Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 5.3.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet moederdepartement

121.339

142.661

138.584

138.212

137.762

137.755

137.755

Omzet overige departementen

1.605

542

3.227

3.227

3.227

3.227

3.227

Omzet derden

11.950

12.464

8.308

8.308

8.308

8.308

8.308

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

127

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

135.021

155.667

150.119

149.747

149.297

149.290

149.290

               

Lasten

             

Apparaatskosten

112.773

140.102

138.133

137.350

137.133

137.623

137.680

– personele kosten

88.802

107.705

104.571

104.606

104.443

104.442

104.442

Waarvan eigen personeel

58.541

68.361

66.154

66.154

66.154

66.155

66.155

Waarvan externe inhuur

26.756

37.105

35.569

35.604

35.441

35.439

35.439

Waarvan overige personele kosten

3.505

2.238

2.848

2.848

2.848

2.848

2.848

– materiële kosten

23.971

32.397

33.562

32.744

32.690

33.182

33.239

Waarvan apparaat ICT

6.285

7.850

7.080

7.080

7.080

7.080

7.080

Waarvan bijdrage aan SSO's

7.476

7.115

8.460

8.460

8.460

8.460

8.460

Waarvan overige materiele kosten

10.210

17.432

18.022

17.204

17.150

17.642

17.699

Gerechtskosten

8.721

10.759

7.996

7.999

7.987

7.987

7.987

Rentelasten

59

58

57

57

57

57

57

Afschrijvingskosten

3.160

4.748

3.932

4.341

4.120

3.623

3.566

– materieel

1.607

4.098

3.314

3.791

3.845

3.623

3.566

Waarvan apparaat ICT

2.511

2.725

2.460

4.135

4.335

1.820

1.820

– immaterieel

649

649

618

550

275

0

0

Overige lasten

1.576

0

0

0

0

0

0

– dotaties aan voorzieningen

755

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

821

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

126.289

155.667

150.119

149.746

149.297

149.290

149.290

               

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

8.732

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

8.732

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de Meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2020:

Tabel 5.3.2 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

Hoeveelheid

Omzet (* € 1.000)

Transacties

€ 713,10

3.943

€ 2.812

Vrijheidsstraffen

€ 167,15

21.149

€ 3.535

Taakstraffen

€ 132,93

36.691

€ 4.877

Schadevergoedingsmaatregelen

€ 560,69

14.865

€ 8.334

Ontnemingsmaatregelen

€ 4.821,19

1.770

€ 8.536

v.i.

€ 2.859,78

1.032

€ 2.951

Toezicht

€ 320,35

12.472

€ 3.995

Jeugdreclassering

€ 510,15

5.000

€ 2.551

Geldboetes

€ 9,00

9.726.910

€ 87.542

Overig

   

€ 13.450

Totaal

   

€ 138.584

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 5.3.3 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

Departement

Bedrag (x€ 1.000)

Inspectie SZW

1.890

SZW

53

Agentschap Telecom

300

EZK

8

RVO

1.250

EZK

35

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.200

I&W

62

NVWA

8.000

LNV

225

DUO

600

OCW

17

IGZ

375

VWS

11

Belastingdienst

100

FIN

3

Diplomaten

20.000

BuZa

403

Clustering Rijksincasso

125.733

 

2.411

Totaal

160.448

3.227

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor, de Huurcommissie en Clustering Rijksincasso.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal FTE’s en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 5.3.4 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)

Personele kosten

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Formatie

1.128

1.159

1.164

1.164

1.164

1.164

1.164

– Ambtelijk

927

940

980

980

980

980

980

– Niet-ambtelijk

201

219

184

184

184

184

184

               

– Eigen personeel

           

Kosten

58.541

65.568

66.109

66.109

66.109

66.110

66.110

Aantal FTE

927

940

980

980

980

980

980

               

– Externe inhuur

           

Kosten

26.756

38.626

35.569

35.604

35.441

35.439

35.439

               

– Post-actief personeel

           

Kosten

0

6

45

45

45

45

45

Aantal FTE

0

1

2

2

2

2

2

               

– Overige P-kosten

3.505

3.505

2.848

2.848

2.848

2.848

2.848

               

Totale kosten

88.802

107.705

104.571

104.606

104.443

104.442

104.442

De kosten externe inhuur zijn gestegen door een toename van de inhuur van automatiserings-deskundigen ten behoeve van extern gefinancierde projecten.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 4,2 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Justitie en Veiligheid (€ 3,8 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2020 over de stand van de leningen bedraagt 0,46%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2019 € 1,1 mln. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 1,0 mln. plaats in 2019 en voor € 0,1 mln. in 2020. Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 5.3.5 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

35.443

42.572

34.303

34.158

34.694

35.037

35.142

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

149.327

155.666

150.119

149.747

149.297

149.290

149.290

Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 140.215

– 151.004

– 146.187

– 145.405

– 145.177

– 145.667

– 145.724

2.

Totaal operationele kasstroom

9.112

4.662

3.932

4.341

4.120

3.623

3.566

               

Totaal investeringen (–/–)

– 2.220

– 3.255

– 2.585

– 4.260

– 4.460

– 1.945

– 4.400

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

153

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.067

– 3.255

– 2.585

– 4.260

– 4.460

– 1.945

– 4.400

               

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 1.500

– 8.500

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

Aflossing op leningen (–/–)

– 2.526

– 4.431

– 4.077

– 3.805

– 3.778

– 3.517

– 3.639

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.110

3.255

2.585

4.260

4.460

1.945

4.400

4.

