Base description which applies to whole site

1.1 Visitatie: kwaliteitszorg in de Rechtspraak

In 2018 is de visitatie gerechten uitgevoerd en de visitatiecommissie heeft in 2019 aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de kwaliteitszorg. De visitatiecommissie constateert dat werk moet worden verzet om de samenleving ook in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen bieden. Werken met de door rechters ontwikkelde professionele standaarden en het binnen de Rechtspraak implementeren van de doelstellingen van het programma Organisatie van kennis ziet de commissie als belangrijke voorwaarden daarvoor. De ambities moeten vooral gericht worden op het versterken van de personele capaciteit, het verbeteren van de bekostiging zodanig dat de budgetten overeenkomen met de doelen die de Rechtspraak geacht wordt te realiseren, het verduidelijken van de koers van de organisatie en de besluitvorming daarover en ten slotte moet er gericht worden gewerkt aan het realiseren van een effectieve organisatiecultuur. De Rechtspraak stelt naar aanleiding van de visitatie het wegwerken van achterstanden in de behandeling van zaken centraal om daarmee de basis te leggen voor het belangrijkste doel: moderne en tijdige rechtspraak in een dynamische samenleving. Om dat doel in de komende jaren (2020–2022) te bereiken zal de Raad in samenspraak met de gerechtsbesturen regie voeren op de volgende onderwerpen:

  • 1. Governance: de besturing van de Rechtspraak zal, binnen de bestaande wettelijke kaders, anders worden georganiseerd.

  • 2. Gerechtsoverstijgende personeelsplanning: een evenwichtige opbouw van het medewerkersbestand en een effectieve inzet van medewerkers worden een collectieve verantwoordelijkheid van de Rechtspraak.

  • 3. Effectieve cultuur: werken aan een cultuur van samenwerken, met als voortdurend uitgangspunt de behoeften van de samenleving.

  • 4. Leiderschapontwikkeling: het opleidingsaanbod voor leidinggevenden en bestuurders wordt uitgebouwd, er zal worden geselecteerd op leiderschapstalent en het buiten de rechtspraak opdoen van ervaring wordt gestimuleerd.

Licence