Base description which applies to whole site

III. Moties en Toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Kamerstuknr

EK/TK

Indiener(s)

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

33 750-VI_62

TK

Oskam, P. Oosten, F. van

Motie over hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte.

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-01-2019] – TK Concept-wetsvoorstel publicatie camerabeelden door particulieren ter ondersteuning van de opsporing (35 000-VI-90).

34 550-XII, nr. 52

TK

Houwers, J.

Motie van het lid Houwers over het controleren van telefoons op recent gebruik na een verkeersongeval.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2018] – TK Verkeershandhaving (29 398, nr. 608).

34 086 nr. 34

TK

Kooiman,C.J.E.

Recourt, J.

Motie Kooiman/Recourt over een betalingsregeling voor boetes onder Euro 225.

Afgedaan met: De ondergrens voor betalingsregelingen bij verkeersboetes is per 1/1/2019 beleidsmatig verlaagd van € 225 naar € 75. Daarmee acht ik deze toezegging afgedaan.

19 637, nr. 2292

TK

Voortman, L.G.J.

Maij, M.E.

Motie Voortman/Maij over een actueel ambtsbericht voor Ethiopië.

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Toezeggingen uit de AO’s van 28 maart 27 juni jl. en reactie op de motie Voortman-Maij (19 637, nr. 2424).

24 587, nr. 677

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een nota van wijziging bij wetsvoorstel 33 844.

Afgedaan met: Aan de motie is uitvoering gegeven door deze onderdeel te laten zijn van de wet Straffen en Beschermen die op 25 juni jl. door uw Kamer is aangenomen (35 122).

31 839, nr. 568

TK

Klein, N.P.M

Motie over een onafhankelijke onderzoekersrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding.

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

31 839, nr. 533

TK

Klein, N.P.M

Motie over bevorderen dat een direct betrokken geinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is.

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

33 552, nr. 39

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over het spreekrecht van slachtoffers.

Afgedaan met: Aan de motie is uitvoering gegeven door deze onderdeel te laten zijn van de wet Straffen en Beschermen die op 25 juni jl. door uw Kamer is aangenomen (35 122).

29 984, nr. 776

TK

Ziengs, E.

Kröger, S.C.

Motie ingediend over voorlopige toepassing van het vierlandenverdrag.

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] voortgang Eurostar-verbinding tussen Nederland en Londen van de Minister van IenW (29 984, nr.811).

28 719, nr. 107

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over Toorenburg over de betaling van schadevergoeding.

Afgedaan met: Aan de motie is uitvoering gegeven door deze onderdeel te laten zijn van de wet Straffen en Beschermen die op 25 juni jl. door uw Kamer is aangenomen (35 122).

34 926, nr. 5 (gewijzigd)

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over beter ondersteunen van slachtoffers.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

34 091 nr. 18

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

Motie Van Tongeren/Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers.

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-09-2018] – TK Aanbieding twee onderzoeken prostitutie (34 193, nr. 6).

34 851, nr. 18

TK

Koopmans, S.M.G.

Motie over hulpvaardige handhaving.

Afgedaan met: Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe privacyregels voor MKB'ers [11-07-2018].

34 851, nr. 19

TK

Koopmans, S.M.G.

Motie over ervaringen en voornemens inzake de AVG.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-04-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

34 851, nr. 22

TK

Staaij, C.G. van der

Toorenburg, M.M.

Motie over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-04-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

29 398, nr. 600

TK

Martels, M.R.H.M. von

Motie over optimaal gebruik van de EDR bij zware verkeersongevallen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2018] – TK Verkeershandhaving (29 398, nr. 608).

29 398, nr. 601

TK

Dijkstra, R.J.

Motie over de strafmaat voor asociale scooterrijders.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2018] – TK Verkeershandhaving (29 398, nr. 608).

29 911, nr 184

TK

Kuiken, A.H.

Motie over informatie uit Bibob-onderzoeken.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31 109, nr. 27)

29 911, nr. 185

TK

Nispen, M. van

Motie over het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2018] – TK Brief Veiligheidsagenda (29 911, nr. 211).

31 015, nr. 142

TK

Groothuizen, M.

Motie over verruiming van de aangifteplicht.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening (33 552, nr. 51).

28 741, nr. 45

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over verbeteringen voor het jeugdsanctierecht.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

28 741, nr. 49

TK

Kuiken, A.H.

Raemakers, R.

Motie over alternatieven voor het stelsel van schorsen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

34 763, nr. 9

TK

Nispen, M. van

Motie over een vangnetbepaling in de Opiumwet.

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2018] – TK Reactie op motie Van Nispen c.s. (34 763, nr. 12).

34 356

EK

Dijk, D.J.H. van

Motie inzake de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2019] – EK aanbieding onderzoeksrapport «Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap» (35 000 VI, nr. 86).

290279, nr.436

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Digitalisering rechtspraak civiel en bestuur (29 279, nr. 467).

29 279, nr. 434

TK

Dam, C.J.L. van

Groothuizen, M.

Motie Van Dam/Groothuizen over initiatieven in het strafrecht.

Afgedaan met: De motie is overgebracht aan de Raad voor de rechtspraak.

29 614, nr. 88

TK

Becker, B.

Motie Becker over de meldplicht omtrent financiële transacties.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11 februari 2019] – Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse

financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen van de Minister van SZW. (29 614, nr. 108).

30 420, nr. 273

TK

Sjoerdsma, S.W.

Hul, K.A.E. van den

Motie ingediend over (De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen de Veiligheidsagenda 2019–2022 een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's op te nemen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2019] – EK Afschrift Actieplan Veiligheid LHBTI (30 420, nr. 303).

29 270,nr. 129

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over beschermen van slachtoffers bij berechting.

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] – TK Aanbieding van het programma «Samen tegen mensenhandel» (28 638, nr. 164).

34 950-VI, nr. 10

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over een J&V -breed loopbaan- en mobiliteitsbeleid.

Afgedaan met: U bent hierover in de bijlage JenV-Verandert bij de JenV-begroting van 2019 geïnformeerd.

34 950-VI, nr. 12

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – Advocaatvergoedingen door en voor ambtenaren van de Minister van BZK (35 000-VII-90).

29 628, nr. 795

TK

Dam, C.J.L. van (CDA)

Motie ingediend over de ICT-ontwikkeling bij de politie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2018] – TK ICT vernieuwing politie (29 628, nr. 807).

29 270, nr. 137

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over terugdringing van wachtrijen bij de reclassering.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Toezegging wachtrijen reclassering en inzet vrijwilligers (29 270, nr. 140).

33 552, nr. 46

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een second opinion door een andere lijkschouwer.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-01-2019] – TK motie van Toorenburg over second opinion lijkschouw (29 279, nr. 487).

28 345, nr. 177

TK

Leijten, R.M.

motie over inventariseren hoe vaak het OM wordt ingeschakeld bij niet-natuurlijk overlijden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-08-2018] – TK Toekomst forensische geneeskunde (33 628, nr. 10).

26 643, nr. 471

TK

Verhoeven, K.

Buitenweg, K.M.

Motie over een jaarlijkse test van de vitale ICT-infrastructuur.

Afgedaan met: Inwerkingtreding Cybersecuritywet 9-11-2019.

29 754, nr. 399

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over een gebiedsverbod voor Nederland voor inwoners van andere staten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2017] – TK Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45 (29 754, nr. 422).

29 754, nr. 443

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties.

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2018] – TK Voortgang motie m.b.t. beveiliging debatcentra (29 754, nr. 486).

29 614, nr. 92

TK

Staaij, C.G. van der

Hiddema, T.U.

Motie Van der Staaij/Hiddema over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11 februari 2019] – Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse

financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen van de Minister van SZW (29 614, nr. 108).

34 775-VI, nr. 109

TK

Staaij, C.G. van der

Rutte, A.C.L.

Motie ingediend over een actief vervolgingsbeleid bij uitingsdelicten extremistische predikers.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11 februari 2019] – Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse

financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen van de Minister van SZW (29 614, nr. 108).

31 015, nr. 153 (gewijzigd, was nr. 139, nader gew

TK

Nispen, M. van

Motie over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen. De moties verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehova’s getuigen en daarbij in ieder geval te letten op draagvlak bij de betrokkenen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-01-2019] – TK WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova’s Getuigen (34 843, nr. 34).

19 637, nr. 2409

TK

Voordewind, J.S.

Motie ingediend over het vervoer van asielzoekersgezinnen naar het uitzetcentrum.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2018] – TK Staandehouding en inbewaringstelling gezinnen met minderjarige kinderen (19 637, nr. 2441).

29 279, nr. 450

TK

Staaij, C.G. van der

Motie ingediend over substantieel versnellen van de evaluatie van de wet.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-11-2018] – TK Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra (32 399, nr. 89).

33 836 nr. 27

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

33 836 nr. 28

TK

Kuiken, A.H.

Ploumen, E.M.J.

Motie ingediend over internationale kinderontvoering.

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen (33 836, nr. 33).

33 836 nr. 30

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over het onder de aandacht brengen van de richtlijn over de omgangsregeling

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

21 501-30, nr. 441

TK

Wörsdörfer, M.

Motie ingediend over de samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG.

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2018] reactie op motie om de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de AVG nader inzichtelijk te maken van de Staatssecretaris van EZK (32 761, nr. 126).

29 628, nr. 794

TK

Dam, C.J.L. van

Graaf, S.J.F. van der

Motie over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 825).

29 628, nr. 793

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over het betrekken van het thuisfront.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

29 911, nr. 147

TK

Recourt, J.

Motie Recourt c.s. over het reserveren van minimaal 1,5 miljoen voor mediation in het strafrecht.

Afgedaan met: In de JenV begroting 2019 is 1 mln. aan structurele middelen voor mediation in strafzaken opgenomen. Daarnaast is structureel 3 ton voor mediaton in jeugdzaken beschikbaar.

31 753 nr. 123

TK

Nispen, M. van

Motie Van Nispen c.s. over afzien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

34 775-VI, nr. 65

TK

Groothuizen, M.

Motie over herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

31 560, nr. 48

TK

Toorenburg, M.M.

Koerhuis, D.A.N.

Motie-Van Toorenburg/Koerhuis over het kraakverbod in ere herstellen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2019] – TK Handhaving van kraakverbod (31 560, nr. 51).

29 279, nr. 409

TK

Oosten, F. van

Motie over seponering wegens ouderdom van de zaak.

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Beleidsreactie rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening» (29 279, nr. 478).

33 552, nr. 47

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een ombudsman voor nabestaanden van slachtoffers.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening (33 552, nr. 51).

35 000, nr. 12

TK

Klaver, J.F.

Dijkhoff, K.H.D.M.

Motie over inventariseren van de aard en omvang van transacties na misdrijven van financiële instellingen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2019] – TK Moties hoge transacties (29 279, nr. 502).

35 000, nr. 34

TK

Krol, H.

Motie over breder interpreteren van de bestaande mogelijkheden voor het uitreiken van een eremedaille.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

31 015, nr. 147

TK

Kuiken, A.H.

Nispen, M. van

Motie over onderzoeken of er signalen zijn dat religieuze organisaties bij ernstige strafbare feiten interne rechtspraak als definitieve afdoening menen te kunnen gebruiken.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-01-2019] – TK WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova’s Getuigen (34 843, nr. 34).

34 432, nr. 9

TK

Oosten, F. van

Motie over het intrekken van de toestemming voor vuurwapenbezit bij een gedwongen psychiatrische opname.

Afgedaan met: Inwerkingtreding wet tot wijziging Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

34 550-VI, nr. 41

TK

Nispen, M. van

Motie over voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (29 279, nr. 495).

35 000-34

TK

Krol, H.

Motie Krol breder interpreteren bestaande mogelijkheden eremedaille.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

24 587, nr. 733

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over aanmerken familiebezoek als re-integratiedoel.

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2019] – TK Wetsvoorstel straffen en beschermen – nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging (35 122).

29 517, nr. 151

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2019] – TK Reactie op motie Helder over Uitruk op Maat (29 517, nr. 157).

22 112, nr. 2727

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over het sneller van internet verwijderen van terroristische inhoud.

Afgedaan met: Mondeling afgedaan in AO-JBZ van 5 december 2018.

29 628, nr. 827

TK

Boer, M.G.W. den

Motie over de medezeggenschap van de politie betrekken bij ICT.

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2019] – TK Brief TK positie medezeggenschap politie (29 628, nr. 858)

22 112, nr. 2724

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie over verzet tegen een verwijderingsbevel uit andere lidstaten.

Afgedaan met: Mondeling afgedaan in AO-JBZ van 5 december 2018.

35 000-VI, nr. 53

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over een onderzoek naar klassenjustitie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-03-2019] – TK Onderzoek naar klassenjustitie in Nederland (35 000-VI-98).

35 000-VI, nr. 55 (gewijzigd)

TK

Dijk, J.J. van

Motie ingediend over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl.

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Motie lid Jasper van Dijk (SP) inzake plaatsing veiligelanders in een EBTL en toezegging aan het lid Van Toorenburg (CDA) inzake dwangsommen (19 637, nr. 2474).

35 000-VI, nr. 49

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over onderzoek naar de toepassing van de discretionaire bevoegdheid door de Staatssecretaris.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-04-2019] – TK Afschaffing discretionaire bevoegdheid (19 637, nr. 2477).

35 000-VI, nr. 52

TK

Oosten, F. van

Nispen, M. van

Motie ingediend over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke leidinggevenden bij hoge en bijzondere transacties.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2019] – TK Moties hoge transacties (29 279, nr. 502).

35 000-VI, nr. 65

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over vaart maken met de ontwikkeling van het incassoregister.

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2019] – TK Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt (24 515, nr. 456).

35 000-VI, nr. 66

TK

Voordewind, J.S.

Motie ingediend over de geloofwaardigheid van de bekering beoordelen.

Afgedaan met: Met de huidige werkinstructie wordt reeds voldaan aan het verzoek in de motie.

35 000-VI, nr. 67

TK

Krol, H.

Motie ingediend over het vergroten van de weerbaarheid van ouderen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2019] – TK Brief over HIC-slachtofferschap onder ouderen en het weerbaarder maken van ouderen (28 684, nr. 566).

30 573, nr. 160 (gewijzigd)

TK

Krol, H.

Motie ingediend over ondertekenen met de intentie irreguliere immigratie te laten dalen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Standpuntverklaring GCM (30 573, nr. 168).

30 573, nr. 163

TK

Kuiken, A.H.

Dijk, J.J. van

Motie ingediend over onafdwingbaarheid van economische migratie op basis van het pact.

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Standpuntverklaring GCM (30 573, nr. 168).

29 628, nr. 792

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over de samenwerking tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK Beantwoording vragen AO Politiepersoneel 29 november 2018 inzake politieonderwijs en instroom (29 628, nr. 864).

29 517, nr. 152

TK

Kuiken, A.H.

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over een uitzonderingspositie voor de brandweervrijwilliger in de Wnra.

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2019] – TK Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers (29 517, nr. 170).

29 517, nr. 149

TK

Raak, A.A.G.M. van

Motie met de veiligheidsregio's in gesprek gaan.

Afgedaan met: Deze motie is meegenomen in trajecten zoals het programma Vrijwilligheid, het vervolg op het belevingsonderzoek, en het traject rechtspositie brandweervrijwilligers waarbij met werkgevers en met vakorganisaties wordt gesproken.

29 398, nr. 645

TK

Dijkstra, R.J.

Motie ingediend over maatregelen tegen fraude met kilometerstanden aangenomen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2019] – TK Aanpak van tellerfraude (29 398, nr. 706).

34 235,nr. 11

TK

Özütok, N.

Motie over de mogelijke implicaties van prejudiciéle EHRM-adviezen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2019] – TK Motie lid Özütokb (34 235, nr. 12).

29 628, nr. 829

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over de risico's voor het nieuwe C2000-netwerk in kaart brengen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2019] – TK Beveiliging nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) (25 124, nr. 96).

29 628, nr. 828

TK

Boer, M.G.W. den

Motie over het kader voor de omgang met technologie uit derde landen toepassen op C2000.

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2019] – TK Beveiliging nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) (25 124, nr. 96).

32 317, nr. 539

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over niet instemmen met het oprichten van rescEU.

Afgedaan met: Deze motie is afgedaan tijdens de JBZ-raad van 7 maart 2019.

34 926, nr. 4

TK

Rutte, A.C.L.

Motie ingediend over onderzoek naar de genoemde deeloplossingen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

32 761,nr. 121

TK

Nispen, M. van

Motie over standaardmodellen voor het vragen van toestemming voor gegevensverwerking.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

29 628, nr. 791

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps.

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2019] – TK Brief ontwikkelingen in politieonderwijs Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 met beleidsreactie reactie motie Den Boer (29 628, nr. 887).

35 000-VI, nr. 33

TK

Oosten, F. van

Motie over landelijk inzetten van best practices inzake gerichte ondermijningsaanpak.

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

29 754 nr. 496

TK

Toorenburg, M.M.

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over het verbeteren van de crisiscommunicatie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2019] – Antwoorden Kamervragen over persconferenties van de overheid en crisiscommunicatie voor mensen met een auditieve beperking (2019D24643).

29 628, nr. 844

TK

Boer, B.G. de

Buitenweg, K.M.

Motie over de wervingsprocedure voor de Auditcommissie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 628, nr. 845

TK

Boer, B.G. de

Motie een gelijkwaardige informatiepositie voor alle burgemeesters.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

29 628, nr. 846

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over boa's op meerdere terreinen handhavend laten optreden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] – TK Stand van zaken verkenningen boa's (29 628, nr. 893).

29 628, nr. 847

TK

Bisschop, R.

Graaf, S.J.F. van der

Motie over lokale keuzes en prioriteiten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

29 628, nr. 848

TK

Bisschop, R.

Motie over versterking van de politie op lokaal niveau.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

29 628, nr. 849 (gewijzigd)

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie over de informatiepositie van burgemeesters.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

30 420, nr. 306 (gewijzigd)

TK

Özütok, N.

Motie ingediend over beter borgen van de positie van Roze in Blauw.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

30 420, nr. 310

TK

Hul, K.A.E. van den

Motie ingediend over een leerlijn lhbti-discriminatie ontwikkelen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

35 000-VI-46

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over inzicht in de inzet van de politie op het vlak van verkeershandhaving.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 628, nr. 839

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over wijkagenten daadwerkelijk voor 80% in de wijk inzetten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 628, nr. 841

TK

Krol, H.

Motie over het terugdringen van het ziekteverzuim onder agenten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

35 000-VI, nr. 62

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over een geactualiseerde strategische visie op de internationale politiesamenwerking.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 754, nr. 479

TK

Azarkan, F.

Motie over de evaluatie van contraterrorisme-maatregelen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2019] – TK Kamerbrief moties en toezeggingen inzake terrrorismebestrijding en preventie van radicalisering (29 754, nr. 501).

35 000-VI, nr. 45

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over extra capaciteit voor de wijk daadwerkelijk gebruiken voor de basisteams.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 628, nr. 810

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over gezamenlijke werving en selectie door veiligheidsdiensten.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

34 851, nr. 23

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie over de uitvoering van de additionele taken door de AP.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2019] – TK Autoriteit persoonsgegevens eerste ervaringen met de AVG en middelen (32 761, nr. 135).

34 851, nr. 21

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over duidelijke richtlijnen voor de functionaris gegevensbescherming.

Afgedaan met: De motie is onder de aandacht gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

34 746, nr. 9

TK

Verhoeven, K.

Motie over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren.

Afgedaan met: Deze motie is meegenomen in de Wet strafrechtelijke aanpak terrorisme, welke op 18 oktober 2018 in werking is getreden.

29 628, nr. 843 (gewijzigd)

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over het weergeven van meerjarige doelstellingen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie

(29 628, nr. 896).

29 911, nr. 230

TK

Dam, C.J.L. van

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie ingediend over een cofinancieringsregeling voor particulieren voor opruimkosten van drugsdumpingen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Toezegging VAO 4 april t.a.v. financieringsregeling drugsafval (29 911, nr. 222).

29 911, nr. 239

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure.

Afgedaan met: De Minister van BZ heeft op 31 mei jl. een brief aan de Europese Commissie verstuurd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-885968.pdf).

19 637, nr. 2479

TK

Dijk, J.J. van

Motie ingediend over overlastgevende asielzoekers niet belonen met gratis busvervoer.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2510).

19 637, nr. 2489

TK

Voordewind, J.S.

Motie ingediend over de mogelijkheden tot voorarrest wanneer asielzoekers een misdrijf plegen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2510).

35 000-VI, nr. 106

TK

Bergkamp, V.A.

Motie ingediend over het erkenningsbeleid van Marokko als voorbeeld voor andere landen.

Afgedaan met: Min BuZa neemt deze motie over.

29 279, nr. 505

TK

Dam, C.J.L. van

Groothuizen, M.

Motie ingediend over versterking van het OM.

Afgedaan met: Uw Kamer is hierover door de Minister van Financiën geïnformeerd bij de voorjaarsnota en begroting van JenV.

29 279, nr. 511

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over de advocatuur structureel betrekken bij de ZSM-werkwijze.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2019] – TK Motie van lid Van het Dam over het structureel betrekken van advocatuur bij de ZSM werkwijze (29 279, nr. 525).

28 345, nr. 215

TK

Westerveld, E.M. (Groen links)

Motie ingediend over onderzoek naar oplossingen voor het probleem van ouderverstoting.

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

32 317, nr. 556

TK

Groothuizen, M.

Motie ingediend over de inzet van robuuste politieke en diplomatieke middelen voor de evacuatie van vluchtelingen uit de Libische detentiecentra.

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2019] – TK Verslag van de JBZ-Raad op 6–7 juni 2019 te Luxemburg (32 317, nr. 564).

33 836, nr. 37

TK

Nispen, M. van

Hijink, H.P.M.

Motie ingediend over het samen plaatsen van broertjes en zusjes als uitgangspunt.

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

35 200 VI

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over jaarverslag en slotwet.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28 844, nr. 185).

19 637, nr. 2518

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over de beoordeling van asielaanvragen van Jezidi's uit Irak.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – Antwoorden Kamervragen over het bericht «IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust» (2019D29395).

35 000-VI, nr. 43

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over rekening houden met gevolgen van outputfinanciering bij het OM.

Afgedaan met: Per 1/1/2019 is outputbekostiging bij het OM ingevoerd. In het nieuwe bekostigingssysteem van het OM worden een aantal vaste kostenposten buiten het outputgerelateerde budget gehouden.

19 637,nr. 2431

TK

Dijk, J.J. van

Motie over voldoende capaciteit bij de IND.

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2019] – TK Verwachtingen doorlooptijden asiel (19 637, nr. 2492).

35 000-VI, nr. 36

TK

Oosten, F. van

Motie over onderzoek naar maatregelen uit het buitenland tegen ondermijning.

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2019] MFIN – Plan van aanpak witwassen (2019D28409).

19 637, nr. 2518

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over de beoordeling van asielaanvragen van Jezidi's uit Irak.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Antwoorden Kamervragen over het bericht «Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten» (2019D29393).

35 200-VI, nr. 11

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over voorkomen van negatieve gevolgen van de WODC-affaire.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28 844, nr. 185).

28 844, nr. 171 (gewijzigd)

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie ingediend over transparant zijn over de invloed van het ministerie op onafhankelijk onderzoek.

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28 844, nr. 185).

28 719, nr. 101

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over het elders vestigen van ex-gedetineerden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

28 719, nr. 105

TK

Nispen, M. van

Motie over samenwerkingsafspraken over de basisvoorwaarden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

24 587, nr. 732

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over de resultaten van de plaatsingsronde.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

35 000-VI, nr. 51

TK

Nispen, M. van

Groothuizen, M.

Motie ingediend over een rol voor de rechter bij hoge en bijzondere transacties.

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Beleidsreactie rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening» (29 279, nr. 478).

34 352, nr. 151

TK

Peters, W.P.H.J.

Motie over uitvoering en evaluatie Participatiewet.

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

28 684, nr. 531

TK

Dik-Faber, R.K.

Boer, M.G.W. den

Motie over een onafhankelijke evaluatie van de effecten van maatregelen voor een veiliger jaarwisseling.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Evaluatie maatregelen jaarwisseling (2019Z15062).

34 775-VI nr. AO

EK

Backer, mr. J.P.

Motie over Staat van de Rechtsstaat over gefinancierde rechtsbijstand.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31 753, nr. 177).

31 753, nr. 172

TK

Dam, C.J.L. van

Groothuizen, M.

Graaf, S.J.F. van der

Motie over een goede verstandhouding met betrokkenen partijen rechtsbijstand.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31 753, nr. 177).

31 753, nr. 169

TK

Graaf, M. de

Motie over rekening houden met verschillen in doenvermogen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31 753, nr. 177).

31 753,nr.163

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over geen gevolgen verbinden aan het niet-naleven van het advies.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31 753, nr. 177).

35 000-VI, nr. 47

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers.

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] – TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31 753, nr. 177).

33 799-15

TK

Oosten, F. van

Motie over de Wijziging van het Wetboek van Strafvordering.

Deze motie vraagt om het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij geweldplegers. Het WODC is gevraagd om dit op te pakken. De evaluatie zal bestaan uit 2 rondes. Planning: Q1 inwerkingtreding wet (1 januari 2017), Q1 + 6 maanden: afronding van de evaluatie van fase I (1 juli 2017), Q1 + 4 jaar: start evaluatie van de werking van de wet (1 januari 2021) Q1 + 5 jaar: evaluatie van de werking van de wet afgerond (1 januari 2022). De evaluatie van fase I is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016–2017, 28 684, nr. 508).

32 317 nr. 431

TK

Voortman, L.G.J.

