Base description which applies to whole site

II. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2019 tot de stand van de ontwerpbegroting 2020. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 31 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.041.402

6.003.032

5.889.057

5.787.886

5.796.741

5.928.741

Mutatie NvW 2019

12.600

21.100

21.100

21.100

21.100

21.100

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

206.662

213.909

210.694

208.599

208.829

212.110

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif inkoop Max

0

0

0

0

0

– 132.000

– Budgetwijziging Recherche Samenwerkingsteam (RST)

0

17.245

17.245

17.245

17.245

0

– Recherchecapaciteit en bestrijding ondermijning (Nationale Politie)

0

9.470

9.470

0

0

0

– Kis middelen digitaal proces dossier

1.500

0

0

0

0

0

– Diversen

233

– 360

– 354

– 133

– 133

0

             
             

Stand ontwerpbegroting 2020

6.262.397

6.264.396

6.147.212

6.034.697

6.043.782

6.029.951

Verplichtingen

6.253.744

6.263.549

6.147.212

6.034.697

6.043.782

6.029.951

Kasschuif Inkoop Max

Het betreft een technische mutatie. Door middel van deze technische mutatie wordt een deel van de meerjarig beschikbare dekking binnen het huidige meerjarige begrotingskader verwerkt. Dit om de betalingen aan het ABP (inkoop Max) te dekken uit de beschikbare meerjarige dekking.

Budgetwijziging Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Het Protocol Recherchesamenwerking is hernieuwd45. De 4 landen hebben hierin afspraken vastgelegd over taakgebieden, een herinrichting, het sturingsmodel en informatiedeling van het RST. De herziening van het protocol bood tegelijkertijd een kans voor de verduurzaming van de inzet. Om deze verduurzaming mogelijk te maken wordt het budget voor 4 jaar overgeboekt naar JenV. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de politie en de Minister van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat. Dit heeft geen gevolgen voor beleidsverantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Recherchecapaciteit en bestrijding ondermijning (Nationale Politie)

Zoals vastgelegd in de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Protocol Recherchesamenwerking heeft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) de taak om zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, als ook criminaliteit die een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde. Daarnaast verricht het RST de afhandeling van internationale rechtshulpverzoeken op dit gebied. Het RST werkt onder gezag van de lokale Openbaar Ministeries.

Het RST, de Openbaar Ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zetten zich met een gemeenschappelijke aanpak in op bestrijding van ondermijning in Sint Maarten en Curaçao. De inzet hierop is in 2018 gecontinueerd tot en met 2021. Zo wordt met name de aanpak van ondermijning en high impact crimes versterkt. De hiervoor beschikbare middelen worden overgeheveld van de Koninkrijksrelaties-begroting naar de JenV-begroting.

Opbouw ontvangstenramingen artikel 31 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.442

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Desaldering bijzondere bijdragen politie

11.527

12.158

8.688

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

14.469

12.658

9.188

500

500

500

Desaldering bijzondere bijdragen politie

Een deel van de interne problematiek, die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. Deze wel beschikbare maar nog niet uitgegeven middelen komen niet meer tot besteding binnen het doel waarvoor ze zijn toegekend.

32. Rechtspleging en rechtsbijstand
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 32 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.497.644

1.462.110

1.466.064

1.449.497

1.446.922

1.440.922

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

87.924

19.683

24.698

44.977

68.791

68.716

             

Nieuwe mutaties:

           

– Rechtspraak

0

60.700

57.800

52.800

47.800

38.300

– Verdeling strafrechtketenmiddelen RA

1.624

1.990

2.347

5.064

5.008

5.008

– Kis middelen. dicas (digitalisering strafrechtketen)

2.275

0

0

0

0

0

– Comm. Hoekstra. verbeterplan iv-kosten wvggz rechtspraak

2.100

0

0

0

0

0

– Bijzondere bijdrage College van Beroep voor het bedrijfsleven

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

– Kis middelen. digitaal werken in hoger beroep & dossierbeh. digitaal

1.140

0

0

0

0

0

– Europees OM

0

0

500

0

0

0

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

0

5.287

5.334

5.339

5.339

5.339

– Diversen

4.733

1.088

1.071

1.654

– 4.419

– 4.919

             
             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.598.440

1.552.858

1.559.814

1.561.331

1.571.441

1.553.366

Verplichtingen

1.598.440

1.552.858

1.559.814

1.561.331

1.571.441

1.553.366

Rechtspraak

Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een structureel tekort. Er zijn door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de rechtspraak financieel gezond te maken. Deze middelen maken onderdeel uit van het Prijsakkoord 2020–2022 met de Rechtspraak.

