeren over de voortgang van de hervormingen bij de Belastingdienst en de Auditdienst Rijk (ADR) te vragen een toetsende rol uit te voeren

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 415. Aangenomen 26 juni 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 439

4

2018–2019

BSN/BTW motie van lid Verhoeven In de 23e HJR is gemeld dat deze is afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer van december 2018 over implementatie van de factuurvariant

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 412. Aangenomen 26 juni 2018

Afgerond

5

2018–2019

De motie van het lid Omtzigt verzoekt om een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken

Kammerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 468

Afgerond, zie motie en toezeggingenbrief d.d. 17 juli. Voornemen dit onderzoek te entameren nadat de adviezen van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen voor de praktische rechtsbescherming voor toeslagen beschikbaar zijn. Daarbij zal de vorig jaar met de Kamer gedeelde interactiestrategie die de Belastingdienst momenteel operationaliseert, worden betrokken, zie Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 421, bijlage. Deze strategie vormt de basis van de doorontwikkeling van de interactie tussen Belastingdienst en burgers, bedrijven en hun intermediairs. Het perspectief van burgers en bedrijven staat hierin centraal

6

2018–2019

Motie Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000

Kamerstukken I 2018–2019, 34 556, F

Afgerond. Handelingen I 2017–2018, nr. 11, item 3

7

2018–2019

Motie Nijboer over fiscale wetten zo veel mogelijk verspreid over het jaar indienen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 51

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19, p. 19

8

2018–2019

Motie Omtzigt c.s. over een commissie die adviseert over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken

Kamerstukken II 2018–2019, 35 110, nr. 11

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 52

9

2018–2019

Bruins en Omtzigt verzoeken de regering jaarlijks op gestandaardiseerde wijze te rapporteren over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners en de ontwikkeling van dat verschil te analyseren

Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 59

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-XV, nr. 2

10

2018–2019

Motie van de lezen Omtzigt en Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 49

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 25

11

2018–2019

Motie van het lid Lodders c.s. over het handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers

Kamerstukken II 2018–2019, 35 033, nr. 8

Afgerond. Staatscourant 2019, 27636

12

2018–2019

Motie van het lid Van Der Lee c.s. over het tweemaal energiebelasting heffen bij batterijopslag

Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-XIII, nr. 27

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 34 552, nr. 89

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2015–2016

Neppérus verzoekt de regering de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag in de MRB in te boeken en terug te sluizen door verdere generieke verlaging van de motorrijtuigenbelasting bij het Belastingplan 2017

Kamerstukken II 2015–2016, 34 391, nr. 24. Aangenomen 12 april 2016

In behandeling

2

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto's die te maken krijgen met de MRB-toeslag en de opbrengsten van de toeslag te bestemmen voor de financiering van de regeling en indien de opkoopregeling niet tijdig tot stand komt, de opbrengst van de MRB-toeslag terug te sluizen in een lagere MRB

Kamerstukken II 2015–2016, 34 391, nr. 29. Aangenomen 12 april 2016

In behandeling

3

2015–2016

Van Vliet verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting, de economische effecten zo veel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren

Kamerstukken II 2015–2016, 32 545, nr. 49. Aangenomen 19 april 2016

In behandeling

4

2015–2016

Schouten en Groot verzoeken de regering de verdragen met landen op een zwarte lijst te heroverwegen, zodra de zwarte lijst is vastgesteld door de EU

Kamerstukken II 2015–2016, 25 087, nr. 122. Aangenomen 28 juni 2016

In behandeling

5

2016–2017

Lid Mei Li Vos verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten

Kamerstukken II 2016–2017, 34 036, nr. 34. Aangenomen 4 oktober 2016

De motie is pas aan de orde na ingang van nieuwe wetgeving welke is voorzien op 1 januari 2020. Inmiddels is de nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 voorzien (zie Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen werken als zelfstandige d.d. 24 juni 2019). Zie daarnaast Kamerbrief toezicht arbeidsrelaties d.d. 24 juni 2019 waar wordt ingegaan op toezicht en handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen

6

2016–2017

Leijten verzoekt de regering zich in te spannen voor bindende afspraken tussen het VK en de EU om belastingontwijking te voorkomen

Kamerstukken II 2016–2017, 21 501–20, nr. 1222. Aangenomen 20 april 2017

Doorlopende toezegging

7

2017–2018

Snels verzoekt de regering nauwlettend te monitoren of er alsnog onvoorziene of onwenselijke consequenties voor specifieke groepen mensen optreden n.a.v. de uitfasering van Hillen en verzoekt bij constatering de Kamer daarover te rapporteren

Kamerstukken II 2017–2018, 34 819, nr. 15. Aangenomen 23 november 2017

In behandeling

8

2017–2018

Lid Stoffer c.s. verzoekt de regering opties te schetsen voor de langere termijn om de pijnpunten in de marginale druk, bijvoorbeeld voor eenverdieners, weg te nemen en hierover binnen een jaar te rapporteren aan de Kamer

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 86

In behandeling

9

2018–2019

Lid Leijten verzoekt de regering de gedragslijn te eerbiedigen en de Kamer jaarlijks te informeren over hoeveel zaken besproken zijn en welke uitkomst gemelde zaken hebben gekend

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 449

De Belastingdienst respecteert de gedragslijn. In de periodieke motie- en toezeggingenrapportage wordt gerapporteerd over het aantal gevallen dat besproken is in het overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst en in hoeveel gevallen dit heeft geleid tot aangifte

10

2018–2019

Lid Omtzigt verzoekt de regering, binnen een halfjaar en na afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens met een voorstel te komen om zowel registratieplicht te handhaven als wanbetalers met een buitenlands kenteken op te sporen en te beboeten

Kamerstukken II 2018–2019, 35 027, nr. 11

In behandeling

11

2018–2019

Lid Omtzigt verzoekt de regering om gedupeerde ouders z.s.m. individueel schadeloos te stellen, en daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Hierin moeten ook ouders mee worden genomen die geen bezwaar of beroep hebben ingediend of doorgezet. Daarnaast moet de Staatssecretaris ervoor zorgen dat in relevante gevallen, er langer dan vijf jaar teruggekeken wordt bij de vaststelling van toeslagen. Verzoekt de regering tevens om onderzoek te laten doen of vergelijkbare problemen (zoals onrechtmatig stopzettingen, ernstig overschrijding van de bezwaartermijnen of onvolledige dossiers bij de bezwaar en beroepsprocedures) ook elders aan de orde zijn geweest bij CAF en andere zaken.

Verzoekt de regering tevens om uiterlijk 1 oktober een tussenrapportage aan de Kamer te sturen over de compensatie van gedupeerde en andere relevante ontwikkelingen op dit dossier

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 503

In behandeling

12

2018–2019

Lid Omtzigt verzoekt de regering om de richtlijnen van de Raad van Europa voor de bescherming van Klokkenluiders volledig te implementeren bij de Belastingdienst en jaarlijks onafhankelijk en extern te laten rapporteren over naleving van deze richtlijn door de Belastingdienst. En verzoekt de regering om in de CAF-11 zaak alle aandacht te focussen op een oplossing voor de desbetreffende ouders, en in deze uitzonderlijke zaak, geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden. Verzoekt de regering in oktober over de uitvoering van deze motie te rapporteren

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 509

In behandeling

13

2018–2019

Lid Van Weyenberg over Etnisch profileren; verzoekt het kabinet om te borgen dat de Belastingdienst een dubbele nationaliteit niet meer als risico indicator gebruikt bij het toekennen van Toeslagen. Verzoekt het kabinet om bij het verschijnen van de onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale ombudsman de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop het kabinet de lessen van deze onderzoeken implementeert

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 506

In behandeling

14

2018–2019

Lid Lodders verzoekt de regering cultuur als pijler toe te voegen in het Jaarplan 2020 en bij de eerstvolgende rapportage aan te geven hoe de pijler concreet wordt ingevuld

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 508

In behandeling. Kenbaar maken van uitgewerkt voorstel volgt 3e kwartaal 2019

15

2018–2019

Lid Slootweg verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is dat er nog maar één machtigingscode nodig is voor zowel de aangifte als de toeslagen; verzoekt de regering tevens, indien dit kan, te onderzoeken of dit al voor het belastingseizoen 2020 ingevoerd kan worden

Kamerstukken II 2018–2019, 35 210, nr. 4

In behandeling. De betreffende onderzoeken zijn op dit moment nog in uitvoering. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk in de volgende fiscale moties- en toezeggingenbrief van maart 2020 aan de Tweede Kamer gerapporteerd

16

2018–2019

Motie Ester (CU) c.s. over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, G

In behandeling

17

2018–2019

Motie Sent (PvdA) c.s. over een separate vermogenstoets voor toekomstige pakketten Belastingplan

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, I

In behandeling

18

2018–2019

Motie-Leijten/Lodders over letselschadevergoedingen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 55 en Handelingen II 2018–2019, nr. 24, item 7

In behandeling

19

2018–2019

Motie Lodders en Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten

Kamerstukken II 2018–2019, 35 029, nr. 20

In behandeling

20

2018–2019

Motie Leijten en Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 029, nr. 21

In behandeling

21

2018–2019

Motie Lodders over evalueren en monitoren van de effecten van ATAD 1

Kamerstukken II 2018–2019, 35 030, nr. 18

In behandeling

22

2018–2019

Motie Leijten en Van Weyenberg over een vervolgonderzoek naar geldstromen en belastingconstructies

Kamerstukken II 2018–2019, 35 030, nr. 19

In behandeling

23

2018–2019

Motie Snels c.s. over een constructieve opstelling bij het uitwerken van OESO-voorstellen

Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 234

In behandeling

24

2018–2019

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting

Kamerstukken II 2018–2019, 32 847, nr. 504

In behandeling

25

2018–2019

Motie van het lid Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix

Kamerstukken II 2018–2019, 31 369, nr. 17

In behandeling

26

2018–2019

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project

Kamerstukken II 2018–2019, 31 369, nr. 20

In behandeling

27

2018–2019

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 369, nr. 21

In behandeling

28

2018–2019

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden

Kamerstukken II 2018–2019, 35 110, nr. 13

In behandeling

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2014–2015

De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren aan de Kamer als blijkt dat groepen additioneel worden uitgezonderd van elektronisch berichtenverkeer (EBV) of een uitzondering dreigen te worden. Dit zal worden gemeld aan de Kamer in de halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2014–2015, 34 196, nr. 18, p. 12

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

2

2015–2016

De staatsecretaris heeft toegezegd om in de halfjaarsrapportages van de Belastingdienst verslag te doen over de voortgang van het proces van behandeling van informatie uit de Panama papers en de daarmee bereikte resultaten

Kamerstukken II 2015–2016, 34 451, nr. 2, p. 3

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

3

2015–2016

De Staatssecretaris heeft in het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) toegezegd dat als een nieuwe constructie opduikt waarmee echt op een nieuwe manier buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, deze constructie geanonimiseerd en ontdaan van fiscale informatie, openbaar wordt gemaakt op de website van de Belastingdienst

Handelingen I 2015–2016, nr. 27, item 7

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

4

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de databeveiliging binnen de Belastingdienst te verbeteren en maatregelen te nemen om de mogelijkheid tot datatransfer van een specifieke data(werkomgeving) naar buiten de Belastingdienst onmogelijk te maken

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 367

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 761, nr. 125

5

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat, mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de soorten goederen/diensten waarmee btw-carrouselfraude plaatsvindt, de Kamer hierover geïnformeerd zal worden

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 356

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

6

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat, zodra stappen zijn gezet in het onderzoek naar tien mogelijk kwaadwillende opdrachtgevers, de Kamer hierover geïnformeerd zal worden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 036, nr. 63

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

7

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd een objectieve gevalideerde meetmethodiek voor de voortgang van de Investeringsagenda te ontwikkelen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 355

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

8

2016–2017

Toegezegd begin 2017 terug te komen op de wens van de Kamer in het licht van vereenvoudiging op een eventuele vrijstelling van btw bij de toelatingsexamens in het beroepsonderwijs

Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 70, blz. 122

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4

9

2016–2017

Toegezegd bij te gaan houden of de directe en indirecte belangen van minder dan 5% al niet onder de BOR vielen en dus ook met deze reparatie geen problemen oplevert voor de continuïteit van ondernemingen

Kamerstukken II 2016–2017, nr. 23, blz. 9–10

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

10

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de Handhavingsbrief 2019 specifiek in te gaan op een doelgroep binnen het segment Ondernemingen en op de doelgroep Toeslagen

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 390, Bijlage

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 439

11

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij alle projecten boven een bepaald bedrag een BIT-advies zal aanvragen. De grens hiervoor is nu boven de € 5.000.000

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 419

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

12

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een overzicht van BIT-toetsen die afgerond zijn en BIT-toetsen die nog gepland zijn binnen de Belastingdienst schriftelijk te rapporteren aan de Kamer

AO Belastingdienst op 13 juni 2018. Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 410

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

13

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer in het najaar 2018 te informeren over de plannen voor de herziening en het verdere tijdpad van implementatie van de rulingpraktijk. Zijn ambitie is dat de nieuwe vormgeving van de rulingpraktijk per 1 januari 2019 gereed is

Kamerstukken II 2017–2018, 25 087, nr. 208

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

14

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in samenspraak met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer eind 2018 te informeren over de voortgang rondom de invoering van de MRB-toeslag

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 408

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

15

2017–2018

Na toetsing worden er nog bestedingsplannen overgeboekt naar de Belastingdienst. De Minister heeft toegezegd dat het exacte overzicht daarvan via de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer verzonden zal worden

Tweede Kamer, 84e plenaire vergadering

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

16

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de resultaten van de proef vooraf ingevulde aangiften voor ZZP’ers vanaf de 22ste Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 1856

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

17

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat samen met de toeslagendepartementen wordt bezien of een onderzoek – binnen het systeem van toeslagen over het terugdringen van niet-gebruik – kan worden uitgevoerd

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

18

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd te rapporteren over de uitkomst van de gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de AVG in de volgende halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

19

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de volgende halfjaarsrapportage meer uitgebreid te rapporteren over de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen in de praktijk

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

20

2017–2018

De staatsecretaris heeft toegezegd in de komende halfjaarsrapportages Belastingdienst te rapporteren over internationaal invorderen, waaronder de tien grootste landen. Daarnaast wordt zowel voor deze landen als op het totaal aangegeven wat alsnog wordt geïnd en wat oninbaar is gebleken

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

21

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in de halfjaarsrapportages Belastingdienst de openstaande moties en toezeggingen op te nemen die Belastingdienst raken

Handelingen II 2017–2018, 31 066, nr. 394

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

22

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in overleg te treden met jeugdorganisaties over het versimpelen van het door pleegouders aan te vragen en definitief toegekend krijgen van heffingskortingen en toeslagen en een brief over naar de Kamer te sturen, waarin ook wordt ingegaan op de optie voor een apart aanspreekpunt binnen de Belastingdienst voor deze doelgroep

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

23

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in de loop van 2018 de Kamer te informeren of het mogelijk is voor de Belastingdienst én voor lokale overheden om, en zo ja hoe, de beslagvrije voet op bankbeslagen zonder verzoek al vooraf toe te passen

Handelingen II 2017–2018, nr. 26

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

24

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst de uitvoering van de aansprakelijkheidsbepaling van pand- en hypotheekhouders (btw) monitort en over de effecten en knelpunten rapporteert aan de kamer

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

25

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, in het vierde kwartaal 2018 hierover per brief worden geïnformeerd. Daarnaast wordt een communicatietraject ingezet voor de gehele doelgroep

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 401

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

26

2017–2018

In de 21e Halfjaarsrapportage is het risico opgenomen dat aanvullingen van belastingplichtigen mogelijk niet verwerkt kunnen worden omdat ze al in de berekeningsfase zouden zitten. Hierdoor zouden extra bezwaarschriften moeten worden behandeld. Het onderzoek naar de manier waarop dit proces geoptimaliseerd kan worden is inmiddels afgerond. In 2019 zijn aanpassingen voorzien die naar schatting leiden tot een vermindering van het aantal bezwaren met 20.000. De Staatssecretaris heeft toegezegd rapporteren over de realisatie van deze procesoptimalisatie in de halfjaarsrapportage

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 408

Afgerond

27

2017–2018

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Sent (PvdA), Ester (CU) en Nagel (50PLUS), toe nogmaals te bezien of en op welke wijze gekomen kan worden tot een box 3-heffing die aansluit bij het reëel behaalde rendement op vermogen en de Kamer hierover begin 2018 te informeren

Kamerstukken I 2018–2019, 35 000-IX, A, p. 5

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 64

28

2017–2018

Toegezegd de kabinetsreactie met betrekking tot de herziening van box 3, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Kamerstukken I 2018–2019, 35 000-IX, A, p. 5

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 64

29

2017–2018

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rij (CDA), toe een inventarisatie uit te voeren naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van zogenoemde Key Performance Indicators (KPI's) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking en de Kamer hierover op Prinsjesdag 2018 te informeren

Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, K, p. 4

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 34 785, M

30

2017–2018

De Staatssecretaris van Financiën zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), schriftelijk informeren over hoe de door de WRR ontwikkelde «doenvermogentoets» wordt toegepast bij het wijzigen van belastingwetgeving

Kamerstukken I 2017–2018, 34 785, K, p. 14

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, nr. 11, 11-14-8

31

2017–2018

Toegezegd aan mevr. De Vries de Kamer te informeren over het reële aantal coöperaties die door het voorliggende wetsvoorstel geraakt kunnen worden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 27

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

32

2017–2018

Toegezegd om samen met de collega van VWS te gaan monitoren hoe het zit met het aantal aanvragen handelsvergunningen bij het CBG in 2018 en hier begin 2019 op terug te komen

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

33

2017–2018

Toegezegd aan de heer van Weyenberg in 2018 de Kamer te informeren over de ontwikkeling van het percentage van het Wbso-budget voor het mkb

Handelingen II 2017–2018, nr. 25, item 8, p. 38

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 637, nr. 328

34

2017–2018

Toegezegd de Kamer te informeren zodra er iets zinnigs te zeggen is over BTW tarief voorstel

Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2591

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4

35

2017–2018

Toegezegd dat ik u de komende maanden bovenstaande oplossingsrichtingen verder uit te werken voor parallelimport. Ik streef ernaar uw Kamer voor het einde van het jaar daarover te berichten

Kamerstukken II 2017–2018, 32 800, nr. 44

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 800, nr. 49

36

2017–2018

Toegezegd te rapporteren over het verschil tussen huishoudens

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-XV, nr. 2

37

2017–2018

Vragen (van Omtzigt) over complexiteit en gevoeligheid nieuwe richtlijn incl. toezegging voor het opzetten van expertmeeting vlak na de zomer

Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2591

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4

38

2017–2018

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe te blijven kijken naar mogelijkheden om de fiscale kloof voor eenverdieners te dichten

Handelingen I 2017–2018, nr. 11, item 3, p. 21

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, nr. A

39

2018–2019

Toegezegd dat de Staatssecretaris, zoals reeds toegezegd in het debat over het Belastingplan, voor 1 april met een Kamerbrief komt over de voortgang van de gesprekken met de Nederlandse Loterij en Sportech (effecten verhoging kansspelbelasting op landgebonden sportweddenschappen/Toto)

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19, p. 16

40

2018–2019

De Minister zegt lid De Vries (VVD) toe om in januari/februari een brief te sturen waarin wordt aangegeven hoe en door wie de raming en de inning van de erf- en schenkbelasting zal worden onderzocht

Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 455

41

2018–2019

Het streven van de Staatssecretaris is om de Kamer voor eind 2018 te informeren over uitkomsten onderzoek externe commissie in het kader van het onderzoek naar gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer. De Staatssecretaris heeft toegezegd de kamer voor eind 2018 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 451

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 448

42

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd om volgend voorjaar, ten behoeve van de parlementaire behandeling van het Belastingplanpakket 2019, een actualisatie van de parameterbrief naar de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 364

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 2

43

2018–2019

Toezegging om de impactanalyse en het EY-rapport inzake de Brexit niet douane met de Kamer te delen

Kamerstukken II 2018–2019, 23 987, nr. 312

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 452

44

2018–2019

Toezegging om de informatie uit de augustus 2017 brief van de Belastingdienst aan de AP te delen met de Kamer; en toezegging om de kosten van technische assistentie voor partnerlanden drukken en uit welke begroting (ontwikkelingssamenwerking of de Belastingdienst) dit wordt gedekt; en toezegging van een brief ter nadere toelichting op de mate waarin beleidsbesluit inzake strafontslag wordt opgevolgd

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 451

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 448

45

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen over de knelgevallenregeling en de aantallen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 437

Afgerond

46

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd om te onderzoeken en verbetering aan te brengen in de nul aanslagen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 437

Afgerond

47

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd om voor het einde van het jaar de Tweede Kamer te informeren over de resultaten na de ICT-module in oktober

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 437

Afgerond

48

2018–2019

De toezegging om de uitkomst van de steekproefsgewijze controle bij schenk- en erfbelasting te delen met de Kamer

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 437

Afgerond

49

2018–2019

Toezegging een brief te sturen over de ramingen met verschillende elementen en voorgaande jaren

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 437

Afgerond. Kamerstukken II, 2018–2019, 31 066, nr. 433

50

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de Belastingdienst een overzicht bij zal houden waarbij – uit vooroverleg blijkt dat – het reële coöperatieve bedrijfsleven wordt geraakt door de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en waarin niet in een oplossing voorzien kan worden

Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 12

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4

51

2018–2019

De Minister zegt de heer Slootweg (CDA) toe om de Staatssecretaris nog eens vragen om ergens in de loop van 2019 te bezien of de huidige maatregelen om het persoonlijk contact tussen ouderen en de belastingdienst te verbeteren en of dit ook daadwerkelijk de problemen oplost

Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

52

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat er wordt gewerkt aan voorlichtingsmateriaal over cryptovaluta. Zodra dit gereed is, wordt dit op de website van de Belastingdienst geplaatst

Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, nr. AA

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

53

2018–2019

Toezegging om de voortgang t.a.v. (aanvullende stand) bestedingsplannen van de Belastingdienst in het 23e Halfjaarsrapportage op te nemen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 451

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

54

2018–2019

Toezegging Kamer te informeren over voortgang bij de bezwaarafhandeling. Kan in een periodieke rapportage

Kamerstukken II, 2018–2019, 31 066, nr. 451

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

55

2018–2019

Toezegging om de afschrijvingen oninbare vorderingen (zoals met Toeslagen) te analyseren en dit met de Kamer te delen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 451

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 480

56

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang bij het realiseren van de genomen maatregelen inzake de naleving van de AVG bij de Belastingdienst via de halfjaarsrapportages

Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 2345

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 485

57

2018–2019

Toezegging om de mogelijkheden te bezien bij massaal bezwaar af te wijken van de 6-wekentermijn

Kamerstukken II, 2018–2019, 31 066, nr. 457

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000 IX

58

2018–2019

De Belastingdienst zal de factoren die een rol spelen bij de keuze tussen de klassieke wijze van bekendmaking en de voorgestelde alternatieve wijze van bekendmaking van belastingaanslagen opnemen in de Leidraad Invordering 2008

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Staatscourant 2018 nr. 68651, Artikel I, onderdelen A en B

59

2018–2019

Door het lid Van Weyenberg is gevraagd naar de mogelijkheden om bij het vermoeden dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, hiervan een melding te doen bij de Belastingdienst

Kamerbrief Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2019

Afgerond. Kamerbrief «Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2020

60

2018–2019

In de media is naar voren gekomen dat er private bureaus zijn die tegen betaling certificaten aanbieden op basis waarvan zekerheid wordt geboden dat de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer door de Belastingdienst niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Het lid van Weyenberg heeft gewezen op de mogelijkheid van misleiding door deze certificaten

Kamerbrief Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2020

Afgerond. Kamerbrief «Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2021

61

2018–2019

In het AO is gesproken over de diverse rechtszaken die in Europese lidstaten spelen waarin arbeidsrelaties getoetst worden aan de geldende wetgeving van die lidstaat. Centraal daarbij staat de interpretatie van de begrippen werknemer, zelfstandige en in lidstaten bestaande tussencategorieën, zoals bijvoorbeeld «workers» in het Verenigd Koninkrijk

Kamerbrief Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2021

Afgerond. Kamerbrief «Toezeggingen AO Arbeidsmarktbeleid d.d. 13 februari 2019 inz. «werken als zelfstandige» d.d. 21 juni 2022

62

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan het lid Leijten toe dat hij de Kamer voor het zomerreces 2019 de cultuurscan van de Auditdienst Rijk (ADR) zal doen toekomen

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 513

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 500. Kamerbrief Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

63

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan het lid Leijten toe dat hij in een volgende voortgangsrapportage over de Belastingdienst de Kamer zal informeren over de acties hij onderneemt ten aanzien van de drie nieuwe onvolkomenheden die de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek 2018 over de Belastingdienst heeft geconstateerd

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 514

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 500

64

2018–2019

De Staatssecretaris zegt in de brief over het afhandelen van bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto over de eerste helft van 2011, toe de Kamer te informeren over de omvang van de voorraad bezwaren omzetbelasting inclusief deze bezwaren. De voorraad bezwaren voor de omzetbelasting bedroeg per 1 januari 2019 46.354 en per 1 mei 2019 36.306

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 454

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 500

65

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan de leden Leijten en Omtzigt toe dat hij de Kamer voor het eind van deze week schriftelijk zal informeren over hoe het proces rond de opdrachtverlening aan de EDP-auditors inzake het zoeken van aanvullende stukken in de CAF-11-zaak is verlopen

Kamerstukken II 2018–2019, 32 800, nr. 56

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 800, nr. 61

66

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan het lid Nijboer (PvdA) toegezegd om een kleine steekproef uit te voeren op de aangiften vennootschapsbelasting over het jaar 2016 in categorie 2 waarover in november 2018 is besloten om deze verder niet handmatig te beoordelen. De Staatssecretaris zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over de resultaten van deze beoordeling

Kamerstukken II 2018–2019, 10 925

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 502

67

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan het lid Omtzigt (CDA) toegezegd om een inschatting te geven van het aantal correcties dat de Belastingdienst heeft opgelegd bij de beoordeelde aangiften vennootschapsbelasting van het mkb in categorie 1 voor het belastingjaar 2016

Kamerstukken II 2018–2019, 10 925

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 466

68

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan het lid Leijten (SP) toegezegd om een schatting te geven van de kosten van het controleren van alle uitgeworpen aangiften

Kamerstukken II 2018–2019, 10 925

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 466

69

2018–2019

Toegezegd juridische adviezen en correspondentie met de Europese Commissie indien mogelijk met de Kamer te delen. N.a.v. vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de btw-plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

Kamervraag van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de btw-plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

Afgerond

70

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de voor- en nadelen van het in rekening brengen van administratiekosten aan multinationals voor rulings uiteen te zetten

Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 244

Afgerond

71

2018–2019

In het mondeling overleg over de Belastingdienst van 29 januari 2019 heeft de Staatssecretaris, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rij (CDA), toegezegd om de ex-postanalyse van de uitvoeringstoetsen aan de Eerste Kamer aan te bieden

Kamerstukken I 2018–2019, 31 066, D

Afgerond

72

2018–2019

Toegezegd te kijken naar Thema «Carnivoor? Geef het door!» bij diners die door het ministerie verzorgd worden

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, p. 14–19

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, L

73

2018–2019

Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake de reikwijdte van het begrip «financiële onderneming» en de afbakening van het rentebegrip bij de toepassing van artikel 15b van de Wet op vennootschapsbelasting

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, item 14, blz. 15–16

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 35 030, G

74

2018–2019

Toegezegd de Kamer extra te informeren betrekking op de werking van de met de 30%-regeling vergelijkbare regelingen in het buitenland, in het bijzonder de ons omringende landen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 101, p. 11

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

75

2018–2019

Toegezegd een nulmeting te doen naar zijn aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en daarover jaarlijks met de Kamer te kunnen praten via een rapportage. De kamer wordt hier voor de parlementaire behandeling van het belastingplan nader over geïnformeerd

Handelingen II 2017–2018, nr. 105, p. 8

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 222

76

2018–2019

Toegezegd rond de behandeling van het belastingplan een wetgevingskalender aan te leveren met de planning van alle in zijn brief van 23 februari 2018 aangekondigde maatregelen om belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken

Handelingen II 2017–2018, nr. 105, p. 9

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 2222

77

2018–2019

Samen met Ministerie Economische Zaken en Klimaat een brief naar kamer over vestigingsklimaat en acquisitiebeleid

Kamerstukken II 2018–2019, nr. 23, item 10, p. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 637, nr. 342

78

2018–2019

Toegezegd in gesprek te gaan over energiebelasting met het planbureau ten aanzien van koopkracht. De Minister zal de Kamer op korte termijn informeren over de uitkomst van dat gesprek

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 29, p. 2

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000, nr. 81

79

2018–2019

Toegezegd de Kamer begin volgend jaar informeren over de knelpunten in de WKR na dat gesprek over de WKR. Informeren begin volgend jaar welke knelpunten het betreft

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

80

2018–2019

Toegezegd aan Omtzigt met een expertgroep te praten over de tariefmaatregel bij partneralimentatie

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

81

2018–2019

Toegezegd dat we denken dat we het uurtarief kunnen verhogen van 4,5 euro naar 5 euro voor vrijwilligerswerk

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 19

82

2018–2019

Toegezegd dat voor de Rulingpraktijk een brief over herziening eind deze maand komt

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31, p. 13

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 223

83

2018–2019

Toegezegd te onderzoeken modelpublicatie anbi’s van financieringen uit onvrije landen. Onderzoeken of publicatieminimumeisen te stellen o.a. financiële transparantie t.a.v. giften vanuit niet-EU-staten en onvrije landen. Toezegging dat in de winterbrief hierop uitgebreid zal worden ingegaan

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 29

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 63

84

2018–2019

Toegezegd door de Staatssecretaris tijdens het AO Ecofin Vliegbelasting een conferentie vliegverkeer te organiseren voor de zomer van 2019

Kamerstukken II 2018–2019, 21 501–07, nr. 1558

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, nr. 76-15-2

85

2018–2019

Toezegging dat het kabinet het onwenselijk acht dat een begunstigde dubbel wordt getroffen door samenlopende aanspraken van verschillende schuldeisers, bijvoorbeeld de curator en de Belastingdienst. De Belastingdienst zal begunstigend beleid op dit onderdeel uitwerken in de Leidraad Invordering 2008

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Staatscourant 2018 nr. 68651, Artikel I, onderdelen A en B

86

2018–2019

Toezegging: Voordat het VAO fiscale beleidsagenda plaatsvindt, zal de brief met daarin de leden van de Cie belastingheffing multinationals aan de Kamer worden gestuurd

Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 152

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 152

87

2018–2019

Toegezegd dat EZK een brief stuurt aan het einde van dit jaar m.b.t. startups en aandelenopties

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 637, nr. 343

88

2018–2019

Toegezegd om te proberen een indicatie te geven van het totaalgebruik youngtimers door ondernemers. In het eerste kwartaal 2019 hier op terugkomen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Aanhangsel Handelingen II 2018–2019, nr. 3067

89

2018–2019

Toegezegd de in 2018 lopende verzoeken om zekerheid al beoordelen te vooruitlopend op de wijziging van UB VPB 1971 en UB DB 1965

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 4, p. 7

90

2018–2019

Toegezegd een brief te sturen over de commissie stelselhervorming, niet later dan strikt noodzakelijk, voor de winter, we noemen de brief de lentebrief. Alle gebieden verkennen. Draagkrachtbeginsel wordt als denkbeeld meegenomen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 32 140, B

91

2018–2019

Tijdens behandeling Belastingplan 2019 toegezegd dat voor 1 april 2019 de Kamer wordt geïnformeerd over de toto, draf- en rensport (loterij)

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 25

92

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan Ester (ChristenUnie) toegezegd om de voortgangsbrief «Werken als zelfstandige (DBA)», die Minister Koolmees van SZW momenteel aan het schrijven is, ook aan de Eerste Kamer te sturen

Handelingen I 2018–2019, nr. 8, item 8, p. 46

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 35 074, M

93

2018–2019

Toegezegd begin 2019 een brief aan beide Kamers over de manier waarop ik stelselverbeteringen in kaart wil brengen

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, D, p. 10

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 32 140, B

94

2018–2019

Toegezegd voor de zomer van 2019 de Eerste Kamer te informeren over de uitkomsten van een onderzoek of de voorgestelde wijziging van 30g AWR uitgebreid kan worden met belastingaanslagen erfbelasting die om andere redenen dan overlijden (bijvoorbeeld in verband met de vervulling van een voorwaarde) worden opgelegd. Onderdeel van dit onderzoek is een uitvoeringstoets om de consequenties voor de uitvoering alsmede de budgettaire gevolgen in beeld te brengen

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, D, p. 18

Afgerond. Belastingplan 2020

95

2018–2019

Toegezegd het verplicht stellen van publieke country-by-country reporting onder de aandacht van Justitie en Veiligheid te brengen

Handelingen II 2018–2019, nr. 93, item 11, p. 19

Afgerond

96

2018–2019

Toegezegd om aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vraag over te brengen om een reactie op de constatering dat in het tax committee van het AmCham iemand zit die op papier ook bij de NFIA werkt

Handelingen II 2018–2019, nr. 93, item 11, p. 21

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 637, nr. 376

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013–2014

Toegezegd in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden

Handelingen II 2013–2014, nr. 15

In behandeling

2

2015–2016

Toegezegd dat bij de evaluatie van de wet over drie jaar een poging gedaan kan worden om het aandeel schijnzelfstandigheid opnieuw in te schatten

Handelingen I 2015–2016, nr. 17, p. 7–42

In behandeling

3

2015–2016

De Staatssecretaris van Financiën zegt toe, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Strien (PVV), erop toe te zien dat de tussenlaag van zzp-bemiddeling wordt voorkomen en de Kamer hierover te informeren

Handelingen I 2015–2016, nr. 17 item 7, p. 42

In behandeling

4

2016–2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd de Tweede en Eerste Kamer van informatie voorzien over «country-by-country reporting», o.a. hoeveel landenrapporten de Belastingdienst heeft ontvangen van belastingplichtigen, hoeveel landenrapporten zijn ontvangen van andere landen via de uitwisseling en een kwalitatieve beschrijving van de ervaringen alsmede inzicht in veel voorkomende vervolgacties

Kamerstukken II 2016–2017, 34 651, nr. 14. Kamerstukken I 2015–2016, 34 651, nr. C

Doorlopend. Op 17 april 2019 is in de 23e Halfjaarsrapportage Belastingdienst gerapporteerd over de ontwikkelingen bij country-by-country reporting in 2018

5

2016–2017

De staatsecretaris heeft toegezegd om jaarlijks een notitie toe te voegen aan de halfjaarsrapportage Belastingdienst met een aanvulling op de aantallen APA’s en ATR’s. Er wordt per type ruling een voorbeeld of model gegeven zodat de Kamer kan zien hoe het in elkaar zit

Handelingen II 2016–2017, 82, it. 8, p. 21

Doorlopend. Op 17 april 2019 is het jaarverslag 2018 van het APA/ATR team bij de 23e Halfjaarsrapportage Belastingdienst aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd

6

2016–2017

Toegezegd een brief te sturen over het begrip vermogen en betalingscapaciteit. De regeling waarin dit wordt uitgelegd zal als concept aan de Kamer worden voorgelegd

Staatssecretaris tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 34 552, nr. 70, blz. 122

In behandeling

7

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd in 2020 terug te koppelen of er eventuele problemen zijn geconstateerd met de continuïteit van ondernemingen door de heffing van erf- en schenkbelasting (BOR)

Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-IX, nr. 22

In behandeling

8

2017–2018

Gevraagd wordt of banken een controlerende rol zouden kunnen spelen ten aanzien van de aangifte van het bezit van bitcoins bij de Belastingdienst. De staatsecretaris heeft toegezegd dit punt mee te nemen in de verdere uitwerking van de fiscale beleidsagenda

Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, nr. AA

In behandeling. Planning 4e kwartaal 2019, update via Brief fiscale moties en toezeggingen