Motie Voortman c.s. over onverwijld aan de Kamer rapporteren van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact.

Conform de strekking van de motie zal de Kamer worden geïnformeerd als dit aan de orde is.

34 550-VI, nr. 80

TK

Klein, N.P.M

Motie over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen.

Begin 2019 zijn er pilots gestart voor het verkoren en verbeteren van de jeugdbeschermingsketen (als onderdeel van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, pijler 5). Resultaten van de pilots worden medio 2020 verwacht. Aan de hand van deze pilots zal de kamer nader geïnformeerd worden over de uitvoering van de motie.

34 168, nr. 5

TK

Bergkamp, V.A.

Nispen, M. van

Motie over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen.

Onderzoek heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt het onderzoek eind 2019 afgerond en opgeleverd waarna de Kamer zal worden geïnformeerd.

33 552, nr. 30

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over een langdurig gebiedsverbod voor veroordeelden.

Er loopt een onderzoek om het Nederlandse en Belgische stelsel met elkaar te vergelijken. De kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

33 552, nr. 31

TK

Oosten, F. van

Motie over vormgeven van de rechten en wensen van slachtoffers (bij de evaluatie van de Wet langdurig toezicht grondig bezien op welke wijze de belangenafweging die ziet op het recht op een gezinsleven van de veroordeelde en de rechten en wensen van slachtoffers, in de juridische praktijk vorm wordt gegeven).

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek start zomer 2019. De kamer wordt na afronding hiervan geïnformeerd. Dat is naar verwachting eind 2021.

33 552, nr. 38

TK

Groothuizen, M.

Motie over een inventarisatie en een plan van aanpak voor deze knelpunten bij rechtbanken en gerechtshoven te maken en de Kamer hierover te informeren.

Na zomer 2019 komt de Rechtspraak met haar plan. De Kamer wordt hier in het najaar 2019 over geïnformeerd.

33 552, nr. 37

TK

Helder, L.M.J.S.

Oosten, F. van

Motie over de privacy van slachtoffers.

Alvorens een nieuwe werkproces te kunnen inrichten, is een grondige impactanalyse nodig. Dit wordt medio 2019 uitgevoerd. Over dit traject wordt de TK eind 2019 geïnformeerd.

24 587, nr. 712

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over de overdracht vanuit detentie aan GGZ-instellingen.

De Kamer zal eind 2019 geïnformeerd worden over de uitvoering van deze motie in samenhang met verschillende initiatieven voor continuïteit van zorg.

33 552, nr. 45

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over de herijking van de strafwetboeken in het bijzonder aandacht te besteden aan de afdwingbaarheid van rechten van slachtoffers en nabestaanden.

In februari 2019 is een congres over de positie van het slachtoffer in het strafproces georganiseerd waarbij een van de deelsessie over de effectuering van slachtofferrechten gingen. De input uit het veld dat tijdens het congres is opgehaald zal verwerkt worden in de wetsvoorstellen Modernisering Sv. De Kamer wordt hier naar verwachting eind 2019 over geïnformeerd.

34 843, nr. 5

TK

Özütok, N.

Motie over de rol en positie van vertrouwenspersonen versterken.

De motie ligt bij MBZK vanwege haar rol als Rijkswerkgever.

29 911, nr. 186

TK

Rutte, A.C.L.

Groothuizen, M.

Motie over het afronden van ontnemingsprocedures.

Wordt besproken in expertgroep ondermijningswetgeving afpakken. Verbeterpunten worden meegenomen in ondermijningswetgeving of modernisering Sv.

29 911, nr. 187

TK

Rutte, A.C.L.

Groothuizen, M.

Motie over het voorkomen van uitstelgedrag bij ontnemingsvorderingen.

Wordt besproken in expertgroep ondermijningswetgeving afpakken. Verbeterpunten worden meegenomen in ondermijningswetgeving of modernisering Sv.

31 015, nr. 138

TK

Nispen, M. van

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen.

Conform in brief 16 nov 2018 aangegeven, vinden gesprekken plaats als onderdeel van overleg over EOKM-actie hashcheck-server uit «Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en bestuursrechtelijke handhaving» van 3 juli 2019.

28 741, nr. 47

TK

Oosten, F. van

Nispen, M. van

Motie over verplicht financieel toezicht op veroordeelde jongeren.

In de brief aanpak Jeugdcriminaliteit is kort ingegaan op de pilots en onderzoek naar de mogelijkheden voor financieel toezicht. De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 hier nader over geïnformeerd.

29 270, nr. 128

TK

Oosten, F. van

Buitenweg, K.M.

Motie over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie.

In «Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en bestuursrechtelijke handhaving» van 3 juli 2019 staat het tijdpad monitor aangegeven.

29 270, nr. 131

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen.

De Kamer wordt naar verwachting na de zomer van 2019 geïnformeerd.

33 836 nr. 31

TK

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders.

Het WODC-onderzoek wordt eind 2019 afgerond. Naar verwachting zal de Kamer medio 2020 worden geïnformeerd.

34 432, nr. 11

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning.

De uitvoering van de motie is onderdeel van het traject herziening en modernisering van de Wet wapens en munitie, voorzien voor 2020.

33 685, nr. 14

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

In 2020/2021 zal de evaluatie worden uitgevoerd. Daarna zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd

24 587. 729

TK

Graaf, M. de

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over het aantal extra bedden in ppc's.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de PPC-capaciteit. Naar verwachting wordt de Kamer eind 2019 geïnformeerd.

35 000-VI, nr. 35

TK

Toorenburg, M.M.

Oosten, F. van

Motie over maatregelen tegen jihadisten die volharden in hun ideeën.

De Kamer wordt uiterlijk in het najaar 2019 over geïnformeerd.

35 000-VI, nr. 59 (gewijzigd)

TK

Groothuizen, M.

Motie ingediend over een jaarlijkse rapportage over migratie.

Uw Kamer wordt na het zomerreces, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling JenV geïnformeerd via de 1e jaarrapportage Migratie.

35 000-VI, nr. 64

TK

Nispen, M. van

Graaf, S.J.F. van der

Motie ingediend over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht.

Aan de motie wordt invulling gegeven met het opstellen van een beleidskader voor herstelrecht voorzieningen in het strafrecht. Dit kader is eind 2019 gereed en zal aan de Kamer worden gezonden.

35 000-VI, nr. 68

TK

Staaij, C.G. van der

Motie ingediend over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme.

In de eerstvolgende voortgangsrapportage van het Nationaal Actieprogramma Discriminatie zal worden ingegaan op de wijze waarop Politie en OM in de praktijk de IHRA-definitie hebben toegepast.

34 857, nr. 14

TK

Bergkamp, V.A.

Motie ingediend over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel.

Dit wordt als onderdeel meegenomen in de evaluatie van de Jeugdwet. De Kamer wordt t.z.t. door MVWS (mede namens MJenV) geïnformeerd.

34 550-VI, nr. 65

TK

Segers, G.J.M.

Motie over onderzoek door het WODC naar inpasbaarheid, en kosten/baten van elementen van de Belgische/Franse vrederechter in het Nederlands rechtsbestel.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht wordt afgewacht. De TK wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

34 997, nr. 24 (gewijzigd, was nr. 22)

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie ingediend over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters.

Er wordt met de VNG verkend welke ondersteuningsbehoefte er is.

19 637, nr. 2481

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over een stelselmatige daderaanpak voor overlastgevende asielzoekers.

Uw Kamer wordt voor het kerstreces van 2019 middels de 2e brief over overlastgevers geïnformeerd.

31 753, nr. 164

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over pilots over doelstellingen en financiële gevolgen voorzien van een toelichting

In de brief die voor die voor de zomer aan de Kamer wordt gestuurd, wordt ingegaan op de pilots en een eerste beeld geschetst.

31 753, nr. 168

TK

Kuiken, A.H.

Motie over conflicten met burgers oplossen zonder onnodige juridisering.

Plan van aanpak volgt bij de voortgangsrapportage die in het najaar van 2019 naar uw Kamer wordt gestuurd.

31 753, nr. 170

TK

Groothuizen, M.

Motie over per departement evalueren van beleidskeuzes.

Plan van aanpak volgt bij de voortgangsrapportage die in het najaar van 2019 naar uw Kamer wordt gestuurd.

31 753, nr. 171

TK

Groothuizen, M.

Motie over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel.

Plan van aanpak volgt bij de voortgangsrapportage die in het najaar van 2019 naar uw Kamer wordt gestuurd.

28 844, nr. 170 (gewijzigd)

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over het op oneigenlijke wijze beïnvloeden van onderzoek van het WODC.

Deze motie wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage van «J&V verandert».

31 015, nr. 169

TK

Toorenburg, M.M.

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie ingediend over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen.

De TK wordt m.b.t. het eerste onderdeel van de motie (strafbandbreedte OM/opgelegde straffen) na de zomer 2019 geïnformeerd. M.b.t. het tweede onderdeel van de motie, rechtsvergelijkend onderzoek buitenland, wordt de Kamer in de loop van 2020 geïnformeerd.

33 836, nr. 38 (gewijzigd)

TK

Staaij, C.G. van der

Bergkamp, V.A.

Motie over een verkenning naar de normering van feitenonderzoek.

Er loop op dit moment een verkenning. Naar verwachting kan de Kamer eind 2019 worden geïnformeerd.

33 836, nr. 40

TK

Kuiken, A.H.

Gent, T. van

Motie ingediend over verbetering van de berekeningssystematiek voor kinderalimentatie.

Er zijn gesprekken gepland met betrokken partijen. De kamer wordt over de uitkomst hiervan naar verwachting in het najaar 2019 geïnformeerd.

32 761, nr. 119

TK

Buitenweg, K.M.

Motie over verruimen van de mogelijkheden voor collectieve procedures bij de rechter.

Het desbetreffende onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Tilburg en zal naar verwachting in juni 2019 worden afgerond. Voor het eind van 2019 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd welke conclusies aan het onderzoeksrapport worden verbonden.

34 775-VI

EK

Bijsterveld, S.C. van

Motie over financiering van de rechtspraak.

De motie wordt meegenomen in de brief over de visie toekomst van de rechterlijke macht. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd.

33 861, nr. 26

TK

Nispen, M. van

Motie over transparantie bij het toedelen van zaken.

De Code zaakstoedeling is in mei door het presidenten-raadoverleg (PRO) vastgesteld. Dit beteken dat de modelzaakstoedelingsreglementen die op basis van de Code zaakstoedeling per rechtsgebied zijn opgesteld, nu door de gerechtsbesturen worden vastgesteld en geïmplementeerd. Dit implementatietraject zal dit jaar zijn afgerond.

19 637, nr. 2515

TK

Ojik, B. van

Motie over de opvang van migranten die door de Libische kustwacht terug worden geleid naar Libië.

Uw Kamer wordt voor het herfstreces van 2019 geïnformeerd.

24 095, nr. 482

TK

Weverling, A.

Motie ingediend over de Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van het samenwerkingsverband.

De Tweede Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd via de jaarlijkse voortgangrapportage over de implementatie van de Nationale Cyber Security Agenda.

33 628, nr. 46

TK

Kuiken, A.H.

Motie ingediend over een rol voor het Avt bij verlofaanvragen voor verblijf buiten een forensisch psychiatrische kliniek.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 47

TK

Staaij, C.G. van der

Motie ingediend over uitwisselen van informatie over delicten en risico’s zonder hinder van een beroep op privacy van de dader.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 48

TK

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over mogelijk maken dat gedetineerden alsnog tbs of andere vrijheidsbeperkingen kunnen worden opgelegd.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 49

TK

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over maatregelen om veroordeelden met gemaximeerde tbs ook na afloop van tbs maximaal vrijheden te ontnemen.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 51

TK

Krol, H.

Motie ingediend over invoeren van een rode vlag.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 53

TK

Toorenburg, M.M.

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over de mogelijkheid dat de rechter voorwaardelijke tbs kan opleggen.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 54

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over een vergelijkbaar onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van de penitentiair psychiatrische centra.

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd in de voortgangsbrief over maatregelen naar aanleiding van Michael P.

33 628, nr. 56 (gewijzigd)

TK

Drost, N.

Motie ingediend over een systematiek voor de financiering van intakes bij forensisch psychiatrische afdelingen en klinieken.

DJI organiseert hierover een gesprek met de NZA en GGZ Nederland

29 754 nr. 497

TK

Toorenburg, M.M.

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over het beoordelen van de dossiers van alle uitreizigers op mogelijkheid tot intrekking van het Nederlanderschap.

De Tweede Kamer wordt op kort na zomerreces 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

29 911, nr. 242

TK

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over alle Albanese inklimmers overdragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

19 637, nr. 2483

TK

Becker, B.

Motie ingediend over een verbod op straatintimidatie.

Uw Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd.

19 637, nr. 2488

TK

Groothuizen, M.

Motie ingediend over dagbesteding in vreemdelingendetentie.

Uw Kamer wordt na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

29 279, nr. 512

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over verzetschriften binnen één maand voor de rechter brengen.

Er wordt momenteel overleg gevoerd met ZM en OM om meer zittingscapaciteit beschikbaar te stellen voor snelrechtszittingen niet gedetineerden. Dit kunnen ook verzetzaken betreffen.

29 279, nr. 513

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over de strafbeschikkingsbrief duidelijker formuleren.

De opdracht uit de motie wordt meegenomen in het verbeterprogramma van het OM.

35 000-VI, nr. 110

TK

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over voorlichting over het verbod op sluiten van een religieus huwelijk vóór het burgerlijk huwelijk.

Als onderdeel van de aanpak schadelijke traditionele praktijken zal deze motie worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt de Kamer uiterlijk eind 2019 nader geïnformeerd.

30 420, nr. 309

TK

Bergkamp, V.A.

Yesilgöz-Zegerius

Motie ingediend over het naleven van het Coman-arrest.

Met MOCW en MBuZa besproken dat op momenten waarop dat opportuun is het Coman-arrest onder de aandacht wordt gebracht.

30 420, nr. 311

TK

Yesilgöz-Zegerius

Motie ingediend over een wetsvoorstel om «homogenezing» te bestraffen.

Er wordt gekeken naar een voorstel hoe deze motie wordt uitgewerkt. Samenloop met motie-Bergkamp waarin wordt verzocht om onderzoek te doen naar het voorkomen van conversietherapie in Nederland.

29 754, nr. 514

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie ingediend over de capaciteit van het Team Internationale Misdrijven.

Uw Kamer wordt voor Prinsjesdag 2019 geïnformeerd.

29 754 383

TK

Krol, H.

Motie over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet.

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. De kwestie is aan de orde geweest tijdens de Wittenburgconferentie op 11 april. Op dit moment kan niet worden aangeven wanneer deze gesprekken zullen zijn afgerond.

35 080, nr. 18

TK

Toorenburg, M.M.

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme.

Het onderzoek is gestart. De Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

29 614, nr. 119

TK

Kuiken, A.H.

Rog, M.R.J.

Motie over Bibob en Gemeentewetgeving.

De Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

29 911, nr. 233

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over een periodieke audit van de werkinstructie.

De motie wordt betrokken bij de reactie op het inspectie-onderzoek n.a.v. de zaak Humeyra, dat verwacht wordt in september 2019.

29 911, nr. 234

TK

Bergkamp, V.A.

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over trainen van politieagenten ter bestrijding van stalking.

De motie wordt betrokken bij de reactie op het inspectie-onderzoek n.a.v. de zaak Humeyra, dat verwacht wordt in september 2019.

34 775-VI

EK

Backer, mr. J.P.

Motie over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht.

In september 2019 zal de Kamer worden geïnformeerd over de afdoening van de motie.

35 122, nr. 29

TK

Staaij, C.G. van der

Drost, N.

Motie ingediend over betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het D&R-plan.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 25 (gewijzigd)

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 26

TK

Kuiken, A.H.

Groothuizen, M.

Motie ingediend over langdurend re-integratieverlof bij gevangenisstraffen van zes jaar of meer.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019/begin 2020 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 27

TK

Kuiken, A.H.

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over bevorderen van toepassing van de GVM.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 28

TK

Drost, N.

Motie ingediend over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 21

TK

Nispen, M. van

Berge, N. van den

Motie ingediend over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie.

De Kamer wordt naar verwachting medio 2021 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 20

TK

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over evidence-based programma's die recidive helpen verminderen.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2020 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 22

TK

Nispen, M. van

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over toezicht op gedetineerden die waarschijnlijk een gevaar zijn voor de samenleving.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 23

TK

Toorenburg, M.M.

Nispen, M. van

Motie ingediend over arbeid aanbieden aan alle gedetineerden.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 122, nr. 24

TK

Toorenburg, M.M.

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege.

De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

35 000-VI, nr. 105 (gewijzigd en nader gewijzigd)

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over medewerking van partijen aan ontbinding van een religieus huwelijk.

Indiening wetsvoorstel gepland in najaar 2019.

35 000-VI, nr. 108

TK

Toorenburg, M.M.

Wijngaarden, J. van

Motie ingediend over onderzoeken of in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend kunnen worden.

Indiening wetsvoorstel gepland in najaar 2019.

35 080, nr. 17

TK

Wijngaarden, J. van

Groothuizen, M.

Motie ingediend over erkenning voor mensen die hulpverleners helpen.

Het onderzoek is gestart. Hulpdiensten worden bevraagd over hun ervaringen. De Tweede Kamer wordt uiterlijk in september 2019 geïnformeerd.

34 437, nr.3

TK

Graus, D.J.G.

Futselaar, F.W.

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod.

Indiening van het wetsvoorstel staat gepland voor najaar 2019.

35 000-VI, nr. 42

TK

Dijk, J.J. van

Ojik, B. van

Motie over een andere financieringssystematiek voor de IND.

Kort na het einde van het zomerreces 2019 zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

32 761, nr. 120

TK

Dam, C.J.L. van

Molen, H. van der

Motie over een waardengedreven benadering van digitalisering.

De Kamer zal in september 2019 over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

29 628, nr. 840

TK

Dam, C.J.L. van

Motie over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht.

Het advies van de Raad van State wordt in juli 2019 verwacht. De motie wordt afgedaan middels een beleidsreactie die, afhankelijk van de aard van het advies van de Raad van State, in de tweede helft van 2019 aan de Tweede Kamer wordt verstuurd.

32 761, nr. 140

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over wifitracking.

Binnenkort vindt er een gesprek plaats op ambtelijk niveau tussen JenV en de AP waarin dit wordt meegenomen.

32 761, nr. 139

TK

Nispen, M. van

Motie ingediend over inzicht in de taakuitbreiding en groeiscenario's van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw Kamer wordt voor Prinsjesdag 2019 geïnformeerd.

32 761, nr. 137

TK

Verhoeven, K.

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over het toezicht op de Big Five.

Er vinden gesprekken plaats op ambtelijk niveau tussen J&V en het AP waarin deze kwestie wordt meegenomen.

31 839, nr. 678

TK

Westerveld, E.M.

Motie ingediend over het korte termijn versterken van de rechten van jongeren in jeugdzorginstellingen.

VWS is in lead bij de uitvoering van deze motie. Er is een traject gestart voor de verbetering van de rechten van kinderen in gesloten jeugdhulp. De Kamer wordt medio 2020 nader geïnformeerd over de voortgang.

32 761, nr. 138

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over het voorkomen van indirecte discriminatie door besluitvorming via algoritmen.

De interdepartementale gesprekken zijn opgestart.

32 761, nr. 143

TK

Nispen, M. van

Gent, T. van

Motie ingediend over een beleidsregel voor duidelijkheid en rechtszekerheid bij standaardverwerkingen.

Er vinden gesprekken plaats op ambtelijk niveau tussen J&V en het AP waarin deze kwestie wordt meegenomen.

19 637, nr. 2513

TK

Fritsma, S.R.

Dijk, E. van

Motie ingediend over zorg dragen dat de Sea-Watch 3 nooit meer onder de Nederlandse vlag migranten op kan halen voor de Noord-Afrikaanse kust.

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

19 637, nr. 2516

TK

Ojik, B. van

Moties ingediend over vluchtelingen en migranten in detentiecentra rond Tripoli.

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

24 095, nr. 487

TK

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den

Motie ingediend over een versterkte aanpak van de bescherming van de vitale processen en diensten.

De Tweede Kamer wordt hierover eind januari 2020 geïnformeerd via een actualisering van de brief over het tegengaan van statelijke dreigingen die op 18 april door de Minister van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gestuurd.

28 638, nr. 166

TK

Kuik, A.

Motie ingediend over een pakket van maatregelen om klanten die seks kopen van minderjarigen te ontmoedigen.

Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 nader geïnformeerd.

28 638, nr. 167

TK

Kuik, A.

Motie ingediend over een kader formuleren voor gemeenten.

In samenwerking met de VNG en andere partners in het veld wordt onderzocht hoe invulling kan worden gegeven aan de motie.

28 638, nr. 169

TK

Buitenweg, K.M.

Moties ingediend over intensiveren van de uitvoering van de aanbevelingen van het Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Voortgang zal gemeld worden in voortgangsrapportage over het programma Samen tegen mensenhandel. Deze zal in het najaar 2019 naar de kamer verstuurd worden.

28 638, nr. 172

TK

Segers, G.J.M.

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel.

Uw Kamer wordt in het najaar van 2019, voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de wijze van invulling van het verkennende onderzoek.

19 637, nr. 2517

TK

Ojik, B. van

Moties ingediend over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij 18 jaar zijn geworden.

Uw Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling JenV 2019 geïnformeerd.

19 637, nr. 2484

TK

Becker, B.

Motie ingediend versobering van ebtl-locaties.

Evaluatie van COA zal in oktober 2019 naar de TK worden gestuurd.

34 861, nr. 20

TK

Groothuizen, M.

Motie ingediend over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd zodra de nieuwe EU-commissie is aangetreden en dit punt is besproken met de nieuwe Eurocommissaris.

29 517, nr. 161

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over kennisverwerving door gemeenteraadsleden over crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheidsregio’s.

De betrokken partijen hebben met elkaar gesproken over de te volgen aanpak. Nadere afstemming over uitwerking van aard en tijdpad loopt. Uiterlijk oktober 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

29 517, nr. 150

TK

Raak, A.A.G.M. van

Motie over gebiedsgerichte opkomsttijden.

De motie wordt afgedaan door middel van een beleidsreactie welke uiterlijk oktober 2019 aan de Tweede Kamer wordt verzonden.

35 000-VI, nr. 40

TK

Buitenweg, K.M.

Groothuizen, M.

Motie over effectievere aanpak van veelplegers van milieucriminaliteit.

Verkenning wordt meegenomen in onderzoek door het CCV naar knelpunten in de handhaving van milieucriminaliteit. Oplevering wordt eind 2019 verwacht.

29 754, nr. 513

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie ingediend over mogelijkheden van berechting van Syriëgangers door lokale autoriteiten.

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 november 2019 geïnformeerd.

29 911, nr. 235 (gewijzigd)

TK

Kuzu, T.

Motie ingediend over hoe te handelen bij agressie en geweld.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is bezig met het opstellen van een protocol over hoe te handelen bij agressie en geweld. De Kamer zal over de uitwerking daarvan naar verwachting in het najaar van 2019 worden geïnformeerd.

35 000-VI, nr. 33

TK

Kuiken, A.H.

Oosten, F. van

Motie over verplichte screening op criminele antecedenten.

Er worden een tweetal onderzoeken opgestart. De resultaten worden medio 2020 verwacht. Hierna zal de Kamer worden geïnformeerd.

35 000-VI, nr. 44

TK

Dam, C.J.L. van

Boer, M.G.W. den

Motie over landelijk beleid voor burgerinitiatieven op het vlak van handhaving en opsporing.

Samen met de politie wordt gewerkt aan de opvolging van de motie. De Tweede Kamer wordt in het halfjaarbericht van december 2019 geïnformeerd over de voortgang.

35 000-VI-89

TK

Bergkamp, V.A.

Groothuizen, M.

Motie om een dubbele achternaam mogelijk te maken, waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daarin genoemde aanbevelingen en uitgangspunten leidend zijn.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om een dubbele achternaam wettelijk mogelijk te maken. Eerst zal de praktische implicaties nader in kaart worden gebracht, mede omdat het vraagstuk impact heeft op beleidsterrein van andere departementen. De resultaten van deze inventarisatie zullen voorjaar 2020 bekend zijn. Daarna zal de Kamer geïnformeerd worden over de stand van zaken van een wetswijziging.

32 021, nr. 12

TK

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van

Heerts, A.J.M.

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem.

Nu het eindrapport gereed is, blijkt een samenloop met het onderzoek dat het WODC tevens heeft verricht naar de trends in relatie tot de juridische beroepen. Het eindrapport van dit onderzoek is op 8 februari gepubliceerd en naar de TK gestuurd (34 550 VI, Nr. 100). Onderhavige kwestie zal worden betrokken in de follow up van laatstgenoemd onderzoek. In januari 2019 wordt een aanvang gemaakt met het project «Verkenning juridische dienstverlening», waarin de resultaten van het WODC betrokken worden. In het najaar 2019 volgt er een procedurele brief.

19 637, nr. 2482

TK

Toorenburg, M.M.

Motie ingediend over de effecten van uitsluiting van de opvang.

Uw Kamer wordt voor het kerstreces 2019 middels de 2e brief over overlastgevers geïnformeerd.

29 517, nr. 162

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over het opnemen van de grensoverschrijdende aanpak in regionale crisisplannen.

Motie is onderdeel van de Agenda Risico- en Crisisbeheersing. Eind 2019 wordt de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd.

29 628, nr. 877

TK

Dam, C.J.L. van

Motie ingediend over een onafhankelijke positie van het Meldpunt Misstanden.

In het Halfjaarbericht van december 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het voorstel inzake de positie van het Landelijk Meldpunt Misstanden.

