Base description which applies to whole site

6. RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

In de meerjarenbegroting geeft de Rechtspraak aan welke activiteiten hij in de jaren 2019–2024 wil verrichten en welke middelen daarvoor nodig zijn. Vanaf 2020 wordt de bekostiging van de Rechtspraak gebaseerd op een lump sum bijdrage voor de vaste kosten, naast een productiegerelateerde bijdrage. Voor de periode 2020–2022 zijn met de Minister voor Rechtsbescherming prijsafspraken gemaakt over aanvullende financiering.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Dit begrotingshoofdstuk is gebaseerd op de opvolging van de aanbevelingen van het Rapport visitatie gerechten 2018, de beleidsuitgangspunten van de meerjarige Agenda van de Rechtspraak en de prijsafspraken die met de Minister voor Rechtsbescherming zijn gemaakt voor de komende prijsperiode 2020–2022.

Licence