9

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen met de eindafrekening van de vertrekregeling en de diverse mogelijke arrangementen, inclusief de wijze waarop de overschrijding van de regeling betaald wordt

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 313

In behandeling. Rapportage aan de Kamer is voorzien in 2021

10

2017–2018

Toezegging van de Staatssecretaris om ook op een meer systematische wijze vast te kunnen stellen dat de sturing en de bijbehorende organisatie- en cultuurverandering zich goed ontwikkelt. De Staatssecretaris zal de ADR vragen om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de sturing zich verbetert

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

De ADR is gevraagd om de gedragspatronen van het management van het Ministerie van Financiën in kaart te brengen met behulp van de methode «Ongeschreven regels: de regels van het spel». De rapportage die door de ADR over het resultaat van een onderzoek is opgeleverd, is 2 juli 2019 verstuurd aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 500

11

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat een keer per jaar gerapporteerd zal worden aan de Kamer over het programma bij de Belastingdienst met het doel om de technische achterstanden, de zogenaamde technische schuld, inzichtelijk te maken en op te lossen

Kamerstukken II 2017–2018, 31 066, nr. 403

In behandeling. Een keer per jaar zal de stand worden opgenomen. Dit draagt bij aan het interne handelingsperspectief en de verantwoording aan de Tweede Kamer

12

2017–2018

Toegezegd om samen met de Minister van SZW aan de slag te gaan met de vervanging van de wet DBA

Handelingen II 2017–2018, nr. 20, p. 20-16-83

Doorlopende toezegging

13

2017–2018

Tijdens de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft mijn ambtsvoorganger in lijn met de toezegging aan de Tweede Kamer toegezegd om uw Kamer jaarlijks over het daadwerkelijke gebruik van deze regeling te informeren. Over de jaren 2018 en 2019 zal ik uw Kamer ook weer na afloop van elk kalenderjaar tegen het einde van het eerste kwartaal informeren

Handelingen I 2017–2018, nr. 7, item 12, p. 49

Doorlopende toezegging

14

2017–2018

Toegezegd om problematiek via verschillende kanalen te blijven bespreken en de Kamer hiervan op de hoogte te houden

Aanhangsel Handelingen II 2017–2018, nr. 2609

Doorlopende toezegging

15

2017–2018

Toegezegd in de brief van 14 april 2017 door mijn ambtsvoorganger om uw Kamer te informeren over de rendementspercentages voor box 3 voor het komende belastingjaar. Dit blijf ik elk jaar aan uw Kamer doen

Kamerstukken II 2016–2017, 34 550-IX, nr. 22, p. 26

Doorlopende toezegging

16

2017–2018

Toegezegd om bij de dividendbelasting de vraag mee te nemen wanneer er gekeken zal worden naar het verdragsbeleid

Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, nr. 11, blz. 35

In behandeling

17

2017–2018

Toegezegd om bij een volgende evaluatie van de eigenwoningregeling ook de werking van de wet afschaffen wet Hillen mee te nemen

Handelingen II 2017–2018, nr. 25

In behandeling

18

2017–2018

Toegezegd aan de heer van Rij om de evaluatie van de eigenwoningregeling (die nu gepland staat voor 2020) te vervroegen naar 2019

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 12, p. 60

In behandeling

19

2017–2018

Toegezegd aan dhr. Van Weijenberg om updates te geven over de stand van zaken m.b.t Public CbCR, genoemd wordt om dit te doen tijdens AO Ecofin

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, p. 24

In behandeling

20

2017–2018

Toegezegd te blijven pleiten voor meer transparantie in de EU-Gedragscodegroep

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, p. 24–25

In behandeling

21

2017–2018

Toegezegd een update overzicht zwarte lijst te regelen indien nuttig

Kamerstukken II 2017–2018, nr. 67, item 8, p. 24

In behandeling

22

2017–2018

Toegezegd een symposium op te zetten om te spreken over de modellen en de economische keuzes, en samen met het CPB, de WRR en wellicht een aantal oud-politici en hoogleraren een discussiepaper te schrijven

Kamerstukken II 2017–2018, 34 785, nr. 86

In behandeling

23

2017–2018

De Staatssecretaris heeft toegezegd om in het kader van het verbeterplan fiscaal stelsel om een aantal experts uit te nodigen om structureel en fundamenteel na te denken over de toekomst van het belastingstelsel en de Belastingdienst. Ook toegezegd om een update over de wijze waarop dit onderzoek gedaan gaat worden in het najaar 2018 te geven

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 416, p. 43

In behandeling

24

2017–2018

Toegezegd de Kamer in de moties- en toezeggingenbrief in het voorjaar van 2020 nader te informeren over de ontwikkeling van het aantal coöperaties

Kamerstukken II 2017–2018, 34 788, item 12, p. 1

In behandeling

25

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd terug te komen op de ICT-doorlichting waar om is verzocht

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 433

In behandeling. Planning 4e kwartaal 2019

26

2018–2019

De Staatssecretaris zegt toe dat er tegen het einde van dit jaar (2019) voor drie ketens een concreet uitgewerkt plan ligt dat een samenhangende aanpak laat zien om de uitdagingen van deze ketens het hoofd te bieden. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt te zijn, zal deze daarna ook worden toegepast bij de andere probleemketens

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 486

In behandeling. Planning 4e kwartaal 2020

27

2018–2019

De Staatssecretaris heeft toegezegd het Jaarverslag van de Belastingdienst te verzenden aan de Eerste Kamer

Kamerstukken I 2018–2019, 31 066, nr. D

In behandeling. Planning 3e kwartaal 2019

28

2018–2019

Toezegging om medio 2019 te rapporteren over de voortgang inzake de Interactiestrategie

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 451

In behandeling. Planning 3e kwartaal 2019

29

2018–2019

Toezegging om de invoering van de roettax per 1 januari 2020 te realiseren

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 438

Op basis van een risicoafweging is ingezet op de realisatie van een robuuste tijdelijke voorziening (RTV) t.b.v. fijnstoftoeslag (eerder bekend onder roettax). De invoering staat gepland per 1-1-2020. De realisatie hiervan ligt op schema. Parallel wordt doorgewerkt aan het hoofdspoor: de implementatie van heffen en innen systemen. Hier zit ook de reguliere functionaliteit voor de fijnstoftoeslag in. De huidige planning voor implementatie van het hoofdspoor is tweede helft 2020. Op het moment dat implementatie van het hoofdspoor plaatsvindt, wordt met de RTV gestopt

30

2018–2019

Toegezegd de Kamer in de reguliere rapportages op de hoogte houden over de voortgang van het pseudonimiseren

Kamerstukken II 2018–2019, 32 761, nr. 131

Doorlopend. Is aanbod gekomen in de 23e HJR

31

2018–2019

Toezegging van de Staatssecretaris om Toeslagen en de ADR te laten kijken naar andere CAF-zaken

Handelingen II 2018–2019, nr. 65

In behandeling, planning nog niet bekend

32

2018–2019

Toezegging van de Staatssecretaris om aan te sluiten bij het traject Maatwerk in dienstverlening

Handelingen II 2018–2019, nr. 65

In behandeling. Planning 4e kwartaal 2019

33

2018–2019

Toezegging van de Staatssecretaris om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman

Handelingen II 2018–2019, nr. 65

In behandeling. Invulling vindt plaats na adviesrapport van Adviescommissie uitvoering Toeslagen

34

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan de leden Snels en Van Weyenberg toe dat hij de Kamer bij de volgende voortgangsrapportage over de Belastingdienst zal informeren over de invulling van het externe onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van de commissie onderzoek Belastingdienst – commissie Joustra-Borstlap – over met name de cultuur bij de Belastingdienst

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 513

In behandeling. Loopt met motie Lodders over het toevoegen van cultuur als pijler in het Jaarplan 2020

35

2018–2019

Toegezegd een brief over afhandeling letselschade na de zomer

Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 513

In behandeling, planning nog niet bekend

36

2018–2019

Toegezegd dat de Staatssecretaris voor het einde van het jaar de Tweede Kamer zal informeren hoe de Belastingdienst de richtlijn Raad van Europa heeft geïmplementeerd

Kamerstukken II 2018–2019, 30 673

In behandeling. Genoemde richtlijn van de raad van Europa moet nog van kracht worden. Ministerie van Financiën gaat in overleg met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een rijksbrede implementatie

37

2018–2019

Toegezegd dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor 1 oktober dit jaar informeert over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders

Kamerstukken II 2018–2019, 30 673

In behandeling. Tussentijdse rapportage gepland 3e kwartaal 2019

38

2018–2019

Toegezegd dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeert over het mogelijk verschil tussen de stukken waar de Landsadvocaat beschikking toe had en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018

Kamerstukken II 2018–2019, 30 673

In behandeling. Planning 4e kwartaal 2019

39

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan het lid Lodders toe dat in het jaarverslag van het APA/ATR-team aandacht besteed zal worden aan de bijdrage van de rulingpraktijk aan het vestigingsklimaat

Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 244

In behandeling, planning nog niet bekend

40

2018–2019

De Staatssecretaris zegt aan de leden Van Weyenberg, Snels en Leijten toe dat de commissie-Bouwman/Van der Geld na twee jaar zal evalueren of met het publiceren van geanonimiseerde samenvattingen van rulings met een internationaal karakter de beoogde transparantie over de rulingpraktijk wordt bereikt, en zal die evaluatie aan de Kamer doen toekomen

Kamerstukken II 2018–2019, 25 087, nr. 244

In behandeling, planning nog niet bekend

41

2018–2019

Toezegging van de Minister voor Rechtsbescherming om samen met de Staatssecretaris van Financiën met de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs te bespreken wat een Code Belastingadviseurs en een eed van belastingadviseurs zouden kunnen bijdragen aan een debat in de sector over het eigen handelen en de eigen cultuur. Het Bureau Financieel Toezicht zal daarbij worden betrokken. De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten

Handelingen II 2017–2018, nr. 105, item 8

In behandeling

42

2018–2019

Toegezegd tijdens het kijken naar bouwstenen voor vereenvoudiging van het stelsel. Volgend jaar op terugkomen hoe dit vormgegeven wordt

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

In behandeling

43

2018–2019

Toegezegd tijdens behandeling Belastingplan 2019, nader onderzoek naar het belasten van huurinkomsten. Dit wordt meegenomen in bouwstenen verbetering belastingstelsel, maar ook wordt gekeken welke mogelijkheden er bestaan binnen de bestaande wet- en regelgeving, om in ieder geval toezicht en handhaving op dergelijke structuren te verbeteren

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

In behandeling

44

2018–2019

Toegezegd dat het streven om voor de zomer een maatregel aan de Kamer voor te leggen waarmee er voor wordt gezorgd dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht bij tijdig doen van Vpb-aangifte

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

In behandeling

45

2018–2019

Toegezegd dat het kabinet in het voorjaar een wetsvoorstel over nationale vliegbelasting indient

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

46

2018–2019

Toegezegd om samen met VWS de effecten doelgroepen vervoer te monitoren

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

47

2018–2019

Toegezegd in gesprek te gaan met koepels inzake KSB

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

48

2018–2019

Toegezegd VWS mee te geven dat gemeenten moeten monitoren

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

49

2018–2019

Toegezegd om in contact te zullen treden met de Nationale ombudsman om te bezien of het nodig en mogelijk is iets te doen voor mensen die (mede) als gevolg van de BBZ-problematiek in de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) zijn beland en de Tweede Kamer over de uitkomsten schriftelijk te informeren

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

50

2018–2019

Toegezegd om, wanneer de uiterste datum van implementatie is verstreken, een overzicht te geven van de wijze waarop andere lidstaten van de EU ATAD1 hebben geïmplementeerd

Kamerstukken I 2018–2019, 35 030, E

In behandeling

51

2018–2019

Toegezegd het wetsvoorstel m.b.t. bronbelasting op interest en royalty’s in 2019, uiterlijk op Prinsjesdag, in te dienen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

52

2018–2019

Toegezegd bij de mogelijke integratie van de dividendbelasting en de bronbelasting op dividenden te bezien of heffing van bronbelasting op uitdelingen van winst door non-houdstercoöperaties aan leden gevestigd in een laag belastende jurisdictie wenselijk is

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

53

2018–2019

Toegezegd om te onderzoeken of een gerichte aanpassing van het fbi-regime voor vastgoed-fbi’s mogelijk en uitvoerbaar is

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

In behandeling

54

2018–2019

Toegezegd voor het zomerreces resultaten onderzoek marginale belastingdruk te delen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

55

2018–2019

Toegezegd dat de denksport vrijstelling blijft gelden zolang bonden nog in overleg zijn over richtlijn. In het eerste kwartaal 2019 na gesprekken met de sector zal de Kamer nader worden geïnformeerd

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

56

2018–2019

Toezegging met betrekking tot woningcoöperaties om VPB en verhuurdersheffing te volgen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

57

2018–2019

Toezegging dat we blijven monitoren welke elektrische auto’s op de markt komen (levertijd) en de ontwikkelingen in de gaten houden

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

58

2018–2019

Toegezegd het aanbod van het aanbod van milieuvriendelijke alternatieven goed te monitoren. En bezien of kan worden aangesloten bij het bestuursakkoord om in 2025 zero-emission te doen

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

59

2018–2019

Toegezegd dat studietoelage handboek loonheffingen zal worden verduidelijkt waar mogelijk om de opties die werkgevers hebben voor vergoeding van scholingskosten van kinderen van werknemers te verduidelijken

Handelingen II 2018–2019, nr. 23, item 10

In behandeling

60

2018–2019

Toegezegd een uitbreiding uitsluiting van inkeerregeling. Verduidelijken dat mensen die te goeder trouw zijn een foutje mogen rechtzetten zonder direct beboet te worden

Handelingen II 2018–2019, nr. 22, item 31

In behandeling

61

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan Schalk (SGP) toegezegd om te kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld voor de behandeling van het Belastingplan geüpdatete informatie over de marginale druk te verstrekken, aangezien een update van de tabel die vorig jaar naar de Kamer is gestuurd (voor de jaren 2016, 2018 en 2021) niet mogelijk is

Handelingen I 2018–2019, nr. 8, item 8, p. 13

In behandeling

62

2018–2019

De Staatssecretaris heeft aan Ester (ChristenUnie) toegezegd om, ook met de Minister van BZK, de komende periode onderzoek te doen naar (het belasten van) inkomsten uit verhuur. Daarnaast heeft de Staatssecretaris aangegeven dat hij het voornemen heeft om dit thema een van de bouwstenen te laten zijn voor een stelselherziening

Handelingen I 2018–2019, nr. 8, item 8, p. 47

In behandeling

63

2018–2019

Toegezegd om vooruitlopend op een wijziging van de Wet IB 2001 in een beleidsbesluit aan te geven hoe de Belastingdienst met het voetbalmakelaarsarrest in de praktijk zal omgaan. Dit besluit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 verschijnen

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, D, p. 15

In behandeling

64

2018–2019

Toegezegd dat met terugwerkende kracht aan het besluit zal worden verleend tot en met 9 februari 2017, zijnde de datum waarop het Europees Hof van Justitie het voetbalmakelaarsarrest heeft gewezen

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, D, p. 15

In behandeling

65

2018–2019

Toegezegd om met de Minister van SZW te onderzoeken welke mogelijkheden er op de lange termijn nog zijn om de resterende pijnpunten in de marginale druk te beperken

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, item 12, p. 11

In behandeling

66

2018–2019

Toegezegd om jaarlijkse cijfers marginale druk aan te bieden

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, item 12, p. 14

In behandeling

67

2018–2019

Toegezegd de rapportage ontwikkelingen woningcorporaties ook aan de Eerste Kamer te sturen

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, item 14, p. 1

In behandeling

68

2018–2019

Toegezegd informatie over monitoren BPM teruggaafregeling ook aan de Eerste Kamer te sturen

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, item 14, p. 5

In behandeling

69

2018–2019

Toegezegd onderzoek te doen naar de fiscale aftrekbaarheid van dwangsommen, op bestuursrechtelijke dwangsommen en de uitvoerbaarheid van een dergelijk aftrekverbod bezien. Ik zal uw Kamer uiterlijk met Prinsjesdag over de uitkomsten van dit onderzoek informeren

Handelingen II 2018–2019, nr. 49, item 4

In behandeling

70

2018–2019

Toegezegd om onderzoek te gaan doen naar alternatieve uitvoerders (van de wet) in het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel

Kamerstukken II 2018–2019, 35 026, nr. 62, p. 25

In behandeling

71

2018–2019

Toegezegd is aan lid Omtzigt om te bekijken d.m.v. een evaluatie hoe de wet in de praktijk uitpakt

Handelingen I 2018–2019, nr. 89 item 3, blz. 14

In behandeling

72

2018–2019

Toegezegd aan lid Leijten een periodieke analyse te maken om meer inzicht te krijgen in de werking van de wet en hoe dit vorm te geven

Handelingen I 2018–2019, nr. 89 item 3, blz. 2

In behandeling

73

2018–2019

Toegezegd te kijken naar de mogelijkheid om de kosten te verhalen op belanghebbende mits dit uit de richtlijn volgt

Handelingen I 2018–2019, nr. 89 item 3, blz. 2

In behandeling

74

2018–2019

Toegezegd te bekijken hoe andere lidstaten de omzetting hebben toegepast voor het implementeren van deze wetgeving

Handelingen I 2018–2019, nr. 89 item 3, blz. 6

In behandeling

75

2018–2019

Tijdens Debat belastingafdracht multinationals, de Staatssecretaris zegt een brief toe, vóór het AO Fiscale Beleidsagenda 2019 van 27 juni, waarbij ingegaan wordt op de commissie Bouwstenen: de personele invulling van de externe begeleidingsgroep, een verslag van de eerste bijeenkomst en een uitgebreide onderzoeksopzet

Handelingen II 2018–2019, nr. 93, item 11, p. 15

In behandeling

76

2018–2019

Tijdens Debat belastingafdracht multinationals, de Staatssecretaris zegt toe meer kwantitatief inzicht te geven in «grondslagversmallers», aftrekposten, vrijstellingen, in Q1 2020. De Staatssecretaris geeft daarbij aan dat we eerder altijd weer tussenstanden kunnen geven