35 000-VI, nr. 61 (gewijzigd)

TK

Boer, M.G.W. den

Motie ingediend over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland.

In overleg met de WRR wordt bepaald welke activiteiten we gezamenlijk – J&V en WRR – kunnen ontplooien om in samenspraak tot visieontwikkeling te komen gedurende het gehele jaar 2020. De Tweede Kamer wordt hierover in december 2019 geïnformeerd.

29 279, nr. 346

TK

Recourt, J.

Swinkels, J.C.M.

Motie over passend inzetten van voorlopige hechtenis.

De Kamer wordt hierover eind 2019 geïnformeerd.

29 279, nr. 346

TK

Staaij, C.G. van der

Toorenburg, M.M.

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding. Uw Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

25 087, nr. 147

TK

Merkies, A.Z.

Motie over publieke country-by-country reporting voor alle landen.

Dit wordt conform motie meegenomen in de onderhandelingen; de Kamer zal nader geïnformeerd worden bij een standpuntbepaling van de Raad.

34 231, nr. 17

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie over een onderzoek naar het wegnemen van obstakels.

Motie is aangehouden in afwachting van een onderzoek over deeltijdwerk. Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

29 754, nr. 512

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers.

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het proces ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers indien daartoe aanleiding is. Er zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet.

34 997, nr. 15

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over een structuur om de wensen en behoeften van consumenten te verzamelen.

De meningen van consumenten worden onderdeel van de monitoring van het experiment gesloten coffeeshopketen.

34 997, nr. 21

TK

Ploumen, E.M.J.

Motie ingediend over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer.

Na het aannemen van de wet door de TK is zo veel als mogelijk met de voorbereiding van het experiment begonnen. Zo is het ontwerpbesluit bij de Eerste en Tweede Kamer voorgehangen, is het selectieproces van gemeenten gestart, worden onderzoekers geworven en verdere voorbereidingen uitgewerkt.

34 775-VI, nr. 50

TK

Oosten, F. van

Motie over geen verjaring van straffen.

Ter advisering voorgelegd aan Raad van State.

29 911, nr. 189

TK

Rutte, A.C.L.

Toorenburg, M.M.

Motie Rutte over verdubbeling van de strafmaat voor categorie II-wapens.

Een wijziging van artikel 55 van de Wet wapens en munitie is opgenomen in het wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen. Dit wetsvoorstel is 21 mei 2019 bij de Eerste Kamer ingediend.

33 662-20

TK

Schouw, A.G.

Segers, G.J.M.

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet.

Conform motie vindt de evaluatie plaats in 2020.

33 308-17

TK

Verhoeven, K.

Motie om de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden.

Dit punt zal worden betrokken bij de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht. Deze evaluatie is toegezegd voor 2020.

33 308-15

TK

Dijk, J.J. van

Motie over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers.

Dit is een vast agendapunt bij het regulier overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen. De motie zal worden behandeld in samenhang met de motie Ellemeet- Asscher (Kamerstukken II, 34 775, nr 19) over collectieve (onder)handelingsmogelijkheden in de culturele sector. MOCW zal de kamer hierover berichten.

34 775-VI, nr. 69

TK

Kuiken, A.H.

Buitenweg, K.M.

Motie over de bejegening van zedenslachtoffers.

De Inpectie J&V heeft aangegeven dat het onderzoek vertraagd is. Dat is ook gemeld aan uw Kamer. De nieuwe planning is dat het onderzoek in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd.

24 095, nr. 485

TK

Moorlag, W.J.

Motie over onderzoek naar risico’s op de vaste netwerken.

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de jaarlijkse actualisatie van de brief «Tegengaan statelijke dreigingen» die op 18 april naar de Tweede Kamer is gestuurd.

30 821, nr. 84

TK

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over het niet uitfaseren van het WAS systeem per 1 januari 2021.

De uitfasering van het WAS systeem is reeds met een jaar uitgesteld (1 januari 2021) zodat meer onderzoek kan worden gedaan. Conform de door uw Kamer aangenomen motie van het lid Wolbert zal ik het besluit tot uitfasering van het WAS aan uw Kamer voorleggen voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

24 515-469

TK

Peters, W.P.H.J.

Raemakers, R.

Motie over Noodstopprocedure Wahv-boetes.

In 2020 wordt de noodstopprocedure ingevoerd en wordt de Kamer geïnformeerd.

30 821, nr. 85

TK

Verhoeven, K.

Laan-Geselschap, A.J.M.

Motie over het op kwetsbaarheden scannen van overheidssystemen in de vitale infrastructuur.

De Tweede Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd via de jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van de Nationale Cyber Security Agenda.

34 126, nr. 12

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt.

Voortgang is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wet meerdaadse samenloop.

35 000, nr. 8

TK

Dijkhoff, K.H.D.M.

Motie over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen.

Uw Kamer is middels een brief op 18 december 2018 geïnformeerd over het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden medio 2020 verwacht, waarna uw Kamer een beleidsreactie ontvangt.

29 279, nr. 506

TK

Groothuizen, M.

Motie ingediend over evaluatie van het verbeterprogramma.

Conform de toezegging streeft de Minister van JenV ernaar uw Kamer in oktober 2020 te kunnen informeren over de genoemde 2-meting. De procureur-generaal bij de Hoge Raad zal diens onderzoek uitvoeren in 2021, zodat het onderzoek kan dienen als eindmeting van de effecten van het OM-Kwaliteitsprogramma Strafvordering 2020 op de uitvoeringspraktijk van de OM-strafbeschikking.

34 550-VI, nr. 54

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving.

MRb heeft bij brief van 11 maart 2019 aangegeven de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over het vervolg van het conceptwetsvoorstel.

34 550-VI, nr. 46

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het verschoningsrecht van imams.

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

29 279, nr. 303

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

29 279, nr. 305

TK

Recourt, J.

Oosten, F. van

Motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 307

TK

Recourt, J.

Motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter.

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

34 032, nr. 17

TK

Yesilgöz-Zegerius

Motie over een evaluatie van de wet Bronbescherming in strafzaken.

De wet is 1 oktober 2018 in werking getreden, evaluatie vindt in 2021 plaats.

34 763, nr. 10

TK

Nispen, M. van

Buitenweg, K.M.

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid.

De Tweede Kamer zal in 2021 geïnformeerd worden over de ervaringen met de sluitingsbevoegdheid.

34 231, nr. 16

TK

Buitenweg, K.M.

Motie ingediend over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar.

Komt aan de orde bij de evaluatie. Deze vindt 8 jaar na inwerkingtreden van de wet plaats.

Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

EK/TK

Voortgangsinformatie parlement

MVenJ heeft toegezegd dat hij op het moment dat hij van plan zou zijn tot een beleidsmatige verhoging van de boetes te besluiten, hij eerst het effect van die verhoging op de verkeersveiligheid en op het gedrag van de agent zal onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2012] – Mondeling Overleg inzake het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. onder meer een indexering van de tarieven.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2018] – TK Aanpassing (verkeers) boetestelsel (29 398, nr. 642).

SJenV heeft toegezegd dat er evaluatie komt van effecten wetswijziging & aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar na inwerkingtreding van wet.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2018] – TK Beleidsreactie evaluatie wet beperking oplegging taakstraffen (29 279, nr. 456).

MvJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid over benoemingsprocedure Onderzoeksraad.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-12-2018] – TK Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2015 en 2016 van de Onderzoeksraad voor veiligheid (29 279, nr. 456).

MvJ zegt toe in evaluatie over strafbeschikkingen (2016) ook in te gaan op artikel in Trema over de rechterlijke strafbeschikking.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Beleidsreactie rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening (29 279, nr. 478).

SVenJ heeft toegezegd in de evaluatie wet leeftijdsgrens een groep van deskundigen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA i.v.m. het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2019] – TK Evaluatie Transgenderwet (27 859, nr. 133).

MVenJ heeft een technisch-inhoudelijke briefing toegezegd over hoofdlijnen van de modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Vierde voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering (29 279, nr. 459).

MVenJ heeft een technische briefing toegezegd over de projectstructuur (zowel de wijze waarop de inhoud tot stand komt, als de manier waarop de kosten, effecten en gevolgen (incidenteel en structureel) inzichtelijk worden gemaakt en de implementatie wordt voorbereid, inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten bij de ketenpartners.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Vierde voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering (29 279, nr. 459).

SVenJ zegt toe, ter informatie, toezending van lagere regelgeving aan Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Plenair debat wijziging wet op de Kansspelen- en belasting, en andere wetten i.v.m. het organiseren van Kansspelen op afstand.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-09-2018] – TK Ontwerpbesluit kansspelen op afstand (33 996, nr. 74).

MRb zegt toe dat bij de toetsing van de wet zal worden nagegaan hoe wordt omgegaan met de kwestie van de ontlastende informatie als er geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering i.v.m. het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2019] – EK Tweede Evaluatie Wet afgeschermde getuigen.

SJenV heeft toegezegd na drie jaar werking het wetsvoorstel (slachtofferbeslag) te zullen evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte t.b.v. het slachtoffer.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2019] – TK Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33 552, nr. 55).

MVenJ heeft toegezegd in het overleg met de VNG aandacht vragen over maatregelen ter bescherming van juweliers tegen overvallen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2019] – TK Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken, heling en geweld (28 684, nr. 548).

MVenJ zegt toe om na afronding van een interne audit en het daarop volgende externe onderzoek naar de mogelijkheden van koppeling de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [01-12-2016] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

TK

Afgedaan met: De uitvoering van deze motie is onderdeel geweest van de wet Straffen en Beschermen die op 25/6 aangenomen is in de Kamer (35 122).

SVenJ zegt toe het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van het inbrengen van contrabande z.s.m. naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2018] – TK Strafbaarstelling verboden voorwerpen (34 982, nr. 2).

SVenJ zegt toe voorafgaand aan het debat over het wetsvoorstel inzake detentiefasering te spreken met de betrokkenen bij de ZBBI's teneinde de informatie te actualiseren.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2017] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: De motie is onderdeel van de wet Straffen en Beschermen dat op 25/6/2019 in de Kamer is aangenomen (35 122).

MVenJ heeft toegezegd een brief te verzenden naar de Tweede Kamer over evaluatie van toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-10-2018] – TK Evaluatie Wet werderzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) (32 885, nr. 12).

SVenJ heeft toegezegd dat de werking van de wet na drie jaar geëvalueerd wordt.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-08-2018] – TK Evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054, nr. 23).

MvJ zegt toe dat bij de toetsing van de regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen wordt gekeken wat de meerwaarde van deze regeling ten opzichte van andere methodes is.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ivm het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2019] – EK Tweede Evaluatie Wet afgeschermde getuigen.

SVenJ heeft toegezegd om de vraag of de taakstraf een bijkomende straf zou moeten worden bij de evaluatie van het wetsvoorstel te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2018] – TK Beleidsreactie evaluatie wet beperking oplegging taakstraffen (29 279, nr. 456).

MVenJ heeft toegezegd dat hij het wetsvoorstel over vier jaar zal evalueren.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2011] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2019] – TK Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek.

MRb zegt toe een voorontwerp over het concreter invullen van het openbare orde-begrip in de artikel 2:20 BW in de eerste helft van 2018 in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Het voorontwerp is op 21 December 2018 in internetconsultatie gegaan (loopt tot 28 februari 2019).

MRb zeg toe te bekijken of de in de media genoemde financiële prikkel van TBS-klinieken om delinquenten met TBS sneller klaar te stomen voor hun terugkeer in de samenleving geen pervers effect heeft.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-05-2019] – TK Brief naar aanleiding van VKC-verzoek inzake moord in Lelystad (2019Z08986).

MJenV zegt toe de Kamer medio 2018 te informeren over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het progressief boetestelsel.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2018] – TK Aanpassing (verkeers) boetestelsel (29 398, nr. 642).

MJenV zegt de Kamer toe de voortgang van de ontwikkelagenda opsporing bij halfjaarberichten op te nemen.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt toe de uitkomsten van het WODC rapport naar de kosten en baten van integraal afpakken en betere registratie met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2019] – TK Afpakken crimineel vermogen (29 911, nr. 221).

MRb zegt toe een beleidsbrief te sturen over de nadere kaders en voorstellen t.a.v. een toekomstgericht adoptiestelsel.

Parlementaire Agenda punt [18-01-2018] – AO Adoptie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen (33 836, nr. 33).

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over het gesprek met detailhandel Nederland over informatiedeling bij fraude-aanpak.

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2019] – TK Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken, heling en geweld (28 684, nr. 548).

MJenV zegt toe de Kamer in de eerste maanden van 2018 een wetsvoorstel over verhoogde strafbaarstelling van haatzaaien toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-11-2018] – TK Wetsvoorstel herwaardering actuele delictsvormen (35 080).

MRb zegt toe het vergoeden van schade aan slachtoffers mee te nemen in wijziging stelsel vervroegde invrijheidsstelling en het instellen van commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Motie is meegenomen in de wet Straffen en Beschermen dat op 25 juni 2019 is aangenomen in de Kamer (35 122).

MRb zegt toe in het voorjaar van 2018 met een visiedocument te komen over horizontale privacy.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

MJenV zegt toe de Kamer tijdig en op voorhand te zullen informeren over de ontwikkelingen in de sanctiecapaciteit en eventuele bijbehorende maatregelen, alsook over de eventuele toepassing van artikel 15l bij een cellentekort.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2007] – Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten i.v.m. de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling.

EK

Afgedaan met: De motie is opgenomen is de wet Straffen en Beschermen dat op 25 juni 2019 is aangenomen door de Kamer (35 122).

MJenV zegt de Kamer toe dat de gestelde vragen over mogelijke knelpunten in de ontnemingsprocedure worden meegenomen in het binnenkort te starten WODC-onderzoek naar knelpunten en verbetermogelijkheden bij het afpakken van crimineel vermogen.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

MJenV informeert de Kamer over het terugdringen van het aantal sepots.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Sepot (29 279, nr. 482).

MRb zegt de Kamer een brief toe met een overzicht van onderzoeken en wetgeving op het gebied van personen- en familierecht.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen (33 836, nr. 33).

MRb zegt de Kamer twee brieven toe met informatie over IKO:één brief voor de zomer met huidige stand van zaken, één brief na een half jaar met de vorderingen.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen

(33 836, nr. 33).

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met Plan Angel en de Kamer te informeren over de uitkomsten van dit gesprek.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen

(33 836, nr. 33).

MRb zegt de Kamer toe om in de brief over nazorg bij interlandelijke adoptie ook in te gaan op nazorg bij binnenlandse adoptie.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen

(33 836, nr. 33).

MRb zegt de Kamer een brief toe over bevallen onder pseudoniem.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2018] – TK Bevallen onder pseudoniem (32 279, nr. 131).

MRb zegt de Kamer toe een kabinetsreactie op de evaluatie transgenderwet, waaronder verschil geslachtswijziging transgender en intersekse personen.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2019] – TK Evaluatie Transgenderwet (27 859, nr. 133).

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de Alliantie burgervoogdij.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: U bent geïnformeerd door MVWS met TK actieprogramma zorg voor de jeugd. (34 880, nr. 12).

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de pilot in Zwolle.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

MJenV zegt een brief toe over acties opgesteld i.s.m. het bedrijfsleven over naming en shaming van internet bedrijven.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-12-2018] – TK Publiek-private acties tegen online seksueel kindermisbruik en een bestuursrechtelijke aanpak (31 015, nr. 160).

MJenV zegt toe de Kamer voor de zomer een beleidsreactie te sturen over de evaluatie van wet beperking oplegging taakstraf.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2018] – TK Beleidsreactie evaluatie wet beperking oplegging taakstraffen (29 279, nr. 456).

MRb zegt toe voor de zomer met een beleidsreactie te komen op het onderzoek naar de oplegging van taakstraffen in zedenzaken.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2018] – TK Beleidsreactie evaluatie wet beperking oplegging taakstraffen (29 279, nr. 456).

MVenJ heeft toegezegd medio 2018 ontvangt de Kamer een definitief standpunt ten aanzien van een progressief boetestelsel.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2018] – TK Aanpassing (verkeers) boetestelsel (29 398, nr. 642).

SJenV zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2018 een voorstel te doen over de maatregelen ten aanzien van rechtsbijstand in een asielprocedure, inclusief de waarborgen.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers (19 637, nr. 2443).

MJenV zegt toe de Kamer te zullen informeren over de prioriteitenbrief Koninklijke Marechaussee 2019.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Plenair debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-07-2018] – TK Brief naar aanleiding van AO kleine luchthavens d.d. 23 mei 2018 (30 176, nr. 37).

MJenV zegt toe dat de wijze van registratie en cijfers over niet ontvankelijkheid als gevolg van te lange doorlooptijden aan de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2019] – TK Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken (29 279, nr. 496).

SJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2018] – Mondeling Overleg GEAS, Europees gemeenschappelijk asielstelsel.

EK

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [18-12-2018] – Plenaire begrotingsbehandeling Immigratie en Asiel in Eerste Kamer.

MRb zegt toe samen met Minister JenV de TK te informeren over de stand van zaken van de patseraanpak.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Verlaat: VAO Justitiële Jeugd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

MRb zegt toe in gesprek te gaan met rechters over het opleggen van justitiële voorwaarden door de rechter.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-03-2019] – TK Beleidsreactie evaluatie Wvs en Wvm (34 981, nr. 2).

MJenV zegt toe de TK te berichten over de resultaten van de haalbaarheidsstudie bestuurlijke aanpak kinderporno (incl. de grensoverschrijdende inning).

Parlementaire Agenda punt [27-03-2018] – VAO Kinderporno en kindermisbruik.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-12-2018] – TK Publiek-private acties tegen online seksueel kindermisbruik en een bestuursrechtelijke aanpak (31 015, nr. 160).

Minister SZW zegt toe SJenV te vragen na de zomer een bericht te sturen over de situatie rond stateloze Palestijnen.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – AO Inburgering.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2018] – TK Situatie rond staatloze Palestijnen (32 824, nr. 241).

MJenV zegt toe dat de Kamer de tussenstand ontvangt van de proef met de alcoholmeter.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter (27 565, nr. 173).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over handhaving op het rijden zonder geldig rijbewijs.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2018] – TK Verkeershandhaving (29 398, nr. 608).

MRb zegt toe met Nationaal Rapporteur en ketenpartners om tafel te gaan om te bezien of er meer maatregelen nodig zijn omtrent kennis van recidive en kansberekening.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme en recidiverisico (31 015, nr. 157).

MJenV zegt de Kamer een voortgangsbrief aanpak kinderporno toe.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme en recidiverisico (31 015, nr. 157).

MRb zegt de Kamer toe om de alternatieven voor de regeling voor weigerende observandi te onderzoeken en hierover met experts en belanghebbenden (waaronder de tbs-advocaten) het gesprek aan te gaan.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Aanpak weigerende observandi (29 452, nr. 229).

MRb zegt de Kamer toe een brief te sturen over de gevolgen van technologische ontwikkelingen en de digitalisering op de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK AI en algoritmen in de rechtspleging (2018Z24380).

MJenV zegt toe met een voortgangsbrief in het kader van de voorraadvorming bij het OM te komen.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2019] – TK Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken (29 279, nr. 496).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over quick scan assessment interoperabiliteit.

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-10-2018] – TK Aanbieding Quickscan interoperabiliteit (34 867, nr. 3).

MJenV zegt een brief toe over de voortgang van de Taskforce overvallen.

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2019] – TK Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken, heling en geweld (28 684, nr. 548).

MJenV zegt toe uit te zoeken of het zou kunnen om daarover een bepaling op te nemen in een apart wetsvoorstel en daar de Kamer een brief over te sturen.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2018] – TK Reactie op motie Van Nispen c.s. (34 763, nr. 12).

MJenV zegt toe Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – EK Artificiële intelligentie en algoritmen in de rechtspleging.

MJenV zegt toe Kamer nader te informeren over individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Afgedaan met Commissiebrief TK Ratificering facultatieve protocollen.

SVenJ zegt namens MJenV de Kamer toe met een brief te komen die kort op een rij zet welke wettelijke trajecten de Kamer de komende tijd op DNA gebied kan verwachten.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] – Mondelinge vraag van het lid Van Oosten over het bericht «NFI: verruiming van DNA-opslag zou succes enorm vergroten».

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-01-2019] – TK Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van DNA-onderzoek (31 415, nr. 22).

MJenV zegt toe de Kamer tijdig te informeren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen.

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] – Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – EK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

MJenV heeft toegezegd over de stand van zaken van de strafrechtelijke samenwerking in Europa zal duiden ten aanzien van welke aspecten van de strafrechtelijke samenwerking wel of niet is gekozen voor het definiëren van minimumnormen. Het historische perspectief daarvan wordt daarbij voor zover relevant meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2018] – TK Wederzijdse erkenning, hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie en minimumnormen (32 317, nr. 531).

MJenV heeft toegezegd in het kader van de discussie over de verbetering van de grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs (e-evidence) toe in het verslag van de JBZ-Raad uitgebreid in te gaan op de ontwikkeling van de discussie over of/hoe een notificatiesysteem geïntroduceerd kan worden.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Verslag JBZ-Raad 6 en 7 december 2018 te Brussel (32 317, nr. 532).

MJenV zegt toe de Kamer inzicht te geven in de mate waarin de themaverwerking wordt toegepast.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens.

EK

Afgedaan met: Deze hebben betrekking op de Wet politiegegevens. MJenV hoeft dus geen actie meer te ondernemen op deze toezeggingen.

MJenV zegt toe in discussie te gaan over de manier waarbij het inzicht in de waarde van de gegevens wordt vergroot door het daaraan toekennen van een kwalificatie, een codering.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens.

EK

Afgedaan met: Deze hebben betrekking op de Wet politiegegevens. MJenV hoeft dus geen actie meer te ondernemen op deze toezeggingen.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de toepassing van de wet op de punten waar in het debat sprake van was.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2007] – Wet politiegegevens.

EK

Afgedaan met: Deze hebben betrekking op de Wet politiegegevens. MJenV hoeft dus geen actie meer te ondernemen op deze toezeggingen.

MJenV zegt toe de vraag naar definitie van «ophelderingspercentage» mee te nemen naar het Bestuurlijk Ketenberaad.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2018] – TK Inrichting ophelderingspercentage (33 173, nr. 14).

MJenV zegt toe er naar te zullen streven om het plan van aanpak voor informatiebeveiliging gereed te hebben rondom de presentatie van de Najaarsnota.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-10-2018] – TK Plan van aanpak «Verbetering centrale sturing en beheersing informatiebeveiliging JenV» (35 000 VI, nr. 6).

SJenV zegt toe de Kamer in een later stadium te informeren of in de nieuwe Dublinregelgeving is verankerd dat gezinsleden die zich in de EU bevinden en de procedures rondom gezinshereniging afwachten niet onnodig naar een derde land buiten de EU worden teruggestuurd.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2018] – Mondeling Overleg GEAS, Europees gemeenschappelijk asielstelsel.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2018] – Antwoorden op vragen naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar het hoge aantal sepotbeslissingen.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Sepot (29 279, nr. 482).

MRb zegt toe op werkbezoek te gaan naar PI Almere en PI Zwaag.

Parlementaire Agenda punt [06-09-2018] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: De Minister voor Rechtsbescherming heeft een werkbezoek afgelegd aan PI Zwaag en PI Almere en heeft hiervan verslag gedaan in het VAO Gevangeniswezen van 3 oktober 2018.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de stavaza t.a.v. politievrijwilligers.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt toe de Kamer verder te informeren over ziekteverzuim bij de recherche.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen met een nadere uiteenzetting t.a.v. (het aantal) internationale rechtshulpverzoeken.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de algemene context van het raadplegen van bestanden in het systeem, en meer specifiek de toegang van het OM en de pilot atypische signalen.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] – Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt de Kamer toe de ontwikkelagenda opsporing aan te bieden voor de begrotingsbehandeling.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt toe de Kamer voortaan in het halfjaarbericht politie te informeren over de voortgang van de ICT vernieuwing, het uit faseren van oude systemen en de ICT vernieuwing m.b.t. opsporing.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MRb zegt toe een structurele oplossing te vinden voor extra budget voor mediation in het strafrecht (structureel 1 miljoen extra).

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: De structurele middelen, te weten 1 miljoen euro voor mediation in strafrecht zijn opgenomen in de JenV begroting voor 2019 die op 18-09-2019 aan de Kamer is gezonden.

MJenV zegt een brief over screening nareis in EU-lidstaten toe.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2018] – TK Screening nareis en openbare orde (19 637, nr. 2447).

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de financiële kaders voor de digitalisering van de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – EK Aanbieding brief digitalisering rechtspraak civiel en bestuur.

MRb zegt toe de Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – EK Aanbieding brief digitalisering rechtspraak civiel en bestuur.

MJenV zegt brief toe voor AO Politie Personeel over de inzet van operationele sterkte op straat (per 24 uur).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2018] – TK Inzet operationele sterkte (29 628, nr. 833).

MRb heeft toegezegd beide Kamers nog voor de begrotingsbehandeling JenV nader te informeren over de begrotingssystematiek van de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Bekostigingssystematiek rechtspraak (29 279, nr. 468).

MVenJ zegt de Kamer toe een langtermijn veiligheidsanalyse te sturen met betrekking tot kinderen in kampen.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2018] – TK Aanbieding veiligheidsanalyse minderjarigen in Syrische kampen (29 754, nr. 483).