Verdeling strafrechtketen middelen RA

De uitbreiding van de capaciteit van de politie heeft ook gevolgen voor de rest van de strafrechtketen. Hiervoor zijn bij Regeerakkoord extra middelen verstrekt. Met deze extra middelen kunnen de effecten van de investeringen bij de politie op de strafrechtketen worden opgevangen. Met behulp van het Prognosemodel Justitiële ketens zijn deze effecten voor de diverse organisaties binnen de strafrechtketen ingeschat en zijn de beschikbare middelen verdeeld.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade. Met ingang van 2020 gaat de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid StAB over van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van J&V. De hiervoor beschikbare middelen worden overgeheveld van de begroting IenW naar de JenV-begroting.

Opbouw ontvangstenramingen artikel 32 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

181.992

187.288

225.392

223.793

219.558

219.558

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 15.104

– 19.104

– 49.104

5.896

5.896

5.896

             

Nieuwe mutaties:

           

– Meevaller WSNP en Wbtv

20.463

0

0

0

0

0

– Bureau Financieel Toezicht (problematiek 2019)

2.000

0

0

0

0

0

– Diversen

1.385

666

666

666

666

666

             

Stand ontwerpbegroting 2020

190.736

168.850

176.954

230.355

226.120

226.120

Meevaller WSNP en Wbtv

Het totaalbedrag € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.)

De Wsnp vergoedingensystematiek is zodanig opgesteld, dat ervan uit wordt gegaan dat de daadwerkelijke betaling van de in een bepaald jaar gestarte Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de RvR herijkt. Het blijkt over de periode 2013–2018 dat JenV een beperkter incassorisico heeft dan waarvoor nu de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een bedrag van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalig bedrag van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek.

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 33 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

729.731

725.922

715.835

709.966

714.262

706.276

Mutatie NvW 2019

138.750

7.110

7.110

7.110

7.110

7.110

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

61.097

34.954

40.469

37.656

32.843

32.309

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (B12)

– 64.920

33.215

31.705

0

0

0

– Verdeling RA-middelen digitalisering strafrechtketen 2019

– 22.947

0

0

0

0

0

– Kasschuif MH17

9.900

– 1.000

– 2.000

– 3.000

– 3.900

0

– Verdeling strafrechtketenmiddelen RA

5.808

6.153

6.546

8.126

8.051

8.051

– Tegenvaller ict OM

4.700

0

0

0

0

0

– Gerechtskosten (strafrecht) om

4.500

4.500

0

0

0

0

– Middelen digitalisering strafrechtketen. alle zaken digitaal

3.880

0

0

0

0

0

– Europees OM

215

260

2.600

0

0

0

– Drugsdumpingen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

– Bijdrage witwassen en fraudebestrijding (van fin.)

300

2.600

2.775

2.775

2.775

2.775

– Diversen

1.309

1.902

– 4.078

41

1.014

1.014

             

Stand ontwerpbegroting 2020

873.323

816.616

801.962

763.674

763.155

758.535

Verplichtingen

873.323

816.616

801.962

763.674

763.155

758.535

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsmiddelen

Betreft een verdeling van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners.

Verdeling RA-middelen digitalisering strafrechtketen

In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Kasschuif MH 17

Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen. De benodigde voorbereidingskosten ten behoeve van het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten worden door middel van een kasschuif in 2019 beschikbaar.