Handelingen II 2018–2019, nr. 93, item 11, p. 16

In behandeling

77

2018–2019

De Staatssecretaris zegt toe dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook in het bouwstenentraject tegen het licht gehouden wordt

Handelingen II 2018–2019, nr. 93, item 11, p. 18

In behandeling

78

2018–2019

Toegezegd de Kamer t.z.t. per brief te informeren over de Nederlandse inzet bij de voorstellen in het kader van BEPS 2.0 van de OESO

Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 58, p. 34

In behandeling

79

2018–2019

Toegezegd door de Staatssecretaris dat er in komend pakket Belastingplan een voorstel zit m.b.t. de belastingrente voor de erfbelasting en Vpb

Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 58, p. 57

In behandeling

80

2018–2019

Smart Charging in 2020 wordt de hele energiebelasting integraal geëvalueerd en de Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij vindt dat dingen als smart chargen hierin moeten worden meegewogen

Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 58, p. 57

In behandeling

81

2018–2019

Toegezegd dat aan de commissie belastingheffing multinationals het idee om de winstbelasting afhankelijk te maken van de loonontwikkeling en de daarmee opgedane ervaringen uit andere landen zoals bijvoorbeeld Korea zal worden meegegeven

Kamerstukken II 2018–2019, 32 140, nr. 58, p. 64

In behandeling

Niet-fiscaal

Moties waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013–2014

Lid Nijboer c.s. verzoekt dat een leverage ratio van 4% als backstop voor Europese systeemrelevante banken als beginpunt en niet als eindpunt van de discussie moet worden gezien

Debat Kabinetsvisie Nederlandse bankensector d.d. 20 mei 2014. Kamerstukken II 2013–2014, 32 013, nr. 62. Aangenomen 27 mei 2014

Afgerond. Met het gepubliceerde bankenpakket is een Europees geharmoniseerde minimum leverage ratio eis van 3% voor alle banken geïntroduceerd. Voor mondiale systeembanken geldt een opslag op de leverage ratio (+0,5–1,0%). De introductie van een harde juridisch vastgelegde leverage ratio eis voor de hele Europese Unie, met bovendien een opslag voor de allergrootste banken, is nieuw. Voorheen golden geen wettelijk bindende leverage ratio eisen voor banken. De Nederlandse inzet heeft er daarnaast toe geleid dat in het akkoord is afgesproken dat de Europese Commissie moet komen met een impactrapport met eventuele wetgeving voor de implementatie van een opslag op de leverage ratio eis ook voor nationaal systeemrelevante banken

2

2014–2015

Lid van Veldhoven verzoekt de Kamer te informeren over de voortgang van de verbetermaatregelen (inzake op orde brengen interne bedrijfscultuur) middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage tot het moment dat interne procedures van NS op orde zijn

Kamerstukken II 2014–2015, 28 165, nr. 201

Afgerond. De Tweede Kamer heeft een brief gehad waarin is vermeld dat alle maatregelen zijn doorgevoerd. Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 273

3

2014–2015

Lid De Vries verzoekt aan de regering, de toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te rapporteren voor 1 juni 2015

Behandeling Wet toezicht kredietunies d.d. 19 maart 2015. Kamerstukken II 2014–2015, 33 949, nr. 15. Aangenomen 24 maart 2015

Afgedaan met herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht (inwerkingtreding 1 januari 2019). Kamerstukken II, 34 870, nr. 17

4

2015–2016

Lid Schouten verzoekt de regering, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van ANBI's als juridische entiteit zonder UBO

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 31 477, nr. 16

Afgerond. Is onderdeel van Wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden. Kamerstukken II 2018–2019, 35 179, nr. 3

5

2015–2016

Leden Grashoff en Groot verzoeken de regering, bij het uitwerken van het wetsvoorstel rekening te houden met de toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid voor journalisten, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zoals Tax Justice

VSO Contouren UBO-register d.d. 17 mei 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 31 477, nr. 15. Aangenomen 24 mei 2016

Afgerond. Is onderdeel van Wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden. Kamerstukken II 2018–2019, 35 179, nr. 3

6

2016–2017

Lid Nijboer c.s. verzoekt het kabinet deze impasse te doorbreken en bij de nadere uitwerking van fundamenteel andere alternatieve verdienmodellen in ieder geval ook het afscheiden van de accountancytak van de fiscale en adviestak te betrekken

Plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Kamerstukken II 2016–2017, 34 677, nr. 16

Afgerond. Is onderdeel van het onderzoek van de Commissie toekomst accountancysector, zoals aangekondigd bij de brief van 21 november 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 33 977, nr. 21

7

2017–2018

Nijboer verzoekt de regering, het budgetrecht van de Kamer te versterken door aan de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan een apart begrotingsartikel toe te wijzen

Kamerstukken II 2017–2018, 34 960, nr. 10

Afgerond. Op basis van motie Nijboer presenteert het ministerie EZK met ingang van 2019 alle activiteiten betreffende gaswinning, schade, versterken en de toekomst van Groningen op één begrotingsartikel

8

2017–2018

De leden Slootweg, Lodders en Paternotte verzoeken de regering te onderzoeken hoe een balans kan worden aangebracht tussen financiële en niet-financiële doelstellingen in de EKV-aanvraag om de aanvraagprocedures te verkorten en de administratieve lastendruk te verminderen

VAO Exportkredietverzekering d.d. 10 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 26 485, nr. 269

Afgerond. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de «Monitor exportkredietverzekeringen 2018»

9

2017–2018

Leden van Raan en Diks verzoeken de regering jaarlijks te rapporteren op welke wijze Atradius DSB een bijdrage heeft geleverd aan de implementatie van de SDG's

VAO Exportkredietverzekering d.d. 10 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 26 485, nr. 263

Afgerond. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de «Monitor exportkredietverzekeringen 2018»

10

2017–2018

Leden Dijkstra c.s. verzoeken de regering, zich kabinetsbreed maximaal in te zetten voor de Nederlandse publieke belangen die met KLM zijn gemoeid; verzoekt de regering tevens hierover in gesprek te blijven met het bestuur van Air France-KLM

Kamerstukken II 2017–2018, 31 936, nr. 485

Afgerond. Het kabinet geeft hier continu invulling aan, onder andere door de aankoop van het aandelenbelang in Air France-KLM

11

2017–2018

Leden Ronnes en Bruins verzoeken de Minister om duidelijkheid over «uitdrukkelijke toestemming"

Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 21

Afgerond met Kamerbrief reactie op Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer jaarrapportage. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

12

2017–2018

Lid Van Weyenberg verzoekt de regering om geen onomkeerbare stappen te zetten t.a.v. de Nederlandse regels voor handelaren voor eigen rekening in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 157. Aangenomen 6 maart 2018

Afgerond. Er zijn geen onomkeerbare stappen gezet t.a.v. HER's in afwachting van Europese besluitvorming. Akkoord IFR/IFD is inmiddels bereikt en de Tweede Kamer is hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 102

13

2017–2018

Lid Leijten c.s. verzoekt de regering om geen steun te geven aan welke versoepeling van Europese bonusregels dan ook, maar juist in te zetten op strengere Europese regels naar Nederlands model voor financiële ondernemingen in de bankenunie

De motie is ingediend tijdens het AO Ecofin d.d. 8 maart 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1494. Aangenomen 8 maart 2018

Afgerond. Deze motie is ingediend in het kader van de Investment Firm Regulation/Investment Firm Directive onderhandelingen. Het Investment Firm Regulation/Investment Firm Directive akkoord is bereikt. Nederland heeft hierbij in Europa ingezet op strengere Europese regels naar Nederlands model. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 102

14

2017–2018

Leden Nijboer en Ronnes met een verzoek aan de regering over het kopen van cryptovaluta met een creditcard

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 153. Aangenomen 22-2-2018

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

15

2017–2018

Leden Mulder en Van Dijck verzoeken de regering om de boeterente hypotheken te beperken tot drie maanden

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 160. Aangenomen 6 maart 2018

Voldaan. Op 1 juli jl. is een besluit in werking getreden (Staatsblad 2019, 93) dat regelt dat bij rentemiddeling niet meer dan het financieel nadeel in rekening mag worden gebracht

16

2017–2018

Lid Ronnes c.s. verzoekt de regering om te onderzoeken de wettelijke mogelijkheden voor aanscherping van het beloningsbeleid bij financiële ondernemingen voortvarend op te pakken, hierbij de door stakeholders aangedragen maatregelen in overweging te nemen indien deze bijdragen aan een beheerst beloningsbeleid en de Kamer voor het einde van 2018 over de uitkomsten te informeren

Plenaire debat over de salarisverhoging van ING d.d. 4 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 175. Aangenomen 10 april 2018

Afgerond. Bij brief van 17 december 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van maatregelen m.b.t. vaste beloningen in de financiële sector en de door stakeholders aangedragen alternatieven. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

17

2017–2018

Lid Ronnes c.s. verzoekt de regering om in overleg te treden met zowel de banken als verzekeraars met als doel tot een aanscherping te komen van de definitie van het maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context voor het beloningsbeleid in de Code Banken en de Gedragscode Verzekeraars

Plenaire debat over de salarisverhoging van ING d.d. 4 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 175. Aangenomen 10 april 2018

Afgerond. Bij brief van 17 december 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het overleg met de bancaire en verzekeringssector over aanscherping van de definitie van maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context voor het beloningsbeleid in de code. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

18

2017–2018

Lid Paternotte c.s. verzoekt de regering om met ING te bespreken hoe meer diversiteit kan worden nagestreefd in de raad van commissarissen, bij te houden hoe vaak komende vacatures worden vervuld door een vrouw of iemand onder de 50 en hierover de komende twee jaar halfjaarlijks te rapporteren

Plenaire debat over de salarisverhoging van ING d.d. 4 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 175. Aangenomen 10 april 2018

Afgerond. Bij brief van 17 december 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken over diversiteit in de raden van commissarissen van banken. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

19

2017–2018

Leden Paternotte en van der Linde verzoeken om te onderzoeken in hoeverre de Japanse Virtual Currency Act een model kan zijn voor Nederlandse regulering van cryptovaluta, en het resultaat van dit onderzoek in het vierde kwartaal met de Kamer te delen

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 191. Aangenomen 22 mei 2018

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto’s, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 208

20

2017–2018

Leden Paternotte en van der Linde verzoeken de regering om te onderzoeken hoe het aantrekken van investeringen via de uitgifte van Initial Coin Offerings kan worden gereguleerd en daarmee een kader te schetsen waarbinnen bedrijven en investeerders de mogelijkheden van Initial Coin Offerings veilig kunnen benutten, terwijl misbruik en criminaliteit worden tegengegaan

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 192. Aangenomen 22 mei 2018

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 209

21

2017–2018

Leden Ronnes en Bruins verzoeken de regering om in overleg te treden met de toezichthouders en consumentenorganisaties (Consumentenbond, Wijzer in Geldzaken, etc.) hoe er bij consumenten een bredere bewustwording van de kansen en bedreigingen van cryptovaluta kan worden gecreëerd en de Kamer voor het einde van het jaar over de resultaten te informeren

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 193. Aangenomen 22 mei 2018

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 210

22

2017–2018

Lid Azarkan verzoekt de regering om te bezien of het Zwitserse model voor de regulering van Initial Coin Offerings in Nederland en de EU navolging verdient en de Kamer hier bij de update in de herfst van 2018 nader over te informeren

Plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 194. Aangenomen 22 mei 2018

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 211

23

2017–2018

Leden Omtzigt en Bruins verzoeken de regering, vooruitlopend op verdere besluitvorming, in kaart te brengen wat een gepast dekkingsniveau en een gepast eigen risico kan zijn voor deposito’s onder EDIS, welke mogelijkheden landen moeten hebben om zelf een hoger niveau te bieden, de risico’s van al die opties in kaart te brengen en de Kamer hierover in het derde kwartaal van 2018 te informeren

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1521. Aangenomen 7 juni 2018

Afgerond. Brief d.d. 27 september 2019 verzonden aan de Tweede Kamer. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1547

24

2017–2018

Leden Mulder en Van Dijck verzoeken de regering om bij rentemiddeling rekening te houden met het klantbelang

De motie is ingediend tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 161. Aangenomen 6 maart 2018

Afgerond. Op 1 juli jl. is een besluit in werking getreden (Staatsblad 2019, 93) dat regelt dat bij rentemiddeling niet meer dan het financieel nadeel in rekening mag worden gebracht

25

2018–2019

Leijten verzoekt de regering, voor de besluitvorming over de besteding (van middelen uit de reserve voor CO2-maatregelen) een overzicht aan de Kamer te sturen van de voorgenomen besteding, zodat zij hierover nog van gedachten kan wisselen voordat er geld uit het fonds onomkeerbaar wordt ingezet

Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 9

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 35 234-1. Kamerstukken II 2018–2019, 35 235-1. Kamerstukken II 2018–2019, 35 236-1. Kamerstukken II 2018–2019, 35 237-1

26

2018–2019

Lid Snels verzoekt de regering, om bij het geplande onderzoek te kijken of een in wet- en regelgeving vastgelegde meldingsplicht ongebruikelijke klanten, ook in Europees verband, een mogelijkheid is om witwassen effectiever aan te pakken

Debat faciliteren witwassen door Nederlandse banken (d.d. 16-01-2019). Kamerstukken II 2018–2019, 31 477, nr. 33

Afgerond in plan van aanpak, zie Kamerbrief van 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

27

2018–2019

Leden Nijboer en van der Linde verzoeken de regering in brief van J&V over transactiebeleid / witwassen in te gaan op mogelijkheden strafrechtelijke vervolging van personen die financiële stabiliteit in gevaar brengen

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (d.d. 20-02-2019). Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 203

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 29 279, nr. 502

28

2018–2019

Lid Omzigt verzoekt de regering het aanbieden van de mogelijkheid om boetevrije aflossingsdelen te kunnen gebruiken om hypotheken in stappen om te zetten naar een hypotheek met lagere maandlasten opnieuw bij de maatwerktafel hypotheekverlening te agenderen en op die wijze te bevorderen dat deze mogelijkheid algemeen beschikbaar komt

Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 89. Aangenomen 18 december 2018

Afgerond. De Tweede Kamer is op 21 juni geïnformeerd in Kamerbrief over Platform hypotheken. Kamerstukken II 2018–2019, 32 847, nr. 529

29

2018–2019

Lid Leijten c.s. met het verzoek aan de regering over uitbreiding van de Financial Intelligence Unit

Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 88. Aangenomen 18 december 2018

Afgerond. Zie Kamerbrief van J&V van 18 januari 2019. Kamerstuk 2018–2019, 23 987, nr. 302

Moties waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013–2014

Leden Van Hijum en Nijboer verzoeken de regering te onderzoeken op welke wijze het nutskarakter van de Volksbank het beste gewaarborgd kan worden

Kamerstukken II 2013–2014, 32 013, nr. 45

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

2

2014–2015

Lid Van Hijum verzoekt de regering, zich op Europees niveau in te spannen voor een aanscherping van de regels voor variabele beloningen

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014. Kamerstukken II 2014–2015, 33 964, nr. 35. Aangenomen 16 oktober 2014

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen

3

2015–2016

Leden Ronnes en Merkies verzoeken de regering, in kaart te brengen wat de voor- en nadelen en de mogelijkheden zijn van het verwerven van een staatsbelang van 51% in URENCO en de Kamer hierover te informeren in aanloop naar het door de Minister aangekondigde wetsvoorstel over de borging van publieke belangen in URENCO

Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 237

Aangehouden. Geen sprake meer van het aangekondigde wetsvoorstel over de borging van publieke belangen in URENCO

4

2015–2016

Leden Merkies en Nijboer verzoeken de regering de mogelijkheid te onderzoeken om SNS Bank in staatshanden te houden

Kamerstukken II 2015–2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Als SNS Bank gereed is en onderzoek gedaan wordt naar de (gewenste) toekomststructuur van SNS Bank zal vervolg worden gegeven aan deze motie

5

2015–2016

Lid Ronnes verzoekt de regering om zeer terughoudend te zijn met verdere harmonisatievoorstellen van de markt en regels voor hypothecair krediet en hierbij de specifieke eigenschappen van de Nederlandse markt te respecteren en te behouden

De motie is ingediend tijdens het plenair debat inzake hypotheekrichtlijnen d.d. 2 maart 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 34 292, nr. 7. Aangenomen 8 maart 2016

Doorlopend

6

2015–2016

Lid Ronnes c.s. verzoekt om er in overleg met de opstellers van het herstelkader zorg voor te dragen dat er wordt ingezet op een adequate prioritering van gevallen, zodat de meest schrijnende gevallen en de evidente «quick wins» niet worden doorgeschoven naar het allerlaatste moment, en de Kamer over de voortgang halfjaarlijks te informeren totdat alle herbeoordelingen voltooid zijn

De motie is ingediend tijdens het VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 31 311, nr. 169 en Kamerstukken II 2016–2017, 31 311, nr. 193 en Kamerstukken II 2017–2018, 31 311, nr. 196. Aangenomen 22 maart 2016

Doorlopend. Bij brief van 5 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het uniform herstelkader en de prioritering daarin van kwetsbare klanten. Kamerstukken II 2015–2016, 31 311, nr. 173. De Tweede Kamer zal hierover halfjaarlijks worden geïnformeerd

7

2016–2017

De Vries verzoekt de regering om voor het eind van 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken

Kamerstukken II 2016–2017, 34 725, nr. 5. Aangenomen 31 mei 2017

Doorlopend. BZK is het coördinerend departement

8

2017–2018

Leden Ronnes c.s. verzoeken de regering nu onder geen enkele voorwaarde mee te werken aan verkoop van de eigen aandelen in Urenco en verzoekt tevens de regering ook de medeaandeelhouders hiertoe op te roepen, en zo te voorkomen dat aandelen van URENCO in bezit komen van andere landen of bedrijven

Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 278

Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is niet aan de orde. Het kabinet kan niet voor de overige aandeelhouders van Urenco (de Britse overheid en de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE) bepalen wat zij met hun aandeel doen. Bij zowel het Verenigd Koninkrijk als E.on en RWE blijft de wens tot verkoop van de aandelen aanwezig. Net zoals het kabinet is het Verenigd Koninkrijk van mening dat van verkoop van de aandelen in Urenco pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd

9

2017–2018

Leden Ronnes en Paternotte met een verzoek aan de regering over de afwikkeling van het herstelkader

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 156. Aangenomen 6 maart 2018

In behandeling

10

2017–2018

Leden Slootweg en Paternotte verzoeken de regering om, met DNB in gesprek te gaan over het doen van onderzoek naar de invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid (één jaar na inwerkingtreding) en daarin mee te geven de wens van de Kamer tot een strenge interpretatie

Kamerstukken II 2017–2018, 34 910, nr. 20. Aangenomen 5 juli 2018

In behandeling

11

2017–2018

Lid Ronnes c.s. verzoekt de regering over een toestemmingenoverzicht voor consumenten

Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 20. Aangenomen 11 september 2018

In behandeling

12

2017–2018

Lid van Rooijen verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om passende risicowegingen toe te kennen aan staatsobligaties binnen het financiële raamwerk van de Europese bankenunie

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1523. Aangenomen 7 juni 2018

In behandeling, dit is reeds de positie van Nederland

13

2017–2018

Lid Nijboer verzoekt de regering met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot bedrijf en transactie

Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 23 en 25

In behandeling, zal de Minister in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aankaarten

14

2017–2018

Lid Snels c.s. verzoekt de regering over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. ACM werkt in overleg met Financiën aan een plan van aanpak voor monitoring van Bigtechs na aanleiding van PSD2

15

2017–2018

Leden Paternotte en Leijten verzoeken de regering om, samen met de sector de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies, en de conclusies hiervan voor de zomer met de Kamer te delen

Behandeling van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Kamerstukken II 2017–2018, 34 770, nr. 11. Aangenomen op 6 februari 2018

In behandeling. Afstemming met marktpartijen duurt langer dan verwacht. Brief volgt in het najaar

16

2017–2018

Leden Alkaya en Snels verzoeken de regering om in de evaluatie van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 de financieringswijziging uitdrukkelijk mee te nemen of en zo ja hoe de financieringswijze het toezicht op de financiële sector heeft veranderd

Plenair debat voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 d.d. 6-6-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 870, nr. 13. Aangenomen 8 juni 2018

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (1-1-2019)

17

2017–2018

Lid Omtzigt verzoekt de regering, een moment in te plannen voor de evaluatie van de risicoreductie voordat een eventueel besluit tot vervroegde invoering van de backstop/achtervang van het Single Resolution Funds wordt voorgelegd aan de Kamer

Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-20, nr. 1347

In behandeling. In de Raad wordt al gesproken over het inzichtelijk maken van risicoreductie, ook heeft de Minister reeds richting de Tweede Kamer aangeven zich in te zetten voor bewezen risicoreductie. Moment zal worden gepland aan hand van Europese discussies

18

2017–2018

Lid Leijten verzoekt de regering om met toezichthouders en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe risico's (m.b.t. verzekeringen met een beleggingscomponent) kunnen worden verkleind en de Kamer over de uitkomst te informeren

De motie is ingediend tijdens de behandeling Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Kamerstukken II 2017–2018, 34 770, nr. 8. Aangenomen op 6 februari 2018

In behandeling. Onderzoek naar hoe de kennis- en ervaringstoets kan worden verbeterd

19

2017–2018

Leden Leijten en Van der Linde met een verzoek aan de regering over het evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 162. Aangenomen 6 maart 2018

In behandeling. Start is afhankelijk van afronding dossier rentederivaten

20

2017–2018

Leden Mulder en Van Dijck verzoeken de regering om bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 161. Aangenomen 6 maart 2018

In behandeling. Wordt meegenomen in de toezegging van de Minister om de Kamer te informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, België en Nederland

21

2018–2019

Sneller c.s. verzoekt de Minister van Financiën om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 10

In behandeling

22

2018–2019

Nijboer verzoekt de regering zoveel mogelijk inzichtelijk te maken wat de incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn; verzoekt de regering tevens inzichtelijk te maken welk deel van de 5,2 miljard beschikbaar blijft voor de specifieke begrotingen in de komende jaren en voor welk deel dat niet geldt, en daarbij een uitsplitsing te maken naar de verschillende begrotingen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 200, nr. 19

In behandeling

23

2018–2019

Leden Omtzigt en Bruins verzoeken de Raad van State, spoedig met een aanvullend advies te komen over de gevolgen van structureel niet nakomen van afspraken en daarbij beleidsopties en voorzorgsmaatregelen te formuleren die Nederland zou kunnen nemen, en tevens advies te geven op een situatie dat meerdere lidstaten en meerdere bankenstelsels tegelijk in de problemen komen

Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-20, nr. 1405

In behandeling

24

2018–2019

Leijten verzoekt de regering: indien de BICC niet voldoet aan de voorwaarden die NL aan dit instrument stelt, dient Nederland het voorstel te blokkeren of te kiezen voor een opt-out

Aangenomen VAO 11-06-2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-20, nr. 1466

Doorlopend. Onderhandelingen over het BICC zijn nog niet afgerond

25

2018–2019

Leden van der Lee c.s. verzoeken de regering om proactief informeren van de Kamer – ook tussen jaarverslagen in – als er bijvoorbeeld majeure wijzigingen worden aangebracht in de aanvullende overeenkomsten of bij significante wijzigingen in de hoogte van het normrendement

Kamerstukken II 2018–2019, 35 123, nr. 22

In behandeling. De inhoud van de motie zal worden opgenomen in het protocol van EZK en Financiën over de uitoefening van het aandeelhouderschap

26

2018–2019

Leden Moorlag en van der Lee verzoeken de regering dat wordt geborgd dat uitsluitend financiering wordt verstrekt aan organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliant handelen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 123, nr. 25

In behandeling. De inhoud van deze motie zal worden opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL

27

2018–2019

Leden Amhaouch en Mulder vragen de regering de Kamer periodiek en integraal te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale instrumentarium om ontwikkelingen op het gebied van de energie- en klimaattransitie tot stand te brengen

Kamerstukken II 2018–2019, 35 123, nr. 23

In behandeling. Is bij Klimaat en Energie (EZK) uitgezet met verzoek dit op te pakken

28

2018–2019

Leden Snels en Sneller met een verzoek aan de regering over de stabiliteitsrisico's van klimaatverandering

Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 91. Aangenomen 18 december 2018

Doorlopend. DNB is gevraagd de uitzetting van banken aan CO2-intensieve sectoren te blijven monitoren. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 91

29

2018–2019

Lid Ronnes verzoekt de regering om te onderzoeken of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen of anderszins te borgen dat in elk geval bij een schikking, boete of veroordeling (van een nader te bepalen minimale omvang) bij een financiële instelling standaard wordt overgegaan tot hertoetsing van de verantwoordelijke beleidsbepalers

Debat faciliteren witwassen door Nederlandse banken (d.d. 16-01-2019). Kamerstukken II 2018–2019, 31 477, nr. 34

In behandeling

30

2018–2019

Leden Sneller en Snels met een verzoek aan de regering over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 90. Aangenomen 18 december 2018

In behandeling

31

2018–2019

Leden Raemakers en Bruins verzoeken de regering over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten

Kamerstukken II 2018–2019, 24 515, nr. 470

In behandeling. Wordt afgehandeld d.m.v. kamerbrief

Toezeggingen waarvan de uitvoering is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2011–2012

De Minister zegt toe om het bonusverbod binnen drie jaar omvattend en grondig te evalueren. De Minister geeft aan daarbij ook de mogelijkheid boetes terug te laten vloeien naar de schatkist te willen betrekken

De Minister tijdens de plenaire behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht. Handelingen I 2011–2012, nr. 6

Afgerond. Kamerbrief evaluatie wet beloningsbeleid d.d. 17 juli 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 33 964, nr. 46

2

2012–2013

De Minister zegt toe de Eerste Kamer optimaal te blijven informeren over het tijdpad van de oprichting van een toekomstige bankenunie

De Minister tijdens de plenaire vergadering Bankenunie d.d. 19 november 2012. Handelingen I 2012–2013, nr. 8, item 2, blz. 53

Afgerond. De Eerste Kamer is sinds 2012 doorlopend geïnformeerd tijdens de oprichting van de bankenunie, onder meer recent nog over risicoreductie. Kamerstukken I 2017–2018, CXXV nr. J. Komende tijd wordt verder gewerkt aan verdere voltooiing van de bankenunie

3

2015–2016

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de richtlijn transparantie in 2018 aandacht voor meerwaarde en administratieve lasten van 3% meldingsdrempel ten opzichte van 5% meldingsdrempel, vanuit de Europese Commissie en NL

De Minister tijdens het WGO Implementatiewet transparantierichtlijn d.d. 14 december 2015. Kamerstukken II 2015–2016, 34 232, nr. 10

Afgerond. Bij de voorbereiding van de evaluatie, waar de meldingsdrempel onderdeel van is, door de Europese Commissie is aanvullend aandacht gevraagd voor dit aspect

4

2016–2017

De Minister zegt toe te gaan kijken naar de bevoegdheden van DNB inzake dividenduitkeringen van financiële instellingen, waarbij is aangegeven dat een verklaring van geen bezwaar-plicht te ver gaat

Algemene financiële beschouwingen d.d. 5 oktober 2016. Handelingen II 2016–2017, nr. 8, item 7, p. 27

Afgerond. De Tweede Kamer is via de verzamelbrief Toezeggingen op het terrein van de financiële markten van 2 november 2018 hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 84

5

2016–2017

De Minister zegt toe met het oog op de volgende beleidsdoorlichting van art. 2 (financiële markten) hiaten in de toekomst tijdig te signaleren en ondervangen met extra aandacht voor de bijlage in de begroting met het evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Brief van de Minister van Financiën van 22 december 2016 in reactie op aanvullende vragen van de vaste Commissie Financiën over de plannen van aanpak van beleidsdoorlichtingen. Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 37

Afgerond. De Tweede Kamer is via de verzamelbrief Toezeggingen op het terrein van de financiële markten van 2 november 2018 hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 84

6

2016–2017

De Minister zegt toe begin 2018 te rapporteren inzake de voortgang op de verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en in de eerste helft van 2018 inzake de door het Kifid in gang gezette verbeteringen en hoe die aansluiten op de gedane aanbevelingen

Brief van de Minister van Financiën d.d. 12 juni 2017. Kamerstukken II 2016–2017, 29 507, nr. 145

Afgerond. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de voortgang die het (Kifid) heeft gemaakt sinds de evaluatie uit 2016. Kamerstukken II 2017–2018, 29 507, nr. 149

7

2016–2017

De Minister zegt toe een analyse te maken van alternatieve verdienmodellen, waaronder het audit only-model en voor publieke instellingen controle van overheidswege. Daarbij in ieder geval kijken naar voor- en nadelen van verschillende modellen, juridische aspecten en Europese context. Mocht de sector dat niet kunnen leveren, dan zal het Minister snel daarna zelf met die analyse van alternatieve moddelen komen

De Minister tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Handelingen II 2016–2017, nr. 99

Afgerond. Is onderdeel van het onderzoek van de Commissie toekomst accountancysector. Aangekondigd bij brief van 21 november 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 33 977, nr. 21

8

2017–2018

Toegezegd schriftelijk te antwoorden op de vraag of de kinderopvangtoeslag meegenomen wordt in de beleidsdoorlichting over de tegemoetkoming aan ouders, en anders alsnog meegenomen zou kunnen worden

Minister van Financiën, 3 juli 2018, Voorjaarsnotadebat. Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering

Afgerond. Er is een Kamerbrief verzonden d.d. 25 juli 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 30 982, nr. 374 en Kamerstukken II 2017–2018, 31 322

9

2017–2018

Toegezegd bij Miljoenennota een p-maal-q-onderbouwing te leveren voor de gederfde aardgasbatenreeks die oploopt tot 900 miljoen in 2022

Minister van Financiën, 3 juli 2018, Voorjaarsnotadebat. Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering

Afgerond. EZK heeft de onderbouwing opgenomen in de Miljoenennota 2019

10

2017–2018

Toegezegd een brief met een uitsplitsing van de niet-belastingmiddelen en aanvullende informatie over de opbouw van de reservering voor Groningen

Minister van Financiën, 3 juli 2018, Voorjaarsnotadebat. Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering

Afgerond met de Miljoenennota 2019 en brief over budgettaire gevolgen gaswinning Groningen. Kamerstukken II 2018–2019, 33 529, nr. 524

11

2017–2018

Toegezegd aan de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Grave (VVD), met het Centraal Planbureau (CPB) te spreken over de vraag of het planbureau in staat en bereid is om het houdbaarheidskort zowel inclusief als exclusief de ontwikkeling van de zorguitgaven inzichtelijk te maken. De Minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten hiervan. De Minister zegt tevens toe over de ontwikkeling van de zorguitgaven advies aan de WRR te vragen en dit eventuele advies bij bovenstaande toezegging te zullen betrekken

Minister van Financiën, 12 december 2017, de Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018. Handelingen I 2017–2018, nr. 12, item 3

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 34 775, AM

12

2017–2018

Toegezegd in het kabinet te bespreken en vervolgens de Kamer informeren met een Kamerbrief wat het kabinet gaat doen aan de problematiek van informatiebeveiliging en wat de systeemverantwoordelijkheid is van BZK en waar die ophoudt

De Minister-President, de Minister van Financiën. Kamerstukken II 2018–2019, 26 643, nr. 573

Afgerond. De toezegging is ingevuld door BZK. De brief is verzonden naar de Tweede Kamer. Kamerstukken II 2018–2019, 26 643, nr. 573

13

2017–2018

Toegezegd een brief met de onderbouwing voor de splitsing en eerdere samenvoeging van EZK en LNV en van de kosten voor de (her)oprichting van LNV

Minister van Financiën, 3 juli 2018, Voorjaarsnotadebat. Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 102e vergadering

Afgerond. Per brief Overwegingen oprichting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000 XIV, nr. 7

14

2017–2018

Toegezegd om te bezien of rijksbreed meer inzicht in nieuwe en vervallen verplichtingen op mutatieniveau mogelijk is

Minister van Financiën, 13 juli 2018, Wetgevingsoverleg. Kamerstukken II 2017–2018, 34 950-IX, nr. 9

Afgerond. Met de herziening van de Rijksbegrotingsvoorschriften is deze toezegging ingevuld. Bij de verplichtingen zal voortaan meer toelichting komen om inzicht te vergroten in de meerjarige verplichtingen, en welke verplichtingen zijn komen te vervallen. Dit wordt in gang gezet met de 1e suppletoire begroting 2020 en het jaarverslag over 2019

15

2017–2018

Toegezegd om te bezien of inzake risicoregelingen rijksbreed betere toelichting mogelijk is op de kans en de impact van het risico

Minister van Financiën, 13 juli 2018, Wetgevingsoverleg. Kamerstukken II 2017–2018, 34 950, nr. 1

Afgerond, de toezegging is vervuld met het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 – Bijlagen, paragraaf 9.3 «De kans en de impact van de risico’s van garanties en achterborgstellingen'

16

2017–2018

Toegezegd de Tweede Kamer uiterlijk in het derde of vierde kwartaal van 2018 te informeren over het onderzoek dat plaatsvindt naar de mogelijke uitgifte van Green Bonds

De Minister van Financiën tijdens het plenaire debat over de Voorjaarsnota op 4 juli 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 960, nr. 102

Afgerond bij brief. De Minister heeft het onderzoek naar de mogelijke uitgifte van green bonds uit laten voeren. Het onderzoek is afgerond en er is geconcludeerd dat de uitgifte van een groene obligatie door de Nederlandse Staat wenselijk en mogelijk is. Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-IX, nr. 8

17

2017–2018

Toegezegd om voor de Board of Governors van de EIB de Tweede Kamer het Jaarverslag toe te sturen

De Minister tijdens Eurogroep/Ecofin debat op 14-06-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1574

Afgerond. De Tweede Kamer heeft een brief gehad met als bijlage het Jaarverslag van de EIB. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1606

18

2017–2018

De Minister zegt toe dat het kabinet in overleg met DNB in het kader van duurzaamheid zal kijken of het prudentieel kader nog aansluit bij onderliggende risico's

Minister in het fiche: Mededeling: actieplan duurzame groei financieren van 24-04-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2545

Afgerond. In verschillende Europese financiële wetgeving is inmiddels aandacht voor duurzaamheidsrisico's (kapitaaleisenraamwerk, en raamwerk voor toezichthoudende autoriteiten)

19

2017–2018

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met DNB over benodigde deskundigheid van de compliance officer bij trustkantoren en de wettelijke verankering hiervan

Minister tijdens de behandeling van de wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 102, item 3

Afgerond. De Tweede Kamer is bericht dat in samenspraak met DNB is besloten nadere eisen te stellen in het Besluit toezicht trustkantoren 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 34 910, nr. 23

20

2017–2018

De Minister zegt toe de wenselijkheid van het verlenen van bank- en trustdiensten aan dezelfde cliënt te onderzoeken

Minister tijdens de behandeling van de wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 102, item 3

Afgerond. De conclusie is dat de Minister, en ook DNB, op dit moment geen grote risico’s zien in het combineren van deze twee diensten. Kamerstukken II 2018–2019, 34 910, nr. 23

21

2017–2018

De Minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB de grootte van de groep mensen te achterhalen die geen gebruik maakt van online bankieren en die op grond daarvan het risico loopt om geen overzicht te ontvangen van de gegeven toestemmingen. Vervolgens, als dit een substantieel aantal is, de vraag of het mogelijk is om voor deze groep proactief iets te organiseren

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

Afgerond, met Kamerbrief reactie op Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer jaarrapportage. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

22

2017–2018

De Minister zegt toe om bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer onduidelijkheden op bankafschriften aan te kaarten

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

Afgerond met beantwoording Kamervragen. Aanhangsel van Handelingen II 2018–2019, nr. 1993

23

2017–2018

De Minister zegt toe om in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank over de vraag of het mogelijk is om de Tweede Kamer bij het jaarverslag van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot PSD2

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

Afgerond, met Kamerbrief reactie op de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

24

2017–2018

De Minister zegt toe om te bekijken of van de drie te verkennen wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen in de financiële sector de claw back van vaste beloningen gesplitst moet worden van de andere twee maatregelen, omdat deze complex is en het proces zou kunnen vertragen

