Base description which applies to whole site

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 5.4.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet moederdepartement

72.213

73.861

76.037

75.488

75.487

75.493

75.493

Omzet overige departementen

818

150

Omzet derden

5.503

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Rentebaten

22

Vrijval voorzieningen

752

Bijzondere baten

81

Totaal baten

79.367

79.033

81.037

80.488

80.487

80.493

80.493

               

Lasten

             

Apparaatskosten

58.075

55.011

55.600

55.600

55.600

55.600

55.600

Personele kosten

51.163

48.511

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

Waarvan eigen personeel

43.804

45.478

46.200

46.200

46.200

46.200

46.200

Waarvan inhuur externen

7.346

3.033

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

– 

Waarvan overige personele kosten

13

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Materiële kosten

6.912

6.500

4.600

4.600

4.600

4.600

4.600

Waarvan apparaat ICT

3.385

3.100

– 

– 

– 

– 

– 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

448

400

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Waarvan overige materiële kosten

3.079

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Rentelasten

38

100

25

25

25

25

25

Afschrijvingskosten

3.487

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

Waarvan materieel

3.487

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

Waarvan apparaat ICT

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Waarvan immaterieel

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Programmakosten

17.940

20.072

21.562

21.013

21.012

21.018

21.018

Overige kosten

2.545

Dotaties voorzieningen

2.490

Bijzondere lasten

55

Totaal lasten

82.085

79.033

81.037

80.488

80.487

80.493

80.493

               

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

– 2.718

Agentschapsdeel Vpb-lasten

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Saldo van baten en lasten

– 2.718

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. Onderdeel van deze post is in 2020 € 5,2 mln. omzet voor de One Stop Shop (OSS) en € 1,0 mln. voor de Wegenverkeerswet (WVW), het betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoria.

Voor een onderbouwing van de totale omzet van het NFI (omzet moederdepartement en omzet derden) wordt verwezen naar tabel 5.4.4 Doelmatigheidsindicatoren.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente van deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

Tabel 5.4.2 Lasten personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Eigen personeel

             

Kosten

43.804

45.478

46.200

46.200

46.200

46.200

46.200

Aantal fte's

538

542

544

544

544

544

544

               

Externe inhuur

             

Kosten

7.346

3.033

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Aantal fte's

43

18

28

28

28

28

28

               

Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post actief personeel

1.185

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Aantal fte's

             
               

Overige personele kosten

13

– 

– 

– 

– 

– 

– 

               

Totale kosten (x € 1.000)

51.163

48.511

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

               

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Programmakosten

Het onderscheid tussen apparaatskosten en programmakosten is voor de jaren vanaf 2020 opnieuw getoetst aan de definities. Dit heeft geleid tot een herschikking. In de begroting 2019 betroffen de programmakosten de laboratoriumkosten (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het lab worden verbruikt zoals chemicaliën en gassen). Vanaf 2020 bestaan de programmakosten uit de kosten van het laboratorium, de huisvesting en de ICT.

Tabel 5.4.3 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2.369

5.466

9.665

8.715

7.565

6.515

5.465

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

3.701

79.011

81.037

80.488

80.487

80.493

80.493

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 5.456

75.161

77.187

76.638

76.637

76.643

76.643

2

Totaal operationele kasstroom

1.755

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

–/– totaal investeringen

1.599

– 6.763

– 6.400

– 3.400

– 5.300

– 5.300

– 5.300

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

– 257

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3

Totaal investeringsstroom

1.342

– 6.763

– 6.400

– 3.400

– 5.300

– 5.300

– 5.300

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.262

–/– aflossingen op leningen

– 424

– 3.850

– 4.800

– 5.000

– 4.900

– 4.900

– 4.900

+/+ beroep op leenfaciliteit

– 4.348

8.700

6.400

3.400

5.300

5.300

5.300

4

Totaal financieringskasstroom

– 4.772

7.112

1.600

– 1.600

400

400

400

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

694

9.665

8.715

7.565

6.515

5.465

4.415

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De eenmalige storting door het moederdepartement in 2019 betreft een aanzuivering van het ontstane negatieve eigen vermogen eind 2018. De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Tabel 5.4.4 Doelmatigheidsindicatoren
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

             

Pathologie

– productie (stuks)

560

960

970

970

970

970

970

– declarabele uren

 

20.800

21.200

21.200

21.200

21.200

21.200

                 