Verdeling strafrechtketen middelen RA

De uitbreiding van de capaciteit van de politie heeft ook gevolgen voor de rest van de strafrechtketen. Hiervoor zijn bij Regeerakkoord extra middelen verstrekt. Met deze extra middelen kunnen de effecten van de investeringen bij de politie op de strafrechtketen worden opgevangen. Met behulp van het Prognosemodel Justitiële ketens zijn deze effecten voor de diverse organisaties binnen de strafrechtketen ingeschat en zijn de beschikbare middelen verdeeld.

Opbouw ontvangstenramingen artikel 33 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.200.408

1.233.959

1.191.510

1.152.510

1.152.510

1.151.441

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 5.784

– 5.784

– 5.784

– 5.784

– 5.784

– 5.784

             

Nieuwe mutaties:

           

– Verhoging raming afpakopbrengsten

0

24.000

68.000

107.000

107.000

107.000

             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.194.624

1.252.175

1.253.726

1.253.726

1.253.726

1.252.657

Verhoging raming afpakopbrengsten

De raming van de afpakopbrengsten wordt vanaf 2020 structureel verhoogd en per jaar op hetzelfde niveau gebracht. JenV draagt een deel van het risico als de raming niet wordt gerealiseerd.

34. Straffen en Beschermen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 34 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.686.793

2.539.723

2.540.315

2.535.715

2.536.831

2.536.831

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

152.478

171.216

154.770

67.321

67.381

67.340

             

Nieuwe mutaties:

           

– Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (viv jj)

52.500

– 2.400

– 6.700

– 5.800

– 5.700

– 4.100

– Kasschuif frictiekosten DJI

– 47.801

6.828

9.812

7.341

9.320

14.500

– Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

0

28.179

21.655

0

0

0

– Huisvesting DJI

12.061

4.000

4.000

0

0

0

– Hogere bezetting DJI GW

10.921

0

0

0

0

0

– DJI ict-bestedingsplan

0

10.000

10.000

0

0

0

– Verdeling strafrechtketenmiddelen RA

0

0

0

6.796

6.926

6.926

– Diversen

5.552

– 1.678

– 4.402

– 101

– 101

– 101

             

Stand ontwerpbegroting 2020

2.872.504

2.755.868

2.729.450

2.611.272

2.614.657

2.621.396

Verplichtingen

2.862.504

2.755.868

2.729.450

2.611.272

2.614.657

2.621.396

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

Hiermee wordt financieel uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de brief van 28 juni jl. inzake investeren in maatwerk en afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).

Kasschuif frictiekosten DJI

Ter financiering van de frictiekosten door krimp DJI wordt een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2020 en verder, en ten laste van 2019. Hiermee komen de middelen nu in de juiste jaren beschikbaar.

Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)

De uitgaven worden in het jaar 2020 met € 28,2 en in 2021 met 21,7 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Huisvesting DJI

Dit betreft een technische correctie op het huisvestingsbudget van DJI.

Hogere bezetting DJI gevangeniswezen

Hiermee wordt de tegenvaller door hogere bezetting dan verwacht binnen het gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen gedekt.

DJI ICT-bestedingsplan

Door het beschikbaar stellen van aanvullende middelen wordt het ICT budget van DJI meer in balans gebracht met de ICT opgave, met name op de gebieden technische infrastructuur, bestaande applicaties en toekomstige applicaties.

Verdeling strafrechtketenmiddelen RA

De uitbreiding van de capaciteit van de politie heeft ook gevolgen voor de rest van de strafrechtketen. Hiervoor zijn bij Regeerakkoord extra middelen verstrekt. Met deze extra middelen kunnen de effecten van de investeringen bij de politie op de strafrechtketen worden opgevangen. Met behulp van het Prognosemodel Justitiële ketens zijn deze effecten voor de diverse organisaties binnen de strafrechtketen ingeschat en zijn de beschikbare middelen verdeeld.