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018. Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 34

Afgerond. De Tweede Kamer is bij brief van 5 juli 2019 geïnformeerd dat (i) de internetconsultatie van enkele wettelijke beloningsmaatregelen is gestart en (ii) na de voorlichting van de RvS wordt afgezien van een claw back van vaste beloning. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 219

25

2017–2018

De Minister zegt toe om in gesprek met de Nederlandse Vereniging Banken aan te geven dat bij de bepaling van de benchmark niet moet worden gekeken naar ondernemingen als Shell of Heineken, maar naar vergelijkbare ondernemingen

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018. Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 16

Afgerond. Deze toezegging is in oktober 2018 onder de aandacht gebracht van de NVB. Op 17 december 2018 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

26

2017–2018

De Minister zegt toe, omdat hij het inhoudelijke punt van de Kamer zeer goed ziet, om in overleg te treden met de diverse stakeholders, de consumentenorganisaties ook die daar genoemd zijn, om de voor- en nadelen van die actieve transparantie van provisies bij schadeverzekeringen in kaart te brengen

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 10

Afgerond. Brief verzonden op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 100

27

2017–2018

De Minister zegt toe dat we bij de evaluatie te bekijken of het verstandig zou zijn om het percentage op de markt beschikbare verzekeringen dat bij een onafhankelijk advies moet worden betrokken verder op te schroeven

Toezegging van de Minister tijdens het plenair debat Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie d.d. 31-01-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 10

Afgerond. Brief verzonden op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 100

28

2017–2018

De Minister zegt toe in overleg te treden met de toezichthouders over het bericht dat sommige Amerikaanse banken geen crypto-aankopen meer toestaan met een creditcard

Toezegging van de Minister tijdens AO bankensector d.d. 07-02-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

29

2017–2018

De Minister zegt toe bereid te zijn om in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank over een format voor de informatie die moet worden opgevraagd in het cliëntenonderzoek

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23

Afgerond. De Tweede Kamer is via de verzamelbrief Toezeggingen op het terrein van de financiële markten van 2 november 2018 hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 84

30

2017–2018

De Minister zegt toe de tweede helft van dit jaar een update te geven over de brief appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

De Minister in de brief appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta d.d. 8 maart 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 168

Afgedaan in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

31

2017–2018

De Minister zegt toe om de maatschappelijke consultatie van de drie te verkennen wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen voor de financiële sector voor de zomer te starten

De Minister tijdens het plenaire debat salarisverhoging ING d.d. 4 april 2018. Handelingen II 2017–2018, 69, item 10, p. 25

Afgerond. Op 17 juli 2018 is een openbare internetconsultatie gestart over de drie aanvullende maatregelen met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector die de Minister van Financiën overweegt en is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 197

32

2017–2018

De Minister zegt toe de briefwisseling met DNB beschikbaar stellen aan de Tweede Kamer. Verder gaat hij graag de open dialoog (in regulier overleg, geen apart overleg) aan met de banken. Over een jaar praat de Minister de Tweede Kamer bij over hoe het gaat

Algemeen Overleg Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden d.d. 25 april 2018. Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 113

Afgerond met briefwisseling die op 31-05-18 naar de Tweede Kamer verstuurd is. Kamerstukken II 2017–2018, 31 865, nr. 114

33

2017–2018

De Minister zegt toe om de Japanse, Duitse en Franse voorbeelden van de omgang met cryptovaluta samen met DNB en AFM te bestuderen en hierover de Kamer in het najaar te informeren

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

34

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Kansspel Autoriteit onder de aandacht brengen dat Financiën geïnformeerd wil blijven over piramidespelen rondom cryptovaluta

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

35

2017–2018

De Minister zegt toe om de noodzaak voor goede informatieverstrekking bij Initial Coin Offerings te onderzoeken en hierover de kamer in het najaar te informeren

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

36

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Minister en Staatssecretaris van EZK het energieverbruik van het minen van cryptovaluta nog eens onder de aandacht te brengen, en het aan hen te laten of het verstandig is om dit bij de industrietafel onder te brengen

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

37

2017–2018

De Minister zegt toe om in een van de aanstaande reguliere overleggen met de DNB-president te vragen of de interne experimenten van DNB met blockchaintechnologie uit de beschermde omgeving gehaald kunnen worden

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

38

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Staatssecretaris de vraag neer te leggen hoe de Belastingdienst beter zicht kan krijgen op ontbrekende aangiftes van cryptovaluta

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

39

2017–2018

De Minister zegt toe om te kijken naar de financieel-economische voor- en nadelen van een door de centrale bank uitgegeven digitale munt en, mogelijk, mee te nemen in de update in het najaar

De Minister tijdens het plenair debat cryptovaluta d.d. 16-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 81, item 11

Afgerond in de Kamerbrief Regulering van crypto's, d.d. 18 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 201

40

2017–2018

De Minister zegt toe nog een keer te kijken of na te gaan is hoe de verdeling eruitziet van kosten van het financieel toezicht tussen kleine en grote ondernemingen

De Minister tijdens het plenair debat voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 d.d. 6-6-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 90, item 12

Afgerond. De Tweede Kamer is via de verzamelbrief Toezeggingen op het terrein van de financiële markten van 2 november 2018 hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 84

41

2017–2018

De Minister zegt toe contact op te nemen met ING over witwassen bij de Belgische tak en de Kamer hierover te informeren

De Minister tijdens het plenair debat Wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 102, item 3 herdruk

Afgerond. ING heeft aangegeven dat uit doorlopende interne controles is gebleken dat de dienstverlening aan offshorebedrijven in lijn is met het interne beleid en de (belasting)wetgeving. Alle UBO's waren bij het aangaan van de relatie bekend. ING meldt dat de Belgische toezichthouder deze uitleg en bevindingen heeft geaccepteerd

42

2017–2018

De Minister zegt toe in gesprek met DNB te gaan over benodigde toezichtcapaciteit voor toezicht op trustkantoren en de Kamer hierover te informeren

De Minister tijdens het plenair debat Wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 102, item 3 herdruk

Afgerond. Bij brief van 10 oktober is de Tweede Kamer geïnformeerd over het oordeel van DNB over de toereikendheid van haar capaciteit voor het toezicht op trustkantoren. Kamerstukken II 2018–2019, 34 910, nr. 22

43

2017–2018

De Minister zegt toe de Eerste Kamer nader te informeren over de implementatie van AMLD4 in andere Europese landen

De Minister tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017–2018, nr. 38, item 3

Afgerond. Minister heeft op 12 februari 2019 een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin hij hoofdlijnen van evaluatie van implementatiewet AMLD4 uiteenzet. Eén van de aspecten die in deze evaluatie worden meegenomen is implementatie in andere EU-lidstaten

44

2017–2018

De Minister zegt toe schriftelijk te beantwoorden of banken een comparatief voordeel hebben ten opzichte van andere financiële ondernemingen bij de beoordeling van politiek prominente personen

De Minister tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017–2018, nr. 38, item 3

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 34 808, K

45

2017–2018

De Minister zegt toe de Eerste Kamer schriftelijk te informeren over het aantal personen naar wie banken verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren

De Minister tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017–2018, nr. 38, item 3

Afgerond. Kamerstukken I 2018–2019, 34 808, K

46

2017–2018

De Minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB te verzoeken om het publiceren van guidance over de precieze invulling van het toestemmingsvereiste, met daarin aandacht voor wat wel en niet de bedoeling is bij betaalrekeningen met betrekking tot klanten die niet reageren

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

Afgerond, met Kamerbrief reactie op de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

47

2017–2018

De Minister zegt toe terug te komen op uitwerking van de mogelijkheden van een bankvergunning light

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

Afgerond in de brief van de Minister «Innovatie in de financiële sector» van 9 april 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 213

48

2017–2018

De Minister zegt toe de bevindingen uit het proefschrift van de heer Lokin bij de sector onder de aandacht te brengen

Beantwoording Kamervragen van het lid Leijten over het feit dat een markt voor topbestuurders fictie is. Aanhangsel Handelingen II 2018–2019, nr. 2082

Afgerond. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 17 december 2018 geïnformeerd. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

49

2018–2019

De Minister van Financiën zegt lid Sneller (D66) meer informatie toe over het vervangen van de dienstauto’s van Defensie

Minister van Financiën, 19 december 2018, Debat over de Najaarsnota 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 1

Afgerond. Defensie heeft bij de gestelde Kamervragen d.d. 10 januari 2019 over de dienstauto's van Defensie een uitgebreide toelichting gegeven zoals gevraagd door de heer Sneller van D66. Aanhangsel Kamerstukken II 2018–2019, nr. 1514

50

2018–2019

Toegezegd aan lid Snels de Algemene Rekenkamer te vragen specifiek aandacht te besteden aan het onderwerp verplichtingen binnen hun bredere onderzoek naar de begrotingsmethodiek

Minister van Financiën, 19 december 2018, Debat over de Najaarsnota 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 1

Afgerond. De Algemene Rekenkamer is gevraagd om het onderwerp verplichtingen binnen hun onderzoek naar de begrotingsmethodiek Verantwoord Begroten op te pakken

51

2018–2019

De Minister zegt lid De Vries (VVD) toe dat nog openstaande taakstellingen voortaan inzichtelijk op een rijtje worden gezet en dat de invulling hiervan bij de Voorjaarsnota en de Miljoenennota inzichtelijk wordt gemaakt

Minister van Financiën, 19 december 2018, Debat over de Najaarsnota 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 35 095, nr. 1

Afgerond. In de beantwoording van de schriftelijke vragen bij Voorjaarsnota 2019, Kamerstukken II 2018–2019, 35 210, nr. 2. In antwoord op de Kamervragen 33 en 34 is in een overzicht weergegeven welke taakstellingen openstonden en hoe hier invulling aan is gegeven

52

2018–2019

Tijdens het AO Eurogroep/Ecofin van 7 februari 2019 zegt de Minister een appreciatiebrief toe waarin nader zal worden ingegaan op het rapport van Transparency International EU over de Eurogroep

Minister tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin van 7 februari 2019, Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1580

Voldaan in het verslag van Eurogroep en Ecofin van 11 en 12 februari, verstuurd op 6 maart 2019.

Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1582

53

2018–2019

De Minister zegt toe te bekijken of hij informatie kan delen over de blootstelling van Nederlandse banken aan de Italiaanse staatsschuld. Als mogelijk worden hier ook de indirecte risico’s in meegenomen

Minister tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin van 1 november 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1558

Afgerond. De Tweede Kamer heeft via het Verslag Eurogroep en Ecofin van 5 en 6 november 2018 informatie ontvangen over de blootstelling van Nederlandse banken aan Italiaanse staatsschuld. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1553

54

2018–2019

Toegezegd een appreciatie te sturen van de landen specifieke aanbevelingen, waarin ook zal worden ingegaan op de aanbevelingen voor Malta

Minister, 5 juni 2019, Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1617

Afgerond. De Tweede Kamer heeft een brief gehad waarin een appreciatie is opgenomen van de landspecifieke aanbevelingen, waaronder die van Malta. Kabinetsreactie op het lentepakket Europees Semester 2019 van 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-20, nr. 1467

55

2018–2019

De Minister zegt toe een uitgebreide beoordeling van het derde enhanced surveillance rapport over Griekenland met de Kamer te delen

Minister tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin van 14 mei 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1610

Afgerond. De appreciatie is meegenomen in de geannoteerde agenda Eurogroep/Ecofin. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1614

56

2018–2019

Toezegging de Kamer schriftelijk te informeren over gevolgen MFK en gevolgen van Eigen Middelen Besluit voor Nederlandse afdrachten. Inclusief garantiestellingen en fondsen buiten MFK (incl. lumpsum kortingen)

Minister tijdens het Algemeen Overleg MFK van 8 november 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-20, nr. 1394

Afgerond bij brief van 6 december 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1411

57

2018–2019

Toegezegd de Kamer te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van transparantie van de ESM

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 6 september 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1548

Afgerond. Ingevuld in brief van 6 december 2018. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1411

58

2018–2019

Toegezegd een gedetailleerde tijdlijn te geven over het proces de komende tijd met betrekking tot het instrument voor convergentie en concurrentievermogen, het SRF en de backstop, EDIS, etc.

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 17 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1572

Afgerond. Meegenomen in het verslag van Eurogroep en Ecofinraad 21 en 22 januari. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1569

59

2018–2019

Toegezegd op papier te zetten wat de Nederlandse inzet is ten aanzien van de wijziging van het ESM-verdrag en de rol van de ERK in het ESM-toezicht (bijv. over zeggenschap en controle)

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 17 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1572

Afgerond. Ingevuld in brief van 06 februari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1575. En in de brief van 26 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1613

60

2018–2019

Toegezegd terug te komen op de precieze positie van Nederland t.a.v. de governance van de BICC

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 14 mei 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1610

Afgerond. Meegenomen in het verslag van Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 mei. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1602

61

2018–2019

Toegezegd tijdig te zullen informeren wanneer besloten wordt over de criteria waaronder lidstaten middelen kunnen ontvangen uit de BICC

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 14 mei 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1610

Afgerond. Meegenomen in het verslag van Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 mei. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1602

62

2018–2019

Toegezegd toe te lichten wie over de BICC besluit, hoe zaken kunnen worden tegengehouden, wat het krachtenveld is en wat de beoogde omvang van de BICC is

Minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin van 14 mei 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1610

Afgerond. Meegenomen in het verslag van Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 mei. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1602

63

2018–2019

Toegezegd dat de Minister een gebonden exemplaar van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 naar de bij het AO aanwezige Kamerleden zal sturen

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. Kamerleden die aanwezig waren bij het AO januari 2019 hebben een gebonden exemplaar gekregen

64

2018–2019

Toegezegd dat de Staatssecretaris nogmaals het schema met de Kamer zal delen dat aangeeft welke stappen noodzakelijk zijn voor de verkoop van Holland Casino

Staatssecretaris tijdens het AO staatsdeelnemingen, 30 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. Per brief is het voorstel tot intrekking van het wetsvoorstel modernisering speelcasino's kenbaar gemaakt, zodat het kabinet terug naar de tekentafel kan met het oog op een mogelijk nieuw privatiseringstraject (34 471 nr. I). Deze toezegging is daarmee achterhaald

65

2018–2019

De Minister zegt toe de audit gap onder de aandacht brengen van de heer Enria, de nieuwe voorzitter van het Single Supervisory Mechanism, wanneer hij aanschuift bij een vergadering van de Eurogroep (naar verwachting voorjaar 2019)

Minister in kamerbrief van 15-01-2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1565

Afgerond. Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 april 2019 (verslag Eurogroep en informele Ecofin van 5 en 6 april 2019 te Boekarest). Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1596

66

2018–2019

De Minister zegt toe in brief over Europese Rekenkamer te reflecteren op de wijze waarop NL een meerderheid wil vinden voor het adequaat adresseren van de audit gap

De Minister tijdens het AO Ecofin/Eurogroep d.d. 17-01-2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1572

Afgerond. Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 februari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1573

67

2018–2019

De Minister zegt toe in de aangekondigde brief over witwassen, voor de zomer te ontvangen, ook te verduidelijken wat wel en niet kan met betrekking tot het uit de roulatie halen van 500 eurobiljetten

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018–2019, 32 545, nr. 112

Afgerond, brief is verzonden op 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

68

2018–2019

De Minister zegt toe in de brief terug te komen op de beschikbaarheidspercentages voor het girale betalingsverkeer

Minister tijdens het vragenuur van 11 juni 2019, Handelingen II 2018–2019, nr. 91

Afgerond, met Kamerbrief reactie op de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

69

2018–2019

De Minister zegt toe de jaarrapportage 2018 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan te bieden

Minister tijdens het vragenuur van 18 juni 2019, ongecorrigeerd verslag

Afgerond, met Kamerbrief reactie op de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

70

2018–2019

De Minister zegt toe schriftelijk terug te komen op welke maatstaf wordt gebruikt om te bepalen hoeveel mensen wel en niet gebruik maken van internetbankieren

Minister tijdens het vragenuur van 18 juni 2019, ongecorrigeerd verslag

Afgerond, met Kamerbrief reactie op Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer jaarrapportage. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

71

2018–2019

De Minister zegt toe bij Minister van J&V de vraag neer te leggen wat we kunnen doen aan de circulatie van de € 500 biljetten, of de oplossing doelmatig is, of er een tijdpad is voor de uitfasering van deze biljetten en zo niet, of het doelmatig is daarover een tijdpad af te spreken

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II, 2018–2019, 27 863, nr. 40, item 8

Afgerond in plan van aanpak, zie Kamerbrief van 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

72

2018–2019

De Minister zegt toe de Autoriteit Persoonsgegevens te betrekken bij het onderzoek naar gegevensdeling door financiële instellingen t.b.v. het cliëntenonderzoek

De Minister tijdens het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (d.d. 16-01-2019). Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

Afgerond in plan van aanpak, zie Kamerbrief van 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

73

2018–2019

De Minister zegt toe de ervaringen in het buitenland mee te nemen bij onderzoek naar gegevensdeling om het cliëntenonderzoek effectiever te maken

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (d.d. 20-02-2019). Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

Afgerond in plan van aanpak, zie Kamerbrief van 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

74

2018–2019

De Minister zegt toe ervaringen in de verzekeringsbranche mee te nemen bij onderzoek naar gegevensdeling om het cliëntenonderzoek effectiever te maken

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (d.d. 20-02-2019). Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

Afgerond in plan van aanpak, zie Kamerbrief van 30 juni 2019. Kamerstuknummer nog niet bekend

75

2018–2019

De Minister zegt toe dat hij het Platform Hypotheken aanbieders van hypothecair krediet zal vragen op welke wijze zij momenteel de mogelijkheden voor het profiteren van de lage rente onder de aandacht van consumenten brengen

Verslag van een schriftelijk overleg (d.d. 31-01-2019). Kamerstukken II 2018–2019, 32 847, nr. 467

Afgerond. De Tweede Kamer is op 21 juni geïnformeerd in Kamerbrief over Platform hypotheken. Kamerstukken II 2018–2019, 32 847, nr. 529