Totaal financieringskasstroom

84

– 9.676

– 1.492

455

682

– 1.572

761

                 

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

42.572

34.303

34.158

34.694

35.037

35.142

35.069

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige uitkering aan moederdepartement in 2019 betreft een afroming van het Eigen Vermogen. Per ultimo 2019 was het Eigen Vermogen hoger dan de toegestane 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren.

Voor 2020 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 5.3.6 Investeringen

Investeringen

Bedrag

Termijn

– Hardware

2.110.000

3 / 5 jaar

– Software

350.000

3 / 5 jaar

– Meubels + stoffering

125.000

10 jaar

Totaal

2.585.000

 

Bovenstaande investeringen zullen door middel van een beroep op de Leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën worden gefinancierd.

Doelmatigheid

Tabel 5.3.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal(ambtelijk)

927

940

980

980

980

980

980

               

Saldo van baten en lasten in %

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Geldboetes

             

Aantal

9.503.625

9.229.711

9.726.910

9.726.910

9.358.478

9.355.193

9.355.193

Kostprijs(x€ 1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet(p*q)

85.532.625

83.067.399

87.542.188

87.542.188

84.226.305

84.196.736

84.196.736

% geïnde zaken binnen 1 jaar

93,0

93,0

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

               

Transacties

             

Aantal

4.574

6.300

3.943

3.832

6.300

6.300

6.300

Kostprijs(x€ 1)

31,47

557,07

713,10

733,63

447,23

447,23

447,23

Omzet(p*q)

143.944

3.509.559

2.811.674

2.811.262

2.817.548

2.817.544

2.817.544

% geïnde zaken binnen 1 jaar

61,7

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

               

Vrijheidsstraffen1

             

Aantal

22.157

20.778

21.149

20.911

20.911

20.911

20.911

Kostprijs(x€ 1)

221,25

199,42

167,15

168,91

168,89

168,89

168,89

Omzet(p*q)

4.902.143

4.143.632

3.534.947

3.532.151

3.531.733

3.531.720

3.531.720

               

Taakstraffen1

             

Aantal

35.676

38.590

36.691

36.606

38.569

38.569

38.569

Kostprijs(x€ 1)

133,34

119,25

132,93

132,93

126,75

126,75

126,75

Omzet(p*q)

4.756.941

4.601.703

4.877.414

4.866.009

4.888.671

4.888.630

4.888.630

               

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

12.468

14.355

14.865

15.190

14.874

14.874

14.874

Kostprijs(x€ 1)

643,17

583,36

560,69

551,47

557,82

557,81

557,81

Omzet(p*q)

8.018.748

8.374.142

8.334.491

8.376.957

8.297.000

8.296.882

8.296.882

% geïnde zaken binnen 10 jaar

 

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

               

Ontnemingsmaatregelen

             

Aantal

1.471

1.736

1.770

1.759

1.846

1.846

1.846

Kostprijs(x€ 1)

5.952,68

5.304,49

4.821,19

4.825,40

4.649,33

4.649,26

4.649,26

Omzet(p*q)

8.753.418

9.208.595

8.535.561

8.487.701

8.582.659

8.582.542

8.582.542

% geïnde zaken binnen 10 jaar

 

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

               

voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Aantal

729

1.250

1.032

1.022

1.250

1.250

1.250

Kostprijs(x€ 1)

511,24

354,16

2.859,78

2.883,14

2.415,00

2.415,00

2.415,00

Omzet

372.692

442.704

2.951.469

2.946.781

3.018.756

3.018.745

3.018.745

               

Routeren Toezicht

             

Aantal

14.275

15.000

12.472

12.389

15.000

15.000

15.000

Kostprijs(x€ 1)

37,87

54,29

320,35

321,59

269,19

269,18

269,18

Omzet

540.617

814.377

3.995.324

3.984.163

4.037.799

4.037.761

4.037.761

               

Jeugdreclassering

             

Aantal

4.432

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Kostprijs(x€ 1)

81,03

66,17

510,15

509,98

509,90

509,89

509,89

Omzet

359.133

397.022

2.550.740

2.549.884

2.549.481

2.549.475

2.549.475

               

Bestuurlijke boetes

             

Aantal

13.138

19.050

14.790

14.790

14.790

14.790

14.790

Tarief(x€ 1)

32,37

28,44

28,58

28,58

28,58

28,58

28,58

Omzet(p*q)

425.236

541.772

422.681

422.681

422.681

422.681

422.681

               

Overheidsincasso

             

Omzet

11.736.508

12.463.611

11.119.715

11.119.715

11.119.715

11.119.715

11.119.715

               

Omzet-diversen/input

             

Omzet

9.479.000

28.102.484

13.443.000

13.108.000

15.805.000

15.828.000

15.828.000

               

Totaal

135.021.000

155.667.000

150.119.000

149.747.000

149.297.000

149.290.000

149.290.000

1

Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Het algehele kostenniveau van het CJIB is gestegen door onder andere de cao-verhoging, de toename van productieaantallen en gestegen externe inhuur ten behoeve van extern gefinancierde projecten.

Licence