MP zegt toe een brief naar de Kamer te sturen over de uitvoerbaarheid van het rapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand binnen de bestaande kaders.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

MRb zegt toe extra aandacht te vragen bij de rechter-commissarissen voor de het fraudespreekuur.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2019] – Brief aan Raad voor de rechtsspraak gestuurd.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de bezetting – formatie – operationele sterkte.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-11-2018] – TK Inzet operationele sterkte (29 628, nr. 833)

SJenV zegt toe de brief over het GCM aan de Kamer te sturen en daarbij de door de Kamer gestelde vragen te beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2018] – TK Brief naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden inzake een bericht over een mondiaal pact (30 573, nr. 153).

MRb zegt toe dat de kostendekkende griffierechten voor de NCC(A) geen precedent vormen voor andere vormen van rechtspraak, voor welke volgende innovaties dan ook.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam.

EK

Afgedaan met: Mondeling tijdens «voortzetting behandeling Engelstalige rechtspraak bij internationale handelskamers».

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het belang verschillende monitors (Veiligheidsmonitor, Strafrechtketenmonitor etc).

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – TK Toezegging AO politie d.d. 29 november 2018 voortijdig beëindigen van circa 16.000 onderzoeken (29 628, nr. 837).

MJenV zegt de Kamer toe het punt over KPMG/Inrichtingsplan mee te nemen in een brief.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2018] – TK Betrokkenheid consultants bij inrichtingsplan nationale politie (29 628, nr. 836).

MRb informeert de Kamer over de voortgang van de afspraken met gemeenten voor situaties waarin het niet gewenst is om ex-gedetineerden te laten terugkeren in dezelfde woonplaats als het slachtoffer.

Parlementaire Agenda punt [06-09-2018] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2018] – TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen begroting 2019 (2018Z21759).

MJenV zegt toe de beleidsreactie op de evaluatie wet OM-afdoening aan de Kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Beleidsreactie rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening (29 279, nr. 478).

MJenV zegt de Kamer toe dat de brief over de stuurgroep bewaken en beveiligen uiterlijk op 20 december 2018 komt.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personen-stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming (29 911, nr. 215).

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer een voortgangsrapportage ontvangt over de invoering van het jeugdstrafrecht BES.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2018] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2019] – TK Voortgang implementatie jeugdstrafrecht CN (31 568, nr. 209).

SJenV heeft toegezegd op werkbezoek te gaan in een AMV opvang waarover bij verschillende partijen het beeld bestaat dat deze niet zou voldoen aan het vereiste van kleinschaligheid en zal de Kamer over zijn bevindingen informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Aanbieding van drie onderzoeken over amv's (27 062, nr. 107).

MVenJ zegt de Kamer toe in 2018 de pilot Blauw Talent te evalueren, te bezien of deze breder kan worden uitgerold en hierover de Kamer te informeren.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2017] – Dertigledendebat over het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MVenJ zegt de Kamer toe om een onderzoek uit te laten voeren naar de aard, omvang, trend en verklaringen voor de sepotbeslissingen door het OM.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2017] – Mondelinge vraag van het lid Buitenweg over het aantal sepots bij misdrijven.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Sepot (29 279, nr. 482).

MVenJ zegt toe bij de evaluatie van de Wet DNA-V aandacht te besteden aan de situatie in het VK en te bezien wat hun aanpak oplevert en of dit ook in Nederland toepasbaar is. Daarnaast zegt MVenJ toe bij de evaluatie te kijken naar de mogelijkheden om oud vrijwillig afgegeven bloedmonsters te gebruiken voor DNA-onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2017] Mondelinge vraag van het lid van Oosten «Verraden door een familielid».

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

SJenV heeft toegezegd De Kamer te informeren over de evaluatie van het AMV-opvangmodel, die eind 2018 is afgerond.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Aanbieding van drie onderzoeken over amv's (27 062, nr. 107).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de invulling van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-10-2018] – TK Verzoek inzake evaluatie Wet veiligheidsregio’s 2019 (29 517, nr. 144).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de vraag de onderzoeksprocedure van de VIK en de strafrechtelijke procedure niet door elkaar lopen of overlappen.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] – Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-01-2019] – TK Interne onderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken bij politie (28 844, nr. 166).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de toezichttechnische opbouw is gedaan (op ICT-gebied), waarin ook de rol van de auditdienst en de inspectie, evenals de autoriteit persoonsgegevens en de rol van de auditcommissie wordt gearticuleerd en verduidelijkt.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2018] – TK Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie (29 628, nr. 835).

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over mogelijke arrangementen voor de rechtspositionele status van het personeel veiligheidsregio’s, waaronder de brandweervrijwilligers.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] – Algemeen Overleg Brandweer.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – TK Onderzoeksverslag rechtspositie brandweervrijwilligers (29 517, nr. 153).

MVenJ heeft toegezegd de brief die in juni 2015 aan de Kamer gestuurd is over de taak en rolverdeling t.a.v. de Veiligheidsregio’s en stelselverantwoordelijkheid te actualiseren.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] – Algemeen Overleg Brandweer.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2018] – TK Verantwoordelijkheden veiligheidsregio's (29 517, nr. 154).

SJenV geeft aan dat zodra de gesprekken over de Bed bad brood gereed zijn hij de kamer hierover informeert.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-11-2018] – TK Stand van zaken Locaties Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) (19 637, nr. 2445).

MRB heeft toegezegd beide Kamers een visiebrief op de toekomst van de advocatuur zenden.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-02-2019] – EK Ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur.

MRb zegt toe Kamer schriftelijk informeren na gesprek orde over toekomstvisie advocatuur.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-02-2019] – EK Ontwikkelingen in de markt van de juridische dienstverlening en toekomst advocatuur.

MJenV zegt de Kamer toe, mocht de Hoge Raad besluiten dat het verhalen van kosten geen nieuwe wettelijke basis vereist, dat ik dan meteen samen met het OM meters kan gaan maken. Als de Hoge Raad geen wettelijke basis ziet, dan kan ik de Kamer aankondigen dat ik zal onderzoeken of dit punt in wetgeving onder te brengen is.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2018] – TK Brief inzake inbeslagname illegaal vuurwerk (28 684, nr. 541).

MJenV hoopt de Kamer in het najaar uitsluitsel te kunnen geven over een oplossing voor het probleem van de bewaking van in beslag genomen vuurwerk.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2018] – TK Brief inzake inbeslagname illegaal vuurwerk (28 684, nr. 541).

MRb zegt de Kamer toe om in de brief over verschillende onderwerpen die hij een half jaar na inwerkingtreding van de UAVG naar de TK zal sturen ook de rol van het HvJ-EU en de toepasselijkheid van het Europees Handvest van de grondrechten ook op die terreinen waarop de AVG van overeenkomstige toepassing wordt verklaard in de UAVG zal betrekken.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2018] – Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

MRb zegt toe een brief te sturen over minimumleeftijd jeugdstrafrecht, detentieduur jeugd- en adolescentenstrafrecht en gaat daarbij ook in op de aanpak in Duitsland.

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

MRb zegt toe een aparte brief te sturen over de duur van de inverzekeringstelling.

Parlementaire Agenda punt [05-04-2018] – AO Justitiële jeugd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

MRb zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de verkenning naar het afschaffen van de verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep van kantonzaken.

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte procesvertegenwoordiging hoger beroep kantonzaken (29 279, nr. 485).

MVenJ heeft toegezegd bij de evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden onderzoeken in hoeverre de verbetermaatregelen hebben bijgedragen aan de uitvoering van die wet, of in de wetgeving van drie eerder onderzochte landen inmiddels wijzigingen zijn aangebracht die relevant zijn voor een eventuele andere vormgeving van de afname van celmateriaal van veroordeelden in Nederland, en aan de hand daarvan beoordelen of wetswijziging nodig c.q. mogelijk is.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2019] – TK Evaluaties DNA-V en DNA-verwantschapsonderzoek (31 415, nr. 23).

MRb zegt toe in het onderzoek van het OM en de Raad voor de Rechtspraak naar de omvang van de problematiek en benodigde maatregelen om voorraadvorming tegen te gaan, wordt het verschil in financieringsmethodiek en de vraag of het verschil daartussen wellicht een oorzaak is van de problemen meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2019] – TK Rapport afstemming zittingscapaciteit strafzaken (29 279, nr. 496).

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over (verhaal van) schadevergoeding.

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] – Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2019] – TK Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17 (33 997, nr. 130).

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de mogelijkheden voor nabestaanden om een vordering te verhalen op daders die zich in het buitenland bevinden en over de invulling van een fonds voor nabestaanden.

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] – Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2019] – EK Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17 (33 997, nr. 130).

MJenV zegt onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten toe.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2019] – TK aanbieding onderzoeksrapport «Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap» (35 000 VI, nr. 86).

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over de pilot inzake de «probation officer».

Parlementaire Agenda punt [22-02-2018] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2019] – TK Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken, heling en geweld (28 684, nr. 548).

MjenV heeft toegezegd dat het wetsvoorstel Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen («haatzaaien») aanhangig is bij de Raad van State en dit najaar bij de Kamer zal worden ingediend.

Parlementair Agenda punt [19-09-2018] – Algemene Politieke beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-11-2018] – TK Wetsvoorstel herwaardering actuele delictsvormen.

MRb zegt toe na te gaan of er gedetineerden naar PI Schiphol zijn verplaatst, en of daar arbeid wordt geboden.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2018] – VAO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2018] – Antwoorden Kamervragen over chaotische toestanden bij gevangenissen vanwege de op handen zijnde sluiting van vier inrichtingen (2018D54248).

MRb zegt toe te komen met een kabinetsvisie op de bescherming van horizontale privacy waarin ook wordt ingegaan op de voorstellen uit de initiatiefnota van dhr. Koopmans.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

MJenV zegt toe om te proberen het overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) over het uitzenden van kerkdiensten en de problemen die de AVG hierbij mogelijk oplevert naar voren te halen zodat het gesprek hierover in januari kan plaatsvinden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-04-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over anonieme aangifte.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 825).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de overgangstermijn t.a.v. portofoons en wat het redelijke kostendekkende tarief is voor portofoons voor gelieerde organisaties.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2018] – TK Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000 spraaknetwerk), meldkamers en 1-1-2 (25 124, nr. 92)

MJenV zegt de Kamer toe om in overleg met EZK te kijken naar de maatregelen t.a.v. diefstal van essentiële onderdelen voor 112.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – Antwoorden Kamervragen over het bericht 112 onbereikbaar door accudieven (2018D58864).

MJenV zegt toe om in zijn gesprek met de banken te bespreken in hoeverre burgers zelf civielrechtelijk in de gelegenheid kunnen worden gesteld om schade te verhalen.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2019] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Finec dd 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM (29 911, nr. 237).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren met een brief over de technische uitvoering van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij cold cases (wie voert de data in etc.).

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2019] – TK Aanpak van cold cases (29 628, nr. 859).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot wetswijziging om drugs-alcoholonderzoek bij omgekomen veroorzaker verkeersongeval mogelijk te maken.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-03-2019] – TK Wettelijke mogelijkheden standaard bloedonderzoek bij verkeersongevallen (33 628, nr. 43).

MJenV zegt toe met de korpschef te bespreken over belemmeringen in de Wet Politiegegevens.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2019] – TK Aanpak van cold cases (29 628, nr. 859).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de Brexit-maatregelen.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-02-2019] – TK Reactie op verzoek commissie EU-Zaken over de gevolgen van Brexit voor Justitie en Veiligheid (23 987, nr. 319).

MJenV zegt de Kamer toe om in gesprek te gaan met de banken over hun rol bij de aanpak van internetoplichting.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2019] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Finec dd 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM (29 911, nr. 243).

MRb zegt de Kamer toe om een schriftelijke reactie te geven op de nota Bedrog bij Bankroet II ter verbetering van de bestrijding van faillissementsfraude.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2019] – TK Toezegging AO Finec dd 4 oktober 2018 inzake reactie op SP notitie Bedrog bij Bankroet II (29 911, nr. 243).

SJenV geeft aan samen met MJenV terug te komen met een reactie op de rapportage van de BNRM en de oproep hierin om meer/beter gebruik te maken van het uitlezen van gegevensdragers in de aanpak van zedenzaken.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2019] – TK Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld «Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen» (31 015, nr. 161).

MJenV zegt toe te zullen gaan kijken naar de kennisinstructies van de politie m.b.t. digitale opsporing in zedenzaken (n.a.v. publicatie rapport BNRM van vandaag).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2019] – TK Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld «Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen» (31 015, nr. 161).

MJenV zegt toe bij het wetsvoorstel tot het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht voor het hinderen van hulpverlener ook in te gaan op geweld tegen hulpverleners.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2018] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK Reactie op aangehouden motie inzake uitbreiding van het taakstrafverbod (28 684, nr. 551).

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de herkenning van kindhuwelijken.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2019] – TK Erkenning van in het buitenland gesloten kindhuwelijken (32 175, nr. 65).

SJenV zegt toe de Kamer nader te informeren over de inbedding van de beëindiging van de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2019] – Plenair debat over versoepeling van het kinderpardon.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (19 637, nr. 2472).

SJenV zegt toe schriftelijk terug te komen op detentie van kinderen die kortdurend plaatsvindt.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen (19 637, nr. 2473).

SJenV zegt toe navraag te doen bij de diensten ten aanzien van de termijn van drie dagen voor het aanvragen van bezoek voor in bewaring gestelde kinderen.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen (19 637, nr. 2473).

MVenJ stuurt een brief naar de Kamer over de aanpak waarbij gedetineerden op de terrorismeafdeling via een reguliere afdeling naar buiten gaan.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2018] – Algemeen Overleg Terrorisme.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2019] – TK Detentiefasering vanuit Terroristenafdeling (29 754, nr. 489).

MRb zegt toe ervoor te gaan zorgen dat bij maatschappelijke organisaties die ontzien hadden willen worden nog eens extra handzame instrumenten van voorlichting onder de aandacht wordt gebracht.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-04-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

MRb zegt toe te bekijken hoe het onderzoek naar een ambtsverbod voor religieuze leiders kan worden meegenomen in onderzoek meldplicht en aangiften en de TK te informeren over hoe hij dit ambtsverbod precies zal onderzoeken.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2019] – TK Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33 552, nr. 55).

SJenV zegt toe de IND aan te sporen het project screening Syrische personen 1F zo snel mogelijk af te ronden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-03-2019] – TK Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2018 (35 000-VI, nr. 99).

SJenV zegt toe aan BZ te vragen periodiek te rapporteren over signalen van verbeterde veiligheid in Syrie en Eritrea in ambtsberichten.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2018] – TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen begroting 2019 (2018Z21759)

SJenV zegt toe na advies van cie Zwol te verkennen of het opportuun is in te gaan op het verzoek te verkennen hoe thans de bestaande mogelijkheid die de wetgeving biedt om eerder met schrijdende omstandigheden rekening te houden beter benut kan worden, zodat de discretionaire bevoegdheid afgeschaft kan worden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2019] – TK Een nieuwe balans in het regeerakkoord (19 637, nr. 2459).

SJenV zegt toe bij het COA na te gaan of de handleiding wordt nageleefd.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Navraag bij COA is gedaan zoals toegezegd. Het thema wordt onderdeel van de evaluatie «wonen en leven op een COA-locatie». Dit wordt onder andere besproken met de verschillende religieuze (belangen-)groepen. Inhoudelijk zal dit als gevolg hebben dat het onderwerp meer structureel een plek krijgt in de voorlichtingsmodule wonen en leven op een COA-locatie.

MRb zegt toe de uitkomsten van het onderzoek naar het opplussen van enkelvoudige kamer zaak naar meervoudige kamer zaak te delen met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2019] – TK Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken (35 000-VI, nr. 102).

MRb zegt toe nader te willen verkennen of er mogelijkheden zijn om een beroepsverbod op te leggen aan schuldigen aan seksueel misbruik werkzaam binnen kerkgenootschappen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2019] – TK Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33 552, nr. 55).

SJenV zegt toe te zullen kijken of er een mogelijkheid is om te voorkomen dat er schade uitgekeerd moet worden op basis van de algemene wet bestuursrecht omdat de doorlooptijden van de IND worden overschreden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Motie lid Jasper van Dijk (SP) inzake plaatsing veiligelanders in een EBTL en toezegging aan het lid Van Toorenburg (CDA) inzake dwangsommen (19 637, nr. 2474).

MJenV zegt toe in een brief de voordelen van het financieringsstelsel van het OM (outputfinanciering) voor opsporing en vervolging uiteen te zetten.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2018] – TK Prestaties in de strafrechtketen (33 173, nr. 15).

MRb zegt toe in reactie op motie Azarkan de verplichting tot eenjaarlijks bijwerken nevefunctieregister rechters extra onder de aandacht te brengen bij de Raad voor de Rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Op verzoek van JenV heeft de Raad voor de rechtspraak bij de gerechtsbesturen aandacht gevraagd voor het actualiseren en up to date houden van het register nevenfuncties. Hiermee is de toezegging gestand gedaan.

MJenV zegt toe n.a.v. rapport NRMSGK in gesprek te gaan met betrokken organisaties en de TK te informeren met een beleidsreactie, waarbij ook cyber/digitale opsporing wordt meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2019] – TK Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld «Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen» (31 015, nr. 161).

MJenV zegt toe voor het eerstvolgende overleg met de Kamer over de politie, de Kamer te informeren over de invulling van de functie OE in de praktijk.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK De operationeel expert in de praktijk (29 628, nr. 865).

MJenV zegt Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen toe.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2019] – TK Nader rapport Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen) (29 628, nr. 868).

MJenV zegt toe brief te sturen over het proces van de evaluatie van de aanslag in Utrecht.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme/extremisme.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2019] – TK Aanvullende informatie omtrent aanslag in Utrecht (28 684, nr. 554).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen met een update t.a.v. politieonderwijs.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK Beantwoording vragen AO Politiepersoneel 29 november 2018 inzake politieonderwijs en instroom (29 628, nr. 864).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over een structurele oplossing voor het verkrijgen van vergoeding voor particulieren voor de kosten van het opruimen van drugsafval.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-03-2019] – TK Toezegging AO Georganiseerde Misdaad d.d. 14 maart 2019 t.a.v. financieringsregeling drugsafval (29 911, nr. 222).

MJenV zegt de Kamer toe dat hij met een bericht komt over het delen van informatie over jihadverdachten en -delinquenten.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-01-2019] – TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest (32 317, nr. 538).

MRb heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de VNG n.a.v. de brief van de GI’s over hun financiële situatie en de kostprijsdiscussie.

Parlementaire Agenda punt [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-03-2019] – Antwoorden Kamervragen over het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse jeugdzorginstelling (2019D12287).

MRb zegt de Kamer toe een kabinetsreactie te sturen over de transgenderwet.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2019] – TK Evaluatie Transgenderwet (27 859, nr. 133).

MRb heeft toegezegd een afschrift van het instellingsbesluit met betrekking tot het onderzoek naar de systeemfout «telefonie justitiabelen» naar de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2019] – TK Instelling Commissie Telefonie voor Justitiabelen (24 587, nr. 747).

MJenV zegt toe de mogelijkheid om de strafmaat te verhogen bij geweld tegen LHBTI ihlv hatecrimes mee te nemen in het actieplan LHBTI.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2019] – TK Actieplan Veiligheid LHBTI (30 420, nr. 303).

MJenV zegt toe te komen met een Actieplan Veiligheid LHBTI waarin ook aandacht bestaat voor meldingen of aangiften van discriminatie of geweld.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2019] – TK Actieplan Veiligheid LHBTI (30 420, nr. 303).

MJenV zegt toe een afspraak te maken met de korpschef over verbetering in de bejegening van LHBTI-slachtoffers door de politie.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2019] – TK Actieplan Veiligheid LHBTI (30 420, nr. 303).

MRb zegt toe in januari een brief te sturen over de eerste ervaringen met de uitvoeringswet AVG.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-04-2019] – TK Eerste ervaringen met de UAVG (32 761, nr. 132).

MRb zegt te dat de Kamer wordt geïnformeerd over de verkenning van de voordelen van de Belgische incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven (griffierechten).

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2019] – TK Aanbieding rapport Belgische IOS-procedure (29 279, nr. 497).

SJenV zegt toe om volgend jaar te bezien of er in de huidige regelingen barrières zijn om kennismigranten aan te nemen, en die wegnemen.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Beleidsreactie WODC-rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten (30 573, nr. 171).

MJenV zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met de Minister van EZK over diefstal van accu's uit zendmasten.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Accudiefstal zendmasten (29 517, nr. 63).

MJenV zegt de Kamer toe dat hij samen met EZK de aanpak van accudiefstal bij zendmasten zal bezien. De uitkomsten hiervan worden gerapporteerd aan de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Accudiefstal zendmasten (29 517, nr. 63).

De MJenV zegt toe, samen met MRb, de Kamer een jaaroverzicht over 2018 te sturen van de behaalde resultaten op JBZ-dossiers.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-05-2019] – TK Terugblik resultaten in 2018 op EU-JBZ terrein (32 317, nr. 552).

MRb zegt de Kamer toe te informeren over de voor- en nadelen van het preferent maken van de vordering kinderalimentatie.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Preferentie vordering kinderalimentatie (33 836, nr. 35).

MJenV zegt de Kamer toe een brief over de versterking van de financiële recherche.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2019] – TK Finec (28 684, nr. 555).

MJenV zegt de Kamer toe volgende week een uitgebreide brief over wederzijdse erkenning aan de Kamer te sturen. Hierover volgt een separaat en nog te plannen algemeen overleg.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2018] – TK Wederzijdse erkenning, hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie en minimumnormen (32 317, nr. 531).

MRb zegt toe de beleidsreactie op de evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2019] – TK Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (29 279, nr. 495).

MJenV zal de Kamer voor zover mogelijk na afloop van het gesprek met de Franse Minister van Justitie informeren over het terughalen van weeskinderen.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme/extremisme.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2019] – TK brief n.a.v. toezeggingen AO terrorisme 21 maart 2019 (29 754, nr. 499).

SJenV zegt toe een brief over cijfers en actuele stand van zaken situatie in Libische detentiekampen aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] – AO JBZ deel asiel.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-04-2019] – TK Actuele stand van zaken situatie en Libische detentiekampen (32 735, nr. 243).

SJenV zegt de Kamer toe een brief over maatregelen t.a.v. overlastgevers te sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] – AO JBZ deel asiel.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2478).

MRb zegt de Kamer toe te verkennen in hoeverre een specifiek regime voor arbitrage in consumentenzaken mogelijk of wenselijk kan zijn, en dit mee te nemen in de beleidsreactie op het onderzoek naar de Belgische IOS-procedure (onbetwiste vorderingen tussen bedrijven).

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2019] – TK Aanbieding rapport Belgische IOS-procedure (29 279, nr. 497).

MJenV zegt de Kamer toe dat de regionale governance ook in de Wijzigingswet meldkamers komt.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-03-2019] – TK Wijzigingswet meldkamers (35 065, nr. 5).

MJenV zegt de Kamer toe dat de wet niet bedoeld is voor het hacken van software die apparatuur betreft die in het lichaam is geplaatst, zoals pacemakers of inwendige gehoorapparaten en dergelijke.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank.

TK

Afgedaan met: CCIII is in werking getreden, met deze toezegging in het plenaire debat is dit onderdeel geworden van de wetsgeschiedenis en is daarmee onderdeel van het wettelijk kader voor de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk.

MVenJ zegt de Kamer toe in den brede te willen bezien voor alle hoge transacties hoe het transactiebeleid uitwerkt, of het inderdaad het juiste strafrechtelijke effect geeft, het juiste preventie-effect voor de toekomst, maar ook het goede nevenstrafeffect van alle publiciteit die er van hoge transacties uitgaat en die niet positief afstraalt op de betrokkene.

Parlementaire Agenda punt [16-01-2019] – Plenair debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2019] – TK Moties hoge transacties (29 279, nr. 502).

MJenV zegt de Kamer toe een brief over uitkomsten gesprekken met AP over WGS.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2019] – TK Toezegging over informeren inzake uitkomsten overleg met AP over wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35 000-VI, nr. 112).

MJenV zegt de Kamer toe een brief met nadere uitwerking van verhoging van het strafmaximum voor bedreiging.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2019] – TK Voorstel verhoging strafmaximum bedreiging (28 684, nr. 560).

MJenV zegt de Kamer een brief toe over de veiligheidsonderzoeken naar C2000 inclusief handelingsperspectief en risicoanalyse.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2019] – TK Beveiliging nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) (25 124, nr. 96).

MJenV zegt toe dat hij de Kamer zal informeren over de samenstelling van de commissie en de evaluatieopdracht ten aanzien van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2019] – TK Concept evaluatie opdracht Wet veiligheidsregio's (29 517, nr. 166).

De MJenV zegt de Kamer toe een CLOUD Act factsheet te sturen zodra het mandaatvoorstel van de Europese Commissie beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2019] – TK Kabinetsappreciatie onderhandeling overeenkomst EU-VS elektronisch bewijs en EU ontwerpverordening elektronisch bewijs (32 317, nr. 551).

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over hoe en binnen welke tijdspanne het EMM onderzoek kan doen naar de verdwijningen van Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2019] –: Mondelinge vraag van het lid Van Ojik over het bericht dat zeker zestig Vietnamese kinderen afgelopen vijf jaar uit de beschermde opvang zijn verdwenen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-04-2019] – TK Onderzoek naar het vertrek van amv's uit opvanglocaties en de mogelijke uitbuiting van Vietnamezen (27 062, nr. 108).

SJenV zegt toe te bezien hoe over doorlooptijden rechtspraak gerapporteerd wordt in Rapportage Vreemdelingenketen.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-05-2019] – TK Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (19 637, nr. 2493).

MRb zegt toe dat hij piketdiensten voor slachtoffers mee wordt genomen in het onderzoek dat momenteel loopt naar hoe de doorverwijzing van Slachtofferhulp Nederland naar de advocatuur verloopt en dat, mocht hieruit blijken dat daders meer bescherming krijgen dan slachtoffers, dit serieus wordt opgepakt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2019] – TK Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33 552, nr. 55).