76

2018–2019

De Minister zegt toe de eerstvolgende platformbijeenkomst opnieuw te inventariseren of er knelpunten spelen rondom de toetsing op werkelijke lasten, in het bijzonder bij consumenten met een bescheiden inkomen

Antwoord op Kamervragen. Aanhangsel Kamerstukken II 2018–2019, nr. 1848

Afgerond. De Tweede Kamer is op 21 juni geïnformeerd in Kamerbrief over Platform hypotheken. Kamerstukken II 2018–2019, 32 847, nr. 529

77

2018–2019

De Minister zegt toe om te komen met een uitgebreide brief over de lessen die het kabinet heeft getrokken uit de crisis

De Minister tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen Eerste Kamer 20-11-2018. Handelingen I 2018–2019, nr. 8, item 3

Afgerond. Kamerbrief lessen uit economische crisis d.d. 19-07-2019. Kamerstukken I 2018–2019, 35 000, S

78

2018–2019

De Minister zegt toe een schriftelijke appreciatie te geven van het compromis op het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP), waarbij ook aandacht wordt besteed aan de mate waarin dit compromis leidt tot fiscale harmonisatie

De Minister tijdens het AO Ecofin/Eurogroep d.d. 17-01-2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1572

Afgerond. Zie brief Uitkomst onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Kamerstukken II 2018–2019, 22 112, nr. 2768

79

2018–2019

De Minister zegt toe aan lid Nijboer om na te gaan of er signalen over klachten zijn binnengekomen bij ministerie en Kifid over uitspraken van Kifid met juridisch-technische inslag, die na de evaluatie in 2016 niet meer zo gedaan zouden worden

De Minister tijdens AO Financiële Markten 08-11-2018. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 96, p. 32–33

Afgerond in verzamelbrief. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 106

80

2018–2019

De Minister zegt toe een gedetailleerde tijdlijn aan de Tweede Kamer aan te bieden over het proces met betrekking tot de backstop voor het Single Resolution Funds en European Deposit Insurance Scheme, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de besluitvorming

De Minister tijdens het AO Ecofin/Eurogroep d.d. 17-01-2019. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1572

Op 1 februari 2019 is een brief gestuurd met daarin de afspraken. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501–07, nr. 1568

81

2018–2019

De Minister zegt toe aan het lid Ronnes om in te gaan op de vraag of er voldoende controle is op de uitzonderingen van het bonusplafond

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de Minister van Financiën, tijdens het mondelinge vragenuur van 4 december 2018 over ABN-medewerkers die de bonuswet omzeilen. Handelingen II 2018–2019, nr. 31

Afgerond. Bij brief van 17 december 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de controle op de uitzonderingen van het bonusplafond. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

82

2018–2019

De Minister zegt toe aan het lid Nijboer om in de brief over beloningsmaatregelen in te gaan op het verzoek om de bonuswetgeving zo aan te scherpen dat hieronder ook participaties van werknemers komen te vallen

De Minister van Financiën tijdens het VAO Financiële Markten van 11 december 2018. Handelingen II 2018–2019, nr. 34

Afgerond. Bij brief van 17 december 2018 wordt ingegaan op het verzoek om de bonuswetgeving zo aan te scherpen dat hieronder ook participaties van werknemers komen te vallen. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 199

83

2018–2019

De Minister zegt toe een overzicht te maken van de implementatie/uitvoering aanbevelingen Commissie de Wit

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

Afgerond, zie Kamerbrief opvolging aanbevelingen commissie De Wit. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 211

84

2018–2019

De Minister zegt toe combineren reactie initiatiefnota Alkaya met reactie op WRR-rapport Geld en Schuld

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

Afgerond, zie aanbiedingsbrief Kabinetsreactie WRR-rapport Geld en Schuld en initiatiefnota SP van 11 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 35 107

85

2018–2019

De Minister zegt toe om de analyses die ten grondslag liggen achter (tijdelijke) uitbreiding capaciteit AFM en DNB te delen

De Minister tijdens AO Financiële Markten 08-11-2018. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 96

Afgerond met Kamerbrief Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020. Kamerstukken II 2018–2019, 33 957, nr. 31

86

2018–2019

De Minister zegt toe aan de Minister van BZK te vragen wanneer de brief over gemeenten wordt gestuurd

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 40

Afgerond met Kamerbrief motie over de acceptatie van contant geld door gemeenten. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 82

87

2018–2019

De Minister zegt toe terugkomen te komen op finesses bij beantwoording Kamervragen SecurCash

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 40

Afgerond in beantwoording van schriftelijke vragen. Aanhangsel bij de Handelingen II 2018–2019, nr. 1647

Toezeggingen waarvan de uitvoering nog niet is afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2008–2009

De Minister zegt toe dat als er voornemens zijn om beleidsmatige aanpassingen in de AMvB (Besluit bestuurlijke boetes Wft) te verrichten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een vroeg stadium op de hoogte stellen van de intenties

Brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2009. Kamerstukken II 2008–2009, 31 458, nr. 17

Doorlopend. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de Tweede Kamer bij brief van 9 februari 2017 geïnformeerd. Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 60

2

2010–2011

De Minister zegt toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet toegelicht wordt in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel

De Minister tijdens de plenaire vergadering Wijzigingswet financiële markten 2010 d.d. 10 mei 2011. Handelingen I 2010–2011, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 28

Doorlopend. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel

3

2012–2013

Toegezegd de Kamer te informeren zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten

Minister in AO Deelnemingen. Kamerstukken II 2012–2013, 28 165, nr. 162, pag. 21

In behandeling. Het invoeren van een Britse wet voor borging publieke belangen heeft op dit moment geen prioriteit in het VK

4

2013–2014

De Minister zegt toe wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover te informeren en de nog openstaande vragen te beantwoorden

De Minister tijdens het AO Eurogroep/ Ecofin d.d. 7 november 2013. Kamerstukken II 2013–2014, 21 501-07, nr. 1115

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

5

2013–2014

De Minister zegt toe zich in te zetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat kantoor ook accountantsdiensten verleent

De Minister tijdens het VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014. Handelingen II 2013–2014, nr. 84, item 27

In behandeling. De Minister heeft tijdens het VAO Accountancy van 20 mei 2014 aangegeven dat Nederland een in zijn ogen helderder benadering heeft gekozen. Nederland heeft gekozen voor een positieve lijst en Europa voor een negatieve lijst. Handelingen II 2013–2014, nr. 84, item 27

6

2014–2015

De Minister zegt toe de Tweede Kamer tijdig te informeren over eventuele wijzigingen van de gedelegeerde handeling

De Minister tijdens het WGO implementatie Omnibus II-richtlijn. Kamerstukken II 2014–2015, 34 100, nr. 15

Doorlopend. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de Minister de Tweede Kamer hier tijdig over informeren

7

2014–2015

De Minister zegt toe dat de AFM in een vast ritme per jaar zal rapporteren over de voortgang van de implementatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants-maatregelen

De Minister tijdens het AO Accountancy d.d. 13 november 2014. Kamerstukken II 2014–2015, 33 977, nr. 5

Doorlopend. De AFM heeft het eerste Dashboard (2015) gepubliceerd. Op 28 juni 2017 is het rapport «kwaliteit oob-accountantsorganisaties onderzocht» gepubliceerd

8

2014–2015

De Minister zegt toe het informatieprotocol – na overleg over de vormgeving van verslaglegging van een vertrouwelijk overleg, zal met die input een nieuwe versie van de werkafspraken aan de Kamer worden gestuurd

De Minister tijdens het AO inzake start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. d.d. 4 juni 2015. Kamerstukken II 2014–2015, 21 501-07, nr. 1287

Doorlopend. Overeen is gekomen dat de Commissie voor Financiën enkele uitgangspunten formuleert ten behoeve van de werkafspraak inzake de (wijze van) verslaglegging van de vertrouwelijke overleggen en de eventuele openbaarmaking van deze verslagen. De commissie zou hier een procedurele sessie aan wijden – waarbij ambtelijke ondersteuning vanuit het ministerie aanwezig kan zijn – waarna het ministerie deze werkafspraak kan finaliseren en een nieuwe, aangevulde versie van het informatieprotocol ter afronding aan de Kamer kan sturen

9

2014–2015

De Minister zegt toe dat zodra ook maar enigszins duidelijk wordt hoe de Financial Transaction Tax eruit komt te zien, Nederland, ook samen met andere landen, een diepgravende analyse zal maken van hoe het ons raakt. Nederland zal ook aan de Commissie vragen om die analyse te maken. Daarna zal de Minister de Kamer hierover informeren

De Minister tijdens het WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015. Kamerstukken II 2014–2015, 34 208, 34 198, 34 204, nr. 11

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de Financial Transaction Tax er uit komt te zien

10

2015–2016

Toegezegd dat de Minister van I&W er zorg voor zal dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidsstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van I&W en FIN

Minister van Financiën. Kamerbrief: Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Kamerstukken II 2017–2018, 25 422, nr. 220 en Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 220

Doorlopend. Er wordt hier jaarlijks een brief over gestuurd

11

2015–2016

Toezegging dat de Minister van I&W er zorg voor zal dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van I&W en FIN.

AO Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming d.d. 24 mei 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 32 645, nr. 84

Doorlopend. Er wordt hier jaarlijks een brief over gestuurd

12

2015–2016

Toegezegd de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van de Volksbank om een besluit over haar toekomst te nemen

Minister in Kamerbrief van 1 juli 2016.

Kamerstukken II 2015–2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. De Kamer is voor het laatst op 27 november 2018 geïnformeerd over de voortgangsrapportage van NLFI. De Kamer zal ook in 2019 geïnformeerd worden wanneer een nieuwe rapportage van NLFI wordt ontvangen

13

2015–2016

Toegezegd dat Nederland geen kapitaalstortingen zal doen in TenneT voor Duitse investeringen (alleen voor Nederlandse investeringen)

Minister in AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid d.d. 3 februari 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwendt voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland. Sinds deze storting is de investeringsagenda van TenneT verder gegroeid. TenneT heeft daarom opnieuw additioneel eigen vermogen nodig. Anders dan bij de eerder aan TenneT toegezegde kapitaalstortingen, is deze eigen vermogen behoefte voor een substantieel deel een gevolg van de Duitse investeringsagenda. Om deze reden wordt – samen met de Minister van EZK – een nadere analyse gedaan naar de rationale van integratie met TenneT Duitsland. Het kabinet verwacht de Tweede Kamer in de zomer van 2019 te kunnen informeren over de uitkomsten van de nadere analyse

14

2015–2016

Toegezegd erop toe te zien dat de Staatsloterij met gedupeerden van misleidende reclame op een goede manier tot een oplossing komt

Staatssecretaris in AO Deelnemingen d.d. 3 februari 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 28 165, nr. 248

Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met Stichting Staatsloterijschadeclaim over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element was een eenmalige, bijzondere loterij in mei 2017. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald. Tegen Staatsloterij lopen nog enkele collectieve en individuele zaken. Nederlandse Loterij ziet de uitspraken met vertrouwen tegemoet

15

2015–2016

De Minister zegt toe jaarlijks voor de zomer een stand van zaken met betrekking tot de resultaten van de FinTech-initiatieven (niet oneindig jaarlijks) aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin betrekt hij ook de ervaringen met de verlenging van de beslistermijn bij aanvraag bankvergunning

De Minister tijdens het AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135

Doorlopend. Brief van de Minister van Financiën genaamd «Innovatie in de financiële sector» van 9 april 2019, en Brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingsbrief». Kamerstukken II 2016–2017, 32 013, nr. 142

16

2015–2016

De Minister zegt toe regelmatige update aan de Tweede Kamer te sturen over de ontwikkelingen in het Bazels comité, inclusief Nederlandse belangen o.a. landbouw, MKB, hypotheken

AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 32 013, nr. 135

Doorlopend. De Minister heeft op 23 februari 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten van het Bazels akkoord. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 169

17

2015–2016

De Minister zegt toe om de komende twee jaar alle regelgeving die op grond van artikel 1:3a vastgesteld wordt per brief bij de Kamer te melden en dat dat vervolgens over twee jaar opnieuw overwogen wordt. De Minister stuurt de Tweede Kamer daarnaast proactief een overzicht van hoe vaak het is voorgekomen en wat de voorbeelden waren. Dan wordt bekeken of het nodig is en of het voorgezet wordt

De Minister tijdens het WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016. Kamerstukken II 2015–2016, 34 455, nr. 11

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017. Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 60. Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

18

2015–2016

De Minister zegt toe dat er na twee jaar een evaluatie Basic regime plaatsvindt

De Minister tijdens het VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015. Handelingen II 2015–2016, nr. 35, item 5

In behandeling. Het voornemen is het Basic regime te evalueren zodra de solvabiliteitsberekeningen uit het Solvency II regime in 2018 zijn geëvalueerd. Hierdoor kan met evt. verbeteringen en vereenvoudigingen rekening worden gehouden

19

2016–2017

Toegezegd dat Financiën de komende tijd samen met andere ministeries zal doorgaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsprojecten te vergroten. De focus zal hierbij liggen op grote en complexe investeringsprojecten, interne bedrijfsvoeringsprojecten en ICT-projecten

Minister in Kamerstukken II 2016–2017, 28 753, nr. 43

Doorlopend. Financiën werkt samen met departementen in meerdere concrete projecten en investeringen om deze toezegging te realiseren. Een update zal worden gegeven in de eerstvolgende Voortgangsrapportage eind 2019

20

2016–2017

Toegezegd dat Financiën in de komende periode in overleg zal treden met betrokken departementen om concrete stappen te zetten naar verdere verbetering van de besluitvorming en uitvoering van overheidsinvesteringen door middel van analyse-instrumenten en bedrijfseconomische principes

Kamerstukken II 2016–2017, 31 935, nr. 35

Doorlopend. Op departementsniveau zijn een aantal belangrijke stappen gezet en in een aantal gevallen ook afspraken gemaakt over het gebruik van bedrijfseconomische instrumenten. Financiën zal zich ook de komende tijd inzetten hier verdere stappen in te zetten. Een update zal worden gegeven in de eerstvolgende Voortgangsrapportage eind 2019

21

2016–2017

Toegezegd een valuatie van het verkoopproces a.s.r.

Minister in Kamerbrief van 18 september 2017. Kamerstukken II 2016–2017, 33 532, nr. 79

In behandeling

22

2016–2017

De Minister heeft toegezegd om de Kamer bij tijd en wijle te informeren over hoe het zit met de efficiëntieoperatie binnen de NS

Minister in AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 28 165, nr. 264

In behandeling. Deze informatie wordt jaarlijks verstrekt in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen

23

2016–2017

Toegezegd in de toekomst de NS op het normrendement aan te spreken en te interveniëren waar dat nodig is

Minister in AO Deelnemingenbeleid rijksoverheid, januari 2016. Kamerstukken II 2016–2017, 28 165, nr. 264

In behandeling. In regulier overleggen spreekt de aandeelhouder regelmatig met de NS over het rendement

24

2016–2017

De Minister zegt toe bij wijzigingen in de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarin controles worden aangemerkt als wettelijke controles de Tweede Kamer voortaan per brief te informeren

De Minister tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Handelingen II 2016–2017, nr. 99

In behandeling

25

2016–2017

De Minister zegt toe dat er een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen

Brief van de Minister van Financiën d.d. 30 december 2016. Kamerstukken 2016–2017, 32 545, nr. 59, p.7/8

In behandeling. Uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen

26

2017–2018

Toegezegd het verzoek over te brengen van de Partij van de Dieren aan CBS over het opnemen van een indicator dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart. De Minister laat aan het CBS over of dit mogelijk is

Minister van Financiën. Kamerstukken II 2017–2018, 34 950, nr. 12

In behandeling. De gesprekken over het verder vormgeven van de monitor brede welvaart tussen EZK en CBS vinden plaats. De verwachting is dat deze gesprekken nog een tijdje zullen duren, omdat in de monitor ook sustainable development goals worden verwerkt en andere suggesties worden bekeken. In deze gesprekken zal ook het verzoek worden meegenomen om dierenwelzijn als indicator op te nemen. CBS besluit uiteindelijk over de opname van indicatoren

27

2017–2018

De Minister zegt een brief toe over de risico’s ten aanzien van het ECB-beleid

De Minister bij plenair debat Algemene Financiële Beschouwingen. Handelingen II 2017–2018, nr. 20, p. 13

Doorlopend. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1601

28

2017–2018

De Minister zegt toe de lasten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) blijvend te monitoren

De Minister tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 23

Doorlopend

29

2017–2018

De Minister zegt toe om DNB, tot de formele evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018, jaarlijks een rapportage over de stand van zaken in de trustsector te vragen

Minister tijdens de behandeling van het verslag van de parlementaire ondervragings-commissie Fiscale constructies. Handelingen II 2017–2018, nr. 105, item 8

Doorlopend. DNB neemt de rapportage op in haar ZBO-verantwoording

30

2017–2018

De Minister zegt toe de sector te vragen om in de online bankomgeving een toegankelijk overzicht te bieden van derde partijen die toegang hebben of hebben gehad tot de betaalrekening van de klant, en te bezien in hoeverre het mogelijk is dat de klant via dit dashboard de toestemming bij de derde partij weer kan intrekken (dubbel slot)

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

31

2017–2018

De Minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB aandacht te vragen voor de risico’s bij het verwerken van gegevens van derden die hiervoor geen toestemming hebben gegeven

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

32

2017–2018

De Minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB aandacht te vragen om bij het uitoefenen van toezicht aandacht te hebben voor de vraag of het wenselijk is dat wordt «betaald» met het verstrekken van persoonsgegevens, dan wel dat persoonsgegevens commercieel worden gebruikt, ook in relatie tot kwetsbare groepen

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

33

2017–2018

De Minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB hen te vragen of er daadwerkelijk drie jaar nodig is om PSD2 in zijn totaliteit te evalueren en of het mogelijk is om in praktische zin bij te sturen

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

34

2017–2018

De Minister zegt toe te evalueren of het voldoende duidelijk is welke betaalinstrumenten (met name van kleinere creditcardmaatschappijen) wel en niet onder het verbod vallen

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

35

2017–2018

De Minister zegt toe om de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten te evalueren