Antropologie

– productie (stuks)

100

120

120

120

120

120

120

– productie (uren)

 

100

100

100

100

100

100

– declarabele uren

 

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

                 

Forensische geneeskunde

– productie (stuks)

540

670

680

680

680

680

680

– productie (uren)

 

700

700

700

700

700

700

– declarabele uren

 

11.300

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

                 

Toxicologie

– productie (stuks)

5.300

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

– productie (uren)

 

400

400

400

400

400

400

– declarabele uren

 

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

                 

Verdovende middelen

– productie (stuks)

11.800

20.500

20.700

20.800

20.800

20.800

20.800

– declarabele uren

 

22.100

22.400

22.500

22.500

22.500

22.500

                 

DNA-typering

– productie (stuks)

48.000

51.800

52.400

52.700

52.700

52.700

52.700

– productie (uren)

 

2.200

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

– declarabele uren

 

78.000

78.900

79.400

79.400

79.400

79.400

                 

Explosieven

– productie (stuks)

200

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

– productie (uren)

 

400

400

400

400

400

400

– declarabele uren

 

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

                 

Schotrestenonderzoek

– productie (stuks)

220

210

210

210

210

210

210

– productie (uren)

 

200

200

200

200

200

200

– declarabele uren

 

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

                 

Wapens en werktuigen

– productie (stuks)

550

590

600

600

600

600

600

– productie (uren)

 

100

100

100

100

100

100

– declarabele uren

 

10.700

10.900

10.900

10.900

10.900

10.900

                 

Digitale technologie

– productie (stuks)

270

240

240

240

240

240

240

– productie (uren)

 

9.900

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

– declarabele uren

 

14.700

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

                 

Big Data Analyse

– declarabele uren

4.800

9.400

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

                 

Biometrie

– productie (stuks)

700

720

720

730

730

730

730

– productie (uren)

 

4.400

4.400

4.500

4.500

4.500

4.500

– declarabele uren

 

17.900

17.900

18.200

18.200

18.200

18.200

Hansken

– declarabele uren

 

32.600

32.900

33.100

33.100

33.100

33.100

                 

DNA Databank

– declarabele uren

 

7.700

7.800

7.900

7.900

7.900

7.900

                 

Overige producten

– productie (stuks)

1.100

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

– productie (uren)

 

9.200

9.300

9.400

9.400

9.400

9.400

– declarabele uren

 

42.400

42.800

43.200

43.200

43.200

43.200

             

Totaal aantal declarabele uren K1

296.400

299.600

301.200

301.200

301.200

301.200

                 

Aantal declarabele uren NFI

           

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

 

296.400

299.600

301.200

301.200

301.200

301.200

Kerntaak 2 research

 

116.200

117.400

118.100

118.100

118.100

118.100

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

 

28.500

28.800

28.900

28.900

28.900

28.900

                 

Uren, omzet en uurtarief NFI

             

Declarabele uren

 

441.100

445.800

448.200

448.200

448.200

448.200

Totale omzet (x € 1.000)

 

79.033

81.037

80.488

80.487

80.493

80.493

Indicatief uurtarief (€)

 

166

166

166

166

166

166

                 

Generieke indicatoren

             

Saldo van baten en lasten (% van baten)

– 3,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aantal fte

581

560

572

572

572

572

572

% op tijd

69%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

In bovenstaande tabel wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten wordt in de declarabele uren per productgroep omgerekend naar uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3). De gegevens over de urenrealisatie 2018 waren niet volledig en zijn daarom niet opgenomen. Met ingang van 2019 is er een betrouwbaar tijdschrijfsysteem operationeel zodat de realisatie in het jaarverslag 2019 en volgende jaren kan worden afgezet tegen de raming.

In de geraamde urenproductie vanaf 2019 is ook de (niet gespecificeerde) ureninzet voor opdrachten voor derden opgenomen. Deze inzet wordt vooraf geraamd in uren maar zal ook deels worden gerealiseerd als stuksproducten. In de totale omzet is opgenomen de omzet van het NFI (declarabele uren x uurtarief) en de omzet voor de One Stop Shop (OSS) en de Wegenverkeerswet (WVW). De omzet voor de OSS en de WVW betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoria.

De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2019 (SLA). De afspraken voor de SLA 2020 met de ketenpartners worden eind 2019 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.

Licence