MJenV zegt toe de Kamer met een brief te informeren over hoe de medezeggenschap (OR) geregeld is binnen de politie (inclusief motie ICT en medezegenschap).

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2019] – TK Brief TK positie medezeggenschap politie (29 628, nr. 858).

MRb zegt toe de Kamer te zullen informeren over de uitkomsten van de gesprekken met het Ministerie van Financien, de KNB en de KBvG over de volgende stap van BFT.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-05-2019] – TK Voortgang doorontwikkeling Bureau Financieel Toezicht (25 268, nr. 174).

SJenV zegt toe zich te zullen beraden over maatregelen voor overlastgevende asielzoekers in/rondom AZC’s en daarbij te bekijken of het concept van EBTL verder kan worden uitgewerkt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2478).

SJenV zegt toe overlastgevende asielzoekers in een EBTL een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. Indien de EBTL-bewoner overlast blijft geven of zich niet houdt aan de vrijheidsbeperkende maatregel, dan wordt door de betrokken partijen, inclusief het lokale gezag, bezien welke verdere maatregelen mogelijk zijn.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2478).

MJenV zegt de Kamer toe om met het OM in gesprek te gaan om te bezien of het OM de verzoeken van de AFM voor het leggen van conservatoir beslag als belasting ervaart en wat daaraan gedaan kan worden.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2019] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Finec dd 4 oktober 2018 over gesprek met banken en OM (29 911, nr. 237).

MJenV informeert de Kamer, tezamen met het verslag over de JBZ-Raad, over de verklaring van de Europese Raad over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme, en stuurt de verklaring snel toe.

Parlementaire Agenda punt [06-02-2019] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari te Boekarest (32 317, nr. 543).

MJenV informeert de Kamer over de mogelijkheid van een overzicht van implementatie van JenV-richtlijnen -verordeningen door alle EU-lidstaten.

Parlementaire Agenda punt [06-02-2019] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari te Boekarest (32 317, nr. 543).

MJenV informeert de Kamer over de in Roemenië gevoerde gesprekken met betrekking tot de rechtsstaat.

Parlementaire Agenda punt [06-02-2019] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-02-2019] – TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari te Boekarest (32 317, nr. 543).

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de initiatieven en ervaringen met Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak in Limburg.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2019] – TK Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief «Huizen van het recht» (29 279, nr. 519).

Mrb zegt toe met de rechtspraak in gesprek te gaan om vonnissen in begrijpelijke taal te verwoorden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2019] – TK Rechtspraak en begrijpelijke taal (29 279, nr. 504).

SJenV zegt toe dat hij Uittreedprogramma’s prostituees; nog eens kijken naar financiering hiervoor. Is nu nog niet landelijk dekkend. Voor die tijd bij de kamer met een definitieve regeling.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Prostitutie onderwerpen (34 193, nr. 9).

SJenV zegt toe dat hij bereid is met een extra oog te kijken uitstapprogramma’s op de plek waar dit echt nodig is en hier volgend jaar op terug te komen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Prostitutie onderwerpen (34 193, nr. 9).

SJenV zegt toe dat de structurele Regeling uitstapprogramma’s prostituees definitief wordt en dat in de Kamer teruggekomen wordt met een voorstel voor de definitieve regeling.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Prostitutie onderwerpen (34 193, nr. 9).

MJenV heeft toegezegd de Kamer een voortgangsrapportage over lijkschouw en forensische geneeskunde toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2019] – TK Voortgang Forensische Geneeskunde (33 628, nr. 62).

MVenJ heeft toegezegd dat hij de Kamer informeert over de uitkomsten van de expertmeeting over aanpassing van de zedenwetgeving.

Parlementaire Agenda punt [16-02-2017] – Algemeen Overleg Mensenhandel.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-05-2019] – TK Nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie (29 279, nr. 518).

MRb zegt de Kamer toe met een visie op horizontale privacy te komen.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Algemeen Overleg inz. Big data en de bescherming van persoonsgegevens.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de maatregelen bij politie en OM ten aanzien van de belangen van slachtoffers en nabestaanden bij publicaties en ook de navolging daarvan.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2019] – TK Bescherming belangen slachtoffers bij publicatie (33 552, nr. 53).

MJenV zegt de Kamer een brief toe over de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel, het dreigingsbeeld en eventuele vervolgmaatregelen.

Parlementaire agenda punt [13-05-2019] – Mondelinge vraag van het lid Geurts (CDA) over het bericht dat ruim 200 activisten een varkenshouderij in Boxtel bezetten.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2019] – TK Bezetting varkenshouderij Boxtel (29 754, nr. 503).

MJenV zegt toe de Kamer jaarlijks te informeren over de Nederlandse Cybersecurity Agenda, met daarbij aandacht voor de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software en het thema software-aansprakelijkheid.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2018] – Algemeen Overleg Cybersecurity.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2019] – TK Beleidsreactie CSBN2019 en voortgangsrapportage NCSA (26 643, nr. 614).

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over mogelijkheden om te beschikken over cijfers over pakkans van personen die bestuurders bedreigen en verloop strafproces.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

MJenV zegt de Kamer toe uitgebreider in te gaan tijdens het nog te plannen debat over het Stelsel van Bewaken en Beveiligen op de advisering door lokale driehoek en NCTV aan lokale bestuurders die worden bedreigd. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen persoonsbeveiliging en de beveiliging van objecten in de gemeente.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Afgedaan met: De Tweede Kamer is op 4 april 2019 door de Minister van JenV mondeling geïnformeerd tijdens het plenaire debat over het Stelsel Bewaken en Beveiligen.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over steun voor forensische medisch onderzoek en opleiding forensisch-medisch specialisten.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2019] – TK Voortgang Forensische Geneeskunde (33 628, nr. 62).

MJenV zegt de Kamer toe met een voortgangsbrief te komen op de aangekondigde maatregelen en daarin in ieder geval in te gaan op: De aanstelling van de externe transitieadviseur. Het systeem van de kennis coördinatoren. Hij zal daarna ieder half jaar een voortgangsbericht sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] – Algemeen Overleg Rapporten inzake het WODC.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28 844, nr. 185).

MRb zegt toe om de Kamer te informeren over de uitwerking van het WODC rapport naar scheidingen en neemt de suggesties gedaan gedurende het AO daarin mee.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

MRb heeft toegezegd een brede beleidsnota over het jeugdstrafrecht te sturen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2019] – TK Aanpak Jeugdcriminaliteit (28 741, nr. 53).

MJenV zegt de Kamer toe per brief inzichtelijk te maken welke afwegingskader het OM gebruikt om te bepalen of er in het geval van digitale bedreigingen sprake is van een opsporingsindicatie.

Parlementaire Agenda punt [16-04-2019] – Mondelinge vraag van het lid Wilders over het bericht «OM doet niets met 200 doodsbedreigingen Wilders»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2019] – TK Brief bedreiging TBP (29 628, nr. 888).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over vormgeving forensisch medische zorg op regionaal niveau.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2019] – TK Voortgang Forensische Geneeskunde (33 628, nr. 62).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over PTSS en daarbij concrete cijfers op te nemen.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Posttraumatische stressstoornissen bij de politie (29 628, nr. 889).

MJenV zegt de Kamer toe het onderzoek over het stroomstootwapen toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari 2019 (29 628, nr. 897).

MJenV zegt toe een brief aan de Kamer te sturen met een verduidelijking van de 60,9 miljoen.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2019] – TK Besteding middelen politie (29 628, nr. 886).

MRb en MJ&V zeggen de Kamer toe gezamenlijk te kijken naar het Engelse systeem bij de uitwisseling van persoonsgegevens.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2019] – TK Beleidsreactie onderzoek «Cross-sectorale gegevensdeling tussen private partijen voor fraudebestrijding (17 050, nr. 576).

MJenV heeft toegezegd de kamer te informeren over het betrekken van het NFI bij het opzetten van politielabs in het kader van de visie forensisch onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Forensisch onderzoek (33 628, nr. 63).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de financiële realiseerbaarheid van de visie op forensisch onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Forensisch onderzoek (33 628, nr. 63).

MRb zegt de Kamer toe dat hij de vragen over rechtsbescherming Jeugdwet en bijstandsfraude zal doorspelen naar zijn collega’s.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2018] – Algemeen Overleg Bestuursrecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-06-2019] – TK Evaluatie wet OM afdoening (29 279 nr. 440).

MRb zegt de Kamer een verzamelbrief toe over planning uitwerking nader rapport bestuurlijke boete, nadere criteria voor de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht, rechtswaarborgen in het bestuursrecht en de vraag of het wenselijk is om bepalingen over bewijsrecht op te nemen in de Awb.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2018] – Algemeen Overleg Bestuursrecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2019] – TK Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht (29 279, nr. 503).

MJenV zegt toe dat de Kamer in het kader van herziening stelsel rechtsbijstand een reactie op het SP-initiatief «Huis van het Recht» ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2019] – TK Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief «Huizen van het recht» (29 279, nr. 519).

MJenV zegt toe op basis van beschikbare data onderzoek te zullen doen naar het aantal ouderen die slachtoffer zijn van HIC.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2019] – TK Brief over HIC-slachtofferschap onder ouderen en het weerbaarder maken van ouderen (28 684, nr. 566).

MRb zal samen met CCV bekijken wat de mogelijkheden zijn voor CCV om opdrachten bij de overheid te genereren. Zo zal hij o.a. bekijken of ze (op projecten) kunnen worden ingezet bij de publiek-private samenwerking in de aanpak van ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2019] – TK Mogelijkheden verbreding financieringsbasis CCV (35 000-VI, nr. 122).

MJenV zegt de Kamer een periodieke voortgangsbrief toe over de stand van zaken Bestuurlijk Ketenberaad.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2019] – TK Voortgang uitvoeren ambities strafrechtketen (29 279, nr. 526).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over overtredingen van autodealers, zoals bijvoorbeeld het sjoemelen met kilometertellers.

Parlementaire Agenda punt [25-09-2018] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-06-2019] – TK Aanpak van tellerfraude (29 398, nr. 706).

MRb zegt toe om de Kamer te informeren in het voorjaar over curatele, medebewind en mentorschap.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap (33 054, nr. 24).

MRb informeert de Kamer over horizontale privacy. Daarbij wordt meegenomen: kinderporno en strafbare dingen op het internet.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2019] – TK Bescherming van de horizontale privacy (34 926, nr. 8).

MJenV zegt toe een brief te sturen over de middelen in het kader van de Voorjaarsnota.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2019] – TK Besteding middelen politie (29 628, nr. 886).

MJenV zal de Kamer een brief sturen over een scan van kwetsbaarheden.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2019] – TK Kamerbrief kwetsbaarheden scan nav AO Nationale Veiligheid 20 juni 2019 (30 821, nr. 86).

MJenV zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de berechting van IS-strijders.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme/extremisme.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2019] – TK brief n.a.v. toezeggingen AO terrorisme 21 maart 2019 (29 754, nr. 499).

MRb zegt toe dat de Kamer voor de zomer een uitvoeringsplan ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – AO Gesubsidieerde Rechtsbijstand.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

SJenV heeft de toezegging gedaan de Kamer nader te informeren over de duiding van de 31 incidenten m.b.t doodslag/moord in de categorie «overig» van het incidentenoverzicht.

Parlementaire Agenda punt [21-05-2019] – TK Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen (19 637, nr. 2509).

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer ruim voor de zomer te informeren over achterlating.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-05-2019] – TK Achterlating (32 175, nr. 67).

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over Villa Pinedo.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33 836, nr. 44).

MJenV zegt de Kamer toe dat hij met een tussenbericht komt over de internationale samenwerking: Europol, Eurojust, inzet van capaciteit en prioriteringen in internationaal verband (governance), grensoverschrijdend politieoptreden in grensregio’s (bijvoorbeeld bij rampen).

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Internationale Politiesamenwerking (29 628, nr. 895).

MJenV zegt de Kamer toe dat hij met partijen in gesprek zal gaan over het benutten van het instrument «Persmonitor» en dat hij de Kamer hierover zal informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zal de TK per brief informeren over de invulling en het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV informeert de TK in het volgende halfjaarbericht over de uitvoering van de motie Krol over het medaillebeleid

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe in het LOVP te spreken over de grootte van de eenheid Oost-Nederland

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht de voortgang aanpak ziekteverzuim op te nemen

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de stand van zaken wetgeving Bibob tweede tranche.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31 109, nr. 27).

MJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de Staatssecretaris van I&W over de mogelijkheid van andere vormen van kentekengebruik, van kentekenbetekening.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe een brief over het voorstel van het Openbaar Ministerie inzake proces- en vonnisafspraken.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Proces- en Vonnisafspraken in het strafrecht (31 109, nr. 27).

MJenV zegt de Kamer toe een brief over de justitiële aanpak van synthetische drugs en het handhavings- en vervolgingsbeleid tijdens in gemeenten, bijvoorbeeld tijdens festivals.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] – TK Brede aanpak synthetische drugs (24 077, nr. 427).

MJenV zegt de Kamer toe in de brief over internationale politiesamenwerking ook in te gaan op het uitwisselen van informatie tussen EU-lidstaten

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Internationale Politiesamenwerking (29 628, nr. 895)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het innovatieve plan om 21,5 miljoen euro te besparen door de instroom van vrijwilligers anders in te richten

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over bodycams.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe cijfers over bellen naar 0900–8844 toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de stand van zaken van de verkenningen inzake boa’s en daarbij ook in te gaan op de informatie-uitwisseling tussen boa’s en politie.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] – TK Stand van zaken verkenningen boa's (29 628, nr. 893).

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de proeven met de GGP-wijkbus en kleinere samenwerkingsverbanden van basisteams (Voorne-Putten).

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de aanwijzingsbevoegdheid.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitwerking van de afspraken over de doorzettingsmacht van de ketenmarinier.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] – Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2510).

MJenV heeft toegezegd in het LOVP te bespreken over de problematiek rondom de vertegenwoordiging van kleine gemeenten, de rol van burgemeesters in de agendering in het LOVP en bericht de TK hierover.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29 628, nr. 892).

MJenV heeft toegezegd te bespreken in het LOVP wat de burgemeesters vinden van de samenwerking tussen politie en BOA’s en bericht de TK hierover.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] – TK Stand van zaken verkenningen boa's (29 628, nr. 893).

MJenV heeft toegezegd naar meer transparantie te streven in de benoeming van de voorzitter van de auditcommissie.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe te bezien wat de politie van buitenlandse voorbeelden kan leren in de klachtbehandeling.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren hoe de politie in verschillende eenheden de uitbreiding van de sterkte daadwerkelijk hebben aangewend.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe begin 2019 met een nieuw kader te komen voor internationale politiesamenwerking.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Internationale Politiesamenwerking (29 628, nr. 895).

MjenV zegt toe dat de Inspectie JenV zal rapporteren als de goede taakuitoefening van de politie wordt gehinderd door de voortgang van ICT voorzieningen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe dat hij achter het wetsvoorstel tweede tranche Bibob aan blijft gaan en de voortgang in de gaten houdt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31 109, nr. 27).

MJenV zegt toe de evaluatie van het Programma de Kracht van het Verschil van de politie uitvoerig te bespreken met de politie en hier bij de Kamer op terug te komen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe dat hij gaat kijken wat voor extra middelen kunnen worden ingezet op het gebied van het aangifteproces.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe de voortgang van het plan van aanpak ziekteverzuim op te nemen bij halfjaarberichten.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

SJenV heeft toegezegd dat hij zal bezien of onderzocht kan worden welke en hoeveel incidenten op COA-locaties niet gemeld worden door bewoners zelf en of en hoe COA-personeel daar vervolgens dan mee omgaat. Uitdrukkelijk benoemd dat onderzoek naar zaken die niet gemeld zijn, wellicht moeilijk is.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] – TK Overlastgevende asielzoekers (19 637, nr. 2510)

MVenJ zegt de Kamer toe in informatie over de wet aan slachtoffers en naasten de werking van de wet goed uit te leggen om de juiste verwachtingen te scheppen.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen.

TK

Afgedaan met: Het informatieblad Affectieschade in strafzaken is 14 januari 2019 op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

SJenV zegt de Kamer toe dat de wet drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Bij deze evaluatie zal onder andere, aandacht worden besteed aan ervaringen van minderjarige transgenders en hun ouders in relatie tot de leeftijdsgrens.

Parlementaire Agenda punt [16-12-2013] – Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351).

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-04-2019] – EK Evaluatie Transgenderwet.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over inventarisatie speelgoed wapens en ervaringen politie.

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe in het tweede kwartaal van 2019 terug te komen op de analyse van flexteams.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] – TK Stand van zaken verkenningen boa's (29 628, nr. 893).

MJenV zegt de Kamer toe een brief toe te zenden betreffende berechting op basis van genocide.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] – Plenair debat terugkeer jihadi's.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2019] – TK Gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide (27 925, nr. 654).

MJenV zegt toe in het halfjaarsbericht terug te komen op het landelijk herkenbare serviceaanbod wat betreft het doen van aangifte.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe in halfjaarbericht aandacht te besteden aan het onderzoek van de Ombudsman en aan bodycams.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt de Kamer toe dat bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s ook wordt betrokken: democratische controle/legitimiteit/de positie van gemeenteraden, brede regionale inzet van brandweer en de positie van brandweervrijwilligers, bovenregionale en landgrensoverschrijdende samenwerking en betrokkenheid veiligheidsregio’s bij het EU civiele beschermingsmechanisme.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2019] – TK Nota naar aanleiding van het verslag over de Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's (29 517, nr. 169).

MJenV zegt de Kamer toe met de Veiligheidsregio’s in gesprek te gaan om de blusinstructies te analyseren en om te bezien hoe de blusinstructies zodanig kunnen worden geüniformeerd, dat alle onduidelijkheden worden weggenomen. De Minister komt met een voorstel hierover terug bij de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-11-2018] – TK Toezegging blusinstructie vuurwerk (29 517, nr. 147).

MJenV zegt de Kamer toe de rechtspositie van brandweervrijwilligers te zullen bezien.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – TK Onderzoeksverslag rechtspositie brandweervrijwilligers (29 517, nr. 153).

MJenV zegt toe in aankomende overleggen de Kamer te informeren over de langetermijn plannen van de politie en deze op te nemen in de beheerplannen van de politie.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] – TK Halfjaarbericht politie (29 628, nr. 896).

MJenV zegt toe dat de samenwerking tussen BOA’s en Politie wordt geadresseerd in de brief die aan de Kamer zal worden toegezonden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – TK Boa's en de gevolgen voor de lokale inbedding van de politie (29 628, nr. 838).

SJenV zegt de Kamer toe de de tekst van de standpuntverklaring bij het GMC aan de Kamer te sturen wanneer deze gereed is.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Debat over het Marrakesh Immigratiepact.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2018] – TK Standpuntverklaring GCM (30 573, nr. 168).

MJenV zal bij de volgende rapportage over het aantal staandehoudingen kijken naar de mobiliteitsvergroting.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

SJenV zal de Kamer informeren over de aanpak van de problematiek van het weglopen van minderjarigen uit de jeugdzorg.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] – AO

Mensenhandel en Prosititutie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

SJenV zal de kamer informeren over de aanpak van arbeidsuitbuiting en de informatie van FairWork.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] – AO

Mensenhandel en Prosititutie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31 415, nr. 24).

SVenJ heeft toegezegd ten behoeve van Wetsvoorstel directe tenuitvoerlegging de cijfers over vrijspraak in hoger beroep na veroordeling in eerste aanleg mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

TK

Afgedaan met: Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2018. Antwoord 642. (34 775 VI, nr. 17).

MVenJ heeft toegezegd de uitkomsten monitoring van de toepassing van de wet in NL aan de Kamer te verzenden met in het bijzonder aandacht voor toepassing art. 552aaa, derde lid, Sv.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – Wetgevingsoverleg Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures.

TK

Afgedaan met: Mede door de komst van het Europese onderzoeksbevel (EOB) is het kaderbesluit EBB bij verordening 2016/95 per februari 2016 ingetrokken.

MVenJ heeft toegezegd met het OM in contact te treden over het opstellen van een duidelijke instructie voor de afname van handpalmafdrukken binnen het huidige wettelijke kader.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-07-2017] – TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging (29 628, nr. 725).

MJenV heeft toegezegd de indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer om artikel 6 Wet schadefonds geweldsmisdrijven zo aan te passen dat uitkeringen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer in mindering worden gebracht op de door het slachtoffer binnen het strafproces ingediende vordering.

Uitgaande brief [28-11-2016] – TK Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-09-2018] – TK Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven (35 041).

MRb zegt de Kamer toe een brief te sturen met een plan voor het verkorten van de doorlooptijden van strafzaken.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2017] – AO Meerjarenagenda Slachtofferbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2018] – TK Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen (29 279, nr. 449).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het gebruik van de Indigo-afdoening.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme en recidiverisico (31 015, nr. 157).

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over de aantallen opgelegde reismaatregelen bij kindersekstoerisme.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2018] – TK Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme en recidiverisico (31 015, nr. 157).

SJenV heeft toegezegd MBuZa verduidelijking te vragen van ogenschijnlijke verschillen tussen ambtsbericht en reisadvies Somalië en de Kamer hierover informeren.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Toezeggingen uit de AO’s van 28 maart 27 juni jl. en reactie op de motie Voortman-Maij (19 637, nr. 2424).

MRb zegt de Kamer toe dat hij informatie over het aantal rechtszaken m.b.t. vrouwelijke genitale verminking opneemt in de reeds toegezegde brief over de problematiek bij ontbinding van een religieus huwelijk.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – AO Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers Loverboys met Minister VWS.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] MBuZa – TK Evaluatie eenheid huwelijksdwang (32 175, nr. 64).

SJenV zegt de Kamer toe dat zij wordt geïnformeerd over de Letter of Intent en het bijbehorende tijdspad.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – AO Spoor met Staatssecretaris I&W.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-08-2018] – TK Letter of Intent Eurostar (29 984, nr. 788).

SJenV zegt toe terug te komen op de mogelijkheden van Jeugdzorg bij Team Up in gezamenlijkheid met VWS.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda.

TK

Afgedaan met: De Staatssecretaris zegt toe te bezien of hij voor de begrotingsbehandeling iets kan regelen voor TeamUp.

MJenV zegt toe wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2018] – TK Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen (29 279, nr. 449).

SJenV zegt toe de Kamer een reactie te sturen op het Rapport over de leefomstandigheden van kinderen in de opvang.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2018] – TK Reactie rapport Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties (19 637, nr. 2439).

MJenV zegt de Kamer een brief toe over US Cloud Act met daarin gevolgen voor Nederlandse burgers en Nederlandse inhoudelijke inzet t.a.v. onderhandelingen met US.

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2018] – TK CLOUD act (32 317, nr. 526).

MBuZa heeft toegezegd de SJenV te vragen in te gaan op het ruimhartig toepassen van het buitenschuldcriterium Rohingya vluchtelingen. Hierbij worden ook aantallen genoemd.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] – AO Myanmar.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Toezeggingen uit de AO’s van 28 maart 27 juni jl. en reactie op de motie Voortman-Maij (19 637, nr. 2424).

MJenV zegt toe dat hij tijdens de begroting een update zal geven over de voortgang van de cultuurverandering bij het NFI.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2018] – TK Visie op forensisch onderzoek (29 628, nr. 819).

SJenV zegt een brief toe over het onderzoek naar factoren die bijdragen aan langdurig verblijf van vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2018] – TK Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht (19 637, nr. 2423)

MJenV zegt toe in het najaar terug te komen op de meer principiële discussie over het optimaliseren van de capaciteitsbehoefte aan forensisch onderzoek in Nederland en daarbij de mogelijkheden van marktpartijen bij forensisch onderzoek te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2018] – TK Visie op forensisch onderzoek (29 628, nr. 819).

MVenJ zegt toe voor de herfst van 2018 ontvangt de Kamer nadere informatie over de inzet van BOA's met betrekking tot de handhaving van lichtere verkeersovertredingen.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2018] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid + Minister IenW.

TK

Afgedaan met: Tijdens het AO Verkeersveiligheid op 25 september 2018 heeft MJenV aangegeven dat naar aanleiding van gesprekken met de VNG, OM en politie is besloten de bevoegdheden van boa's ten aanzien van verkeershandhaving met een aantal feiten uit te breiden. Het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten en daarmee passen binnen de taakstelling van de boa's, zoals het handhaven van de rijrichting.

MRb zegt toe de aanbevelingen van de NRM aan ZM (motivering in zedenzaken) te bespreken met de RvdR.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik.

TK

Afgedaan met: De aanbevelingen zijn besproken met de Raad voor de Rechtspraak.

MVenJ heeft toegezegd een brief over de vraag of altijd sectie moet worden verricht indien er geen sprake is van een natuurlijke dood. Aan de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie zal worden verzocht dat vraagstuk te betrekken in haar onderzoek en ook de vraag mee te nemen of standaard afname van bloed/urine moet plaatsvinden bij strafrechtelijk onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2017] – Algemeen Overleg Onderzoek in strafzaken.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2018] – TK Toekomst forensische geneeskunde (33 628, nr. 38).

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer na het zomerreces het onderzoek naar (de opleiding van) lijkschouwers ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2018] – TK Toekomst forensische geneeskunde (33 628, nr. 38).

MVenJ heeft toegezegd dat in het kader van onderzoek «Gemiste misdrijven» de Kamer zal worden geïnformeerd over problematiek sectie bij zelfmoord.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2018] – TK Toekomst forensische geneeskunde (33 628, nr. 38).

MJenV zegt toe de «Visie op het forensisch onderzoek» richting de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2018] – EK Visie op forensisch onderzoek.