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

36

2017–2018

De Minister zegt toe om bij de Europese Commissie aandacht te vragen voor de risico’s op het terrein van privacy, ook in het kader van de evaluatie die de Commissie over enige jaren gaat uitvoeren (januari 2021)

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling

37

2017–2018

De Minister zegt toe het aandachtspunt van transparantie in de financiële sector in diverse gesprekken die hij heeft in Europees verband aan de orde brengen

De Minister tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten. Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4

In behandeling

38

2017–2018

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, België en Nederland. In beantwoording S.O. stapsgewijs oversluiten d.d. 30 januari 2019 is aangegeven dat deze in de eerste helft 2019 naar de Tweede Kamer verzonden wordt

Toezegging van de Minister tijdens AO bankensector d.d. 07-02-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 32 013, nr. 167

In behandeling

39

2017–2018

De Minister zegt toe om in gesprek met De Nederlandsche Bank en het CPB te vragen of zij meer aandacht kunnen besteden aan de risico's in de verzekeringssector wanneer zij de jaarlijkse monitor schrijven en daar bij de Kamer op enig moment op terugkomen

De Minister tijdens het plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 90

In behandeling

40

2017–2018

De Minister zegt toe de evaluatie van het afwikkelingsproces van het rentederivatendossier breder te trekken dan alleen rentederivaten (onder andere ook woekerpolissen) en te kijken of hier lessen uit kunnen worden getrokken na de afronding van het rentederivatendossier hiermee starten

Toezegging van de Minister tijdens het VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 55, item 22

In behandeling m.b.t. rentederivaten. Start evaluatie is afhankelijk van afronding dossier rentederivaten. Afgerond m.b.t. beleggingsverzekeringen. Bij brief van 28 juni 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de lessen die kunnen worden getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Kamerstukken II 2018–2019, 32 013, nr. 218

41

2017–2018

De Minister zegt toe om de diversiteit van betaaldiensten, het ontstaan van monopolies en de marktmacht van Big Techs te monitoren, waar mogelijk met behulp van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Minister tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017–2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. ACM werkt in overleg met Financiën aan een plan van aanpak voor monitoring van Big Techs na aanleiding van PSD2

42

2017–2018

De Minister zegt toe bij DNB de acceptatie van politiek prominente personen door banken onder de aandacht brengen

De Minister tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017–2018, nr. 38, item 3

In behandeling. Bij periodiek overleg met DNB door de Minister onder de aandacht gebracht. Eerste Kamer moet nog geïnformeerd worden

43

2017–2018

De Minister zegt toe de implementatiewet AMLD4 breed te evalueren

De Minister tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017–2018, nr. 38, item 3

In behandeling. De Minister heeft op 12 februari 2019 een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin hij hoofdlijnen van evaluatie van implementatiewet AMLD4 uiteenzet

44

2017–2018

De Minister zegt toe om de wet twee of drie jaar na inwerkingtreding (Wet transparant toezicht financiële markten) te evalueren en daarbij de AFM en DNB te betrekken. Bij de evaluatie wordt ingegaan op:

– de balans tussen openbaarmaking van toezichtinformatie en het beroepsgeheim;

– de beperking van de aansprakelijkheid van de AFM en DNB; en

– de discretionaire bevoegdheid van de AFM en DNB

De Minister tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten. Handelingen II 2017–2018, nr. 46, item 4

In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie in 2020 is er met DNB en AFM afgesproken dat zij de komende jaren bijhouden hoe zij de nieuwe publicatiebevoegdheden uit de Wet transparant toezicht financiële markten inzetten

45

2017–2018

De Minister zegt toe in samenwerking met de AFM het toezicht op het productontwikkelingsproces te evalueren en de uitkomst daarvan uiterlijk 1 juli 2020 naar de Kamer te sturen

Brief van de Minister van 15 december 2017 ter aanbieding van de beleidsdoorlichting Financiële Markten. Kamerstukken II 2017–2018, 31 935, nr. 45

In behandeling. Uiterlijk 1 juli 2020 zal de Tweede Kamer een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van het toezicht op het productontwikkelingsproces ontvangen

46

2017–2018

De Minister zegt toe om de aansprakelijkheidsbeperking van DNB mee te nemen bij het vijfjaarlijkse onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van DNB als ZBO

De Minister in het plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06-06-2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 90

In behandeling. Wordt afgerond in het vijfjaarlijks onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van DNB als ZBO

47

2017–2018

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 expliciet de vervulling van de interne compliance functie bij kleine trustkantoren, de meerwaarde van een vorm van raad van commissarissen en de effectiviteit en omzeiling van de wetgeving mee te nemen

De Minister tijdens het plenair debat Wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017–2018, nr. 102, item 3 herdruk

In behandeling. Wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren

48

2018–2019

Toegezegd in de Miljoenennota op te nemen een bespiegeling op de lage rente, en de consequenties voor het begrotings- en schuldbeleid

Toegezegd tijdens MO over het Europees Semester 2019 (23/5). Kamerstukken I 2018–2019, CXXXI, D

In behandeling, in de Miljoenennota zal op genoemd onderwerp worden ingegaan

49

2018–2019

Toegezegd in de Miljoenennota op te nemen een paragraaf over de loonontwikkeling

Toegezegd tijdens Verantwoordingsdebat d.d. 06–06. Kamerstukken II 2018–2019, nr. 90, item 12

In behandeling, in de Miljoenennota zal op genoemd onderwerp worden ingegaan

50

2018–2019

De Minister zegt toe aan mw De Vries (VVD) voor te leggen aan VWS dat eventuele mee- of tegenvallers niet kunnen worden betrokken in de VJN doordat het advies van de Zorgautoriteit altijd net na de voorjaarsbesluitvorming bekend zijn

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling

51

2018–2019

Toegezegd aan lid De Vries (VVD) toe te kijken naar de ramingen van SZW

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling

52

2018–2019

Toegezegd om contact op te nemen met zijn collega van I&W om te kijken of deze de problematiek van onderhoud scherp op het netvlies heeft, maar gaat daar helemaal vanuit

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling. Er is contact met I&W over het onderhoud. Bij de Ontwerpbegroting 2020 komt de Minister van I&W met maatregelen. De instandhoudingsopgave voor de toekomst wordt in beeld gebracht en extern getoetst

53

2018–2019

Toegezegd aan lid Slootweg (CDA) de normeringssystematiek onder de aandacht te houden en te bekijken wat er aan hand is en blijven kijken naar de Jeugdzorg ook met de Minister BZK

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling. Er is een werkgroep die de normeringssystematiek zal evalueren onder leiding van Julia Tieleman. VWS doet daar samen met FIN onderzoek naar

54

2018–2019

Toegezegd aan lid De Vries (VVD) breder te kijken naar innovatie in de Miljoenennota

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling. Er zal in een breder stuk aandacht worden besteed aan innovatie in de Miljoenennota

55

2018–2019

Toegezegd aan lid Nijboer (PvdA) de problematiek van het niet doorgaan van renteverhoging die kan leiden tot een nieuwe taakstelling OCW te betrekken bij de augustusbesluitvorming

Minister van Financiën, 3 juli 2019, Voorjaarsnotadebat. Vindplaats: Plenair verslag Voorjaarsnota (ongecorrigeerd), 101e vergadering

In behandeling. Het is betrokken bij de julibrief en komt nog terug in de augustusbesluitvorming. Vervolgens zal het worden verwerkt in de begroting van OCW

56

2018–2019

Toegezegd druk uit te zullen oefenen op de Commissie om eigen cijfers te gebruiken voor de herbeoordeling van de begroting van Italië en daarbij niet af te gaan op cijfers van Italië

Minister tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin van 3 april 2019, Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1598

Doorlopend. Bij besprekingen inzake de implementatie van de Europese begrotingsregels, zet de Minister in op een consequente handhaving van de regels waaronder het consistent gebruik maken van eigen cijfers en niet die van desbetreffende lidstaten

57

2018–2019

Toegezegd dat Invest-NL nadat zij is opgericht over maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoording zal afleggen in haar externe jaarverslag. Via de website zullen de gehanteerde standaarden en waarborgen te zien zijn

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Deels in behandeling. In aandeelhoudersoverleg en beleidsoverleg zal dit aan de orde worden gesteld

58

2018–2019

Toegezegd dat de Minister van Financiën de Kamer zal informeren over de exacte hoogte van het normrendement zodra Invest-NL is opgericht/van start is gegaan

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Deels in behandeling. Na oprichting zal terug worden gekomen op de hoogte van het normrendement

59

2018–2019

Toegezegd Maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te nemen in gesprekken management Invest NL

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend

60

2018–2019

Toegezegd de voortgangsrapportages Invest NL te delen met de Tweede Kamer in de eerste jaren, inclusief een appreciatie. Ieder jaar scope Invest NL meenemen in afschrift bij jaarverslag deelnemingen

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Appreciatie meenemen in jaarverslagcyclus van Invest-NL. Reeds besproken met Invest-NL

61

2018–2019

Toegezegd dat de Minister zal het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen vanaf komend jaar in gebonden versie zal aanbieden aan de Kamer

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

Doorlopend. De leden van de Vaste Commissie voor Financiën hebben recent de ingebonden versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 aangeboden gekregen

62

2018–2019

Toegezegd dat compliance (voldoen aan Arbowetgeving, milieuregels) zal worden meenomen in gesprekken met Invest-NL

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Dit zal worden meegenomen in aandeelhoudersoverleggen vanaf oprichting Invest-NL. Voor oprichting uitkomst vermelden in veegbrief aan de Tweede Kamer (EZK)

63

2018–2019

Toegezegd de Algemene Rekenkamer om advies te vragen bij de eerste evaluatie drie jaar na oprichting van Invest-NL

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Te zijner tijd zal FIN de AR vragen om advies. Voorafgaand aan de formele adviesaanvraag zal ambtelijk overleg plaatsvinden om te komen tot een gedegen vraagstelling

64

2018–2019

Toegezegd dat de Minister van Financiën Invest-NL zal vragen om over indicatoren van de Monitor Brede Welvaar te rapporteren

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wordt meegenomen in het aandeelhoudersoverleg na oprichting Invest-NL

65

2018–2019

Toegezegd dat er een uitsluitingenlijst komt van zaken die Invest-NL niet ondersteunt, bijvoorbeeld investeringen die leiden tot kinder- en slavenarbeid, milieuvervuiling en dierenmishandeling. De Kamer wordt hierover geïnformeerd op de wijze zoals bij andere staatsdeelnemingen, via het jaarverslag van de staatsdeelneming en het jaarlijks debat hierover

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wordt meegenomen in het aandeelhoudersoverleg na oprichting Invest-NL en in het jaarverslag staatsdeelnemingen

66

2018–2019

Toegezegd dat de Minister DNB zal vragen om te kijken naar systeemrisico’s bij geldtransport en of deze te mitigeren zijn

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

In behandeling

67

2018–2019

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer voor 1 april 2019 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met de Nederlandse Loterij en de aanbieder van de draf- en rensportkansspelen

Verslag plenaire behandeling BP 2019 op 14 november 2019. Handelingen II 2018–2019, 35 026, nr. 23, item 10

In behandeling. De gesprekken lopen. Bestuur Nederlandse Loterij bekijkt hoe de landgebonden Toto aangeboden kan blijven

68

2018–2019

Toegezegd dat voor Invest-NL geldt dat voor wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen dit aan de Kamer zal moeten worden voorgelegd of gemeld. De periodieke evaluatie van de wet zal ook met de Tweede Kamer worden gedeeld

Handelingen II 2018–2019, nr. 82, item 16

In behandeling. Wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen worden voorgelegd of gemeld aan de Kamer. Evaluatie zal worden gedeeld met de Tweede Kamer

69

2018–2019

Toegezegd de Kamer mee te nemen in de resultaten van het onderzoek naar de risico’s die TenneT loopt bij investeringen in het buitenland en welke opties er zijn ten aanzien van de governance

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

In de zomer van 2019 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de risico's die TenneT loopt bij investeringen in het buitenland. Hierbij zal ook worden ingegaan op de opties die er zijn ten aanzien van de governance

70

2018–2019

Toegezegd de Kamer nog in 2018 te informeren over de toekomstvisie van EZK en FIN op de rol van TenneT binnen de noordwest Europese elektriciteitsmarkt

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 289

In de zomer van 2019 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de visie van EZK en FIN op de rol van TenneT binnen de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt

71

2018–2019

Toegezegd dat de Minister de directie deelnemingen zal vragen om informatie over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun jaarverslag

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

Wordt meegenomen in Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019

72

2018–2019

De Minister zegt toe aan de Kamer om jaarlijks te blijven informeren over de voorzieningen die er zijn en of zij onveranderd en onverminderd hoog blijven

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 40

Doorlopend. Dit is meegenomen in Kamerbrief reactie op de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 83

73

2018–2019

De Minister zegt toe dat indien er na afronding van het door de Minister van EZK gestarte onderzoek naar mkb-financiering naar het oordeel van de Minister nog aanvullend onderzoek nodig is, ook gezien de motie van de leden Snels en Sneller, komt de Minister daar schriftelijk op terug

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 107

In behandeling

74

2018–2019

De Minister zegt toe in de al aangekondigde brief over accountancy, te ontvangen in de zomer, in te gaan op de eisen en de voorwaarden voor verslaglegging

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 108

In behandeling

75

2018–2019

De Minister zegt toe dat er in het najaar een rapportage over loan to value en loan to income volgt

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 113

In behandeling

76

2018–2019

De Minister zegt toe monitoring van klimaatrisico's zowel met de sector als met BZK te bespreken

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 114

In behandeling

77

2018–2019

De Minister zegt toe een brief over de rol van de sector bij duurzaamheid/klimaat en lopende Europese voorstellen op dit terrein

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

In behandeling

78

2018–2019

De Minister zegt toe door te gaan met de rapportages van de AFM inzake rentederivaten

De Minister tijdens AO Financiële Markten 08-11-2018. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 96

In behandeling

79

2018–2019

De Minister zegt toe een onderzoek te doen naar wat de kosten zouden zijn van een Nederlandse garantieregeling voor polishouders van verzekeraars in geval van afwikkeling en dat de Minister over de resultaten daarvan, inclusief de gemaakte aannames, zal informeren. Voorstelbaar is dat daarbij verschillende niveaus van garantie worden onderzocht. Voorts wordt gevraagd om een onderzoek naar de besmettingsrisico’s in het geval dat polishouders niet 100% beschermd zijn in geval van afwikkeling. De Minister zegt dat toe, maar wacht met het onderzoek totdat EIOPA haar onderzoek heeft gepresenteerd

De Minister tijdens de plenaire behandeling van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 27-11-2018. Handelingen I 2018–2019, nr. 9, item 8

In behandeling

80

2018–2019

De Minister zegt toe dat hij de Kamer één keer per jaar laat zien wat er met het specifieke probleem van «woekerrentes» gebeurt, hoe die rentes zich ontwikkelen en wat dat betekent voor mensen

De Minister tijdens VAO Financiële Markten d.d. 11 december 2018. Handelingen II 2018–2019, nr. 34

In behandeling

81

2018–2019

De Minister zegt toe om met DNB te bespreken of het mogelijk is om meer informatie te krijgen over de tarieven tussen banken voor bankrekeningen en over de kosten van pintransacties

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 40

In behandeling

82

2018–2019

De Minister zegt toe de vraag neer te leggen over het eventueel verlagen dag limiet bij organisaties die erover gaan

Toezegging van Minister tijdens het debat «Gebruik van contant geld in de samenleving» op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 27 863, nr. 40

In behandeling

83

2018–2019

De Minister zegt toe in contact te treden met zijn ambtgenoot van EZK om te bezien of gevolg kan worden gegeven aan de oproep van het Internationaal Energie Agentschap met betrekking tot het behalen van de 1,5°C-doelstelling

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 109

In behandeling

84

2018–2019

De Minister zegt toe een brief te zenden aan de Kamer over Europese consolidatie in de bankensector

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 110

In behandeling

85

2018–2019

De Minister zegt toe de Kamer nader te informeren over de aanduiding die kan worden gehanteerd om het onderscheid te verhelderen tussen zelfstandig adviseurs en adviseurs die werkzaam zijn bij aanbieders van financiële dienstverleners

Minister tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 111

In behandeling

86

2018–2019

De Minister zegt toe aflossingsvrije hypotheken meenemen in monitor Loan-to-value/Loan-to-income en naar de Kamer te sturen in het najaar

De Minister tijdens het AO financiële markten d.d. 12-06-19. Kamerstukken II 2018–2019, 32 545, nr. 107

In behandeling, gesprek loopt met AFM/DNB over brief in najaar

87

2018–2019

De Minister zegt toe in de voorbereiding op de volgende Platform bijeenkomst in 2020 uit te vragen hoe kredietverstrekkers omgaan met de overlijdensrisicoverzekering en of partijen andere knelpunten ervaren op het gebied van hypotheekverstrekking aan (ex) kankerpatiënten

Antwoorden van Minister Bruins (Medische Zorg) mede namens Minister van Financiën. Aanhangsel Handelingen II 2018–2019, nr. 2936

In behandeling, moet in voorbereiding Platform 2020 (eind 2019/begin 2020) worden meegenomen door BZK

88

2018–2019

De Minister zegt toe het probleem van toegankelijkheid internetbankieren onder kwetsbare groepen aan te kaarten bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Minister tijdens het vragenuur van 18 juni 2019, ongecorrigeerd verslag

In behandeling, zal na de zomer in Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aangekaart worden

89

2018–2019

De Minister vraagt DNB naar de systeemrisico’s die kunnen ontstaan door het faillissement van SecurCash en koppelt hierover terug naar de Kamer

Kamerstukken II 2018–2019, 28 165, nr. 302

In behandeling. De Minister komt er uiterlijk begin 2020 op terug in de volgende Kamerbrief over contant geld

90

2018–2019

De Minister zegt toe met DNB in gesprek gaan over schaduwbanken

De Minister tijdens het debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018–2019, nr. 56, item 5

In behandeling. Dit zal terugkomen in algemene brief inzake risicoreductie die na de zomer naar de Kamer gaat

61

Het overzicht van moties en toezeggingen is geactualiseerd tot het zomerreces.

62

Tweemaal per jaar wordt een fiscale moties- en toezeggingenbrief aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.

Licence