Opbouw ontvangstenramingen artikel 34 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

97.740

97.980

97.980

97.980

97.980

97.980

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

– 1.621

– 10.345

– 10.297

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

96.119

87.635

87.683

97.980

97.980

97.980

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 36 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

271.971

262.931

264.472

264.414

264.444

264.444

Mutatie NvW 2019

500

500

500

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.739

4.647

4.816

4.815

4.816

4.416

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ongewenste buitenlandse financiering (naar bzk)

– 1.000

– 1.000

0

0

0

0

– Diversen

– 112

– 651

– 503

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

274.098

266.427

269.285

269.229

269.260

268.860

Verplichtingen

274.098

266.427

269.285

269.229

269.260

268.860

Opbouw ontvangstenramingen artikel 36 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

37. Migratie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 37 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.063.580

937.160

918.675

904.828

904.489

904.489

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

194.210

305.993

234.283

179.525

151.832

136.674

             

Nieuwe mutaties:

           

– Herschikking budget DTV

0

– 4.073

– 4.181

– 4.286

– 4.386

– 4.386

– Middelen aanvullende post Venezuela

7.249

0

0

0

0

0

– Diversen

– 1.158

– 2.520

– 2.118

– 1.236

– 1.236

– 1.236

             

Stand ontwerpbegroting 2020

1.263.881

1.236.560

1.146.659

1.078.831

1.050.699

1.035.541

Verplichtingen

1.263.881

1.236.560

1.146.659

1.078.831

1.050.699

1.035.541

Middelen aanvullende post Venezuela

Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curaçao toegenomen. Om te kunnen voldoen aan het bijstandsverzoek van beide landen is bij voorjaarsnota geld vrijgemaakt. Onderdeel van de bijstand is ondersteuning voor het optimaliseren van de vreemdelingenketens in de beide landen. Deze ondersteuning zal worden verzorgd door verschillende onderdelen van de Nederlandse vreemdelingenketen (IND, DT&V, KMar).

Opbouw ontvangstenramingen artikel 37 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

96.800

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

85.499

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

182.299

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 91 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

429.793

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

35.430

7.267

17.008

16.098

15.946

15.557

             

Nieuwe mutaties:

           
             

– Herschikking budget DTV

0

4.589

4.687

4.789

4.889

4.889

– Tekort apparaatskosten dgrr

3.100

3.200

3.200

0

0

0

– Programma tolken 2019

1.900

200

0

0

0

0

– Bijdrage verwerking archieven van voor 2005 (naar bzk)

0

– 1.369

– 1.369

– 1.369

– 1.369

– 1.369

– Diversen

1.102

– 1.290

– 2.693

344

345

442

             

Stand ontwerpbegroting 2020

476.025

448.044

448.781

448.370

449.604

449.312

Verplichtingen

481.349

446.713

447.450

447.039

448.273

449.312

Opbouw ontvangstenramingen artikel 91 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

21.124

20.125

19.406

19.406

19.406

19.406

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

322

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

21.446

20.125

19.406

19.406

19.406

19.406

92. Nog onverdeeld
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 92 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

66.935

Mutatie NvW 2019

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

12.654

– 16.833

– 11.686

– 2.373

2.247

– 67.381

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuiven: inkoopmax politie

0

0

0

132.000

0

0

– Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd

– 52.500

2.400

6.700

5.800

5.700

4.100

– Invulling taakstelling JenV

0

49.050

49.050

49.050

49.050

49.050

– Overheveling individueel keuzebudget (IKB)

0

39.677

0

0

0

0

– Kasschuiven: DJI frictiekosten uit masterplan (kasschuif)

0

0

0

0

32.900

– 32.900

– Verdeling strafrechtketenmiddelen ra

– 8.432

– 9.143

– 8.893

– 20.000

– 20.000

– 20.000

– Brexit KMar grenstoezicht (naar defensie)

– 2.200

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– Diversen

9.383

– 14.584

– 6.561

– 8.683

– 7.564

– 9.803

             
             

Stand ontwerpbegroting 2020

– 21.701

32.402

4.861

– 3.906

– 28.882

7.701

Verplichtingen

– 21.701

32.402

4.861

– 3.906

– 28.882

7.701

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Opbouw ontvangstenramingen artikel 92 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

93. Geheim
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 93 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

Verplichtingen

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

Opbouw ontvangstenramingen artikel 93 (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

45

Kamerstukken II 2018/19, 29 628 nr. 861

Licence