MJenV zegt de Kamer toe MOCW te vragen om het entameren van een vrij debat mogelijk te maken.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2018] – TK Voortgang motie m.b.t. beveiliging datacentra (29 754, nr. 473).

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de voorgestelde externe advies Commissie en daarin in te gaan op het voorstel van het lid Van Dam over inrichting van een korpsmarinier.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2018] – Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-10-2018] – TK Voorbereiding meerjarige aanpak administratieve lastenvermindering in de opsporing (29 628, nr. 816).

MVenJ heeft toegezegd een tussenrapportage over effecten verhoorbijstand op capaciteit politie.

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-11-2018] – TK Aanbieding WODC-rapport «Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor»(eerste editie) (31 753, nr. 154).

MRb zegt toe specifiek aandacht te besteden aan specialisatie bij de hervorming van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

MRb zegt toe dat hij bij opstellen van het contourenplan nieuwe kader rechtsbijstand een gedegen financiële doorrekening laat maken en dit tezamen met dit contourenplan naar de Kamer zal sturen.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

MRb erkent dat personen die verplichte zorg ontvangen een kwetsbare groep vormen en zegt toe dat dit als extra aandachtspunt wordt meegenomen bij de herziening van het stelsel rond de rechtsbijstand.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – EK Aanbieding brief contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand.

MRb zegt toe in voorstellen over toegang tot het recht/rechtsbijstand de consequenties voor specifieke groepen zoals laagopgeleiden, vrouwen en migranten inzichtelijk te maken.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

MVenJ heeft toegezegd de Kamer eind oktober 2018 een brief te sturen over de blusinstructie vuurwerk.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] – Algemeen Overleg Brandweer.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-11-2018] – TK Toezegging blusinstructie vuurwerk (29 517, nr. 147).

De MVenJ zegt toe in overleg met de Minister van BZK te bezien of er in de wet een regeling moet komen die het voor alle rechterlijke ambtenaren, belast met rechtspraak, in zijn algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te zijn/worden van een van beide Kamers en hierover de TK te berichten.

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] – TK Aanbeveling GRECO over wettelijk verbod combinatie rechterschap en lidmaatschap van het parlement (35 000 VI, nr. 11).

SJenV zegt toe te bezien of hij voor de begrotingsbehandeling iets kan regelen voor TeamUp.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

SJenV zegt een brief toe over eerste ervaringen met de EBTL, waarbij ook een reactie wordt gegeven op 4 door dhr. Azmani opgebrachte punten.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Aanpak overlastgevers en voortgang EBTL (19 637, nr. 2446).

SJenV zegt toe een Rapportage Vreemdelingenketen te verstrekken: in het rapport ook rapporteren in absolute aantallen als het gaat om langdurig verblijvende vreemdelingen.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-10-2018] – TK Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2018 (19 637, nr. 2426).

MRb informeert de Kamer over de financiële kaders voor de digitalisering van de rechtspraak (KEI).

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – EK Aanbieding brief digitalisering rechtspraak civiel en bestuur.

MRb informeert de Kamer over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI).

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – EK Aanbieding brief digitalisering rechtspraak civiel en bestuur.

MJenV informeert de Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – EK Aanbieding brief contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand.

MRb informeert de Kamer wordt kort na de zomer van 2018 geïnformeerd over nadere uitwerking scenario 1B griffierechten en de nadelen van het percentagestelsel.

Parlementaire Agenda punt [25-04-2018] – Algemeen Overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Uitwerking scenario griffierechten (29 279, nr. 469).

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Wolfsen en het wetsvoorstel.

Parlementaire Agenda punt [08-09-2016] – Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

MVenJ zegt de Kamer toe in overleg te treden met de Nederlanse Orde van Advocaten over de hoogte van het subsidieplafond en de uitzonderingen daarop te bezien en de Kamer informeren als dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

Parlementaire Agenda punt [08-09-2016] – VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – TK Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 155).

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over het functioneren van de EBTL.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Aanpak overlastgevers en voortgang EBTL (19 637, nr. 2446).

MRb heeft toegezegd beide Kamers nog voor de begrotingsbehandeling JenV in de Tweede Kamer nader te informeren over de begrotingssystematiek van de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Bekostigingssystematiek rechtspraak (29 279, nr. 468).

MRb heeft toegezegd binnenkort te komen met voorstellen voor herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – EK Aanbieding brief contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het overleg met de bonden over de flexibiliseringsagenda.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-11-2018] – TK Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018–2020 (29 628, nr. 817).

MVenJ heeft toegezegd dat de omvang en vormgeving van het algemeen bestuur van het IFV en het toezicht op het IFV wordt meegenomen in de evaluatie van het IFV door een onafhankelijke commissie.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-10-2018] – TK Verzoek inzake evaluatie Wet veiligheidsregio’s 2019 (29 517, nr. 144).

MRb informeert de Kamer over de gevolgen van de pilot samenwerking politie, OM en GGZ.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2018] – TK Toezegging vervolg pilot Emergis en reactie op de motie inzake de beperking taakstraf bij VPT-delicten (28 684, nr. 538).

SJenV zegt een brief toe over de geloofwaardigheidstoets LHTBI’s en bekeerlingen. In de brief wordt geïnformeerd over de uitvoering van de werkinstructie, de wijze van monitoren, de positie van deskundigen(berichten) in het bestuursrecht/vreemdelingenrecht, en de beoogde einddatum van pilot in Den Bosch over het geconcentreerd horen van bekeerlingen.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2018] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] – TK Aanpassing in beoordeling LHBTI en bekeerlingen (19 637, nr. 2440).

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch grondgebied.

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-01-2019] – TK voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. (35 125).

MJenV zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – Plenaire behandeling 32 282 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2018] – EK Rapport WODC inzake WTU-BES.

SJenV neemt de Regionale Prostitutie Teams mee in het plan van aanpak mensenhandel.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] – TK Plan van Aanpak mensenhandel (28 638, nr. 164).

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de Alliantie burgervoogdij.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

MRb zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met Femmes for Freedom.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] Evaluatie eenheid huwelijkswang van de Minister van Buitenlandse Zaken (32 175, nr. 64).

MRb zegt de Kamer toe dat hij zal praten met de organisatie Femmes for Freedom en dat hij de Kamer daarover zal informeren in de brief over problematiek rondom ontbinding van religieuze huwelijken.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2018] – AO Kindermishandeling/GIA/Slachtoffers Loverboys met Minister VWS.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2018] Evaluatie eenheid huwelijkswang van de Minister van Buitenlandse Zaken (32 175, nr. 64).

MJenV zegt de Kamer toe om MRb te vragen om bronlanden mee te nemen in de verkenning aanpak buitenlandse financiering.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2019] – Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse

financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen van de Minister van SZW. (29 614, nr. 108).

MRb zegt toe in gesprek te gaan met rechters over het opleggen van justitiële voorwaarden door de rechter.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-03-2019] – TK Beleidsreactie evaluatie Wvs en Wvm (34 981, nr. 2).

MRb heeft toegezegd de Kamer de vraag of het handelingsperspectief o.b.v. Wet Bibob t.a.v. ongewenst gedrag voortvloeiend uit buitenlandse financiering kan worden vergroot, te zullen verkennen.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Debat over buitenlandse financiering moskeeën.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2019] – Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse

financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen van de Minister van SZW. (29 614, nr. 108).

MJenV zegt toe Stas SZW te vragen te reageren op dat norm/jpr seks intimidatie in praktijk onvoldoende duidelijkheid is voor werkgevers.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-04-2019] – Onderzoek gedragscode ongewenste omgangsvormen van de Staatssecretaris van SZW. (34 843, nr. 35).

MJenV zegt toe de Kamer nader te informeren over individueel klachtrecht bij internationale mensenrechtenverdragen.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-03-2019] Kamerbrief over stand van zaken ratificatie facultatieve protocollen van de Minister van BZ. (33 826, nr. 27).

MRb zegt de Kamer, toe dat de kostendekkende griffierechten voor de NCC(A) geen precedent vormen voor andere vormen van rechtspraak, voor welke volgende innovaties dan ook.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – debat Wetsvoorstel 34 761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam.

EK

Afgedaan met: Mondeling afgedaan tijdens plenaire vergadering «Kostendekkende griffierechten» op 04-12-2018.

MRb zegt toe na de zomer met een brief te komen met daarin de opzet voor het onderzoek naar de aangifteplicht.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2018] – TK Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening (33 552, nr. 51).

MRB en MVWS hebben toegezegd dat het kabinet dit najaar komt met een standpunt over het advies van de RVS over de leeftijdsgrens in de jeugdzorg.

Parlementair Agenda punt [19-09-2018] – Algemene Politieke beschouwingen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

MJenV heeft toegezegd de Kamer binnenkort nader te informeren over de toedeling van de extra middelen ter versterking van de aanpak van de ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2018] – EK Versterking aanpak ondermijning: actuele stand van zaken.

SJenV zegt toe samen met de bewindspersonen van EZ en SZW te kijken naar mogelijkheden om startups beter in staat te stellen internationaal talent aan te trekken om kennismigratie te vergroten.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Beleidsreactie WODC-rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten (30 573, nr. 171).

MRb heeft toegezegd bij de beantwoording van de schriftelijke vragen die zijn gesteld bij het wetsvoorstel strafbaarstelling contrabande nader zal ingaan op de technische (on)mogelijkheden om contrabande in de PI tegen te gaan.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2019] – TK Nota Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen. (34 982, nr. 6).

MRb heeft toegezegd met betrokken partijen te gaan inventariseren hoe vaak kinderen worden doorgeplaatst bij uithuisplaatsing en hoe dat teruggedrongen kan worden.

Parlementaire Agenda punt [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

MRb heeft toegezegd met betrokken partijen te gaan inventariseren hoe vaak kinderen gescheiden uit huis worden geplaatst.

Parlementaire Agenda punt [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

MRb heeft toegezegd te bekijken op welke wijze in vervolgbrieven en -trajecten terug kan worden gekomen op de uitvoering van de veilige publieke taak bij de jeugdbescherming.

Parlementaire Agenda punt [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [5-11-2018] – Actieprogramma zorg voor de jeugd van de Minister van VWS (34 880, nr. 12).

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren binnen een maand over de voortgang van het WODC-onderzoek naar hatecrimes.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Afgedaan met: De toezegging is mondeling afgedaan tijdens het plenair debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring van 16 mei 2019.

MJenV zegt de Kamer toe een brief na het NPC over contante betalingen, waarin het verlagen van de grens ten aanzien van contante betalingen wordt meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief [30-06-2019] MFIN – TK Plan van Aanpak Witwassen. (2019D28409).

Min JenV zegt gezamenlijk met StasVWS de Kamer toe een brief te sturen over de voortgang van de aanpak van problemen rondom personen met verward gedrag.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2019] – Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag van de Staatssecretaris van VWS. (25 424, nr. 479).

MJenV informeert de Kamer over het peerreviewmechanisme, het initiatief uit België en het voorstel over de koppeling ontvangst EU-middelen en rechtsstatelijkheid.

Parlementaire Agenda punt [06-02-2019] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2019] – TK Peerreviewmechanisme Rechtsstatelijkheid (21 501 02, nr. 1983).

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van de vier door het Veiligheidsberaad geprioriteerde thema’s uit het belevingsonderzoek.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] – Algemeen Overleg Brandweer.

TK

Afgedaan met: Drie van de vier thema's zijn reeds afgedaan middels de verzamelbrief veiligheidsregio's en crisisbeheersing, welke ik 15 oktober 2018 aan uw Kamer heb verzonden. Het laatste thema m.b.t. opkomsttijden wordt meegenomen bij de motie van lid Van Raak, waarover ik u uiterlijk in oktober 2019 zal informeren. (29 517, nr. 144).

SJenV zegt toe te onderzoeken of in bepaalde gevallen het opportuun kan zijn geen rechtsbijstand te verlenen als op voorhand duidelijk is dat het beroep geen kans van slagen heeft.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-04-2019] – TK Afschaffing discretionaire bevoegdheid. (19 637, nr. 2477)

MJenV zegt toe overleg te voeren met MinFin over welke maatregelen in het buitenland zijn genomen mbt beperking van mogelijkheden om crimineel (contant) geld uit te geven en onderwerp te agenderen bij het nationaal platform criminaliteitsbeheersing.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief [30-06-2019] MFIN – TK Plan van Aanpak Witwassen. (2019D28409).

SJenV zal voor lange termijn bekijken of het mogelijk is een (financierings)systeem voor IND te maken waarbij minder sprake is van schommelingen in budget (als gevolg van instroom).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief [17-04-2019] – TK Verwachtingen doorlooptijden asiel (19 637, nr. 2492).

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over gesprek met directie NFI over herstel vertrouwen.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief [19-02-2019] – TK Gesprek met de algemeen directeur en ondernemingsraad van het NFI (29 628, nr. 863).

SJenV zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de reikwijdte van het onderzoek naar de misstanden bij de IND dat dezelfde persoon een zaak twee keer moet behandelen. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen statushouders (en dus mensen met een tijdelijke status).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande Brief [17-04-2019] – TK Verwachtingen doorlooptijden asiel (19 637, nr. 2492).

MJenV zegt de Kamer toe nog deze week een brief te sturen over het wetsvoorstel ondermijnings-wetgeving waarin ook een wetsvoorstel zit dat de strafmaat met betrekking tot bedreiging verhoogt, vooral als het gaat om bestuurders.

Parlementaire Agenda punt [02-07-2019] Mondelinge vraag van het lid van Dam over het bericht «Aanpak Brabantse drugsindustrie faalt, en het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren verandert».

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] – TK Brede aanpak synthetische drugs (24 077, nr. 427).

MRb zegt toe dat de Kamer een brief ontvangt over het beroep op de registertolken, de Uitwijklijst en de tarieven.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2019] – TK Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein (29 936, nr. 44).

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de suggestie om intervisie in te zetten als middel bij aanpak van de angstcultuur

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] – Algemeen overleg Rapporten inzake het WODC.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] – TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten. (28 844, nr. 185).

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer per brief te informeren over de opvolging van de aanbeveling van de commissie Oosting om te bezien of er een rechterlijke toets moet worden ingevoerd bij ontnemingsschikkingen.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2018] – TK Beleidsreactie rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening (29 279, nr. 478).

MRb informeert de Kamer over de uitkomst van de pilot met de gedetineerden relatiemonitor in PI Leeuwarden en Veenhuizen, na afronding van deze pilot.

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Maatregelen tegen contrabande en VCHD in het gevangeniswezen (24 587, nr. 748).

MRb zegt toe gegevensuitwisseling in gemeentes te regelen in 3 stappen: Bjsg in consultatie, wordt verwacht; bredere informatie delen op basis van het toestemmingsvereiste, moet medewerking van gedetineerden geëist worden?; onderzoeken welke informatie gedeeld moet worden, bekijken subsidiariteit en proportionaliteit.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MRb zegt de Kamer toe de Kamer samen met VWS een inhoudelijke reactie te sturen t.a.v. een eventueel onderzoek naar afstandsmoeders.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-01-2019] – TK Brief familierechtelijke onderwerpen (33 836, nr. 33)

MRb zegt toe met instanties om tafel te gaan m.b.t. welke informatie nodig is en waarom deze informatie nodig is. Toetsen of dit gerechtvaardigd is. En ook ervaringen in Veiligheidshuizen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MRb zegt toe nieuwe afspraken te maken met gemeentes: update van het convenant van 4 jaar geleden (2014). Betreft de samenwerking tussen de gemeentes en DJI, en de rol van gemeentes in de re-integratie. In dit kader ook de rol van gemeentes in het voorzien van ID-bewijzen; schuldhulpverlening; zinvolle dagbesteding na detentie; terugkeer naar gemeentes van ex-gedetineerden; onderzoeken of een wettelijke basis kan worden gecreëerd op basis waarvan de gegevens over deze vijf basisvoorwaarden met gemeenten kunnen worden gedeeld en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MRb informeert de Kamer over de voortgang van zijn visie op gevangenisstraffen.

Parlementaire Agenda punt [06-09-2018] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MRb heeft toegezegd de kamer te informeren over het verloop van de transitie mbt het sluiten van 4 pi’s.

Parlementaire Agenda punt [06-09-2018] – AO Gevangeniswezen.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MJenV zegt toe de beleidsreactie op de verschillende WODC-onderzoeken op het terrein van witwassen het eerste kwartaal 2019 naar de TK toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief MinFin (30-06-2019) – Plan van aanpak witwassen (2019D28409).

MRb heeft toegezegd in de voortgangsbrief over de implementatie van de visie op gevangenisstraffen wordt ingegaan op: a. de voortgang inzet reclassering in de PI’s en b. de inzet doorzorgfunctionaris.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] – TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29 279, nr. 532).

MJenV zegt de Kamer toe hen te informeren over de samenwerking tussen OLAF en het EOM wanneer zich hier relevante ontwikkelingen voordoen.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2019] – TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 18 en 19 juli te Helsinki (32 317, nr. 566).

MJenV zegt toe de plannen periodiek te evalueren en in het voorjaar met een brief te komen over gebruik synthetische drugs, inclusief het gebruik van pillen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] – TK Brede aanpak synthetische drugs (24 077, nr. 427).

MJenV zegt toe een voorstel voor het versterken van de aanpak van drugsprecursoren, als alternatief voor hetgeen is voorgesteld in de motie Van Nispen.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] – TK Brede aanpak synthetische drugs (24 077, nr. 427).

MVenJ zegt de Kamer toe in de brief n.a.v. motie Laan-Van Toorenburg in te gaan op hoe het moeilijker wordt NL in te reizen als Nederlanderschap is ingetrokken (en of dat onmogelijk kan worden gemaakt).

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme en Extremisme

TK

Uitgaande brief [15-07-2019] – TK Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap

MVJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures.

TK

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

SVenJ heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka in consultatie te geven en zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie

TK

Tijdens het AO familierecht is besproken dat het voorstel tot wijziging van de Wobka in het najaar van 2019 in consultatie zal worden gebracht. De kamer zal naar verwachting eind 2019 geïnformeerd worden.

MVenJ zegt de kamer toe de beleidsregels van het OM/CJIB over de inkadering van de kwijtschelding/betaling in termijnen van geldboetes te sturen.

Parlementaire Agenda punt [27-09-2016] – Plenair debat 34 086 re- en dupliek Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

TK

De Wet USB treedt naar verwachting op 1-1-2020 in werking. In december 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over de beleidsregel.

MVenJ zegt toe n.a.v. de alcohol-enkelbandpilot te bezien of de alcohol-enkelband ook mogelijkheden biedt (evt. in combi met meldplicht) voor bestraffing rijden onder invloed.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] – Plenair debat over het alcoholslot.

TK

De evaluatie van het tweede pilotjaar volgt in het vierde kwartaal van 2019. Indien uit de evaluatie blijkt dat de Alcoholmeter een succesvol instrument blijkt, zal worden onderzocht op welke wijze de wetgeving kan worden aangepast en of en op welke wijze het alcoholverbod en de Alcoholmeter bij rijden onder invloed van alcohol breder kunnen worden toegepast.

MVenJ heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

EK

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt zal mede in het licht van de resultaten van het actieprogramma in het voorjaar 2019 worden bezien. De Kamer wordt naar verwachting eind 2019 nader geïnformeerd.

MVenJ zegt toe met de hoogleraar Van der Laan in gesprek te gaan over de meervoudige problematiek van adolescenten in de Veiligheidshuizen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Hoogleraar Van der Laan is uitgenodigd voor een gesprek. De Kamer wordt naar verwachting voor einde 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van dit gesprek.

De SVenJ heeft toegezegd dat de door de PvdA opgehaalde knelpunten rondom het realiseren van vervolgzorg worden meegenomen in het programma continuïteit van zorg.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] – AO TBS.

TK

Deze toezegging wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. Eind 2019/begin 2020 zal de kamer nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer bij de aanbieding van het wetsvoorstel i.c. aanpak heling te informeren over de afhandeling van de aanbevelingen van het rapport «Focus op heling», waaronder de aanbeveling met betrekking tot contante betalingen bij handel in tweedehands goederen.

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] – Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding.

TK

Het wetsvoorstel waar aan gerefereerd wordt, is in voorbereiding en wordt naar verwachting in 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Deze toezegging wordt in de memorie van toelichting opgenomen. Naar verwachting wordt de Kamer voor eind 2019 hierover geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer begin 2018 een brief te sturen over de mogelijkheden van een notificatiesysteem voor het informeren van slachtoffers over nieuwe beelden die opduiken in onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] – AO Berichtgeving Robert M.

TK

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid notificatie slachtoffers kinderporno wordt naar verwachting tijdens het zomerreces afgerond. Na het zomerreces van 2019 wordt de Kamer bericht over de bevindingen en het vervolg.

MRb zal de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzoeken om in het recent aangekondigde onderzoek naar de veiligheid bij re-integratie van gedetineerden en tbs-gestelden ook het functioneren van het verlofsysteem in het gevangeniswezen en bij tbs-klinieken mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – VAO Gevangeniswezen.

TK

De Onderzoeksraad is verzocht het verlofsysteem mee te nemen in zijn onderzoek naar de veiligheid bij re-integratie van gedetineerden en tbs-gestelden. Uw Kamer wordt geïnformeerd zodra dit onderzoek gereed is.

MRb zegt toe DJI te verzoeken om (a) in het jaarverslag van DJI in te gaan op het aantal incidentenmeldingen en de lessen die hieruit getrokken zijn, en (b) in de jaarlijkse publicatie den DJI in getal in te gaan op de incidentmeldingen en de trends die hieruit af te leiden zijn.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] – VAO Gevangeniswezen.

TK

In 2018 is deze toezegging gestand gedaan met aandacht voor incidenten in de publicatie van «DJI in getal». Vanaf 2019 verschijnt dit rapport niet meer; er wordt momenteel bezien op welke alternatieve wijze aan de toezegging tegemoet wordt gekomen. De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe met de Minister voor Basis-, Voortgezet en Onderwijs en Media en de Minister van VWS te overleggen over voorlichting over sexting door scholen en samenwerking van scholen/(jeugd)zorg en strafrechtketen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] – Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik.

TK

Samen met Ministerie van OCW, VWS en partijen als Stichting School en Veiligheid wordt doorlopend ingezet op mogelijkheden om de samenwerking tussen funderend onderwijs, de (jeugd)zorg en de strafrechtketen rondom de aanpak van online grensoverschrijdend seksueel gedrag op lokaal niveau te verbeteren.

MRb zegt de Kamer toe de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voldoende te betrekken bij de (implementatie van de Wet) forensische zorg.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg.

EK

Met afronding van de implementatie wordt u hierover geïnformeerd, naar verwachting begin 2019.

SVenJ zegt de Kamer toe om over toekomstige dialoog van serieuze aard met een ander land over het gebruik van Nederlandse penitentiaire inrichtingen voor veroordeelden uit dat land, het parlement in een vroegtijdig stadium te informeren.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] – Wetsvoorstel 34 178 Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden.

EK

Er zijn thans geen gesprekken met het buitenland hierover. Indien dit wel aan de orde is zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Dit wordt meegenomen in de brief over het prijsakkoord voor de volgende periode 2020–2022. Deze brief zal naar verwachting najaar 2019 aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

MRb zegt de Kamer toe dit najaar met een brief te komen over mogelijke wettelijke waarborgen bij gebruik van Big Data.

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] – Algemeen Overleg inz. Big data en de bescherming van persoonsgegevens.

TK

Een brief over mogelijke wettelijke waarborgen bij gebruik van Big Data zal in september 2019 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

MVenJ zegt de Kamer schriftelijk toe deze regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM.

Uitgaande brief [23-02-2018] – EK Voornemen tot deelname aan het Europees OM.

EK

Betreft een doorlopende toezegging, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de Kamer geïnformeerd worden. Er zijn inmiddels twee halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de EK gestuurd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] – Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM.

EK

Zodra de kosten van deelname aan het EOM in kaart gebracht zijn, zal de Kamer hierover in het kader van de implementatiewetgeving geïnformeerd worden. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten van het EOM.

MRb zegt toe DJI te vragen een grondige analyse te doen naar de huidige druk op de PPC en EZV.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2018] – VAO Gevangeniswezen.

TK

De Kamer wordt voor het Kerstreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe te bezien hoe in de begroting en jaarverslag korte duiding per organisatie kan worden gegeven.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2017.

TK

De uitvoer van deze motie is meegenomen in voorliggende begroting.

MRb zegt een terugkoppeling van gesprekken met koepelorganisaties toe over het instellen van algemene richtlijnen, waarbij expliciet en kenbaar wordt gemaakt wanneer organisaties zelf een onderzoek dienen op te pakken.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – VAO Zeden.

TK

JenV inventariseert interdepartementaal welke ontwikkelingen, bijv. gedragscodes, er al gaande zijn om te beoordelen wat er nog aan leemtes zijn. De Kamer wordt hier najaar 2019 nader over geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om het onderzoek van Nobel inzake het naamrecht goed te bestuderen en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Het rapport van Nobel hierover wordt bestudeerd. De kamer wordt hierover in de zomer 2019 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd in de komende Prinsjesdagstukken per departement een overzicht te gegeven van welke ad-hoccommissies er actief zijn.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] – Algemene Politieke Beschouwingen.

EK

Uw Kamer wordt bij Prinsjesdag 2019 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om de verkenning naar turboliquidaties voort te zetten om inzicht te krijgen in bonafide en malafide snelle liquidaties en de wenselijkheid van de gecreëerde constructie.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd na het zomerreces van 2019.

MRb zegt de Kamer toe om in samenwerking met Financiën, te kijken of we grip en zicht kunnen krijgen op financiële veelplegers.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

EK

De Minister verzoekt het WODC om de uitvoering van een onderzoek conform de toezegging en dit op te nemen in het onderzoeksprogramma 2020.

MJenV zegt toe in de brief die hij heeft toegezegd tijdens AO Terrorismebestrijding op 8 november jl. over terrorismemaatregelen ook gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen die mogelijk zijn op grond van de wet langdurig toezicht mee te nemen en hierbij uiteen te zetten hoe de verschillende maatregelen zich tot elkaar verhouden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

De Kamer wordt hier uiterlijk in het najaar 2019 over geïnformeerd.

MRb zegt toe in gesprek te gaan met de Raad van de Rechtspraak over het gevoel van publieke waarden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

In september 2019 zal de Kamer worden geïnformeerd over de afdoening van de toezegging.

MRb zegt toe dat hij bereid is nog eens naar het PMJ-model te kijken en daar waar nodig te finetunen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

De Kamer wordt jaarlijks over de PMJ-ramingen per Kamerbrief geïnformeerd (zie Kamerbrief PMJ-ramingen tot en met 2024). In deze brief wordt ingegaan op de toezegging door de MRb en welke maatregelen worden getroffen omtrent het PMJ-model.

MRb zegt toe te zullen gaan kijken hoe België de problematiek rondom ex-gedetineerden en een eventueel woonverbod aanpakken, te bezien of er lacunes zijn in Nederlandse wetgeving en hierover de Kamer schriftelijk te informeren.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 geïnformeerd.

MRb heeft toegezegd de besproken casuïstiek over mogelijke problemen bij het verkrijgen van een indicatie voor een kliniek voor intensieve behandeling na strafrechtelijke opname nader bespreken met de betreffende kliniek.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek.

MRb zegt de Kamer toe dat hij in gesprek gaat met de gecertificeerde instellingen kinderen om voogdijkinderen te betrekken bij beslissingen die hen aangaan.

Parlementaire Agenda punt [12-11-2018] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019.

TK

Naar verwachting wordt de Kamer eind 2019 geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij inzake cybercrime een campagne gaat inzetten ten behoeve van de bewustwording en awareness en dat hij de heer Noordanus, de voorzitter van het Landelijk strategisch overleg aanpak ondermijning, zal vragen om dat voor ondermijning te bezien en dat te bekijken op synergie.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank.

TK

Voor de begrotingsbehandeling 2020 zal de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer nader informeren over de stand van zaken.

MJenV heeft toegezegd de resultaten van de visitatie van het NFI te delen met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek.

TK

Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 verder geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar draagmoederschap en de problematiek over de geboorteakte.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

De Kamer wordt naar verwachting voor het zomerreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het WODC onderzoek (t.a.v.burgerrechten), nadat dit beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] – Algemeen Overleg Politie ICT.

TK

Het desbetreffende onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Tilburg en zal naar verwachting in juni 2019 worden afgerond. Voor het eind van 2019 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd welke conclusies aan het onderzoeksrapport worden verbonden.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden strafbaarstelling ontwrichting van de democratie en saboteren van het openbaar bestuur.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

Nadere analyse van de mogelijkheden wordt momenteel uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar toezending van de uitkomst aan de Kamer zo kort mogelijk na het zomerreces 2019.

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer een brief te sturen over wijziging geslachtsnaam na vermoeden van misdrijf.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

De Kamer wordt hier in de zomer 2019 over geïnformeerd.

SJenV zegt in de Rapportage over de Integrale migratieagenda toe ook te rapporteren over het terugkeerbeleid.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt kort na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen waarin hij ingaat op het voorstel van Van Dam («Onveilig buiten? Veilig binnen!»), specifiek de punten over kwaliteit van integriteitsonderzoek en politietuchtrecht.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De brief wordt rond de zomer 2019 aan uw Kamer verzonden.

MRb zegt de Kamer toe in de tweede helft van 2019 aan wat het actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming opgeleverd en verkent dit met verschillende partijen.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

De Kamer wordt voor het einde van 2019 geïnformeerd.

MRb informeert de Kamer over zaken waarbij de verdachte in vrijheid met voorwaarden is vanwege een niet-onherroepelijke straf en de mogelijkheid van het gerechtshof om hierbij bij schending van voorwaarden op de hoogte te zijn.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

De Kamer wordt uiterlijk voor het einde 2019 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren in het voorjaar over de legitimatieplicht bij verzending van postpakketten in andere EU-landen en over het afschaffen van anonieme simkaarten.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Het in kaart brengen van de wetgeving in omringende EU landen m.b.t. de identificatieplicht bij het versturen van postpakketten en de aanschaf van simkaarten vergt meer tijd dan verwacht. Brief volgt in najaar 2019.

MVenJ heeft toegezegd om in het kader van de aangekondigde evaluaties, 3 jaar na inwerkingtreding, van de wet (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) er ook zal worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis.

TK

De voorbereidingen voor de evaluatie vinden momenteel plaats. Gelet op de beoogde onderzoeksperiode zal de TK in het tweede kwartaal van 2020 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

MRb heeft toegezegd terugkoppeling te verzorgen van gesprekken met rechtspraak en openbaar ministerie over weigerende observandi.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

De Kamer wordt naar verwachting voor eind 2019 geïnformeerd.

MRb zegt toe met de resultaten van het onderzoek naar de aangifteplicht te komen.

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] – Algemeen Overleg Zeden.

TK

Het onderzoek is uitgezet via het WODC en wordt in de zomer 2019 opgeleverd. De Kamer wordt voor het einde van het jaar 2019 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe te informeren over adoptie (nazorg).

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2019 worden geïnformeerd over adoptie.

MRb heeft toegezegd de Kamer te informeren welke organisaties toezicht houden op misleidende advertenties.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens.

TK

Uitvoering wordt gegeven aan deze toezegging door de beantwoording van recente Kamervragen over het bericht «Veel schade door «bitcoin-advertenties» met nepuitspraken BN’ers». Er wordt daarnaast, en conform de latere toezegging, contact opgenomen met de AFM. Over de uitkomst van dit gesprek zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling van J&V, OCW en EZK te informeren over de resultaten van de verkenning cyber security kennisontwikkeling.

Parlementaire Agenda punt [28-06-2018] – Algemeen Overleg Cybersecurity.

TK

De Tweede Kamer heeft in december 2018 een uitstelbericht ontvangen van de Staatssecretaris van EZK. De Tweede Kamer wordt naar verwachting in oktober geïnformeerd door de Minister van EZK, mede namens de Minister van OCW.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij aan de slag gaat met het arrest van de Hoge Raad over het verhalen van schade. Er wordt een nieuw artikel in het Wetboek van Strafrecht voorgesteld, waarmee de grondslag wordt gecreëerd om de kosten voor de inbeslagname, het vervoer en de opslag van illegaal vuurwerk te kunnen verhalen op daders.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Het wetsvoorstel zal voor de zomer in consultatie worden gebracht. De TK wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken middels de brief over de jaarwisseling.

MJenV heeft toegezegd betreft de pilot rechtsbijstand bij ZSM die is aangekondigd in de brief over de rechtsbijstand, samen met het plan van aanpak van de herziening rechtsbijstand voor de zomer.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Wordt opgenomen in de voortgangsbrief aan TK over de stelselherziening rechtsbijstand. Deze gaat voor het zomerreces 2019 uit.

MRb zeg toe met partijen (politie en andere organisaties zoals Veilig Thuis en OM) om de tafel te gaan om te kijken of de strafbaarheid van huwelijkse gevangenschap bij iedereen voldoende op het netvlies staat, zodat mensen niet worden weggestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] – Debat over huwelijkse gevangenschap.

TK

MJenV gaat in gesprek met de genoemde partijen en zal de Tweede Kamer eind 2019 nader informeren.

MRb zegt toe te bezien hoe huwelijkse gevangenschap kan worden betrokken bij het programma scheiden zonder schade.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] – Debat over huwelijkse gevangenschap.

TK

Dit wordt zoals toegezegd betrokken bij het programma Scheiden Zonder Schaden. De Tweede Kamer wordt in 2020 bij de volgende voortgangsrapportage geïnformeerd.

MRb zegt toe dat de uitkomsten van de gesprekken over knelpunten met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating worden teruggekoppeld aan de TK.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] – Debat over huwelijkse gevangenschap.

TK

Uw Kamer wordt over de gesprekken in het najaar 2019 geïnformeerd.

MRb zegt toe in gesprek te gaan met het Centrum Internationale Kinderontvoering om te kijken of er relaties zijn tussen kinderontvoeringen, achterlatingen en huwelijkse gevangenschap.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] – Debat over huwelijkse gevangenschap.

TK

De Kamer wordt voor het Kerstreces 2019 in de voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis nader geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamers te informeren wanneer de nog openstaande toezegging aan de Tweede Kamer om te kijken of we de IND structureel op een betere wijze kunnen financieren, is voldaan.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2019] – Mondeling Overleg herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

EK

Kort na het einde van het zomerreces 2019 zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

MJenV zegt toe de Kamer in de zomer te informeren over de pilot om ingenomen goederen te doen toekomen aan de samenleving.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2018] – Plenaire behandeling begrotingsstaten JenV 2018 (34 775 VI).

TK

Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de maatschappelijke herbestemming van drie afgepakte panden. De Tweede Kamer is voor het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken van deze verkenning, via de brief die ingaat op het plan van aanpak tegengaan witwassen.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over het rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar de rol van de betrokken organisaties bij het proces gericht op het vertrek van de Armeense kinderen.

Uitgaande brief [11-09-2018] – TK Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid.

TK

Afhankelijk van datum verschijnen rapport van de inspectie JenV ontvangt uw Kamer binnen 6 weken na publicatie een beleidsreactie.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. De kwestie is aan de orde geweest tijdens de Wittenburgconferentie op 11 april. Op dit moment kan niet worden aangeven wanneer deze gesprekken zullen zijn afgerond.

SJenV zegt toe om de cijfers die aan De Telegraaf zijn verstrekt, ook met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2019] –: Mondelinge vraag van het lid Becker over de schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep.

TK

Uw Kamer wordt kort na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe om de actuele cijfers (2018) in het kader van internetoplichting met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] – Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit.

TK

Uw Kamer wordt voor het herfstreces 2019 geïnformeerd over de strafrechtelijke aanpak van internetcriminaliteit en de dilemma’s daarbij.

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over wettelijke mogelijkheden tot het verhalen van (politie)kosten van het opruimen van drugslaboratoria/opslaglocaties op daders.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning.

TK

Momenteel wordt gewerkt aan een conceptwetsvoorstel dat doorberekening van kosten mogelijk maakt die samenhangen met de vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen. Daartoe zal een grondslag worden gerealiseerd in drie bijzondere wetten: de Opiumwet, de Wet op de economische delicten en de Wet wapens en munitie.

MRb zegt de Kamer toe om per brief terug te komen op het aangescherpte normenkader voor interlandelijke adoptie.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] – Personen- en Familierecht.

TK

Het normenkader wordt op dit moment opgesteld. De Tweede Kamer wordt voor het eind van 2019 geïnformeerd

SJenV zal bij de voortgang van de VA aangeven hoeveel zaken zijn opgepakt en wat de capaciteit voor het door-rechercheren en de toereikendheid van de middelen zijn.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] – AO Mensenhandel en prostitutie.

TK

Uw Kamer wordt in het najaar van 2019, voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te komen met een brief over exacte aantallen terugkeerders die vast zitten en vrij rond lopen, incl. specificatie in Nederland en in Schengen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme.

TK

De Tweede Kamer wordt kort na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij initiatieven zal ontplooien om een publiekscampagne op te zetten wat betreft de aangifteplicht, die geldt voor eenieder die kennis draagt van terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 746 Wet Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme.

EK

Momenteel vindt een analyse plaats van de doelstellingen en wordt een planning opgesteld. De Eerste Kamer wordt kort na het zomerreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zal de Kamer in september een brief sturen over de uitfasering van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem en de daarmee gepaard gaande invoering van NL-Alert. Hij zal daarbij specifiek ingaan op de vraag of beide systemen naast elkaar kunnen bestaan.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

De Kamer zal in september 2019 een brief ontvangen.

MRb zegt de Kamer een reactie toe op het voorstel van D66 en SP om de verhoudingen in de rechtspraak te verbeteren, de kloof tussen werkvloer en management te verkleinen en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen en hierover in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

De reactie op de voorstellen van SP en D66 wordt betrokken bij de reactie op het visitatierapport en de aan de Eerste Kamer toegezegde brief over de financiën van de rechtspraak en de positie van de rechtspraak in de trias politica. De planning is deze brief tweede helft september te versturen.

MRb heeft toegezegd na te gaan of en door wie scenario’s t.a.v. ontwikkeling AP zijn opgesteld en wat voorziene groeipad is.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens.

TK

De Tweede Kamer wordt vóór Prinsjesdag 2019 geïnformeerd over scenario's en groeipad AP.

MRb heeft toegezegd te informeren over cijfers werkzaamheden AP in relatie tot opgestelde scenario’s.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens.

TK

De Tweede Kamer wordt vóór Prinsjesdag 2019 geïnformeerd.

MRb heeft toegezegd de Kamer te informeren over welke grote internationale bedrijven de AP toezicht op houdt.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens.

TK

De toezegging wordt meegenomen in de (Prinsjesdag)brief over ontwikkelingen en scenario's budget van de AP

MRb heeft toegezegd om de TK nader te informeren over de reisbewegingen van pedofielen.

Parlementaire Agenda punt [13-02-2019] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid.

TK

De Kamer wordt uiterlijk in het najaar 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe over een halfjaar terug te komen op de stand van zaken van de aanbevelingen uit het Avance onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc's en glo's.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt medio september 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe te bezien of in reguliere azc's vaker een gebiedsgebod kan worden opgelegd en gebruik kan worden gemaakt van sfeer-pv’s.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] – Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers.

TK

Uw Kamer wordt medio september 2019 geïnformeerd.

SJenV heeft toegezegd de brief over de beëindiging van verblijfsrecht van criminele vreemdelingen met aandacht voor art. 21 lid 4 van de vreemdelingenwet te versturen.

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie.

TK

Uw Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe jaarlijks bij de jaarstukken van een lijst van locaties van politiebureaus toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De lijst met politiebureaus wordt meegestuurd aan uw Kamer met de jaarstukken van de politie.

SJenV zegt toe om een update over de 3 voorstellen uit het verslag werkbezoek Griekenland aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] – AO JBZ deel asiel.

TK

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

MRb zegt toe te komen met een wetsvoorstel voor budgetneutrale verlaging van de griffierechten zoals voorgesteld in zijn brief van 15 november 2018.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] – Algemeen overleg Rechtspraak.

TK

Het concept wetsvoorstel is gereed. De verwachting is dat het wetsvoorstel binnenkort in consultatie kan worden gegeven.

SJenV zegt toe later dit jaar nog met maatregelen conform het regeerakkoord, waaronder het achterwege laten van het gehoor bij kansloze aanvragen, waardoor we een herhaalde aanvraag heel snel kunnen afdoen, te komen.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] – Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers.

TK

Kort na het einde van het zomerreces 2019 zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de CODIS-cijfers.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De Kamer wordt uiterlijk september 2019 in een brief over discriminatie geïnformeerd.

MJenV zegt toe dat SJenV de Kamer schriftelijk informeert over de vraag: hoeveel van de Albanese criminelen is daadwerkelijk uit Nederland vertrokken?

Parlementaire Agenda punt [11-04-2019] – Plenair debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland.

TK

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de maatregelen voor de beschermde opvang uit 2017 nog eens te bekijken en de Kamer daarover te informeren. Inhoud en planning bezien in samenhang met EMM-onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2019] – Mondelinge vraag van het lid Van Ojik over het bericht dat zeker zestig Vietnamese kinderen afgelopen vijf jaar uit de beschermde opvang zijn verdwenen.

TK

Informeren van uw Kamer is afhankelijk van uitkomsten EMN-onderzoek. Uw Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe Noorwegen als voorbeeld meenemen in de rapportage terugkeer.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2019] -Mondelinge vraag van het lid Becker over de schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep.

TK

Uw Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd. De beleidsvoorlichting Terugkeer zal tegelijk verzonden worden.

MRb zegt toe over het onderzoek te informeren – de precieze aard en de omvang van de problemen die schuldenaren ervaren bij de incasso van verkochte vorderingen; –de economische waarde van verkoop van consumentenvorderingen en – de veronderstelde gedragseffecten die zich bij invoering van een recht van terugkoop kunnen voordoen bij zowel schuldeisers als schuldenaren.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2019] – AO Incasso.

TK

Uw Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zal de Kamer een brief sturen over de toepassing van technologieën rond het uitwisselen van passagiersgegevens in het kader van de opsporing.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

De Tweede Kamer wordt hierover in september 2019 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer in september een brief sturen over de uitfasering van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem en de daarmee gepaard gaande invoering van NL-Alert. Hij zal daarbij specifiek ingaan op de vraag of beide systemen naast elkaar kunnen bestaan.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Uw Kamer zal in september 2019 de brief ontvangen.

SJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van het gesprek met Hoofddirecteur IND over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI’s en daarnaast zullen ook de belangenorganisaties over de uitkomsten van dit gesprek worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek.

SJenV zegt toe indien nodig een toelichting op het verslag van de Informele JBZ raad aan de Kamer te verstrekken over een onderzoek in EU verband naar de juridische aspecten van de situatie van drenkelingen op de Middellandse zee.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt in september 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen inzake het tijdspad van de IND om de achterstanden weg te werken en het aantal intrekkingen omhoog te krijgen en de personele bezetting op orde te brengen zodra zij dit tijdspas zelf ontvangen heeft.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Voor het herfstreces van 2019 krijgt de Kamer een reactie.

SJenV zegt toe de activeringsactiviteiten op de pilotlocaties zoveel als mogelijk te continueren en komende periode te onderzoeken of uitrol op alle gezinslocaties mogelijk is. Juist omdat een concrete meting niet mogelijk is, zal ik na drie jaar een evaluatie op laten stellen om nader inzicht te verkrijgen in de effecten van de activering.

Uitgaande brief [11-01-2016] – TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie».

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer medio najaar 2019 geïnformeerd.

SJenV heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid.

TK

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid gaat na het opstellen van het Nader Rapport naar de Kamer.

SJenV heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid.

TK

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid waarmee dit wordt geregeld gaat na het opstellen van het Nader Rapport naar de Kamer.

MRb zegt de Kamer toe het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen in 2018 in consultatie te doen.

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] – Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht.

TK

Het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen gaat in 2019 in consultatie.

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer het wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 51 Wrra in consultatie te brengen.

Parlementaire Agenda punt [01-02-2018] – Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861).

TK

De verwachting is dat het wetsvoorstel in september 2019 in consultatie gaat.

SJenV zegt namens MJenV toe dat het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche komend jaar aan de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Wetsvoorstel is in voorbereiding. Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe te kijken naar de werkwijze van veterinair forensisch teams en zal deze werkwijze (laten) evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Het onderzoek van het WODC is in afrondende fase. Na ontvangst van het onderzoeksrapport zal de Kamer in september 2019 worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe het gevraagde onderzoek naar een andere financieringssytematiek voor de IND mee te nemen in het lopende programma flexibele asielketen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Kort na het einde van het zomerreces zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

SJenV zegt toe naar de financieringsmogelijkheden van team-up te zullen kijken en de Kamer te informeren zodra er meer nieuws is over de gesprekken die op dit moment hierover gevoerd worden met de betrokken organisaties, o.a. over mogelijkheden uit het Europese Migratiefonds.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid

TK

Afhankelijk van beoordeling financiering uit AMIF fondsen, wordt Uw Kamer in september 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe om het thema «toekomstbestendigheid van het systeem van reguliere economische migratie», en meer in het bijzonder hoe dat meer circulair te maken, mee te nemen bij de verkenning en het onderzoek dat op dit moment al loopt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Uw Kamer wordt medio september 2019 geïnformeerd. Wordt meegenomen in de reactie op de evaluatie van de Wet MoMi.

SJenV zegt toe via reguliere rapportages de Kamer op de hoogte te houden van de uitwerking van de methodiek volgens de Zwitserse pilot om statushouders zo goed mogelijk aan werk te helpen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Kort na het einde van het zomerreces van 2019 zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

MRb zegt toe dat scherp gekeken naar of er reëel knelpunten blijken waar meer nodig is dan informatievoorziening.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

In de brief van 1 april 2019 aan de TK over eerste ervaringen met UAVG is aangekondigd dat op deze toezegging zal worden teruggekomen in een nadere brief over deze ervaringen. Die brief zal eind september 2019 naar de TK worden gezonden.

SJenV zegt toe om in het licht van het Programma flexibele opvang in de loop van 2019 de eerste toekomstbeelden te rapporteren waar dat [opvang in NL] over een paar jaar zal kunnen zijn.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Kort na het einde van het zomerreces zal de toegezegde brief over voortgang Programma Flexibilisering Asielketen aan de TK gestuurd worden.

SJenV zegt toe de Kamer rond de zomer de informeren over het onderzoek inzake het Vluchtelingenverdrag.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] – AO Integrale Migratieagenda.

TK

Uw Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe om nog eens te kijken of de casuïstiek voldoende verankerd is, voldoende wordt aangereikt aan de burgemeesters.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] – Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid.

TK

De Kamer wordt in het najaar van 2019 geïnformeerd, hierbij zal het communicatietraject om de casuïstiek met betrekking tot de toepassing van 13b Opiumwet onder de aandacht van burgemeesters te brengen, worden toegelicht.

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de samenwerking tussen de brandweer en defensie bij terreur gerelateerde zaken.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] – Algemeen Overleg Brandweer.

TK

Uw Kamer wordt in de tweede helft van 2019 middels een brief geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te komen met een brief over de samenwerking tussen militair en civiel medisch personeel bij een aanslag.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme.

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 oktober 2019 geïnformeerd.

MJenV zal de Kamer informeren over de vraag hoe je je afweging maakt als iets meer kost maar ook meer veiligheid biedt.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk 1 oktober 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer voor het najaar te informeren over de conclusies van het rapport over de operationeel expert.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Uw Kamer wordt voor het najaar 2019 geïnformeerd over de conclusies van het rapport.

MJenV zegt de Kamer toe duidelijkheid te geven over in hoeverre er inzicht kan worden gegeven over het aandeel van bewaken en beveiligen in de politiebegroting.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2019] – Plenair debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen.

TK

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd bij het Voortgangsbericht over het functioneren stelsel Bewaken en Beveiligen.

MJenV zegt de Kamer toe het verslag n.a.v. het nader overleg over de stelselherziening geweldsaanwending toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Nota naar aanleiding van verslag voor 1 oktober 2019 gereed.

MJenV zal de Kamer na het zomerreces 2019 informeren over de opvolging van het C2000-systeem, in lijn met het advies van de AIVD.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Uw Kamer wordt in oktober 2019 middels een brief geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe inzicht te verschaffen in het potentieel van de capaciteit van de verschillende diensten/wervingsmogelijkheden in Nederland en de stand van zaken van de openstaande vacatures bij de DKDB.

Parlementaire Agenda punt [04-04-2019] – Plenair debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen.

TK

De toezegging wordt meegenomen in de brief over het stelsel die voor het herfstreces (derde kwartaal 2019) aan de Kamer zal worden verzonden.

SJenV zegt toe in overweging te nemen vaker een gebiedsgebod voor een beperkt gebied binnen zo'n gemeente op te leggen. Dat gaan we dus ook betrekken bij de uitwerking in de komende weken van dat plan voor een aparte opvanglocatie voor mensen uit een veilig land van herkomst.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] – Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers.

TK

Uw Kamer wordt voor het kerstreces middels de tweede brief over overlastgevers geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de invloed van de twee wijzigingen, aangifte via internet en wijziging in registratie, op de stijging van geregistreerde criminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Uw Kamer wordt in oktober 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang en resultaten van drie acties en de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de verbetersuggesties uit het WODC rapport over de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten.

Uitgaande brief [15-02-2019] – TK Beleidsreactie WODC-rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten.

TK

Op 1 juli jl. is uw Kamer geïnformeerd met een brief over start ups. Daarmee is een gedeelte van deze toezegging afgedaan. In het najaar wordt uw Kamer verder geïnformeerd.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over gesprekken met banken over het voorkomen van misbruik en over gegevensdeling met slachtoffers.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Uw Kamer wordt in het najaar van 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van een gesprek met dhr. De Leeuw en indien mogelijk de klokkenluider over de vraag of de in de NRC genoemde verslagen betrokken zijn in het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Voor het herfstreces van 2019 krijgt uw Kamer een reactie.

SJenV zegt toe een terugkoppeling aan de Kamer te sturen over het nog te plannen ambtelijk overleg tussen JenV/VWS/SZW/VNG en evt. OCW over de (on)mogelijkheden AMV’s ook vanaf hun 18e nog enige tijd te begeleiden.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling 2020 van JenV geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer een terugkoppeling te sturen van het nog te plannen gesprek tussen SJenV en B&W van Amsterdam over «het buiten de lijntjes kleuren» van de LVV.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt voor het herfstreces van 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk op de hoogte te stellen wat de inspanning oplevert om de cijfers m.b.t. beoordelingen van intrekkingen op te vragen.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] – AO vreemdelingen- en asielbeleid.

TK

Uw Kamer wordt voor het herfstreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat er een werkdrukmeting komt ten aanzien van meldkamercentralisten.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

Na de zomer 2019 worden de eerste resultaten van de werkdrukmeting verwacht. Daarover wordt vervolgens de Kamer geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat er voorstellen komen om misbruik van procedures in het strafproces te voorkomen.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] – Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

TK

De gesprekken hierover met de ketenpartners lopen nog. Na afronding van de gesprekken zal in september 2019 de TK worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te komen met een brief over handelingsperspectief bij het terugplaatsen van kinderen (n.a.v. situatie in Ede).

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme.

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 november 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt toe voor de begrotingsbehandeling een tienjarig overzicht opstellen over de waardebeslagdoelstellingen en de incassodoelstellingen en de resultaten van het OM, gecorrigeerd voor incidentele grote factoren.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] Wetgevingsoverleg jaarverslag en slotwet 2018.

TK

Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt Kamer toe in het najaar te informeren over zijn gesprek met de Korpsleiding aangaande Investico.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Uw Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te komen met leerpunten uit de casus Ede.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] – Plenair debat terugkeer jihadi's.

TK

De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk 1 november 2019 geïnformeerd.

De MJenV informeert de Kamer over de strafrechtelijke aanpak van internetcriminaliteit en de dilemma’s daarbij.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer een schriftelijke reactie toe op het Amendement Van Wijngaarden bij het Wetsvoorstel Actuele delictsvormen waarmee ook de partijen en getuigen strafbaar worden gesteld die een kerkelijk huwelijk aangaan vóór een burgerlijk huwelijk.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] – Debat over huwelijkse gevangenschap.

TK

Het streven is om het wetsvoorstel voor 1 november 2019 bij uw Kamer in te dienen.

MJenV zegt toe de Kamer in het najaar middels een brief te informeren over de uitkomsten van een gesprek met de korpschef over zorgen omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De brief wordt in het najaar 2019 aan uw Kamer verzonden.

MJenV zegt toe dat hij de Kamer in het najaar informeert over de uitkomst van het onderzoek naar het inzetten van private beveiligers in de arrestantenzorg.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De brief wordt in het najaar 2019 aan uw Kamer verzonden.

MBZK zegt de Kamer een gezamenlijk brief met de MJenV toe om een integraal beeld van de bedreigingen te geven waarin alle beelden uit onderzoeken samen worden gebracht.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] – Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd.

TK

JenV en BZK maken momenteel een inventarisatie van de relevante onderzoeken. Binnenkort vindt een overleg met BZK hierover plaats.

MJenV zal de Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, in de eerste helft van het vierde kwartaal van 2019 een brief sturen over het gebruik van technologieën als gezichtsherkenningssoftware voor de opsporing en de daarmee gepaard gaande risico's.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

De Tweede Kamer wordt uiterlijk medio november 2019 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv.

TK

Ik zal uw Kamer informeren zodra de zaak Kowsoleea is afgerond.

MJenV zegt toe de Kamer aan het begin van het najaar een brief te sturen over de 80%-tijdsbesteding van de wijkagent in de wijk en de herkenbaarheid van wijkagenten op de website van de politie.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

In het halfjaarbericht najaar 2019 wordt uw Kamer geïnformeerd.

MRb zegt toe te bekijken of particuliere eigenaren en woningcorporaties gewaarschuwd kunnen worden voor criminele intenties van potentiele gebruikers en een onderzoek te bekijken naar verplichte screening op antecedenten en intenties (vergelijkbaar als Bibob) bij eigenaren die panden willen verhuren.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Er worden een tweetal onderzoeken opgestart. De resultaten worden medio 2020 verwacht. Hierna zal de Kamer worden geïnformeerd.

MRb zegt toe een eenduidig beleidskader op te stellen rondom mediation in het strafrecht, waarbij de herstelvoorzieningen worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Op 11 maart 2019 is bij de beantwoording van VSO vragen over o.a. herstelrecht aan de Kamer meegedeeld dat het beleidskader herstelvoorzieningen eind 2019 gereed is en hierin gaat voorzien.

MJenV zegt toe te gaan bevorderen dat wijkagenten hun foto zo veel mogelijk op de website van de politie zetten.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

Toezegging wordt meegenomen in het halfjaarbericht politie van december 2019.

MJenV zegt toe de duurzaamheidsagenda aan de Kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] – Algemeen Overleg Politie.

TK

De duurzaamheidsagenda wordt voor het einde van het jaar 2019 aan de Kamer toegestuurd.

SJenV zegt toe Wetsvoorstel eerste deel van dit jaar in consultatie brengen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Streven is het voorstel in het najaar 2019 in consultatie te brengen.

SJenV zegt toe de isd-aanpak te leggen naast deze groep en alle elementen die we kunnen meenemen, met name bij de persoonsgerichte aanpak, de top zoveel-aanpak, en het opleggen van sanctiemaatregelen bij het COA.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] – Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers.

TK

Uw Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd. Wordt meegenomen in de tweede Kamerbrief over overlastgevers die medio december 2019 aan de Kamer wordt gestuurd.

MJenV informeert de Kamer na 29 maart 2019 over de contingencyplanning met betrekking tot politiesamenwerking, gegevensuitwisseling et cetera met het Verenigd Koninkrijk.

Parlementaire Agenda punt [06-02-2019] – Algemeen Overleg JBZ-raad.

TK

Uw Kamer wordt voor het einde van 2019 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij nog zal terugkomen op de motie van Den Boer over de visie van de politiefunctie.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

TK

In overleg met de WRR wordt bepaald welke activiteiten we gezamenlijk – J&V en WRR – kunnen ontplooien om in samenspraak tot visieontwikkeling te komen gedurende het gehele jaar 2020. De Tweede Kamer wordt hierover in december 2019 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat met de WRR over het onderzoek naar de politiefunctie.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] – Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012.

TK

In overleg met de WRR wordt bepaald welke activiteiten we gezamenlijk – J&V en WRR – kunnen ontplooien om in samenspraak tot visieontwikkeling te komen gedurende het gehele jaar 2020. De Tweede Kamer wordt hierover in december 2019 geïnformeerd.

MRb zegt toe dat de Experimentenwet Rechtspleging volgend jaar te verwachten is (nu bij de RvS).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Indiening wetsvoorstel gepland in zomer 2019.

MRb zegt toe te kijken of de financiering van de rechtspraak als geheel adequaat is en dat hij bereid is te kijken naar de zwaarte van zaken en dit mee te nemen in nieuwe gesprekken die plaatsvinden over budgettering van het volgende jaar.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Hangt samen met de prijsonderhandelingen en de aanpassing van de bekostigingssystematiek. Uitkomsten zullen waarschijnlijk pas rond Prinsjesdag 2019 bekend kunnen worden gemaakt.

MRb heeft toegezegd In de loop van 2019 duidelijkheid te geven over het organiseren van arbeidsvoorzieningen in JC Schiphol.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

De verkenning is in afrondende fase. De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe onderzoek te doen naar zelfstandige strafbaarstelling van het onttrekken aan het toezicht (inclusief verduidelijking op het punt van het doen van aangifte voor het vernielen van de enkelband).

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] – Plenair debat enkelband voor criminelen

TK

WODC is met het onderzoek bezig. De onderzoeksresultaten worden in 2019 verwacht.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] – Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ.

TK

De bijzondere curator betreft ook een van de aanbevelingen van het Platform Rouvoet. De aanbeveling wordt meegenomen in de verdere uitwerking van deze aanbevelingen

MJenV gaat overleggen met de wielerunie over de motor begeleiding tijdens fietskoersen.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] – Algemeen Overleg Verkeersveiligheid.

TK

De Kamer wordt in december 2019 geïnformeerd over de voortgang en uitkomst van de gesprekken

MRb informeert de Kamer eind 2019 over een beleidskader voor herstelrecht.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Op 11 maart 2019 is bij de beantwoording van VSO vragen over o.a. herstelrecht aan de Kamer meegedeeld dat het beleidskader herstelvoorzieningen eind 2019 gereed. De Kamer wordt per brief geïnformeerd over het beleidskader.

MJenV zegt de Kamer toe samen met de Staatssecretaris van VWS verder te gaan nadenken over het steeds meer opkomende probleem rond lachgas.

Parlementaire Agenda punt [02-07-2019] Mondelinge vraag van het lid van Dam over het bericht «Aanpak Brabantse drugsindustrie faalt, en het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren verandert».

TK

In opdracht van het Ministerie van VWS wordt op dit moment een risicobeoordeling van lachgas uitgevoerd. Deze wordt afgewacht.

SJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met politie en OM ten aanzien van de inzet van middelen voor de intensivering van de opsporing van mensenhandel en de intensivering van de bewustwording.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] – AO Mensenhandel en prostitutie.

TK

Er vinden verkennende gesprekken met politie en OM plaats.

SJenV zal ten aanzien van valse aangiftes bezien of het aangifteformulier van de politie kan worden aangepast.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] – AO Mensenhandel en prostitutie.

TK

Uw Kamer wordt in het najaar van 2019, voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe te komen met een brief over mogelijkheden tot strafverzwaring bij ordeverstoring i.h.k.v. eco-activisme

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] – Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme.

TK

Uw Kamer wordt na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt de Kamer toe zich maximaal in te spannen voor elkaar te krijgen tot pragmatische oplossingen te komen, specifiek met de Britten, aangaande de bevoegdheid voor ambtenaren van andere lidstaten om in Nederland mensen in detentie te nemen of dwangmaatregelen toe te passen en de Kamer te informeren over de uitkomst.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2019] – VAO internationaal Spoor met Stas I&W.

TK

Uw Kamer wordt in september 2019 voor het AO Spoor geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Inspectie JenV te vragen onderzoek te doen naar het procesverloop en alle processtappen van de Bahreins zaak, waarbij de informatie bekend aan de IND wordt meegenomen, maar niet de inhoud van de besluiten en hetgeen in het Bahrein na de uitzetting mogelijk heeft gespeeld. De Kamer wordt na ontvangst van het rapport schriftelijk geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2019] – Interpellatiedebat over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld.

TK

Afhankelijk van de datum afronding onderzoek Inspectie JenV, zal uw Kamer voor het kerstreces 2019 worden geïnformeerd.

MRb informeert de Kamer na de zomer over de voortgang van de pilots ten aanzien van financieel toezicht bij het betalen van schade.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 geïnformeerd over de stand van zaken.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren in het najaar over de wens om meer duiding te geven aan de omvang van criminaliteit door middel van een dashboard.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een dashboard te ontwikkelen. In het najaar van 2019 is hier meer duidelijkheid over. Het streven is om de brief uiterlijk 30 november 2019 naar de Tweede Kamer te sturen.

MJenV heeft toegezegd te bezien of een aanvullende bevoegdheid van de rechter noodzakelijk is betreffende verplichte aanwezigheid van de verdachte bij de uitspraak.

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] – Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces.

EK

Het wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten voorziet in de invoering van een wettelijke verschijningsplicht voor verdachten van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven die zich in voorlopige hechtenis bevinden. Indiening TK voor eind 2019.

MJenV zegt de Kamer toe de werking van onderhavig wetsvoorstel in de praktijk te analyseren.

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] – Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring.

EK

Evaluatie staat op het WODC-programma 2019.

MVenJ zegt de Kamer toe de uitbreiding van het spreekrecht tot de stieffamilie mee te nemen in de evaluatie van het huidige spreekrecht.

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] – Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

EK

De uitbreiding van de kring van wettelijk spreekgerechtigden tot de stieffamilie wordt voorgesteld in het wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. Indiening TK voor eind 2019.

MVenJ heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de «grote kamer» (art. 8:10a lid 4 Awb).

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

TK

Het streven is om de Kamer in het najaar van 2019 te informeren.

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32 822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

EK

Een wetsvoorstel is in voorbereiding waarbij de betreffende bepalingen, die blijven bestaan, gewijzigd worden. Een aantal beleidsbeslissingen moet nog genomen worden en er moet overleg plaatsvinden met de NVvR. Hierna kan het voorstel aan de MvR aangeboden worden t.b.v. de consultatie.

MVenJ heeft toegezegd om de wet herziening ten nadele vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet hierziening ten nadele.

EK

Omdat de wet tot nu toe maar één keer is toegepast, waarbij de Hoge Raad de aanvraag tot herziening ten nadele afwees, wordt nader bezien of en hoe de evaluatie van de wet vorm zal krijgen.

SVenJ heeft toegezegd samen met BZK de voortgang van de gefaseerde invoering te monitoren en informeren daarbij TK en EK periodiek bij invoering van een fase elektronische dienstverlening.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand.

EK

Den Bosch heeft de pilot e-aangifte geboorte net afgerond. Aan de hand daarvan wordt besloten over de invoering van de elektronische geboorteaangifte. De inzet is 1 januari 2020. De Kamers worden over de invoering geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd dat de fraudegevoeligheid van geboorteaangifte in persoon nader wordt bezien; met de VNG wordt overlegd omtrent de regierol van de VNG bij digitalisering.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand.

EK

Nu Den Bosch de pilots doet (huwelijk, overlijden, geboorte), is er aan een regierol van VNG geen behoefte.

SVJ heeft toegezegd periodiek de Kamer te informeren over monitoren gefaseerde invoering.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgelijke stand.

EK

Nadat de digitale geboorteaangifte mogelijk is, zal de Kamer nader worden geïnformeerd. Streefdatum voor het realiseren van de digitale geboorteaangifte is 1 januari 2020.

MVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] – Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015.

TK

De Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd over de conclusies van het kabinet m.b.t. het probleem van het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke boetes.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Conform de brief van 27-06-2016 (Antwoorden Kamervragen over het bericht Dader Zelhem moest naar psychiatrische kliniek) zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken.

MJenV zegt toe dat hij met de verhuursector zal overleggen om te verkennen hoe de maatregelen van verhuurders en gemeenten elkaar kunnen versterken.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden.

EK

Er zal eind 2019 een gesprek tussen verhuurdersbranche en gemeenten gefaciliteerd worden.

MJenV zegt toe, tezamen met MBZK te zullen kijken naar het vervolgbeleid dat door gemeenten wordt gevoerd ten aanzien van de periode na de sluiting van de woning, en de EK daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden.

EK

Er vinden gesprekken plaats tussen BZK en JenV over de uitvoering van deze toezegging.

MJenV zegt toe dat hij het gebruik van zwarte lijsten door woningcorporaties zal bespreken met de MBZK.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden.

EK

Er vinden gesprekken plaats tussen BZK en JenV over de uitvoering van deze toezegging.

MJenV zegt een onderzoek toe naar signalen van stijging aantal verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven.

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] – AO De staat van de Rechtsstaat.

EK

Gestreefd wordt dit onderzoek na de zomer van 2019 te laten uitvoeren.

MJenV zegt de Kamer toe de toepassing van de mogelijkheid tot verlenging van een voorlopige hechtenis jaarlijks apart in kaart te brengen en de jaarlijkse rapportages de Kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 746 Wet Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme.

EK

De Eerste Kamer wordt aan het einde van 2019 geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de audit die het COA in 2019 zal uitvoeren.

Uitgaande brief [19-10-2018] – TK Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra.

TK

Uitkomsten van de Audit worden eind 2020 verwacht. Uw Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd.

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over het instemmingsvereiste.

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] – Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17.

EK

In opdracht van het WODC wordt onderzoek gedaan. Resultaten van dat onderzoek worden aan het einde van het jaar verwacht.

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over het instemmingsvereiste t.a.v. de gebruikmaking van videoconferentie in het licht van de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] – Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17.

TK

In opdracht van het WODC wordt onderzoek gedaan. Resultaten van dat onderzoek worden aan het einde van het jaar verwacht.

SJenV zegt naar aanleiding van het onderzoek sociale veiligheid op COA-locaties toe bij een bredere onderzoeksopdracht de positie van de LHBTIers en bekeerlingen te betrekken en ook ongewenste zwangerschappen en eer gerelateerd geweld mee te nemen en hierover terug te koppelen aan de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid.

TK

Uitkomsten van de Audit worden eind 2019 verwacht. Uw Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd bij de herziening van het bewijsrecht ook nadrukkelijk modern, begrijpelijk taalgebruik wordt meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] – Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders.

TK

Voorstel wordt voorbereid. In het voorstel wordt modern en begrijpelijke taalgebruik gehanteerd.

MJenV zegt toe de Kamer te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Uw Kamer zal, conform de motie, begin 2020 worden geïnformeerd.

SJenV zegt toe om dossiers van Syrische vreemdelingen die eerder zijn ingewilligd nogmaals te bezien op basis van nieuwe kennis (1F) over terrorisme en de Kamer over de resultaten hiervan te informeren.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] – Begrotingsbehandeling JenV.

TK

Uw Kamer wordt na de afronding van het project herbeoordeling in het voorjaar van 2020 geïnformeerd.

MRb geeft aan te gaan bezien wat gedaan kan worden om een heldere maatschappelijke norm uit te spreken m.b.t. het filmen van slachtoffers en in te zetten op gedragsverandering.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Uiterlijk in het voorjaar van 2020 zal een publiekscampagne rond het fotograferen en filmen van verkeersslachtoffers en andere hulpbehoevenden worden uitgevoerd. Dit thema zal worden ondergebracht in de bredere campagne rond het thema «Vergroting privacy-bewustzijn».

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over evaluatie van het klachtensysteem.

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] – Algemeen Overleg Politie (personeel).

TK

Na afronding van de evaluatie wordt uw Kamer naar verwachting in 2020 geïnformeerd over de uitkomsten.

De Ministers van SZW en BZK en SJenV hebben toegezegd de Kamer een brief te zenden over de onderzoeksopdracht. Daarnaast zullen de Minister van SZW en de Staatssecretaris van J&V de kabinetsreactie op het nog te verschijnen WUR-rapport migratiediversiteit doen toekomen.

Parlementair Agenda punt [19-09-2018] – Algemene Politieke beschouwingen.

TK

MinSZW heeft de Kamer op 18 december 2018 geïnformeerd over de onderzoeksopdracht. De resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2020. Naar verwachting wordt uw Kamer in Q3 geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. MinSZW zal de Kamer informeren.

MVenJ zegt de Kamer toe tegelijkertijd met de evaluatie van de wet Bestuurlijke Maatregelen in te gaan op de vraag of dat instrument nu niet voortvarender opgepakt kan worden.

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] – Plenair debat terugkeer jihadi's.

TK

De Tweede Kamer wordt hierover eind 2020 bericht in het kader van de evaluatie van de wet Bestuurlijke Maatregelen.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de editie van de lange termijn monitor Raadsman bij politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen.

TK

Het WODC heeft voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de tweede editie van de lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor. Het betreft de periode 1-3-2017 tot 1-3-2019. Naar verwachting zal het onderzoek in de eerste helft van 2020 worden afgerond.

MRb zegt toe te bekijken of wetboek van strafrecht kan worden aangepast en of eerdere standpunt m.b.t. taakstraffen/geldboetes voor geweld tegen agenten of hulpverleners, inclusief pogingen hiertoe, heroverweging behoeft.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] – Voortzetting Begrotingsbehandeling Ministerie van Justitie en Veiligheid.

TK

Het wetsvoorstel is in voorbereiding en zal aan t.z.t. aan uw Kamer worden gestuurd.

MRb zegt contact op te nemen met WODC over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] – Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden.

TK

Met het WODC en met DJI is overleg geweest over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten. Uit de afgelopen jaren is dit onderzoek niet beschikbaar. Nader overleg hierover vindt plaats met het WODC en DJI. De Kamer wordt hierover begin 2020 over geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe dat vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een brede evaluatie zal plaatsvinden.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2015] – Plenaire behandeling 33 882 Wetsvoorstel Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast.

EK

Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2015. De evaluatie zal in 2020 plaatsvinden.

SJenV zegt de Kamer toe om in de tussenevaluatie (na ca. 3 jaar) en in de eindevaluatie (na ca. 5 jaar) mee te nemen of een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de Wet auteurscontractenrecht is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en om, als dit neveneffect zich inderdaad zou voordoen, een wetsaanpassing te initiëren.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] – Plenaire behandeling Wet auteurscontractenrecht 33 308.

EK

De toezegging wordt meegenomen bij de tussenstand van de Wet auteurscontractenrechtrecht en de evaluatie volgt in 2020.

MVenJ zegt de Kamer toe de Kamer op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen.

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] – Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring.

EK

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen, zal uw Kamer worden geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] – Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring.

TK

Wordt overeenkomstig de toezegging meegenomen bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVenJ heeft toegezegd het instrument van de borgsom te betrekken bij de modernisering van het wetboek van Sv.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid Van Tongeren aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie.

TK

Dit onderwerp wordt meegenomen in het wetsvoorstel betreffende het voorbereidend onderzoek, dat volgens de huidige planning eind 2020 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

SVenJ heeft toegezegd om het Pro Justitia-onderzoek niet langer als uitgangspunt te nemen in de wet, maar als keuzemogelijkheid voor de rechter mee te nemen in de modernisering van de het wetboek van strafvordering.

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] – AO TBS-onderwerpen.

TK

Dit wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVJ heeft toegezegd dat de ontwikkelingen in het buitenland te volgen m.b.t. een meewerkplicht grootschalig DNA onderzoek, ook in relatie tot de herziening Wetboek van Strafvordering.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek.

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012.

TK

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe dat bij de evaluatie van de wet over twee jaar bekeken zal worden hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank.

TK

Hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet CCIII.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij de AMvB met de lijst met misdrijven waarvoor de hackbevoegdheid ook gaat gelden naast de door de wet aangewezen misdrijven, niet zal wijzigen voordat de wetsevaluatie, die na twee jaar uitgevoerd zal worden, heeft plaatsgevonden en is behandeld in de beide Kamers der Staten-Generaal. Wanneer er na de evaluatie een voornemen is om de AMvB te wijzigen.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank.

TK

Evaluatie vindt twee jaar na inwerkingtreding van de wet (maart 2019) plaats.

MRb heeft toegezegd dat hij gaat monitoren hoe vaak gedrag beïnvloedende en vrijheid beperkende maatregel wordt opgelegd (i.k.v. WLT) en Kamer hier over informeren, ook in combinatie met de WvGGZ en wfz.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] – Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs.

TK

De WvGGZ waar in de toezegging naar gerefereerd wordt is nog niet ingevoerd. Na de invoering wordt de Kamer geïnformeerd. Naar verwachting is dat in 2021 als er enige tijd monitoring heeft kunnen plaatsvinden na de invoering van de WvGGZ.

MJenV zegt toe dat hij de wetenschappers die de monitor gaan uitvoeren zal verzoeken om daarbij een diversiteit van onderzoek criteria zal overbrengen aan degenen die straks dat onderzoek gaan doen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden.

EK

Aan het WODC is gevraagd een monitor m.b.t. artikel 13b Opiumwet uit te werken. Hierin zullen de specifieke vragen waarop de motie toeziet worden meegenomen.

MJenV informeert de Kamer over de uitkomsten van de pilot informatie-coördinator Matchfixing.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen.

TK

Pilot met informatiecoördinator matchfixing start 15 juli 2019 en heeft een looptijd van twee jaar. Dat betekent dat de evaluatie in de zomer van 2021 plaatsvindt, waarop aan de Tweede Kamer gerapporteerd zal worden over de uitkomsten.

MVenJ heeft toegezegd om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht.

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] – Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht.

TK

Wetsvoorstel 33 582 is op 1 juli 2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet wordt 5 jaar na inwerkingtreding – 2021 – voorzien. Bij die evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

MVenJ heeft toegezegd te monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden.

EK

Conform toezegging wordt de Kamer drie jaar na het in werking treden van de gewijzigde ambtsinstructie, dus in 2020, geïnformeerd over de bevindingen.

MVenJ zegt de Kamer toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden.

EK

Conform toezegging wordt de Kamer drie jaar na het in werking treden van de gewijzigde ambtsinstructie, dus in 2020, geïnformeerd over de bevindingen.

SJenV zegt de Kamer het vervolg op de evaluatie van de Wet Biometrie toe

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Uw Kamer wordt net na het zomerreces van 2019 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vraag van het lid van Tongeren over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie.

TK

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34 159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. T.z.t. zal in het kader van de evaluatie van beide wetten de ontwikkeling van het aantal IVS-en worden meegenomen. Vooruitlopend op de evaluatie van de wet zullen deze aantallen ook in de lange-termijnmonitor Raadsman bij politieverhoor worden meegenomen.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.

TK

De evaluatie vindt plaats vijf jaar nadat de wet in werking is getreden. De wet is 1 juli 2017 in werking getreden. De evaluatie is in 2022 aan de orde.

MVenJ heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053).

TK

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven vier jaar na inwerkingtreding van de wet. De wet is 19 januari 2019 in werking getreden.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] – Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding).

TK

Op 1 januari 2018 is de wet in werking getreden. Dit houdt in dat de wet voor 1 januari 2023 dient te worden geëvalueerd. In die evaluatie zal aandacht worden besteed aan mogelijke juridisering als gevolg van deze wet. De Kamer wordt na de wetsevaluatie in 2023 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] – Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen.

TK

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op: – de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en – de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK.

EK

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020. De Kamer wordt na de evaluatie van de Wfz in 2024 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] – Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398.

EK

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats. De Kamer wordt in 2024 (na de evaluatie)geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat hij zal verkennen welke behoefte er bestaat bij andere gerechten, zoals de maritieme kamer bij de rechtbank Rotterdam en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om volledig Engelstalige procedures te hanteren.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam.

EK

Wordt meegenomen in het kader van de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

MRb zegt de Kamer toe dat financiële meevallers bij de rechtspraak door het NCC(A) besteed zullen worden aan een eventuele verlaging van de griffierechten of aan de rechtspraak, en niet ten bate komen van de Justitiebegroting.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam.

EK

Kamer zal worden geïnformeerd bij de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

MRb zegt de Kamer toe dat hij over vijf jaar de werking van de wet NCC zal evalueren. Daarbij zal de differentiatie van griffierechten worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] – Plenair debat Wetsvoorstel 34 761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam.

EK

Evaluatie vindt medio 2024 plaats.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij de Kamer jaarlijks zal informeren over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] – Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank.

TK

De Eerste Kamer zal jaarlijks worden geïnformeerd over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware.

Licence